جلسات
  • صفحه اصلی
  • جلسات
  • مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 170 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 170 )

  • پنجشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۶۴

صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روزپنجشنبه بیست وهشتم شهریورماه1364 فهرست مندرجات: 1-اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی ازکلام الله مجید. 2-بیانات قبل ازدستورآقایان:معزی وسیدمحمدحسن علوی. 3-بیانات آقای رئیس درموردمسائل مطرح شده درنطقهای قبل ازدستوروتذکرات نمایندگان به مسؤولان اجرائی کشور. 4-تصویب اصلاح قانونی الحاق ماده واحده به قانون روابط موجرومستأجر اعاده شده ازشورای نگهبان. 5-ادامه بحث پیرامون لایحه تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری وتصویب آن. 6-ردطرح الحاق یک تبصره به ماده 25 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی. 7-طرح سؤال آقای ملازهی ازآقای وزیرصنایع وارجاع آن به کمیسیون. 8-اعلام وصول پنج فقره لایحه ویک فقره طرح. 9-بحث پیرامون تقاضای ارجاع طرح اصلاح آئین نامه استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی به کمیسیونهای اموراداری، استخدامی وامورمحاسبات طبق اصل85 قانون اساسی. 10-پایان جلسه وتاریخ تشکیل جلسه آینده ودستورآن. جلسه ساعت هشت وپانزده دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد 1-اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی ازکلام الله مجید رئیس-تلاوت کلام الله مجید راشروع کنید. اعوذبالله من الشیطان الرجیم-بسم الله الرحمن الرحیم من اجل ذلک کتبناعلی بنی اسرائیل انه من قتل نفساً بغیرنفس اوفساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعاً ومن احیاهافکانما احیاالناس جمیعاً.ولقدجائتهم رسلنا بالبینات ثم ان کثیراًمنهم بعد ذلک فی الارض لمسرفون.انما جزاء الذین یحاربون الله ورسوله ویسعون فی الارض فساداً ان یقتلو اویصلبو اوتقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف اوینفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا ولهم فی الاخره عذاب عظیم.الا الذین تابومن قبل ان تقدروا علیهم فاعملوا ان الله غفورالرحیم. یاایها الذین آمنوا اتقواالله وابتغوا الیه الوسیله وجاهدوا فی السبیله لعلکم تفلحون.(صدق الله العلی العظیم-حضارصلوات فرستادند.) «ازآیه35 الی آیه39 سوره المائده» رئیس-بسم الله الرحمن الرحیم، باحضور182نفرجلسه رسمی است دستورجلسه راقرائت کنید. منشی-بسم الله الرحمن الرحیم، دستورجلسه یکصدوهفتادم روزپنجشنبه28/6/1364هجری شمسی مطابق باسوم محرم الحرام1406هجری قمری. 1-طرح الحاق ماده واحده به قانون روابط موجرومستأجراعاده شده ازشورای نگهبان.2-دنباله رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون امورقضائی درخصوص لایحه تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری.3-گزارش کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی درخصوص ردطرح الحاق یک تبصره به ماده 25آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که یک فوریتی این طرح هم قبلاًتصویب شده.4-بررسی تقاضای ارجاع طرح اصلاح آئین نامه استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی وطرح طبقه بندی مشاغل به کمیسیونهای اموراداری واستخدامی ومحاسبات طبق اصل85قانون اساسی.5-گزارش شوراول کمیسیون امورقضائی وحقوقی درخصوص طرح اصلاح قانون حفاظت وتوسعه صنایع ایران.6-گزارش شوراول کمیسیون برنامه وبودجه درخصوص ردلایحه شمول مقررات کمک هزینه عائله مندی موضوع تبصره43قانون بودجه سال1364به قضات.7-سؤال آقای حمیدالدین ملازهی ازآقای وزیرصنایع. 2-بیانات قبل ازدستورآقایان:معزی وسیدمحمدحسن علوی منشی-آقای معزی نماینده اصفهان، آقای علوی نماینده گرگان. معزی-بسم الله الرحمن الرحیم، چندی پیش مجله اکونومیست پیرامون چگونگی جریان اسلامی کردن جوامع مسلمان درجهان طی تحلیلی اظهارداشته بودکه تطبیق دادن تمام جوانب زندگی مثل سیاست، قانون، اقتصادوخانواده باقوانین اسلام مشکل جلوه کرده است، این مجله به طرزموذیانه ای سقوط نمیری وضعف ضیاء الحق رانشأت گرفته ازاقدامات وبرنامه های به اصطلاح اسلامی کردن آنهامیداند. این مجله می افزایدسودان موفق نشدسیستم مالیات بردرآمدرا اسلامی وبانکداری رابه بانکداری بدون بهره تبدیل کند اغتشاشات ناشی ازبهم ریختن برنامه های اقتصادی نمیری رابه سقوط کشانید.من ازاینجا ازپشت این تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی به همه دلسوزان وصاحب نظران اقتصادی وطراحان برنامه های کشوراسلامی مان هشدارمیدهم که امپریالیسم خبری تلاش میکندتا به مردم مسلمان دنیاخصوصاً جوانهای پرشوراین گونه کشورها تفهیم کندکه اقتصاداسلامی اقتصادی است که هرج ومرج، رکود ونهایتاً شکست را برای کشورهای اسلامی به بارخواهدآورد. اومیخواهدبگویدکه تغییردرمبانی اقتصادی شناخته شده درجهان به عنوان اسلامی کردن آنها بازی بازندگی مردم است درچنین شرایطی تنهاجمهوری اسلامی است که میتواند به عنوان یک کشورنمونه با برنامه های خودآنچنان عدالتی رادرجامعه بوجودآوردکه مایه امید امت اسلامی وجوانان انقلابی آن باشد تداوم حرکتهای اسلامی درآفریقای جنوبی، سودان، مصرولبنان ودیگرکشورهای اسلامی درگرو برنامه های اقتصادی جامعه ماست که با استعانت ازفقه بارورصادق آل محمدوزاویه نگرش امام خمینی وحضرت آیت الله العظمی منتظری تدوین بشود، درشرایط کنونی اداره حکومت اسلامی که این چنین به جنگ باغرب وشرق رفته درگرو برخورد روشن بامسأله مالیات حدود مالکیت شیوه های تولیدوتوزیع آنهم به گونه ای که بتواندحامی مستضعفین باشدخواهد بود باید مشخص بشودکه مبارزه بادولت سالاری جهت جلوگیری ازرشد قدرت سالاری است نه تضعیف حاکمیت جمهوری اسلامی که توسط دولت آن بایداعمال شود بایدمشخص بشودکه مبارزه بادولت سالاری جهت برانداختن یک دولت وروی کارآوردن باندوتشکیلات خودشان نیست باید مشخص بشودکه هرآنچه قانونی است شرعی هم هست یانه وتحت این عنوان حاکمیت دولت رامتزلزل کردن رواست یا ناروا، بایدمشخص بشودکه دولت مردمی به چه معنااست به معنای واردات هرچه بیشتر ووسعت بخشیدن به رفاه کاذب برای رسیدن به قدرت؟ چگونه میتوانیم بانظام ضدتولید، بانظام خریدوفروش به سمت خودکفائی گام برداریم؟ آنجاکه مصالح صنف رابرمصالح انقلاب ومردم مقدم می شماریدچگونه میتوانید روح تولیدرا زنده کنید؟ چراهرطرح وبرنامه ای که نهایتاً به نفع مستضعفین است، شعاراست ولی اگردرجهت منافع عده خاصی بودعامل رشدوتولید است؟ خبراینکه دراصفهان مایک کارگری ازبیچارگی اش دست به خودکشی بزندهوچی گری است ولی هیاهو برای برگرداندم اموال فراریان هوچی گری نیست؟ والله مردم مانخواهندپذیرفت که اداره جمهوری اسلامی بدون نظرفقهی وسیاسی امام صورت بپذیرد. مردم مابا اسلامی که امام به آنهامعرفی کرد زنده شده اندبه مصاف باشاه رفتند وعلیه آمریکابسیج شدند مردم شهید داده ملت ماوبه خصوص استان اصفهان که به تأییدهمه شمابیشترین شهیدومجروح ومعلول واسیر رابه انقلاب تقدیم کرده اند ازهمه آنها که به نوعی دراین حکومت دخیل هستندمیخواهند تا باهمان نظرفقهی وباهمان ارشادات سیاسی امام حکومت را اداره کنندوهیچ حجت شرعی رابالاتراز نظرظاهری وباطنی امام نداننددرچنین شرایطی روانیست که به جای تلاش همه جانبه واطاعت ازفرامین ونظرات مبارک حضرت امام به بازیهای سیاسی وبدعت گذاریهاپرداخته بشود وازتجربه های تلخ تاریخ پر رنج ومحنت این مردم استفاده نشود. اگرامروزامام بزرگوارمان باتمام قوا ازدولت حمایت میکنند اگرامروزمجلس شورای اسلامی پشت سرامام وجهت حمایت ازقوه مجریه بسیج میشودهمه وهمه بیانگریک واقعیت هستندکه تضعیف قوه مجریه ودگرگونی های غیراصولی وایجاد قدرتهائی درکنارقدرت قانونی دولت بنام جلوگیری ازدولت سالاری تاریخ خونبارایران پس ازمشروطیت رابه یادخواهد آورد که باتزلزلهای دائمی ازایجادیک دولت منسجم جلوگیری شدوارکان مملکت به دست مردان کم تجربه ولی جاه طلب وباندباز افتاد وشدآن چه که نبایدبشود. امیداست که بادرایتی که درهمه مسؤولین دلسوزومتعهد پیروخط امام سراغ داریم ملت مابتواند به سلامت این برهه حساس ازانقلاب راپشت سرخودش بگذارد تاچه زمان بایدتولیدبیش از600هزارهکتارزمین ومشکلات اجتماعی این عده ازکشاورزان درانتظارقانون زمین مزروعی بماند وازآنطرف دستگاه اجرائی دولت را مامقصربدانیم، تاچه زمان بایدمدیریت جمهوری اسلامی اینگونه بی محابا موردیورش قراربگیرد وانتظارداشته باشیم که نیروهای حزب اللهی دردستگاههای دولتی دلگرم باشند وعامل اصلی اصلاح نظام اداری یعنی انسان شرافتمند رابرای تصدی اموردولتی تربیت کنند بالاخره معلوم نشد که حرکت تعاونیها شرعی هست یانه؟ ما رابه سمت سوسیالیست می بردیا نمی برد؟ انقلابی که ازهمه طرف موردهجوم قرارگرفته انقلابی که دچارضدانقلاب داخلی هست انقلابی که باایده آل های اسلامی خودش ازمیان مردم جوشیدو وعده ها داده چگونه میتواند تحمل این همه ضربه ها راداشته باشد. وقتی این همه تلاش رابایک سخنرانی ویایک مقاله به باد انتقادهای کوبنده میگیرند چگونه میتوان کارکردو دلگرم بود. چرا باوجودکاهش واردات گندم به میزان 700هزارتن وکاهش واردات جوبه میزان300هزارتن درسال جاری گفته میشودکه کشاورزی ماپیشرفت نکرده وتازه عقب هم رفته درشرایطی که تولیدبرنج مابیش از40% نسبت به قبل ازانقلاب افزایش نشان میدهد چراخوراک برای ضدانقلاب درداخل وخارج تهیه کنیم؟ چگونه است که مشکل خریدوتوزیع برنج رابه حساب ضعف فعالیتهای دولت می گذاریم وحال آنکه خوب میدانیم مسأله توزیع برنج ودرحقیقت مسأله بازرگانان برنج رابه بهای واردات حل کردند، نه براساس برنامه ای که مارا به خودکفائی نزدیک می کرد ومورد عنایت دولت بود. اگرحیقتاً میخواهیم درمقابل خدا، امام ومردم سرافرازباشیم، بهترنیست آقای میرحسین موسوی راکه موردنظرامام امت هستند، درانتخاب وزرائی که باوی هماهنگ باشند، کمک کنیم.آیا به عهده مجلس نیست که وزرای باکفایت راکه درکوران جریانات متعددسیاسی، اقتصادی امتحان خودشان راداده اند، ازآفت خط وخط بازی که منجربه حذف آنهاخواهدشدمصون بداریم چه نهادهائی مسؤول عدم انسجام دولت هستند وازاین عدم انسجام چه کسانی سودمیبرند، فرصت طلبان دغل بازی که امام رانگران کرده اندیا صلح خواهان عافیت طلبی که ازصدورانقلاب هراس داشتند وکاری جزتحقیرانقلابیون ندارنددرشرایطی که این روزها واردششمین سال جنگ باعراق خواهیم شدوهمه میدانیم شرف اسلامی وملی ما درگرو پیروزی دراین جنگ است برهمه فرض است که باخون شهیدان بازی نکنیم وبیش ازاین دل امام رابه دردنیاوریم ونظرات امام راکه دراین چندروز مشخص شده دررابطه بادولت مشخص است، دررابطه باموضع گیریها، مسائل اقتصادی مشخص است اینقدر هی مانیائیم بگوئیم که باید امام هم حکم بکنند مگرامام حکم کتبی نوشته اند برای بعضی ازافرادکه فلان مسؤولیت راقبول بکنید، یا فلان مسؤولیت راقبول نکنیدکه اینجا هم بایدحکم کتبی بنویسند؟ مانیائیم آن تجربه های تلخ که دردوره های قبل داشتیم دراین مملکت مجدداً تکراربکنیم ودل امام به دردبیاوریم ومردم رانگران بکنیم وبیش ازاین فضای آرامش رادراین مملکت ازبین ببریم وآب به آسیای دشمن بریزیم، تولیدمان ازیک طرف مسأله داربشود. مسأله جنگ ازیک طرف ونهایتاً000(رئیس-وقتتان تمام است) خون شهیدان راهم به بازی گرفته باشیم وطوری که بایدوشاید مایه شادی خانواده وهمه ملت بزرگوارمان رافراهم نکرده باشیم. انشاء الله که بتوانیم دراین برهه حساس ازانچه که موردرضای خداست وآنچه که موردرضای امام زمان است وآنچه موردنظرامام است. دراین مجلس تصمیم گرفته بشودوبرخوردبشودو عملی بشودوالسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته(احسنت، احسنت). موسوی دامغانی-این حرفها رامیزنندمردم فکرمیکنند خبری هست درصورتیکه هیچ خبری نیست. حمیدزاده-تو حالیت نیست، خبری هست. موسوی دامغانی-هیچ خبری نیست. رئیس-سخنران بعدی رادعوت کنید. منشی-آقای علوی نماینده گرگان. دهقان(خطاب به حمیدزاده)- فقط توحالیت هست، بگیربشین. حمیدزاده-بنشین خفه شو. دهقان-توخفه شو، همه نمی فهمندفقط حمیدزاده می فهمد. حمیدزاده-خفه شو. دهقان-حیاء مجلس باعث شدکه تواینجانشسته ای. توننگ مجلس هستی. رئیس-آقای علوی صحبتشان راشروع کنند. علوی-بسم الله الرحمن الرحیم. خلخالی-آقای دهقان می خواهی بلوادرست کنی. دهقان-شمامی خواهیدبلوا درست کنید. علوی-آقایان اجازه بدهید.بسم الله الرحمن الرحیم.(همهمه وتشنج عده ای ازنمایندگان)(زنگ رئیس). رئیس-آقایان همه شماصحبت کردنتان خلاف شرع است بفرمائیدبنشینید.آقای علوی شماصحبتتان راشروع کنید.(همهمه وتشنج نمایندگان)(زنگ رئیس). رئیس-آقایان با این سروصداها وقت مجلس رادارید میگیرید بگذاریدآقای علوی صحبتشان رابکنند. علوی-بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدالله رب العالمین والصلواه والسلام علی سیدنامحمدوآله الطیبین الطاهرین واللعنه علی اعداء هم اجمعین الی یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه«وقاتلوهم حتی لاتکون فتنه» فرارسیدن ماه محرم، ماه خون، ماه شهادت، ماه ایثار، ماه رشادت ماه پیروزی خون برشمشیر، ماه گسیختن از زنجیرهای ذلت واسارت را ارج می نهیم وتقارن پنجمین سال جنگ تحمیلی رابا ماه محرم که برای اسلام ومسلمین همیشه سرنوشت سازبوده به فال نیک می گیریم وازملت وامتمان می خواهیم همچون گذشته باحضورخود درجبهه وپشت جبهه باعزمی استوار وخلل ناپذیرتمامی سیاست تحلیل گران شرق وغرب واذنابشان رابرهم زنندونظام پوسیده حزب بعثی عفلقی عراق را چون نظام ستمشاهی به زباله دان تاریخ درافکنند. لذا برامت وملت ماست که هفته جنگ تحمیلی راگرامی دارند. ازاین فرصت استفاده کرده ازعمل پرسنل نیروی دریائی جمهوری اسلامی ایران دربازرسی ازکشتی های مشکوک که ازآبراه خلیج فارس استفاده میکنند، تقدیروسپاسگذاری نمایم وصریحاً اعلام میکنم که جمهوری اسلامی ایران حق خودمیداند ازکشتی هائی که دارای محموله مشکوک برای عراق می باشند، بازرسی نمایدوباحکم سرنوشت سازحضرت امام روحی فداه، براداران سپاه اسلام هم دوش با ارتشیان غیورازاین آبراه ودیگرمرزهای زمینی وهوائی حراست خواهندنمود. ازمسائل بسیارمهم که برای ریاست محترم جمهوری اسلامی وهمچنین مجلس شورای اسلامی حائزاهمیت بوده ومی باید دقت کافی ولازم را درآن به عمل آورند مسأله دولت آینده این کشوراست که مردم ازدیرباز برای فرارسیدن چنین روزی به خودنوید میدانند، البته دراینکه دولت فعلی زحماتی رامتحمل شده وخدماتی را انجام داده شکی نیست وقابل تقدیراست وازاین جهت بنده به سهم خودتشکرمیکنم.لیکن نبایدضعفها را ازدیده به دورداشت آنهم نه به خاطروقایع وحوادث پیش آمده، بلکه این ضعفها بخاطرعدم برنامه ریزی صحیح بوده که خودمعترف می باشند. ولی گناه رامتأسفانه به گردن مجلس شورای اسلامی انداخته، موضوع خلاء قانونی راعنوان می نمایند درحالی که دولت است که باید لوایح راتدوین وتصویب آنرابرای تصویب نهائی به مجلس شورای اسلامی ارائه وتقدیم نماید. آیاحضرت امام وامت این امام، این عذر راخواهندپذیرفت! مردم شهیدپرور وشهیدداده سؤال میکنندکه چرابعداز گذشت چندسال هنوزمسأله کم کاری وبیکاری وتبعیض درادارات وجود دارد وکاری نشده است. چراکسانی که به عنوان اخذ رشوه دستگیرشدند ودرجرایدهمگان مطلع شدندهنوزمعلوم نیست به چه علت ازرسیدگی به پرونده آنان خبری منتشرنمی شود؟ چراکسانی که بخشنامه های کذائی را برای سال تحصیلی سال64-65صادرمی کنند، موردتجدیدنظرقرار نمی گیرند. چرا اخراج بی رویه برادران حزب الله ازادارات ومتأسفانه ازنهادهای انقلاب، همانندجهادسازندگی سپاه پاسداران، بسیج سپاه پاسداران وغیره000به بهانه های واهی وطرفداری از زیدوعمرو بودن، همچنان ادامه دارد وجلوگیری نمی شود؟ ویا اخراج وانتقال بی رویه دبیران ومعلمان دلسوزبا انگ زدن به آنان جلوگیری به عمل آمده است؟ چراپس از6ماه ازتصویب قانون بودجه سال64هنوزآئین نامه اجرائی بعضی ازوزارتخانه هاوادارات استانها وشهرستانها ابلاغ نشده وبودجه آنان تأمین نشده است چرا آقایان بجای آنکه نظام امامتی راتقویت نمایند وفقه سنتی راپیاده نمایند درصددنعوذبالله بازگرداندن روش نظام شاهنشاهی، لیکن باعنوان حمایت ازمستضعف، وضدسرمایه داری هستند. وچون ابوعبیده چنان تبلیغات برخلاف فرمایشات ورهنمودهای حضرت امام وامیدامت وامام درروزنامه ها، صداوسیما وحتی به مجلس می کشانند بگذاریم رئیس جمهور ازحق قانونی خوداستفاده کندآیا این ماهستیم که باید به رئیس جمهورمان خط بدهیم که چه فردوچه افرادی رابه عنوان نخست وزیربه مامعرفی کند یا آنکه این رئیس جمهوراست که قانون اساسی به آن اجازه داده(دوزدوزانی- این امام است که باید نظرشان مطاع باشد. این امام است که باید صلاحدیدشان اطاعت بشود.) وهرفرد راکه بخواهد میتواندمعرفی کند بانظرحضرت امام وغیره.(دوزدوزانی-امام بایدنظرش مطاع باشد) رئیس جمهورازحق قانونی خوداستفاده نموده دورازجوسازی ها وهیاهوها با اختیارودرمحیطی آزاد افرادی مؤمن، مخلص، مدیر، مدبر، قوی وبه دورازهرگونه خط جزدرخط امام وولایت فقیه بودن وطرفداری ازفقه سنتی راکردن به مجلس معرفی نماید مسلماً مجلس وآراء نمایندگان است که میتواندسرنوشت سازباشد وبطورآزاد ومختارنظردهند. درپایان گرچه وقت بسیار اندک است ولی به عنوان اینکه قسمتی ازمشکلات حوزه انتخابیه رابیان کرده باشم، مطالب وتذکراتی رابه مسؤولین مربوطه عرض می کنم: 1-باتوجه به تذکرقبلی، در رابطه با آب آشامیدنی شهرستان گرگان که ازکیفیت بسیارنامطلوبی برخورداراست. اخطارمیکنم چنانچه دراین باره اقدام نشود، عواقب وخیمی رادرپی خواهد داشت. 2-باعنایت به خود یاری مردم ومسوولین که حاضرند20میلیون تومان هزینه ترمیم وراه اندازی فرودگاه گرگان راتأمین نمایندمعلوم نیست که چرامدیرعامل محترم هواپیمائی کشور این موضوع را نادیده میگیرد لذا ازوزارت راه وترابری درخواست می شود با استفاده ازنیروی مردمی نسبت به راه اندازی وترمیم فرودگاه آماده بهره برداری اقدام ودفترهواپیمائی جمهوری اسلامی دراین شهر افتتاح نمایند. 3-از وزارت کشور درخواست می شودنسبت به استانی شدن منطقه گرگان ودشت گرگان که قریب دوسوم استان مازندران راتشکیل میدهد اقدام لازم معمول دارد. 4- درپایان ازامت شهیدپرورگرگان وحومه درکمک رساندن به جبهه های جنگ توسط ستادجذب کمکهای مردمی به جبهه های جنگ کمال تشکر وسپاسگذاری رادارم والسلام علیکم وعلی عبادالله الصالحین ورحمه الله وبرکاته. 3-بیانات آقای رئیس درمورد مسائل مطرح شده درنطق های قبل ازدستور وتذکرات نمایندگان به مسؤولان اجرائی کشور رئیس-بسم الله الرحمن الرحیم، قبل ازتذکرات نمایندگان محترم به مجریان کشو یک تذکری هم بنده دارم به برادران وخواهران نماینده. وقتی که مسائل اساسی وجدی مطرح می شود طبیعی است که نقاط نظرمختلفی درمجلس هست واین هم حق نمایندگان است درحدودی که قانون اساسی وآئین نامه ما تنظیم کرده و راهنمائی ها هم که دراول دوره امام فرمودند. آقایان ازحقشان استفاده بکنند. بنده به عنوان مدیر این جلسه اینجا نشسته ام آن چیزهائی راکه تشخیص بدهم که احتیاج به تذکردارد به ناطق تذکر میدهم: اولاً ازناطقین ازسخنرانها من تقاضامیکنم حالا ازاین به بعدچون این مسأله مدتی درکشورمسأله است تابرسیم به کابینه آقایان سعی بفرمایند دراظهاراتشان مسائل رابدون احساسات بدون اینکه مثلاً خطاب وعتابی داشته باشندتحلیلی ومنطقی مسأله را آرام مطرح بفرمایند این نقطه اگرباشد، عکس العمل هم درمجلس نیست. دوم وقتی که آقایان چیزی مطرح میکنند ازجلسه کسی فریادنکشد با دادوبیداد نروندنقطه مقابل رابگیرند به هرحال این تریبون برای همه هست، همینطورکه شما دیدید دونفر ازآقایان که صحبت کردند دردوجهت صحبت کردند ودرآینده هم ماجلسات می گذاریم وبا هم می نشینیم وبحث میکنیم شأن مجلس راشأن خودتان را شأن نماینده راپائین نیاورید باداد وبیدادی که درمقابل حرفهای هم می کنید بنده هم نمی خواهم به کسی اهانت کنم ولی اگرخوب احساس بکنم که اینجا ازاین به بعد کسی دادبکشد درمجلس درمقابل گوینده ویادرمقابل همدیگر بایدعکس العمل نشان بدهم حداقلش اینکه اسمتان را ازاینجا بگویم آقا خواهش میکنم اینجورنکنید. خوب این درست نیست. ماها باید مردم رشیدی باشیم ودرمسائلمان باید بانطق برخوردکنیم. نهایتاً رأی است ومی توانیم بابحث همدیگر رایاقانع کنیم یا بارأیمان مسأله راحل کنیم بنابراین من خواهشی که ازبرادران دارم درمبدأ شروع این بحث اینکه مراعات بفرمائید که مارشد مجلس دوم رانشان بدهیم خواهش میکنم دیگر الان هیچ کس صحبت نکندوبعدهم حرفهائی اگرآقایان دارید مثلاً به حرف ناطق اعتراضی دارید به من بگوئید. خوب من خودم آنرا اصلاح بکنم یابه خودناطق بگویم اصلاح کندیا مسائلی ازاین قبیل وباز اگرحرفی درباره همین مطلب من هم دارید بعداً بامن صحبت کنید الآن دیگرجای صحبت نیست. تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسؤلان اجرائی کشور: آقای رحیمی نماینده دشتستان به وزارت بهداری درموردتأمین کادر درمانی موردنیاز بیمارستان17شهریور برازجان وتسریع درتکمیل طرح توسعه بیمارستان مذکور. آقای صفری نماینده دماوند وفیروزکوه به وزارت بهداری درمورد مسائل بهداشتی ودرمانی فیروزکوه ورودهن به بنیادمستضعفان درمورد تعیین تکلیف هکتارها باغ درمنطقه. آقای غراوی نماینده گنبد به ورزشکاران والیبال گنبد به مناسبت پیروزی آنان درمسابقات والیبال کشوری تبریک گفتند. آقای ذوالقدرنماینده میناب به وزارت ارشاد اسلامی درمورد ریدگی به وضع موقوفات رودان. آقای موحدی ساوجی نماینده ساوه به ریاست دیوان عالی کشور ودادستان کل کشور درخصوص حیات مجدد وبه تعدی خانه ها وفئودالها وعناصرسودجو نسبت به اراضی مزروعی وملی وموات. 4-تصویب اصلاح قانون الحاق ماده واحده به قانون روابط موجرومستأجر اعاده شده ازشورای نگهبان اولین دستورمان همان دوفوریتی مان هست که درجلسه قبل تصویب کردیم. شورای نگهبان هم نظرشان را داده اند آن مدتی که مابطورمبهم تعیین کردیم تارفع عسرو حرج راکافی ندانستند گفتندطبق فرمان امام مدت مشخصی تعیین کنید. ساوجی-من پیشنهاد پنج سال داده ام. رئیس- به هرحال شورای نگهبان تنها اشکالی که گرفته اند این بوده که زمان اجرای قانون راتعیین کنید. پیشنهادشده است 5سال( یکی ازنمایندگان- 2سال) اولین پیشنهاد5سال است. حالا کسی که مخالف 5سال است صحبت کند. منشی- آقای موحدی ساوجی مدت 5سال راپیشنهاد داده اند. موحدی ساوجی- بسم الله الرحمن الرحیم. این طرح ماده واحده که بحمدالله نمایندگان محترم باتوجه کامل وهمه جوانب ضرورت تصویب این ماده واحده درجلسه قبل باحضورشورای محترم نگهبان با اکثریت بیش ازدوسوم نمایندگان حاضرتصویب کردند ایرادی که شورای محترم نگهبان گرفته اند این است که طبق فرمانی که امام صادرفرمودند مواردی که مجلس ضرورتش را به عنوان ثانوی تعیین میکند مدت ضرورت یعنی مدت اجرای این قانونی که به عنوان ضرورت تصویب میشود این مدت هم بایدمشخص بشود که چه مدتی ضرورت دارد. این است که من پیشنهاد کردم به مدت5 سال این قانون اجرا بشود به چند دلیل. یعنی ممکن است بعضی ازآقایان بگویند یک سال بعضیها بگویند دوسال. بعضی ها بیشتراز5 سال بگویند. اما واقعیت امراین است که همانطورکه آمارداده اند حدود1000 مدرسه استیجاری درخود تهران هست درشهرستانهای دیگرهم مدارس بسیاری هست که استیجاری است. البته ما امیدواریم خداوند متعال یک اسبابی، شرایطی را ایجادبکند برای کشورما که دولت، بودجه دولت، امکانات دولت، اعتبارات جوری بشود وانشاء الله هرچه زودترجنگ هم به پایان برسد که بتواند واقعاً خود دولت این مدارس را احداث کند دیگرنیازی به اجاره کردن هم نباشدولی فعلاً درشرایط فعلی کشوراین ضرورت احساس میشود تا وقتی که جنگ باشد واین مشکلات باشد این ضرورت هست. بنابراین ما اگربخواهیم بگوئیم یک سال ودوسال آنوقت دومرتبه باید یک وقت زیادی هم ازمجلس گرفته شود یک طرح جدیدی هم به مجلس داده شود. این است که ماپیشنهادکردیم به مدت5 سال این قانون بتواند اجراشود. 5سال به عنوان ضرورت. منشی- آقای دهقان مخالف. رئیس-پیشنهاد 10سال و2سال و3سال هم هست ما اول برای این 5سال رأی می گیریم. آقای دهقان مخالف بفرمائید. دهقان- بسم الله الرحمن الرحیم. برادران محترم نماینده که نوعاً اساتید ماهستند توجه دارند که درعناوین ثانوی ودرموارد ضروری حتی درحکم امام هم هست که «مادام که موضوع محقق است به صورت موقت» بنابراین ضرورت آن وقتی است که ماتشخیص بدهیم که ضرورت دارد. ضرورت 5سال آینده را الآن خیلی فکرباز می خواهد که بتواندتشخیص بدهد که در5 سال آینده هم همین ضرورت هست. بلی، قبلاً که طرح آمدبه مجلس ماخودمان هم در روزنامه خواندیم که یک دبیرستانی راتخلیه کردند دبیرستان دخترانه ای را که بچه هایش الآن بی مدرسه بودند یک مدرسه استثنائی راتخلیه کرده بودند امادراینکه ما ازالآن تشخیص ضرورت بدهیم برای 5سال آینده یک چنین تشخیصی رانمیدهیم یک چنین ضرورتی رابرای 5سال آینده امضاء نمی کنیم آقای موحدی خودشان هم فرمودند تاوقتی که جنگ هست یعنی شمامیدانید که تا5سال دیگرجنگ داریم؟ فرمودندتا وقتی که مشکلات هست انشاء الله ما امیدواریم که مشکلات مملکتمان هرچه زودتر رفع بشود واین نکته هم قابل توجه است که اگرما این را تا5سال به عنوان ثانوی تصویب کردیم وزارت آموزش وپرورش دستش رامیگذارد زیرسرش ومی خوابد میگوید تا5سال آینده خدا بزرگ است. این کار رانکنیم ضرورت را دریک مدت کمتری دراقل مدت حالا ولو آن2 سال این راتصویب بکنیم تاخود وزارت آموزش وپرورش دنبال قضیه باشد وضروریات تقدربقدرها، تتقدر بقدرها. آن زمانی که انسان گرسنه بود همان وقت برایش این است که میتواند اکل میته بکند نه همیشه. بنابراین ماتشکرمیکنیم ازشورای نگهبان که این مدتش رافرمودند معین کنید ودرحکم امام هم چنین است واین هم که تا5 سال آینده این ضرورت واین عنوان ثانوی استمرار داشته باشد این راهم ماقبول نداریم. ان شاء الله بعد از2سال رفع ضرورت خواهدشد وخود وزارت آموزش وپرورش باید برود دنبال قضیه والسلام. منشی- آقای شوشتری موافق بفرمائید. شوشتری- بسم الله الرحمن الرحیم. برای برادرمان آقای دهقان یک اشتباهی بوجود آمدلذا مخالفت کرد که من توضیح میدهم. مسأله تعیین مدت معنایش عبارت ازاین نیست که تخلیه رامتوقف کنندتا 5سال. بلکه درخودماده واحده هم آمده که تخلیه را تارفع عسروحرج اما مدت رابرساس فرمان حضرت امام درقانون بایدقیدبکنیم مدت اجرای قانون است یعنی این قانون تاکی باید اجرا بشود زمان برای اجرای قانون تعیین میکنیم. پس 5سال نه این است که تخلیه تا 5سال متوقف بشود. نه این قانون تا 5سال به قانونیت خودش باقیست اماتخلیه رادرقانون هم تصریح کردیم تارفع عسروحرج. پس بنابراین این مدت برای اجرای قانون است. دقیقاً مثل قوانینی است که درکمیسیونها براساس اصل85 قانون اساسی مدت دارتصویب میشود بعدازگذشت این مدت قانون دیگر قانونیت خودش را ازدست خواهد داد. لذا تمام دلائلی که برادرمان آقای دهقان آورده اند به این مدت ارتباطی ندارد ومدت اجرای قانون راهم کم نکنیم، 5سال یک زمان معقول متناسبی است. لذا مدت5 سال رامن موافق هستم که «مدت اجرای قانون5 سال باشد.» رئیس- آقای حبیب وزیر دادگستری هم پنج سال راپیشنهادمیکنند( یکی ازنماینگان- دوسوم رأی میخواهد) من فکرنمیکنم برای مدت هم دوسوم بخواهد فقط ضرورتش دوسوم میخواهد حالا آقایانی که موافق هستند رأی بدهند که دیگرمشکلی پیش نیاید.181 نفردرمجلس حاضرند موافقان با5 سال قیام بفرمایند.( بیش ازدوسوم برخاستند). تصویب شد. 5- ادامه بحث پیرامون لایحه تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری وتصویب آن رئیس- دستوربعدی رامطرح کنید. ادامه یک بحثی بودآن تشدید مجازات رشوه خوارها وغیره بودکه یک چندماده اش مانده بودآنها را بحث میکنیم. به پیشنهادات یکی ازمواد رسیدیم که گفتیم پیشنهاداتش رامطرح کنید. منشی- ماده3 خوانده شدوپیشنهادات ماده3 مطرح میشود. کسانی که پیشنهاد داده اند وپیشنهادهایشان به چاپ رسیده میتوانندمطرح کنند. آقای اکرمی پیشنهادشان رابفرمایند. سیدرضا اکرمی-بسم الله الرحمن الرحیم. درماده 3 درسطرظاهراً هشتم دارد: «درصورتی که قیمت مال یاوجه مأخوذبیش از20 هزارریال نباشد به انفصال موقت از6 ماه تا3 سال» بنده پیشنهاد دادم این انفصال موقت انفصال دائم بشود برای اینکه مأموردولت بداند به عنوان خدمتگزارمردم دارد انجام وظیفه میکند. اگربخواهد بارشوه کارخودش راشروع بکند این صلاحیت ندارد که دردستگاه نظام جمهوری اسلامی بخواهد انجام وظیفه کند وحسن این پیشنهاد میتواند دونکته باشد یکی عامل بازدارنده که مأمورین دولت بدانند اگربه وادی رشوه وبه طرف رشوه رفتند دیگرجای آنها دردستگاه اداری ونظام جمهوری اسلامی به عنوان خدمتگزارنیست می تواند یک عامل بازدارنده خوبی باشد ودوم اینکه می تواندبرای خود آن افرادی که آلوده شده اند به عنوان یک تنبیه قابل توجه. انفصال موقت نمی تواندکارسازباشدبعد ازمدتی آنهم از6ماه تا3 سال خوب بعدهم بازدوباره می آید واحتمالاً کارگذشته اش رابه یک صورت دیگری آغازمیکندوحتی ممکن است انتقام ازگذشته هم بگیرد. لذا پیشنهادمن این است که «انفصال موقت» تبدیل بشود به «انفصال دائم» والسلام. منشی-جناب آقای هراتی مخالف بفرمائید. هراتی- بسم الله الرحمن الرحیم. یکی ازمسائلی که درحقوق قضائی باید دقیقاً موردتوجه قراربگیرد مسأله تناسب مجازات باجرم است اگربخواهیم این تناسب رابرهم بزنیم قطعاً نمی توانیم آن قسط وعدالت اسلامی راپیاده کنیم. این کمتراز20 هزار ریال حتی برمی گردد به 100ریال، برمیگردد به کمتراز100 ریال یک فرقی که دریک مقطع زمانی دچاریک اشتباهی شده. دچاریک انحرافی شده. آن هم بازبرای اول تصورمیشود که این مجازات بین 6ماه تا3 سال یک مجازات منطقی ومعقولی است که طرف تأدیب بشودآن مسیرانحرافی خودش را اصلاح کند ودیگرمرتکب این گونه خطا واشتباه نشود والا برای یک مسأله جزئی آن هم برای باراول آن هم ممکن است یک مسائل ومشکلاتی بوده وتصوروذهنش اصلاً دراین مسائل یاری نمی کرده این مجازات سنگینی قائل شدن نه باعدالت سازگاراست نه بامنطق ونه با تناسب مجازات باجرم. بنابراین برای یک سری افرادی هم که مختصر انحرافی دارند این یک زمینه اصلاحی است که اگر یکبار این چنین کرد وبه این چنین مجازاتی محکوم شد دیگر اوهرگز فیلش یادهندوستان نمیکند اینکه برادرمان اشاره کردند اگرما یک کسی را آمدیم برای کمتراز20 هزار ریال فرضاً مثلاً حتی100 ریال محکومش کردیم به 3سال این دیگرقطعاً به هیچ وجه دنبال قضیه نخواهدشد. بنابراین برای اصلاح افرادی هم که برای بار اول یک مقداری دچار انحراف وخطا شده اند این یک زمینه اصلاح هم هست والسلام. رئیس- آقای موحدی بفرمائید. موحدی ساوجی- بسم الله الرحمن الرحیم. این مسأله خیلی روشن است که دردستگاه اداری مملکت اگرما بخواهیم بصورت جدی با رشوه گری ورشوه خواری مبارزه کنیم اینکه ارائه کرده اند تشدیدنیست بلکه ارفاق است، بلکه تخفیف است، بلکه گذشت است یعنی شما دراین جا می گوئید که اگرچنانچه یک مأموردولت حالا اگر رشوه خواریهائی بکند که هیچکس متوجه نشود که خیلی خوب فقط خودش میداند وخدای خودش وبه قیامت موکول میشود وعذاب اخروی، اما دربین همه این موارد خلاف ورشوه خواری که دارد یک مورد آمده شکایتی شده دلائل کافی وجود داشته به دادگاه رفته به محکومیت رسیده آن وقت یک فردی که شما میگوئید که همه این مراحل راطی کرده چون که مثلاً 2هزارتومان کمتر رشوه گرفته بگوئیم این آدم انفصالش مثلاً 6ماه باشد. این انصافاً به نظرمن قانون غیرعادلانه ای است وقانونی است که بجای اینکه حقوق مردم ومستضعفین رادرنظربگیرد به جای اینکه اصلاح اداری بخواهد بکند درواقع تشویق فساد داردمیکند. شما می گوئید که اگرفردی آمد رشوه گرفت ومأمور دولت است، خدمتگزاردولت است، خدمتگزارمردم است، ثابت هم شده که رشوه خواری کرده بعدبگوئیم آقا توفقط 6ماه انفصال بعد برگردسرجایت آیا واقعاً مردم جامعه ما نمی خندند به یک همچو دستگاه اداری که یک فردی راکه ثابت شده ومجرم هم بوده ومحکوم هم شده باز آورده اندسرجایش نشانده اند. این است که من معتقدم حداقل مجازات یک همچو فردی ثابت شده است انفصال دائم باشد اصلاً لیاقت برای اینکه مستخدم دولت وخادم مردم باشد ندارد. منشی- آقای شوشتری بفرمائید. اسماعیل شوشتری( مخبرکمیسیون)-بسم الله الرحمن الرحیم. درپیشنهادبرادرمان آقای اکرمی هست «انفصال دائم» برای اینکه برای نمایندگان روشن بشود درماده3 ارتشاء ما آمده ایم 4دسته کرده ایم گفته ایم « درصورتیکه قیمت مال یا وجه مأخوذبیش از20هزار ریال نباشد به انفصال موقت از6 ماه تا3 سال.» قسمت دوم« وبه بیش ازمبلغ تا200 هزار ریال ازیکسال تا3 سال حبس وانفصال دائم ازخدمات دولتی». قسمت سوم داردکه« درصورتیکه قیمت مال یاوجه مأخوذ بیش از200 هزار ریال تایک میلیون ریال مجازات مرتکب 2تا5 سال حبس بعلاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یاوجه مأخوذ وانفصال دائم ازخدمات دولتی وتا74 ضربه شلاق». قسمت چهارم« درصورتیکه قیمت مال یاوجه مأخوذبیش ازیک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب5 تا10سال حبس بعلاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یاوجه مأخوذوانفصال دائم ازخدمات دولتی». بنابراین درمورد ارتشاء 4دسته شده،4طبقه شده است. در3صورت انفصال دائم هست آن هم انفصال دائم ازخدمات دولتی. نه تنها ازشغلی که درآن شاغل هست درهیچ یک ازخدمات دولتی نمی تواند کارکند. فقط یک صورتش هست که اگرقیمت مال یاوجه مأخوذ بیش از20 هزلر ریال نباشد20 هزار ریال یعنی2هزارتومان کمتر از2هزارتومان اگر رشوه گرفته انفصال موقت است. کمتراز2 هزارتومان یعنی ممکن است10 تومان گرفته، آخر10 تومان اگر رشوه گرفته انفصال دائم ازخدمات؟ اگر100 تومان رشوه گرفته انفصال دائم ازخدمات؟! حداکثرش هم 2هزارتومان است. امابیش از2هزارتومان رامن خواندم. نمایندگان محترم ملاحظه فرمودندکه در3شق بعدی انفصال دائم ازخدمات دولتی هم هست. بنابراین عادلانه نیست که مادرشق اول هم بگوئیم انفصال دائم. پس بنابراین4 صورت است تا2هزارتومان انفصال موقت دارد. بیش از2هزارتومان انفصال دائم ازخدمات دولتی است. لذا این پیشنهاد اگرتصویب نشود به نظرمن عادلانه تراست. رئیس-بسیارخوب، حضار182نفرهستند پیشنهار آقای اکرمی رامشخص کنید برای رأی گیری. منشی- پیشنهار آقای اکرمی این است که درماده3 همان شق اول« انفصال موقت» بشود« انفصال دائم». رئیس-بسیارخوب، کسانی که با این پیشنهادموافق هستندقیام بفرمایند( عده کمی برخاستند) رأی نیاوردتصویب نشد. ماده را بخوانیدرأی بگیریم. ماده3: هریک ازمستخدمین ومأمورین دولتی اعم ازقضائی واداری یاشوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی وبطورکلی قوای سه گانه وهمچنین نیروهای مسلح یاشرکتهای دولتی یاسازمانهای دولتی وابسته به دولت ویا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی خواه غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مروط به سامانهای مذکورمی باشد وجه یا مال یاسند پرداخت وجه یاتسلیم مالی رامستقیماً یاغیرمستقیم قبول نماید درحکم مرتشی است اعم ازاینکه امرمذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا اینکه مربوط به مأموردیگری درآن سازمان باشدخواه آن کار را انجام داده یانداده وانجام آن برطبق حقانیت ووظیفه بوده یانبوده باشد ویا آنکه درانجام یاعدم انجام آن مؤثربوده یانبوده باشد به ترتیب زیرمجازات می شود: درصورتیکه قیمت مال یاوجه مأخوذ بیش از20هزار ریال نباشدبه انفصال موقت از6 ماه تا3 سال وبیش ازاین مبلغ تا200 هزار ریال ازیک سال تا3 سال حبس وانفصال دائم ازخدمات دولتی بعلاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یاوجه مأخوذ محکوم خواهدشد. درصورتیکه قیمت مال یاوجه مأخوذ بیش از200 هزار ریال تا یک میلیون ریال باشدمجازات مرتکب 2تا5 سال حبس بعلاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یاوجه مأخوذ وانفصال دائم ازخدمات دولتی وتا74 ضربه شلاق خواهدبود. درصورتیکه قیمت مال یاوجه مأخوذبیش ازیک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب5تا10 سال حبس بعلاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یاوجه مأخوذ وانفصال دائم ازخدمات دولتی وتا74 ضربه شلاق خواهدبود. تبصره1- مبالغ مذکور ازحیث تعیین مجازات ویاصلاحیت محاکم اعم ازاین است که جرم دفعتاً واحده ویا به دفعات واقع شده وجمع مبلغ مأخوذ بالغ برنصاب مزبور باشد. تبصره2- درتمامی مواردفوق مان ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهدشد وچنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیازلغوخواهد شد. تبصره3- مجازات شروع به جرم ارتشاء حسب موردعلاوه برمجازات انفصال طبق ماده15 قانون مجازات اسلامی وتبصره آن خواهدبود. تبصره4- هرگاه میزان رشوه بیش از200 هزار ریال باشد درصورت وجود دلائل کافی صدورقراربازداشت موقت الزامی است واین قرار درهیچ یک ازمراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهدبود. تبصره5- درهرمورد ازموارد ارتشاء هرگاه راشی قبل ازکشف جرم مأمورین را ازوقوع بزه آگاه سازد ازتعزیرمالی معاف خواهدشد ودرمورد امتیاز طبق مقررات عمل می شود وچنانچه راشی درضمن تعقیب با اقرارخود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی رافراهم نماید تانصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است وبه وی بازگردانده می شود وامتیازنیزلغو میشود. رئیس- 188نفرحضوردارند موافقان باماده3و5 تبصره قیام بفرمایند( اکثربرخاستند) تصویب شد. ماده4 رابخوانید. ماده4- کسانی که باتشکیل یارهبری شبکه چندنفری به امرارتشاء واختلاس وکلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه برضبط واسترداد کلیه اموال منقول وغیرمنقول که ازاین طریق کسب کرده اند به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال وانفال دائم ازخدمات دولتی ودرصورتیکه مصداق مفسدفی الارض باشند به اعدام محکوم خواهندشد. وگرنه علاوه براسترداد اموال وجزای نقدی وانفصال دائم ازخدمات دولتی به حبس از15 سال تا ابد محکوم میشوند. رئیس- 184نفر حاضرند موافقان این ماده4 که قرائت شدقیام کنند.(اکثر برخاستند) تصویب شد.ماده5 رابخوانید. ماده5- هریک ازکارمندان وکارکنان ادارات وسازمانها یا شوراها ویاشهرداریها ومؤسسات وشرکتهای دولتی ویا وابسته به دولت ونهادهای انقلابی ودیوان محاسبات ومؤسساتی که به کمک مستمردولت اداره میشوند ویادارندگان پایه قضائی وبطورکلی قوای سه گانه وهمچنین نیروهای مسلح ومأمورین به خدمات عمومی اعم ازرسمی ویاغیر رسمی وجوه ویامطالبات یاحواله ها یاسهام واسناد واوراق بهادار ویاسایراموال متعلق به هریک ازسازمانها ومؤسسات فوق الذکر ویا اشخاص راکه برحسب وظیفه به آنهاسپرده شده است به نفع خودیا دیگری برداشت وتصاحب نمایدمختلس محسوب وبه ترتیب زیرمجازات خواهدشد. درصورتیکه میزان اختلاس تا50 هزار ریال باشد مرتکب به6 ماه تا3 سال حبس و6 ماه تا3 سال انفصال موقت وهرگاه بیش ازاین مبلغ باشد به دوتا ده سال حبس وانفصال دائم ازخدمات دولتی ودرهر موردعلاوه بر رد وجه یامال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دوبرابر آن محکوم میشود. تبصره1- درصورت اتلاف عمدی مرتکب علاوه برضمان به مجازات اختلاس محکوم میشود. تبصره2- چنانچه عمل اختلاس توأم باجعل سندونظایر آن باشد درصورتیکه میزان اختلاس تاپنجاه هزار ریال باشد مرتکب به دوتا پنج سال حبس ویک تا پنج سال انفصال موقت وهرگاه بیش ازاین مبلغ باشد به7 تاده سال حبس وانفصال دائم ازخدمات دولتی ودر هردومورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دوبرابر آن محکوم میشود. تبصره3- هرگاه مرتکب اختلاس قبل ازصدورکیفرخواست تمام وجه یا مال مورداختلاس را مستردنماید دادگاه اورا ازتمام یاقسمتی ازجزای نقدی معاف می نماید واجرای مجازات حبس رامعلق ولی حکم انفصال درباره اواجرا خواهدشد. تبصره4- حداقل نصاب مبالغ مذکور درجرایم اختلاس ازحیث تعیین مجازات یاصلاحیت محاکم اعم ازاین است که جرم دفعتاً واحده یابه دفعات واقع شده وجمع مبلغ مورداختلاس بالغ برنصاب مزبورباشد. تبصره5- هرگاه میزان اختلاس زایدبالغ برصد هزار ریال باشد درصورت وجود دلائل کافی صدورقرار بازداشت موقت الزامی است واین قرار درهیچ یک ازمراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهدبود. تبصره6- درکلیه مواردمذکور درصورت وجودجهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره1 ماده1 ازلحاظ حداقل حبس ونیزبنا به مورد حداقل انفصال موقت ویا انفصال دائم خواهدبود. رئیس- پیشنهاد نداریم؟ منشی- آقای اکرمی پیشنهاد دارند. رئیس- بفرمائید. اکرمی- بسم الله الرحمن الرحیم. درمورد ماده4 یک پیشنهادی بودکه انفصال موقت به دائم تبدیل بشود که منظورشده بود. درمورد ماده5 هم این مسأله مطرح است. من خدمت برادران وخواهران عرض کنم درمورد اختلاس، رشوه خوب! برادرها رأی ندادند. مسأله تناسب جرم ومجازات رامطرح کردند. من این نکته راخدمتتان عرض کنم اگریک فردعادی یا یک کارمندی فرض بفرمائید درغیر ادارات دولتی دریک شرکتی رشوه ای گرفته باشد مسأله یک صورت دارد و اگرکارمندی درنظام جمهوری اسلامی ودردستگاه دولتی اسلامی رشوه بگیرد ولوبگوئیم دوهزارتومان است یاهزاروپانصد تومان است ما به مبلغ نباید عنایت کنیم بلکه باید به اصل مسأله توجه کنیم که به هرحال یک قران باشد یاصدتومان یاهزارتومان این کار، کارقبیحی است وازیک مأموردولت هرگز زیبنده نیست که رشوه بگیرد. وهمیشه رشوه که گفته میشود هیچگاه یک میلیون تومان را بار اول آدم نمی گیرد، کم کم رشوه خواری دراوبوجود می آید ومیرسدبه جائی که دیگرمیلیون ومیلیارد وامثال اینهاخواهدشد. تفاوت دیگری که این موردبا موردقبلی دارد این است که آنجا ازافراد رشوه می گرفت اینجا می آید اموال دولت رابه نفع خودش تصاحب میکند، یابرمی دارد. اینجا مسأله شدیدترازمسأله قبلی است. نکته دیگراینکه شما این لایحه را عنوان دادیدتشدیدمجازات وبه نظرمیرسدکه اگربه همین صورت باشد که بگوئیم از6ماه تاسه سال انفصال موقت آن هم اگربار اول باشد بازتخفیف ازحداقل انفصال مطرح میشود این 6ماه نمی تواندیک عامل بازدارنده ای باشدممکن است معاذیری بیاورد، بهانه هائی بیاوردبرای این کار وبه هرحال عامل بازدارنده ای یقیناً برای جلوگیری ازاختلاس نخواهدبود. لذاپیشنهاد من این است که درکل این ماده آنجائی که انفصال موقت مطرح است تبدیل به انفصال دائم شود والسلام. منشی- آقای رحیمی مخالف. رحیمی- بسم الله الرحمن الرحیم. مجازاتهائی که درموادمختلف این لایحه درشوردوم موردتصویب این کمیسیون واقع شده است باتوجه به واقعیتهائی است که درجامعه اتفاق افتاده است. جامعه مادرهمچنین شرایطی فعلاً آلوده به وجودخبیث عده ای رشوه خوارومختلس است. امری است موقت به خاطر اختلاف ارزی که ما الآن داریم دربعضی ازخریدها، به خاطرموافقتهای اصولی، کارتهائی که ازطرف وزارت بازرگانی برای واردات صادرمیشود ازخرید وفروش این قبیل موافقتهای اصولی یابعضی ازاجناسی که تفاوت قیمت دارد سوء استفاده میکنند واین امری موقت است. عوامل دیگری دراین شرایط درآن اثردارند. لذا باتوجه به اوضاع واحوال ما برای هرامری یک مجازات متناسب باید درنظربگیریم این نیست که کسی برای اولین بارصدتومان رشوه گرفته مابیائیم آنرا ازخدمات دولت بطورکلی منفصل بکنیم. اماممکن است یک زمان باهمین مجازاتی که اورا میکنیم ودست اورا ازدوائر دولتی یادرکاری که هست کوتاه کردیم درجامعه اصلاح بشود وبه جامعه برگردد. دریکی ازکشورهای اروپائی که جیب بری معمول بوده می آیند مجازات اعدام برای آن می گذارند ودرملاء عام یک فردجیب بر را اعدام میکنند. درهمان روز دورهمان میدان بزرگترین جیب بری هم اتفاق می افتد.بعضی ازمواقع هم هست که شدت مجازات جامعه راجراحی نمیکند البته به شدت مؤثراست. ومادراین قانون که قانون تشدید مجازات هست همه قوانین گذشته رادرنظرگرفتیم ومقدارمجازاتش راتاجائی که مقدوربود باتوجه به اوضاع واحوال بالا آورده ایم. لذابیش ازاین ویاکمترازاین گرفتاریک نوع تعدی وافراط وتفریط می شویم ودرجامعه مشکل ایجادمیکند. انشاء الله درآینده قطعاً درحکومت اسلامی باید وضع جامعه اصلاح بشود. به این وضعیت ماگرفتارنشویم. امری است موقت. لذا برای هربند وهرتبصره وهراتفاقی که درامر رشوه خواری واختلاس بخواهد اتفاق بیفتد مامجازات متناسبی رادرنظرگرفته ایم به همین دلیل من باپیشنهاد آقای اکرمی مخالف هستم والسلام. منشی- آقای علوی تبار موافق. علوی تبار-بسم الله الرحمن الرحیم. یکی ازابعادبسیارمهم انقلاب اسلامی راکه ابرجنایتکاران نتوانستند بفهمند آن بعدهای مختلف این انقلاب است که چطور می شودیک نفر رحیم که حاضرنیست یک مورچه ای را لگدبکند حاضرباشد بی رحمانه یک کافری رایاکفار راسرببرد. درصورتیکه اسلام اصرارعجیبی دارد که مسلمان درجایش رحماء بینهم باشد. رحیم ومهربان آنچنان که حاضرنباشد پرنده ای راحتی هم آزاربدهد ودرجایش اگرلازم شد درمقابل آنهائیکه ازقانون خدا وقانون مردم تخطی میکنند شدیدترین وغلیظ ترین فردباشد. سرصفت بشیرونذیر هم درپیامبران الهی همین بوده است. یک اشخاصی هستنداصلاً توجهی به قوانین ندارند وفساد دروجودشان آنچنان رشد کرده که فطرت پاکشان راپوشانده است. به عمل دیده ایم که هرچقدر درنظام جمهوری اسلامی قانون خدا مراعات نمیشود وبه موقعیتهای زمانی ومکانی توجه میشود ماضررکرده ایم وتاهمین جای انقلاب راهم دیده ایم همینطوری بوده است. من تعجب کردم ازفرمایش برادرمان که گفتند که موقعیت راهم الآن باید درنظربگیریم که یک عده درجمهوری اسلامی مثلاً فاسدهستند واین مسائل. درحالیکه خدایقیناً بهترازمن وشما عقلش میرسیده وحکمی که صادرکرده برای موقعیت خاصی نیست وبرای همه دنیاست در زمانهای مختلفی که دستورداده است. بعضی ازگناهان مسری است ارتشاء واختلاس یک مرض مسری است. مرض مسری راباید ازاول جلویش راگرفت. این مسأله تخم مرغ دزدشتر دزد میشود، راهزن میشودواقعاً درست است. اگرما ازاول بیائیم جلوتخطی های کوچک رابگیریم وبه مفسدین جرأت ندهیم که کارهاوخطاهای کوچک را انجام بدهند مسلماً به این مرض مسری عادت نمیکنند، اگرعادت نکردند آن مسائل بالا هم اصلاً به وقوع نمی پیونددکه لازم باشدبرایشان جرمهای سنگین بگذاریم. مسأله اختلاس علاوه براین مسائل یک مسأله اجتماعی است. یعنی ریشه نظام رامیزند. کسی درنظام طاغوتی توقع نداردکه یک نفر بدزددویا اینکه مثلاً رشوه بگیرد. اما درنظام جمهوری اسلامی که پایه اش بر رفع مفاسد اجتماعی است بایدحتماً دستورات وجزاها سنگین باشد طبق احکام الهی وچون اجتماعی است جزایش شدیدترباشد. مسائل وگناهان مخفی وفردی هم می بیند دراسلام کمترحساب شده، درفقه ماهم همینطور است. مفاسداجتماعی که ضرراجتماعی میزند یعنی علنی میشودمعلوم است جرمش هم بایدبیشترباشد. کما اینکه الآن دردستورات خودمان داریم شراب خواری درمنزل هیچ جرمی ندارد، جرم خدائی دارد درپیشگاه خدا ازنظرقانون ماچون دیده نشده کسی هم حق ندارد درخانه کسی واردبشود حسابش باخدا است. اما همان گناه دروسط جامعه انجان بدهد، درخیابان انجام بدهد می بینید که چقدرپایش درقانون ماگیرمی افتد علاوه براین، این دزدیهای پائین مربوط به دزدهای مستضعفین است. یعنی مسائل مربوط به مستضعفین است که همیشه بایدمراعات اینها راکرد. کسی که می دزدد مثلاً نوشتید دویست هزارتومان، صدهزارتومان آن مسائل بالا است. اما آن کسی که رشوه می گیرد ده تومان، بیست تومان، سی تومان، صدتومان، هزارتومان اینها مسائل مستضعفین است که همیشه بیچاره هاگیرهستند. به همین جهت به خطاهای کوچک نرسیدن ویاسهل انگاری کردن ویا جرمهای کوچک قراردادن مسؤولش یعنی مربوط میشود به این مسأله که خطاهای بزرگتر به وقوع می پیوندد ودرآنجا جلویش نمی شودگرفت هرچقدرهم خطاها بالاترباشد. به این جهت من موافقم باپیشنهاد که خطاهای کوچک هم مجازاتهای بزرگی داشته باشد. رئیس- آقای شوشتری، مخالفید؟ شوشتری- مانظری نداریم. رئیس- خوب شما نظری نداری لابد کمیسیون مخالف است. شوشتری- بلی. رئیس- پیشنهاد آقای اکرمی راقرائت کنید. منشی- پیشنهاد آقای اکرمی این است که درماده5 فعلی برای مختلسین دولتی انفصال دائم ازخدمات دولتی منظورگردد. یعنی «انفصال موقت» بشود« انفصال دائم». رئیس-180 نفر حضور دارند کسانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند( عده کمی برخاستند) تصویب نشد. دیگرپیشنهاد نداریم؟ موحدی ساوجی- درتبصره پیشنهادی هست ازبنده که قبلاً چاپ شده است. درتبصره3 پیشنهاد من این است. تبصره3- هرگاه مرتکب اختلاس قبل ازصدورکیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس رامستردنماید دادگاه اورا ازتمام یاقسمتی ازجزای نقدی معاف می نماید واجرای مجازات حبس رامعلق ولی حکم انفصال درباره او اجراخواهدشد. اینجا درواقع کمیسیون خواسته است، کمیسیون قضائی وهمینطورلابد تقدیم کنندگان لایحه خواستند نسبت به بعضی ازاین متهمین ومجرمین تخفیف بدهند وضمناً تشویقی هم باشد براینکه اگرچنانچه یک اختلاس کننده ای را آمدند دستگیرکردند قبل ازاینکه پرونده اش دردادسرا تکمیل شود وکیفرخواست رادادستان صادرکند اگرقبل ازاین آمد خودش همه اموالی راکه اختلاس کرده دادگفتندکه حاکم شهرمی تواند ازهمه جزای نقدی ویاقسمتی از آن این رامعاف کند یعنی دیگر محکوم جزای نقدی نشود. وهمینطورکلیه کیفر حبس آن هم معلق بشود. دراینجا پیشنهاد من این است که این جورافراد را البته باید یک مقداربرای اینکه بیایند واعتراف کنند واموال را بدهند تخفیفی باشد یاتشویقی باشد امانه این قدرکه کلاً بگوئیم دیگر زندانش معلق. من پیشنهادم این است. هرگاه مرتکب اختلاس میرسد تا آنجا که مسترنماید یعنی اموال وجوهی راکه اختلاس کرده مستردنماید دادگاه میتواند اورا تاپنجاه درصد ازپرداخت جزای نقدی معاف وبه حداقل مجازات حبس محکوم نموده وتا80% حبس راتعلیقی قراردهد. یعنی دراینجا من پیشنهادم این است که این جورنباشد که همه حبس اوتعلیقی باشد. به حداقل مجازات حبس حراقل باید محکوم شودتا80% آنراهم میتواند تعلیقی باشد. ولی بیست درصدش را لااقل بکشد. وهمینطورجزای نقدی هم کلاً معاف نشود وتاپنجاه درصد بتواندمعاف بشود. واین به جهت آن است افرادی که واقعاً اختلاس میکنند ازاموال دولتی متفاوت هستند بعضی هستند که اینها ممکن است صدهاهزارتومان میلیونها تومان اختلاس کرده باشند واین واقعاً برای جامعه ما، برای نظام ماخوشایندنیست که یک فرداین چنینی رابگیرند خوب بلی! معلوم است وقتی یارو لورفته، وقتی معلوم شده که این خیانتش واین اختلاسش آشکار وفاش شده وگرفتنش وآوردند در زندان انداختند ومی آید زیربازپرس می فهمد که همه چیز روشن است. اینجا می آید همه مال راهم میدهد. بگوئیم خوب چون همه مالی که اختلاس کرده داده اصلاً زندان دیگرنکشد؟ همه اش تعلیقی باشد؟ یا جزای نقدی دیگراصلاً جزای نقدی نداشته باشد؟ به نظرمن این متناسب با این جرم اختلاس نیست لذا پیشنهادم این است که معافیت ازجزای نقدی برای چنین فردی تاپنجاه درصد وحبس آن هم تا80% تعلیقی لااقل20% بایدقطعی باشد. رئیس- مخالف وموافق صحبت کنند. منشی- جناب آقای رحیمی مخالف. رحیمی- بسم الله الرحمن الرحیم. درهمه این پیشنهادهائی که دراین لایحه آمده یک مطلب بیشتروجود ندارد. یاکاهش مجازات است یا افزایش آن یا به بعضی ازقسمتهای مجازات اعتراضاتی شده وخواستارشدت یاکم کردن آن مجازات هستند. معمولاً آقای اکرمی تقاضا داشتند که مجازات را ازحدمعمول پائین بگیریم یازندان راحذف کنیم. جناب آقای موحدی ساوجی متقاضی افزایش مجازات درتمام این لایحه بوده ودرکمیسیون هم تشریف آوردند وتوضیح دادند. اولاً این لایحه با همکاری شورای عالی قضائی وباشرکت درهمه جلساتی که جناب آقای وزیردادگستری داشتند تهیه وتنظیم شده است. قوانین سابق درمورد ارتشاء ، درمورداختلاس مطالعه شده است. ما رشوه خواری داشتیم بیش از500 هزارتومان یا800 هزارتومان یاچندمیلیون تومان، قاضی رامأمور کردند باترتیب دادن بهترین بازجوئی وبازرسی وبازپرسی مجازات متناسبی رابرای او درنظربگیرد. قاضی الا اینکه 70 ،80ضربه شلاق برای او بنویسدکاردیگری نتوانست بکند. بااین لایحه ای که تصویب شده مشکل قوه قضاییه انشاء الله در درمان جامعه ازحیث این بیماری حل است. علاوه براین مامطلب دیگری را باید درنظربگیریم وآن اعتدال ومناسبت وتناسب مجازات باجرم ویا برعکس است. ماکسی را که می خواهد قبل ازصدورکیفرخواست، کیفرخواست معمولاً تقاضائی است ازطرف دادسرا به دادگاه برای مجازات کردن مجرم، اگرقبل ازصدورکیفرخواست یعنی قبل ازصدورحکم هنوزحکمی داده نشده، پرونده آماده صدورحکم است. اگرمجرم بیاید واعتراف بکند ومالی راکه به ارتشاء یا اختلاس به خوداختصاص داده به جامعه برگرداند این نشاندهنده این هست که این مجرم نادم است.این یک، بعد تمام وجه یامالی راکه اخذکرده می خواهد برگرداند. 2-اصطلاحی ما دردادگاهها ودرقوانین بنام حکومت قاضی داریم. حکومت قاضی معنایش این هست وقتی قانونگذار می نویسد ازیک تاسه سال زندان یا از5 تا10 سال معنایش این است که بین یک تاسه قاضی مختاراست. یک راحکم کند، حداقل راحکم کند یا حداکثریا یک چیز میانه ای را (دوسال) اینجاگفته دادگاه اورا ازتمام یاقسمتی ازجزای نقدی معاف می نماید. معافیت درموردجزای نقدی نیست. ممکن است قاضی به پنجاه هزارتومان، دویست هزارتومان، صدهزارتومان اورا مجازات کند. لذا مامی بینیم دراین تبصره3 گفته شده تمام یاقسمتی. پس دست قاضی بازاست حال واحوال مجرم راملاحظه بکند اگرمناسب دید اورا ازتمام جزای نقدی واگرمناسب ندید به بخشی ازجزای نقدی محکوم خواهدکرد. بعدمجازات حبس رامعلق. مجازات معلق فایده زیادی دارد. اولاً مجرم دائماً درحال خوف ورجاء است ودرآینده کمتردست به این کارمیزند. اگریک زمان دست به ارتشاء یا اختلاس زد پرونده سابق اورا قاضی ملاحظه خواهدکرد وبه مجازاتی که درسابق به آن محکوم شده وبه این دلیل معلق گردیده اورا محکوم خواهدکرد. اگریک مجرم مجازاتش دوسال زندان معلق شده مجدداً درجامعه دست به جنایتی میزند وجرمی رامرتکب میشود قاضی اورا ملحوظ نظرخواهد داشت وبه آن مجازات سابق هم محکوم خواهدکرد. اما حکم انفصال درباره اواجرا خواهدشد. درقسمت ذیل این تبصره ملاحظه میکنیم که باتوجه به اینکه همه اموال رابرمیگرداند وزندان درمورد اوبه حالت تعلیق درمی آید ازخدمات دولتی منفصل میشود واین بهترین شیوه ای است برای تشویق یک مجرم نادم. اما اگربخواهیم پنجاه درصد را ازاو بگیریم و زندانش هم بکنیم ومجازاتش راهم معلق نکنیم این مجرم نادم اگریک قدم به طرف دادسرا بردارد دو قدم برمیگردد. لذا ما باید مقدمات اوبه دادستان یابازپرس یادادیار رافراهم کنیم. بتواند درهرمرحله ازبازجوئی دردادسرا مراجعه کند ونسبت به ندامت خودش عملاً اقدام بکند. درغیراین صورت پنجاه درصد را ازاو بگیریم، مجازاتش رامعلق نکنیم وهیچ مقدمه تشویق آمیزی برای انگیزه هائی که دروجود اوبوجود آمده ایجادنکنیم قطعاً دست به این کارنخواهدزد. لذا باپیشنهادآقای موحدی ساوجی بنده مخالف هستم. والسلام. رئیس- موافق صحبت کند. منشی- آقای روحانی فردموافق. روحانی فرد- بسم الله الرحمن الرحیم. این بحثهائی که مطرح میشود بعضیها جنبه ترحم اسلامی را ملاحظه میکنند وبه سمت تخفیف دادن وندامت آنهم بعد ازآنکه فاش شده مسأله وطرف گرفتارشده وحالا نادم است هرمجرمی دم مرگ وروزقیامت هم نادن است ولی« انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله ثم یتوبون من قریب» یعنی درحال اختیارقبل ازاینکه مجازاتش معین بشود این نادم وپشیمان میشود. ماباید توجه کنیم به وضع فعلی جامعه وانتظاراتی که مردم دارند وشایعاتی که همه گیرشده وسلب اعتمادی که درعموم مردم ازادارات دولتی بوجود آمده وزحمات عده ای مخلص وفداکار که حتی خارج ازوقت اداری هم کارمیکنند باحقوق ناچیزشان سازگاری میکنند ویک قران بالا وپائین هم نمیکنند همه اینها راکه روی هم بریزیم می بینیم یک آدم اختلاس گر یک آدم رشوه خوار چه ضربه بزرگی را داردبه جمهوری اسلامی میزند. شمانمایندگان محترم درحوزه های انتخابیه تان درجلسات، معاشرتها ورفت وآمدهائی که بامردم دارید می بینید که این مردم الان درحال حاضر اگرحمایت قاطع خودشان را ازانقلاب دارند نه به خاطر رضایت ازوضع فعلی است. این اشتباه برای کسی رخ ندهد. اینها درانتظاریک روزی هستند که عدالت اجتماعی آنطوری که امیرالمؤمنین علی علیه السلام میخواسته بوجود بیاید. بنابراین یک وقت یک کسی در زمان شاه رشوه خورده، اختلاس کرده آنوقت این تناسب جرم ونمیدانم چه واینها. الان یک قران بالا وپائین کردن هیچ تناسبی باجمهوری اسلامی ندارد وضربه زدن به حیثیت جمهوری اسلامی، ضربه زدن به آرمان مردم، آرزوهای مردم است. اینها برایشان قبلاً ماخواندیم همه مان، همه اهل سخن بودید چه معممین وچه برادران دیگر اهل فضل وکمال قاطعیت امیرالمؤمنین علیه السلام دقت کردن روی همان شمعی که روشن کرده ازبیت المال بعد میهمان خصوصی برایش می آید شمع راخاموش میکند وشمع دیگری می آورد می گوید ازمال شخصی خودم است وآن یکی ازمال بیت المال است می خواهم کاربیت المال بکنم اینها همه دیگر روشن است یاجریان گلوبند حضرت زینب این انتظارها رابرادرها دربین مردم ایجادکرده اید حالا باید این انتظارهابه مرحله عمل برسد. آنوقت این راهم یک مقداری باید تعمیم داد دراین توضیح ها، دراین بالا وپائین کردن ها این حق وناحقهائی که وجود دارد ما تاعملکرد راکه دیدیم ازآنجابلندش میکنند ویک جای دیگرمیگذارند. واین هم توفرهنگ فعلی جامعه مادیگرجا افتاده برایشان وهمه می گویند جرم اختلاس، دزدی، رشوه خواری وهرنوع تخلف اداری عبارت ازترفیع است یا اینکه ازیک منطقه بد آب وهوا اورا بردارند ودریک جای خوش آب وهوابگذارند. بنابراین کوچک وبزرگ ندارد. گناه کبیره، کبیره است. گناه صغیره هم چون که آن کسی که معصیتش میشودخیلی عظیم است کبیره است. درجمهوری اسلامی این محاسبات رابازنکنید. ترحم این است که مجازات شدید باشد. این« ترحم برپلنگ تیزدندان، ستم کاری بود برگوسفندان». تخم مرغ دزد است که شتردزدمیشود. این محاسبات رابازنکنید. آن کسی که یک میزی را اشغال کرده وامین اسلام وامین قرآن است این اگر کوچکترین خیانتی از اوبوجود بیاید باید به اشدمجازات برسد. مگرمفسدفی الارض چه کسی است؟ آن کسی که جمهوری اسلامی را داردبه فساد می کشاند واعتماد مردم رابطورکلی داردسلب میکند وتنها باهرکسی صحبت میکنیم می گوید ما به امام دلخوش هستیم الان می بینید درمسائی سیاسی گوشها بازاست ببینیم امام چه می فرماید حتی درکارهائی که اختیارمجلس است، دراختیار ریاست محترم جمهور است خودشما نمایندگان مجلس نه به عنوان اینکه امام فرمان میدهد وحاکمیت برمجلس دارد یامی خواهد حاکمیتش را اعمال بکند، به عنوان یک انسانی که همه به او اعتماد دارند میگویند تشخص اوبرای ماحجت است. توجه فرمودید( رئیس- درموضوع صحبت کنید) خارج ازموضوع نزدیک است بشود ولی هنوزنشده است. بحث عبارت ازاین است که آقاجان شما جرم را درجمهوری اسلامی کوچک نشمارید. جرم رانگاه نکنید دوتومان یا سه تومان یا صدتومان است یاحالاکه گیرافتاده فوری می آید000 این یک انگیزه ای میشودمی گوید آقا دزدی کلان می کنیم همینکه فهمیدند ومی خواهد مچ مان گیربیاید فوری اعتراف میکنیم ومی آوریم پس میدهیم. زندان هم چیزی نیست وجزئی است بعداً هم می آئیم فرض کنید دزدی کلانتری میکنیم وتلافی آن درمی آید. بایدقانون قاطع باشد. قاطعیت ان شاء الله مجری هم می خواهد حالا درآینده اینها که می نویسیم چه کسی اجراکند والله العالم. خداوند توفیق بدهد به دستگاه قضائی ما یک خرده بجنبد ویک مقداری به کارها دقیق تر وعمیق تر رسیدگی کند وبازرسی که میرود آنجا برنگردد بیاید بگوید اوضاع خوب است. آدمی که درمتن قضایاهست ازاو بپرسند آقا چرا دادمیکنی؟ چرافریاد میکنی؟ یک نفر ازتهران نفرستندیک روز ونصفی برود( رئیس- وقت تمام شد) وبرگرددبگوید الحمدالله وضع خیلی مرتب است. ان شاء الله مجری وقاضی خوب هم تربیت میکنند در رأس کارها قرارمیدهند ووحشت نداشته باشید ازاینکه حالاترحم اسلامی زیرپا گذاشته بشود. اسلام دربرابرفاسق آنهم درمرکزی که امانت دارقرآن هست آنجافسق وفجور واختلاس بوجود بیاید هیچگونه ترحمی ندارد. والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته. بنده با این پیشنهاد وپیشنهادقبلی هم که آمده بودند دوهزارتومان، سه هزارتومان کرده بودند موافقم، آنکه گذشت ولی خواهش میکنم به این پیشنهاد رأی بدهید والسلام علیکم ورحمه الله. رئیس- آقای شوشتری بفرمائید. شوشتری- (مخبرکمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم. درموردپیشنهاد مربوط به تبصره3 توجه بفرمائید که کلاً درباب اختلاس میشودگفت که چهارتا مجازات است. 1-ردوجه یا مال مورد اختلاس. 2-جزای نقدی به میزان دوبرابر مال مورد اختلاس. 3-زندان. 4-انفصال. پس کسی که به نحوی مرتکب اختلاس بشود این چهارمجازات درمورد او اعمال خواهدشد. درتبصره3 آمده ایم وگفته ایم اگرکسانی قبل ازصدورکیفرخواست، قبل ازصدورکیفرخواست دومورد راشامل میشود یکی قبل ازتعقیب را یعنی اصلاً قبل ازآنکه قوه قضائیه شخص را، مرتکب رامورد تعقیب قرار بدهد خودش می آید می گوید من اختلاس کردم واین هم مال مورد اختلاس ومسترد میکند. یک حالتش هم این است که بعد ازدستگیری ودرمرحله بازجوئی قبل ازصدورکیفرخواست شامل اومیشود. درچنین مواردی تبصره3 گذاشته شده تا کمکی باشد برای رفع این ارتکاب جرمها، طرف می آید ومی گوید من اشتباه کردم این مال مورداختلاس راهم پس میدهد، مسترد میکند درحقیقت آن چهارمجازاتی که درباره اش اعمال میشد دوتایش اعمال میشودیکی رد وجه که خودش برگردانده دوم انفصال ازخدمت هم درباره اش اعمال میشود وبخشیده نمیشود اما درمورد زندان وجزای نقدی تخفیف داده اند. درمورد زندان، زندانش را آمدند تعلیق کردند وجزای نقدی راهم نبخشیدند بلکه عبارت این است ازتمام یاقسمتی ازجزای نقدی معاف، دراختیاردادگاه گذاشته است. ازتمام یاقسمتی ازجزای نقدی اگردادگاه دیدطرف کلاً ازجزای نقدی بایدمعاف بشودکلاً و اگر ده درصد باید معاف بشود ده درصد دراختیار دادگاه گذاشته ایم. این تبصره را به این لحاظ که تشویق بشوند ترغیب بشوندکسانی که مرتکب جرم شدند برگردند ونادم بشوند وبرای مراحل بعدی هم مرتکب چنین جرائمی نشوند. رئیس-182 نفرحضور دارند پیشنهاد آقای موحدی رامطرح میکنیم.. موحدی- پیشنهاد این است که تبصره3 ماده4 به این صورت اصلاح بشود: یعنی ازسطردو به بعد، ازمسترد نماید به بعد« دادگاه میتواند اورا تا50 درصد ازپرداخت جزای نقدی معاف وبه حداقل مجازات حبس محکوم نموده وتا80 درصد حبس راتعلیقی قراردهد. ولی حکم انفصال الی آخر000» رئیس- تفاوتش همین است که برای معافیت سقف50 درصد وبرای تعلیق هم هشتاد درصد راگذاشته اند. 186نفرحاضرند موافقان با این پیشنهاد قیام فرمایند( عده کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی- آقای علوی تبار پیشنهاد داده اند که تبصره6 این ماده حذف بشود. شاملو- من درتبصره3 پیشنهاد داده بودم. رئیس- آقای شاملو مقدم است. منشی_ آقای شاملو مطرح کنید. شاملو- بسم الله الرحمن الرحیم- درتبصره3 گفته شده که اگرمرتکب اختلاس قلب ازصدورکیفرخواست تمام وجه یا مال موراختلاس را مستردکند دادگاه اورا ازتمام یاقسمتی ازجزای نقدی معاف میکند واجرای مجازات حبس راهم معلق خواهد کرد. به نظرمیرسد با توجه به مسائلی که برادران مطرح فرمودند وبیانات جناب آقای روحانی درلزوم حفظ حیثیت وآبروی جمهوری اسلامی ومقابله قاطع باکسانی که ازاین موارد می خواهند سوء استفاده کنند وازاینکه جمهوری اسلامی آنها را امین قرار داده ومصدریک کاری قرارداده می خواهند سوء استفاده کنند وبرضررحیثیت جمهوری اسلامی کارکنند دراین مورد به نظر میرسد که باید قانون قاطع ترباشد وجلوی سوء استفاده عده ای را ازقانون بگیرد. به نظربنده اگرگفته بشود بجای اینکه قبل ازصدورکیفرخواست قبل ازتعقیب ازسوی ضابطان دادگستری، فرق این قضیه دراین است که درخلال دادرسی یعنی ازشروع تعقیب که مأموران آگاهی باشند یا سایرمأموران تاصدورکیفرخواست یک مدت زمانی هست که این شخص مختلس در زندان یاخارج از زندان با استفاده ازنظریات ومشاورتهائی که با افرادمطلع وی مفسدمیکند متوجه میشود که ازاین ارفاقات قانونی میتواند سوء استفاده کند وبه قول معروف به فوت وفن قانون واردمیشود ومی آیدقبل ازاینکه دادستان، دادسراکیفرخواست صادرکند قسمتی ازمال راپس میدهد. درحالیکه اگرواقعاً شخصی متوجه عمل قبیح خودش شود ومتنبه بشود وتوبه بکند. قبل ازاینکه یک اقدام قانونی حتی ازسوی مأموران غیردادسرا ازسوی ضابطان انجام بشود باید این شخص بیاید خودش رامعرفی کند واعتراف به عمل قبیح خودش بکند واظهارندامت بکند وما با این جمله دست این اشخاص خاطی را ومختلس رابازمی گذاریم که درخلال فرصتی که دارد در زندان با افرادکهنه کارتماس بگیرد واگر در زندان هم نیست برود ازافرادی که مطلع دراین امرهستند وازیک عده ازوکلا که متأسفانه هنوزهم هستند درمملکت وتصفیه باید بشوند وانشاء الله درآینده باقانون بازسازی کانون وکلا تصفیه خواهندشد با استفاده ازنظریات آنها می آیند ازاین ارفاق قانونی استفاده میکنند ودرشرف شروع کیفرخواست می آیندقسمتی ازمال را مستردمیکنند که ازاین ارفاق قانونی استفاده کنند. درحالیکه اگرواقعاً نادم هستند ازهمان مراحل اولیه تعقیب، قبل ازاینکه تعقیب شروع بشود خودش وقتی متوجه قبح عمل خودش شده باید بیاید اطلاع بدهد به مأموران ذیصلاح وندامت خودش را ابرازکند. پس پیشنهادبنده شامل دومورد است. مورد اول اینکه بجای قبل ازصدورکیفرخواست قبل ازتعقیب ازسوی ضابطان دادگستری وپیشنهاد دوم درهمین تبصره این است که اینکه گفته اجرای مجازات حبس معلق بشود ولی منفصل بشود بازهم این شخص باپولی که ازمورداختلاس بدست آورده میتواند برودشغل آزادی اختیاربکند وازخیرشغل دولتی بگذرد یعنی اصلاً بی اعتنا به اینکه منفصل شده ازشغل دولتی ولی مجازات حبس هم درباره اش که اجرا نمیشود ازآن مبلغی که ازمال مورد اختلاس برایش مانده میرود یک شغل آزاد اختیارمیکند وبی اعتنا وپوزخند به مقامات قضائی ومقامات قانونی وقوه مقننه وبه همه قوه مجریه. بنابراین بهتر این است که مجازات حبس درمورد این اشخاص که این طور بی توجه هستند اجرابشود. بنابراین دراین خصوص پیشنهادبنده این است تعلیق مجازات حبس هم حذف بشود ومجازات حبس درمورداین افراد اجرا بشود والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته. رئیس- مخالف وموافق صحبت کند. منشی- اولین مخالف آقای رحیمی. رحیمی- بسم الله الرحمن الرحیم. درخصوص این تبصره3 قبلاً هم توضیح داده شد برادر ارجمندآقای شوشتری هم مفصل فرمودند. بحث ترحم ویاگذشت نسبت به مجرم دراین تبصره نیست. خیلی ازمسائل دراین تبصره باعنایت به اوضاع واحوال گنجانده شده است. اینکه آقای شاملو می فرمایند قبل ازتعقیب بوسیله ضابطان دادگستری تبصره3شامل حال اوهم خواهدشد. مادراین تبصره گفته ایم که قبل ازصدورکیفرخواست یعنی ممکن است ازاولین مرحله اتفاق جرم باشد. یاممکن است بعد ازبازپرسی تشکیل پرونده مقدماتی باشد. معمولاً کیفرخواست زمانی صادرمیشود که همه این مراحل طی شده باشد اگرصادرنشده یا ابتدای اطلاع دادسرا است یابعد ازتحقیقات دادسرا است معمولاً دادسرا به دوطریق ازیک جرمی که درجامعه اتفاق افتاده مطلع میشود یابوسیله گزارش وعریضه یک فرد یا اگرجرم، جرم عمومی است دادستان خودش متوجه شده شخصاً هم میتواند اقدام کند. دوراه بیشترهم وجود ندارد. به محض اینکه متوجه میشود ممکن است ابتدای کارباشد وممکن است نزدیک به صدورکیفرخواست باشد. یک مجرم دراین مرحله اگرنادم هست میتوانیم این اغماض رادرمورد او درنظربگیریم اولاً این مجرم ازخدمات دولتی منفصل است بعد درمخالفت قبلی عرض کردم ما قاضی رادستش رابازگذاشتیم که اگراحوال مجرم راطوری به طرف بهبودمی بیند قسمتی ازجریمه را ازاوبگیرد یاکلاً معاف بدارد. علاوه براین بنده عرض کردم دراین شرایطی که الان ما مبتلا به این بیماری هستیم خدمت عزیزان عرض کنم عوامل متعددی دخیل است. اولاً تشکیلات ووضعیت اداری که مادرمملکت داریم هنوز درآن مطابق شأن انقلاب یک کاراساسی صورت نگرفته است. دربعضی جاها یک هیأتی تشکیل شده ویک کارهائی کردند ومجدداً یک عده ای یرگشتند ویک عده تغییروتحولی پیداکرده اند وهنوز دست افرادی که متأثر ازجمهوری ونظام حکومت اسلامی نشده اندکوتاه نکرده ایم. علاوه براین دراین وضعیت نابسامانی که دربعضی ازموارد یا ناشی ازجنگ است یامسائل دیگرپیش می آید موقعیت طوری است که اگرکسی بخواهد دست به اختلاس وارتشاء بزند محیط تا اندازه ای این امکانات رابرایش فراهم کرده است. ما باید اقدامات همه جانبه ای هم دراین خصوص انجام بدهیم وترتیبی بدهیم موافقت اصولی بدست کسی برسد که نفروشد. ترتیبی بدهیم مسؤولین ادارات یاکسانی راکه دست به بیت المال دارند ازافرادی انتخاب کنیم که ناصالح نباشند، ازافرادی انتخاب کنیم که دلسوز به انقلاب اسلامی باشند. ما این کارها رادرکناراین جورمسائل به عنوان امورجنبی یا اصلاح انجام نداده ایم بعد یک مجرم یک بیماری است که این بیماربوسیله شلاق، بوسیله زندان، بوسیله تعلیق یا انفصال وبا این درمانهائی که ما دردست داریم بایدمعالجه بکنیم. بعدهرچقدرکه اختلاس وارتشاء یاجعل وکلاهبرداری به هرعنوان شدت پیدامیکندمجازات متناسب با اوبالا میرود.ما اعتدال راهم دراین خصوص باید درنظربگیریم. نمیشودگفت کسی که نادم هست بیاوریم همه مجازاتها رادرمورد او مراعات کنیم بعد آنموقع اعتدال بهم میخورد وماگرفتار افراط وتفریط میشویم. مجرمی که آمده دردادسرا قبل ازصدورحکم هنوزبه خدمت حاکم شرع نرسیده قاضی پرونده اورا ندیده قبل ازهمه این مراحل اعتراف میکند ماباید مقدماتی رافراهم کنیم که دیگران بیایند این هم یکی ازاقدامات درمانی وپیشگیشری است که باید موردتوجه قراربگیرد لذا درخصوص پیشنهاد برادرعزیزمان آقای شاملوبنده مخالفم به این دلیل که پیشنهاد ایشان درداخل این تبصره وجود دارد. قبل ازصدورکیفرخواست یعنی ازاولین روزی که این جرم اتفاق افتاده تازمانی که کیفرخواست می خواهد صادرشود اعم ازاینکه ضابطین دادگستری آنراپی گیرکرده باشند، خودش گزارش کرده باشد یادیگری این جرم رابه دادسراهای دادگستری اطلاع داده باشد والسلام علیکم ورحمه الله. منشی- آقای موحدی موافق. موحدی ساوجی- پیشنهادجناب آقای شاملو دراینجا تبصره ومحتوائی که تبصره دارد مشخص میکند وجدامیکند. مخبرمحترم کمیسیون آمدند گفتندکه منظورما ازاینکه ذکرکردیم قبل ازصدور کیفرخواست بیایدوتمام وجوه یا مال اختلاس رابپردازد وپس بدهد منظورحتی شامل مواردی است که قبل ازدستگیری هم آمده باشد وداده باشد. اولاً ظهوراین عبارت این رانمی رساند. هرگاه مرتکب اختلاس قبل ازصدورکیفرخواست تمام وجوه یا مال رابدهد معنی اش این است که یعنی دستگیرشده منتهاقبل ازکیفرخواست است وهنوزبه دادگاه نرفته است. اصلاً ظهور عبارت این است. خوب، حالا شماکه قانونگذارهستید اگرمی خواستیدقبل ازدستگیری راهم بگوئید خوب تصریح می کردید. شأن قانونگذار تصریح است، نه ابهام واجمال. ثانیاً حسن دیگری که پیشنهاد آقای شاملو دارد این است که فرق می گذارد بین آن مرتکب ومجرمی که قبل ازدستگیری می آید وهمه وجوه واموال رامیدهد ومی گوید پشیمان شدم واشتباه کردم وبین آن کسی که آمده بعد ازدستگیرشدن بعدازاینکه به دام افتاده همه مسائل روشن شده آنوقت می آید اموالش رامیدهد، آیا باید فرق باشد یافرق نباشد. شما اینجاهیچ فرقی نگذاشتید. درصورتیکه آن کسی که قبل ازاینکه ضابطین دادگستری حالا یاسپاه یاکمیته یاشهربانی قبل ازاینکه بیایند بررسی کنند چقدربایدروی این فرد دستگاههای اطلاعاتی ماکارکنند تا این فرد را یایک شبکه راپیداکنند.قبل ازاینکه کشف بشود خودش آمده واین اموال راداده واظهارندامت کرده است. خیلی خوب، اینجا باید به این فردواقعاً هرچه می توانیم گذشت بکنیم کما اینکه درپیشنهاد آقای شاملوهست که فقط دراین رابطه وقتی چه شد ماهم جزای نقدی را عفومیکنیم وهمه در رابطه باحبس تعلیقی قرارمیدهیم. اما آنجا که بعدازدستگیری شما این راتوجه کنید. مثل اینکه ماکه اینجا نشسته ایم فقط آن مسأله مجازات وکیفر رادرنظربگیریم اما مقدمات را وبزرگی جرم را وفساد اجتماعی را واینکه چقدرباید نیروهای امنیتی روی این کارکردند وزحمت کشیدند تادستگیرش کنند همه این را ازدیده به دورمی داریم. این است که من معتقدم پیشنهاد آقای شاملو تاحدودزیادی این قانون رابه عدالت نزدیکترمیکند. رئیس- مخبرکمیسیون بفرمائید. شوشتری( مخبرکمیسیون)- درباب حدود اسلامی راجع به محارب ومفسد فی الارض داردقبل ازتعقیب چنانچه مرتکب توبه بکند ازکل مجازات معاف میشود این یک اصل وفرع فقهی مسلمی است. اینجاهم اگرما بنا باشد قبل ازتعقیب رادرنظربگیریم که طرف یعنی توبه کرده بیاید خوب پس انفصال دائم ازخدمات دولتی چرا؟ پس بایدکلاً معاف کنیم وشما انصاف بدهید اگرکسی مرتکب اختلاس شده قبل ازآنکه تعقیب بشود حاضراست بیایدمبلغ را بدهد وازخدمات دولتی هم منفصل بشود چون انفصال که معاف نشده وهمانگونه هم که عرض کردم تبصره3 پیشنهادی کمیسیون قضائی اعم است. آن صورتی که درپیشنهاد برادرمان آقای شاملو هست آنراشامل است وآنجورکه آقای موحدی ساوجی فرمودند ابهام دارد ما باتصریح آن موردمخالف نیستیم چون نظرما اعم بوده است. اما نسبت به بعدهم که تاقبل ازصدور کیفرخواست هست آنراهم بگذاریم شامل باشد ولی آن مورد راما معتقدیم شامل است ونظرماهم این بوده اگرابهام دارد تصریح بشود. قبل ازصدورکیفرخواست اعم است یعنی قبل ازتعقیب یابعدازتعقیب وقبل ازصدورکیفرخواست آن وقت مجازات انفصال دائم ازخدمات دولتی هم این را نمایندگان محترم کوچک نشمارند. یک کارمندی که می خواهد بطوردائم ازکلیه خدمات دولتی منفصل بشود این یک چیزکوچکی نیست، می آید وجه اختلاس رابرمی گرداند وانفصال دائم هم اجرامیشود فقط حبس تعلیق میشود وجریمه نقدی هم کلاً یاقسمتی که دراختیاردادگاه است معاف میشود. لذا بگذاریم به همین شکل باشد فکرکنم عامترازپیشنهاد آقای شاملو است. رئیس-184 نفرحضوردارند پیشنهاد آقای شاملو رابرای رأی گیری مشخص کنید. منشی- پیشنها آقای شاملو این است که تبصره3 به این صورت اصلاح شود.« هرگاه مرتکب اختلاس قبل ازتعقیب ازسوی ضابطان دادگستری تمام وجه یامال تا آخرتبصره اجراخواهدشد وهرگاه قبل ازصدورکیفرخواست تمام وجه یا مال دادگاه اورا ازتمام یاقسمتی ازاجزای نقدی معاف ولی مجازات حبس وانفصال درباره اواجراخواهدشد.» رئیس- کسانی که با این پیشنهاد بجای تبصره3 موافق هستند قیام کنند( عده کمی برخاستند) تصویب نشد. آقای کیاوش اگرصرف نظرکنند قبل ازتنفس این راتمام کنیم. علوی تبار- مطرح میکنم. رئیس- خیلی خوب بفرمائید. علوی تبار- بسم الله الرحمن الرحیم. این میکروفن هم محاسن دارد ودربعضی مواردتبدیل به معایب میشود. اگردراینجا راجع به اختلاس وارتشاء باسهل انگاری روبروبشویم یاحتی صحبتها ازروی گذشت باشد واقعاً فردا این رشوه رایج ترمیشود ومملکت رابه بادفنا میدهد. درشرفیابی هم که حضور حصرت آیت الله العظمی منتظری داشتیم، چهل یاپنجاه نفرنماینده مخصوصاً تأکید میکردند درباره رشوه که همه چیزدست شماست، مواظب باشیدکه روی معیارهای اسلامی کاربکنید که اینطورفسادیک وقتی رایج نشود. یکی ازنمایندگان- پیشنهادشان مشخص بشود. رئیس- پیشنهادشان حذف تبصره6 است. علوی تبار- بلی پیشنهادم حذف تبصره6 است که باتمام کارهائی که انجام شده قانونهائی گذاشتیم با اینکه نظرمن زیادموافق نبود که اینقدرجرمها کوچک باشد. اما باوجود این آمدیم همه راجمع وجورکردیم آخرسرهم میدهیم دست دادگاه ومی گوئیم باتمام این مطالبی که گفته شد دادگاه حق داد درحقیقت هرچه دلش خواست تخفیف بدهد. مواردتخفیف راوقتی بسپاریم اوخوب چه کسی است که ازمواردتخفیف بدش بیاید. یعنی بگوئیم یه حداقل مجازاتها اینها رامجبوری مجازات کنی ودربقیه موارد می توانی تخفیف بدهی. حداقل مجازات دراینجاشش ماه شد، شش ماه زندان که یک نوع درحقیقت پذیرائی است وانفصال موقت ازخدمات دولتی، من پیشنها میکنم حالا که تا اینجا قوانین نوشته شد درحال به هرطریقی بوداین آخرین تخفیف را هم که به عهده بعضی از این دادگاههای کذا دارید میدهید آنرا حداقل سلب کنید بگذارید خود همین قوانین فی نفسه قوانین اجرابشود ودیگردادگاهها مجدد براین تخفیفهائی که شما قائل شدید دیگرنتوانند تخفیف بدهند والسلام علیکم. منشی- آقای رحیمی مخالف، آقای شاملو موافق. رحیمی- ما درقانون مجازاتهای اسلامی ماده ای داریم که کیفیات مخففه ای راکه قاضی میتواند درموردیک جرم آنرا مراعات بکند درنظرگرفته شده است هریک ازآن کیفیات مخففه برای قاضی محرزبشود او میتواند سطح مجازات راپائین بیاورد، این هم ازمقررات اسلامی است که درهمین مجلس دردوره قبل وباتأیید شورای محترم نگهبان به تصویب رسیده است. قاضی اگرتشخیص داد که آن علل مخففه دریک مجرمی وجوددارد ناچاراست آنها رارعایت کند لذا درهمه قوانین جزائی علل مخففه وجود دارد به شرط احرازقاضی آنرا درنظرمیگیرد که قطعاً برادرمان آقای شوشتری دردفاعیات خودشان اصل ماده راخدمت عزیزان قرائت خواهندکرد. لذا این تبصره باید سرجای خودش بماند وما دست قاضی رادرآن مواردی که تخفیفات رابایدبدهند وآن علل مخففه رامرعی دارند باید بتواند اعمال بکند ودست دادگستری رادراین خصوص بایدبازبگذاریم والسلام. منشی- آقای شاملو. شاملو-بسم الله الرحمن الرحیم. بنده بطور اختصار ناچارم به مواردی که قبلاً عرض کردم اشاره کنم که بازاینجا مسأله حیثیت جمهوری اسلامی ایران مطرح است وقطع دست افرادی که می خواهند ازاین ترحم وتخفیف جمهوری اسلامی سوء استفاده کنند اولاً درمواد بطورکلی یک حداقل وحداکثری پیش بینی شده یعنی خودقاضی وقتی درپرونده جهات مخففه رامی بیند دستش بازاست. فرض بفرمائید دریک ماده گفته ازیک تاسه سال زندان این وقتی که مواردی رامی بیند واحزارمیکند که میتواند وجداناً وشرعاً تخفیف بدهد ومواردتخفیف را اعمال بکندکه این شخص باتوجه به اینکه درجوخاصی قرارداشته یا اغفال شده، یا اغواء شده بجای اینکه حداکثر راقراربدهد یا حدوسط را، حداقل راقرارمیدهد ودرواقع این یک تخفیف درتخفیف است وباتوجه به اینکه مامی خواهیم ان شاء الله ریشه این مسائل ازبین برود واین اتهاماتی که متوجه جمهوری اسلامی هست وزحمات یک عده کارمندمخلص ومؤمن، به وسیله اعمال یک عده ای معدود به هدرمیرود، این زحمات به هدر نرود ونام وحیثیت جمهوری اسلامی محفوظ بشودبنده موافق هستم که این مواردتخفیف بیشتر، یعنی (تخفیف درتخفیفی) که تبصره6 این ماده قائل شده حذف بشود برای اینکه دست قاضی بازاست درکلیه مواد که بجای اینکه حداکثریا حدوسط رابگیرد، حداقل را اختیاربکند وبتواندیک مواردی رابه نفع متهم اعمال بکند وتخفیف بیش ازحدهم درست است رعایت حال متهم هست ولی درواقع این مقدم داشتن وترجیح منافع یک شخص برمنافع جامعه است. منافع جامعه راما همیشه ترجیح میدهیم ومنافع جامعه اسلامی ما این هست که جلو این سوء استفاده عده ای که میخواهند ازاین تخفیف وتراحم جمهری اسلامی سوء استفاده بکنند بگیریم. بنابراین بنده باحذف این تبصره موافقم. والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته. اسمعیل شوشتری( مخبرکمیسیون)- باپیشنهاد آقای علوی تبار ما شدیداً مخالفیم من خدمت ایشان توضیح میدهم وازایشان خواهش میکنم که این پیشنهاد راپس بگیرند چرا؟ به خاطراینکه آن هدفی راکه ایشان ازاین پیشنهاد تعقیب میکنند دقیقاً نتیجه عکس دارد. درقانون مجازات اسلامی درماده 3 مواردتخفیف راگفته. ماده عبارت ازاین است: ماده3- درموردتعزیرات، دادگاه درصورت احرازکیفیات مخففه می تواند مجازات راتخفیف دهد. کیفیات مخففه ممکن است موجب تخفیف مجازات شود علل وجهاتی است ازقبیل:1- گذشت شاکی یامدعی خصوصی. 2-اظهارات وراهنمائیهای متهم. 3-اوضاع واحوال خاصی که متهم تحت تأثیر آن مرتکب جرم شده. 4- اعلام متهم قبل ازتعقیب ویا اقرار اودرمرحله تحقیق. 5- وضع خاص شخص یاسابقه متهم. 6-اقدامات یاکوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم وجبران زیان ناشی ازآن. پس بنابراین این قانون است، دادگاه دستش بازاست. اگرماتبصره6 راحذف بکنیم معنایش این میشود: چنانچه یکی ازعوامل تخفیف وجود داشت دادگاه میتواند تخفیف دهد. یعنی زندان راتا یک روزهم میتواند پائین بیاورد ماتبصره برای همین جهت آوردیم که اگرعوامل تخفیف بود دادگاه نیاوردپائین. گفتیم تاحداقل بیاورد. یعنی دوسال تا3 سال زندان گفتیم اگرعوامل تخفیف وجود داشت ازدوسال پائین ترحق ندارد بیاورد. اگرتبصره راحذف بکنیم مقررات قانون مجازات اسلامی حاکم میشود، دست دادگاه بازاست میتواند تایک روز زندان هم پائین بیاورد. پس بنابراین آقای علوی تبارتوجه بفرمایند که آن هدفی راکه ایشان دنبال میکند باحذف این تبصره درست نتیجه عکس دارد. لذاپیشنهادشان راپس بگیرند. علوی تبار- پس گرفتم. رئیس- متشکر، پیشنهادشان راپس گرفتند منتها دیرپس گرفتند. این ماده5 دیگرپیشنهاد ندارد، روی این ماده رأی میگیریم/183 نفرحضور دارند، نمایندگانی که باماده5 و6 تبصره موافقند قیان بفرمایند( اکثربرخاستند) تصویب شد. ماده6 خوانده شود. آقایان حضور داشته باشید که قبل ازتنفس این 2ماده راهم تمام بکنیم بعد تنفس بدهیم. ماده6- مجازات شروع به جرم اختلاس، حسب موردعلاوه برمجازات انفصال، طبق ماده 15 قانون مجازات اسلامی وتبصره آن خواهدبود. رئیس- ماده6 پیشنهاد ندارد وباهمان حضارسابق به رأی می گذاریم نمایندگانی که با این ماده موافقند قیام بفرمایند( اکثربرخاستند) تصویب شد. ماده7 قرائت شود. ماده7- درهرمورد ازبزه های مندرج دراین قانون که مجازات حبس برای آن مقررشده درصورتیکه مرتکب ازمأمورین مذکور دراین قانون باشد، ازتاریخ صدورکیفرخواست ازشغل خود معلق خواهدشد. دادسرامکلف است صدورکیفرخواست یابه اداره یا سازمان ذی ربط اعلام دارد، درصورتیکه متهم به موجب رأی قطعی، برائت حاصل کند، ایام تعلیق جزء خدمت اومحسوب وحقوق ومزایای مدتی راکه به علت تعلیقش نگرفته، دریافت خواهدکرد. رئیس- این ماده پیشنهاد ندارد؟ موحدی ساوجی- یک پیشنهادی من اینجا دارم که درسطرسوم« ازشغل خودمعلق» ذکربشودکه: «وگذشت شاکی خصوصی، مانع تعقیب مجازات مجرم نخواهدشد». رئیس- آقای حبیبی! مگراینطورمیشود؟ بیات- قانون است. رئیس- اصلاً رشوه واینها مربوط به عموم است اصلاً اینها مدعی العموم دارد. این هست. موحدی ساوجی- اگرنیازی ندارد، اشکالی نداردپیشنهادم راپس میگیرم. رئیس- ماده7 رابه رأی میگذاریم181 نفرحضور دارند موافقان باماده7 قیام کنند(اکثربرخاستند)تصویب شد ماده8 قرائت شود. ماده8- کلیه دستگاههائی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکرنام است، مشمول این قانون خواهند بود،همچنین کلیه مقررات مغایراین قانون لغو میشود. رئیس- این «شمول قانون برآنها» این عبارت عربی است. یعنی ترجمه عربی است.« شمول قانون نسبت به آنها» که فارسی باشد.(موحدی ساوجی- فرق نمیکند) شمول برآن که نیست. یکی ازنمایندگان- این جمله که مصطلح است. رئیس- کجامصطلحش اینطوری است. لابدسمنان مصطلح است، اینجاکه نیست شمول قانون نسبت به آنها، شمول برآن، این اصلاً یک تعبیرعربی است، که این تعبیر عربی را آمده اند به یک شکل عوامانه ای فارسی اش کرده اند. اینکه جور درنمی آید« شمول برآن»« شمول نسبت به آنها» بهتراست. موافقان باماده8 که آخرین ماده است قیام بفرمایند( اکثربرخاستند) تصویب شد. یک ربع ساعت تنفس داده میشود.( جلسه درساعت25/10 به عنوان تنفس تعطیل ومجدداً درساعت 05/11 به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد). رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است. دستوربعدی رامطرح کنید. 6- ردطرح الحاق یک تبصره به ماده 25 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی منشی- دستوربعدی، گزارش کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی درخصوص ردطرح الحاق یک تبصره به ماده 25 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.یک فوریت این طرح قبلاً تصویب شده. آقای کاشانی مخبرکمیسیون تشریف بیاورند توضیح بدهند( اظهاری نشد) مثل اینکه ایشان درجلسه نیستند آقای شاملو نایب رئیس کمیسیون توضیح بدهند. رئیس- آقای موحدی چون شما هم عضو کمیسیون هستید خودتان توضیح بدهید. موحدی ساوجی( عضوکمیسیون تدوین آئین نامه)- بسم الله الرحمن الرحیم. یک طرحی راعده ای ازنمایندگان مجلس، به مجلس تقدیم کردند تایک تبصره ای به ماده 25 آئین نامه داخلی اضافه شود به عنوان تبصره1 وآن تبصره این است که« استعفای نمایندگانی که به منظور نامزدی ریاست جمهوری، استعفا می نمایند. بدون بحث درمجلس ونیازبه رأی گیری وصرفاً باگذشت10 روز ازتاریخ اعلام درمجلس، موردقبول مجلس خواهد افتاد واین قانون ازتاریخ تصویب قابل اجراست.» البته عده ای ازنمایندگان که این طرح رابه مجلس تقدیم کردند، قهراً به خاطرظاهراً دوره انتخاباتی بود که الان وقتش گذشته چون فرصت کمی بودبرای نمایندگانی که بخواهند استعفا بدهند، بعد هم استعفای آنها10روز مهلت داشت که بخواهندپس بگیرند، بعدهم درمجلس بیاید مخالف وموافق بخواهدصحبت کند وبعد هم رأی گیری بشود. این است که تقدیم کنندگان طرح نظرشان این بوده که درمواردی که پاره ای ازنمایندگان خودشان صلاح میدانند، تشخیص میدهند که لازمتر است که ازمجلس استعفاء بدهند برای ریاست جمهوری کاندیدا بشوند، اینها دیگراستعفایشان نیازبه بحث مجلس نباشد وباگذشت10 روز چنانچه خودشان استعفاء راپس نگیرند باگذشت 10 روزمستعفی تلقی شوند به اصطلاح بروند وکاندیدا بشوند وشوراول این طرح درکمیسیون آئین نامه داخلی مطرح شده( البته من خودم درکمیسیون حضورنداشتم) وبا اکثریت آراء این طرح را ردکردند حالا اگرنمایندگانی بخواهند به عنوان مخالف وموافق صحبت کنند میتوانند. آقای وافی به عنوان مخالف رد اسم نویسی کرده اند که صحبت بکنند. رئیس- آقای وافی بفرمائید.( اظهاری نشد) آقای وافی نیستند، مخالف بعدی رادعوت کنید. موحدی ساوجی- نفربعدی بنده خودم هستم که صرف نظرمیکنم. رئیس- پس کسی نمی خواهد بحث بکند؟ یکی ازنمایندگان- پس بگیرند. رئیس- چون طرحی بود، آمده بود، مانمی توانستیم پس بدهیم ونه نمایندگان می توانند طرحها راپس بگیرند. یاباید تقاضای مسکوت ماندن بکنیم، آن هم باز6 ماده دیگردردستور می آید. باید تکلیفش روشن میشد. باید رأی گیری بکنیم وقتی که ازدستورخارج شد، دیگرمسأله تمام میشود. الان رقم برای رأی گیری کم است. شمادستوربعدی رامطرح کنید. منشی- دستوربعدی بررسی تقاضای ارجاع طرح اصلاح آئین نامه استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی000 رئیس- ازاین هم ردمیشویم، چون احتیاج به رأی گیری دارد دستوربعدی رامطرح کنید. منشی- دستوربعدی گزارش شوراول کمیسیون امورقضائی وحقوقی درخصوص طرح اصلاح قانون حفاظت وتوسعه صنایع ایران. رئیس- این بحث مهمی است، می افتد برای روزیکشنبه دستوربعدی سؤال ازآقای وزیر صنایع است آنرامطرح کنید. 7- طرح سؤال آقای ملازهی ازآقای وزیر صنایع وارجاع آن به کمیسیون منشی- سؤال آقای حمید ملازهی ازآقای وزیرصنایع. رئیس- به آقایان نمایندگانی که بیرون هستند، بگوئید به داخل تشریف بیاورند چون دوتا رأی داریم.آقای ملازهی سؤالشان رامطرح کنند. ملازهی- بسم الله الرحمن الرحیم. سؤالی که امروزپیش روی نمایندگان محترم هست، بازگوکننده مظلومیت یک صنعت است که می توانست با بهبودآن، شعارخودکفائی راتا اندازه ای به کرسی بنشاند وبه واقعیت نزدیک بکند. کارخانه بساربزرگ ریسندگی وبافندگی بافت بلوچ ایرانشهر درآخرسال53 درنظام گذشته برنامه به اصطلاح مقدماتی اش آغازشد وبرای اهداف مشخصی پایه گذاری گردید. این اهداف عبارت است ازایجاد واحدهای تولیدی درشهرستان ایرانشهر، ایجاداشتغال درمنطقه، تأمین قسمتی ازنیازهای جامعه، بالا بردن سطح فرهنگ ودانش فنی منطقه، تأمین قسمتی ازمنسوجات موردنیازکشور وازهمه مهمترکمک به کشاورزی منطقه، احداث کارخانجات وابسته درمنطقه، ومبارزه باقاچاق. مبارزه باحربه ای که این همه تلاش میشود واین مسؤولین زحمت می کشند واین همه هیاهو وجنجال به پامیکند که مابتوانیم آنرا ریشه کن بکنیم. مابرای اینکه بتوانیم این مشکلات راحل بکنیم دست به دامان همه مسؤولین شدیم ازریاست محترم جمهوری نخست وزیر وسایرمسؤولین همه تلاش کردند، همه سفارش کردند، همه خواهش کردند، همه دستور دادند. متأسفانه کسی نبودکه باید وبه واقعیت توجه بکند واقعاً بتواند ازاین طریق کمکی به اقتصادمملکت بکند. پس ازتذکرات مکرر ونطق های قبل ازدستور وسفارشها وگفته ها، وزارت صنایع نامه ای به مانوشت دراین نامه تمام نقیصه ها راتأییدکرد. نوشت که مدیریت ضعیف است، مدیریت کارنکرده است کارخانه خوابیده است، ماشین آلات ازبین رفته است. این نامه به امضای معاون وزارت صنایع اینجا موجود است. پس ازاین گفت وشنودها وصحبتها بالاخره زمانی که سؤال مطرح شد آقای وزیرلطف کردند وتازه متوجه شدند که عمق فاجعه تابه کجاست. خواستند که مابه خدمتشان برسیم وبرای اولین بارمشکل رابیان کنیم. موقعی که بایکی ازمعاونینشان تشریف آوردند دراداره کل قوانین باهم صحبت کردیم قبول کردند که این نامه اشتباهی ازآنجا آمده نباید این نامه به دست شما میرسید. گفتیم چطوری شما امضاء کردید، به ما دادید، حالاکه مشخص شده اشتباه شده؟ فرمودند که آقا این راسریع اصلاح بکنید. من به دلائلی اسم نمی برم. معاونشان فرمودندکه غیرممکن است. مانمی توانیم اصلاح بکنیم. یعنی چنین برمی آید که آقای وزیردلشان می خواهد، آقای وزیرتمایل به اصلاح مسأله درند تمایل دارند که مشکل حل بشود ولی جریانی آنجا هست که این جریان مانع از حل مشکلات است ونمی گذارد آن باند درآنجا متلاشی بشود وواقعیت حاکم بشود. باند برمی دارد کارمندی را ازتهران منتقل میکند باماهی24 هزارتومان پول درایرانشهر می برد( حکمش دست من است) ازغذا، مسکن ، خواب ازهمه چیز میتوانی مجانی استفاده کنی به اضافه بلیط رفت وبرگشت ولی کارمند دیگربه همین مشخصات، وهمین کیفیت، وهمین مدرک، درآنجا استخدام میشود به جرم اینکه ایشان بیرجندی هست وازبیرجند آمده استخدام شده، باماهی5 هزارتومان آیا 5هزارتومان کجا، و24هزارتومان کجا؟ لیست حقوق وامضایش الان اینجا دردست من است کارخانه میرودکارمندی را ازهندوستان، هندورا با30 هزارتومان استخدام میکند نمایندگان محترم به عمق این مسأله توجه بکنند، با30 هزارتومان کارمندی را ازهند استخدام میکنند که حکمش دردست من هست بعد این کارمندنمی تواند وتوافق نمیکند بیاید ومیگویدکم است. بازهم میروند این طرف وآنطرف میدوند درحالیکه نیروهای وطنی، نیروهای مؤمن ونیروهای دلسوخته این نظام دارند درخیابانها پرسه میزنند. جوانهای بلوچستان وسیستان دردوبی، قطر، ابوظبی000 همیشه این رامن ازاین تریبون گفتم آقایان به فکراین نیروها باشید آقایان اینها سرگردانند ودارندکاسه عربها رامی شویند، عربهائی که ما این همه به آنها اعتراض داریم، چرامی گذارید آنها بروند؟ ولی دریغا که آقای وزیر اینجا رک بگوید این مسأله که زورش نمیرسد. هرچه خواهش کرد درحضورمن، حرفش به کرسی ننشست وکسی ازاو نپذیرفت ومن صرفاً به خاطراین، این مسأله راعرض کردم والا شما بخواهید آمار دست من هست، کارخانه 20روزتعطیل بوده. این کارخانه باید درسال28 میلیون مترپارچه تولیدبکند. قضاوت بفرمائید28 میلیون مترکه هیچ، اگراین می آمد15 میلیون مترپارچه تولید می کرد، ماچرا برویم پارچه ژاپنی رابرداریم بیاوریم، پارچه ترکیه رابیاوریم پارچه مصری وسوری رابیاوریم.ما کارخانه داریم، ما امکانات داریم، به اعتراف خودشان ازیکسال پیش، ماشین آلات کارخانه دراثراین مدیریت داغان شده. آقاچرا اورا برنمی دارید؟ خوب ایشان هست آقا متعهد است. آقا متعهد استاد دانشگاه ماداریم که حاضراست برود ایرانشهر کاربکند. چرا اورا نمی فرستید؟ اورا ما تأیید نمی کنیم. اگرخلاف است دردانشکده پلی تکنیک تهران دارد درس میدهد. کسی که میرود در دانشگاه درس میدهد، عزیزان ازصدتا فیلتر ردمیشود، الکی که نمیرود استاد دانشگاه بشود. خیر، مانمی گذاریم. هرموقع من باهواپیما به ایرانشهر رفتم، آقای مدیرعامل بغل دست من نشسته. آقای مدیرعامل شما دارید کجا میروید؟ میروم کارخانه سری بزنم. آخرتاچه وقت این وضعیت ادامه پیدابکند؟ تاچه وقت این باند واین جریان باید کارخانجات مارا، سازمانهای ما راتصرف بکند؟ چرانیائیم برای خدا، برای رضایت خدا، برای شادی روح شهداء برای اقلاً تصلی دادن این مردم بیچاره ورنج دیده، بشکنیم این باندها را وداغان بکنیم آنها را و واقعیتها را حاکم بکنید. ومن این راکه الان اینجا عرض میکنم من مطمئنم که اگربه آقای وزیراطلاعاتی دادند با این اطلاعات من، کمیسیونی بیاید بررسی بکند، کمیسیون برنامه وبودجه برود ببیند، کاروامور اجتماعی برودببیند. هرچه که آنها نظردادند بنده می پذیرم وگزارشاتی راهم که به ایشان دادند، متأسفانه ایشان یک دفعه هم تشریف نبرده، کارخانه راببیند. من مطمئنم اگرتشریف ببرند آنجا وکارخانه راببیند تمام گفته من راتأیید میکنند ودست به اقدام خواهند زد واینکه تاحالا دست به اقدام نزده اند دلیل براین است که به علت گرفتاریها تشریف نبرده اند وآن باندکار خودش راکرده. ساختمانی درمیدان ولی عصر اجاره کرده، چندمیلیون تومان خریده وساختمان را، فامیلهای فلان آقا می نشینند، دراین ساختمان درمیدان ولی عصر، کارخانه رابردند وساختمان دیگری برایش اجاره کرده اند آنا ساختمان اجاره شده، پول کلان دارد بابت اجاره پرداخت میشود، ساختمان اصلی شرکت درتهران محل سکونت فامیل آقاهست که اسم نمی برم چه کسی هست. من همه اینها رابا مدرک ودلیل شناسائی کرده ام واین است که درنهایت نمی خواهم این سؤال مسیرتقریباً یک فرمولی راطی بکند که بگوئیم آمدو شد. این است که باید این حل بشود، حل معظل بشود. کارخانه باید دریافته باشد ومشکلات منطقه ودرنهایت کشور ازنظر اقتصادی ان شاء الله حل بشود. واگردوسه دقیقه دیگر وقتم هست، آنرا آخرسراستفاده میکنم والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته. رئیس- آقای شافعی تشریف بیاورند. شافعی( وزیرصنایع)- بسم الله الرحمن الرحیم.« ولاتقف ما لیس لک به علم، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسؤولا» من تشکرمیکنم ازآقای ملازهی که سعی کردند دربیاناتشان جوری عنوان بکنند که بنده حتماً با ایشان هم نظرهستم ودیگران غیرازاین. من این برداشت راصحیح نمیدانم بهتربود که به نوع سؤالاتی که مطرح فرموده بودند، اشاره میکردند وازکلیات دیگری که مطرح کردند، پرهیزمیشد تامن هم براساس همان سؤالاتی که طرح شده بودپاسخهای لازم را خدمتتان عرض میکردم. سؤال اولشان این است « باتوجه به فراهم بودن کلیه امکانات رفاهی در محل کارخانه بافت بلوچ ایرانشهر چراهیأت مدیره وبطورکلی مسؤولین اصلی کارخانه درتهران سکونت داشته وگهگاهی بطورشیفتی به ایرانشهر میروند» این سؤال اولشان. کارخانجاتی که درشهرستانها واقع هستند اینها به دلائلی لازم است که درتهران دفاترمرکزی داشته باشند چندتا ازآن دلائل اینها هست که عرض میکنم: این کارخانجات لازم است که بامراکزتهیه وتوزیع ارتباط داشته باشند. لازم است که باوزارت بازرگانی برای حل مسائل کارخانه شان ارتباط داشته باشند لازم است باخود وزارت صنایع در رابطه باشند. این کارخانه ای که ضمناً طرح هم بوده لازم است که علی الدوام باوزارت برنامه وبودجه ارتباط داشته باشد وکارخانه ای دراین حدکه نیاز به ارتباط باخارج ازکشورهم دارد، نیازاست که ازتسهیلات و امکانات تهران استفاده بکند. بنابراین به نظرما علیرغم اینکه اعتقاد داریم مدیریت هرچه بیشتر درکارخانجات باید مستقربشود( این راماهم اعتقاد داریم) ولی این راهم اعتقاد نداریم که لزوماً باید مدیریتها دفاترمرکزی شان راجمع بکنند، درکارخانجات مستقربشوند. درسالهای61و62 وقتی که بنده درسازمان مشغول خدمت بودم، بخشنامه ای کردیم واساساً برای مدیرها وقتی حکم می دادیم بعضاً استقرار درکارخانه را هم درحکمشان ذکرمی کردیم که بداند محل کارش درآنجاست. خوب چنین اشخاصی خودشان رامکلف میدانند که درمحل کارخانه مستقر بشوند. ولی همان وقت هم آنجوری نبوده که بگوئیم دفاترمرکزی را دربست ببندید وبروید درشهرستانها مستقربشوید. به نظرما داشتن دفاتر درتهران به خصوص برای کارخانه ای مثل بافت بلوچ یک ضرورت است. این جوری هم که عنوان فرمودید که کلیه امکانات رفاهی دربافت بلوچ وایرانشهر موجود است. خیر، چنین امکاناتی وجود ندارد شما امکانات تهران، اصفهان، تبریز، مشهد وشهرهای بزرگی که کارخانجات دیگری هم درآجا هست وتخصص متخصصین را ومدیریت این مدیریتها را دراین جورجاها بیشترمی خرند، با ایرانشهر مقایسه بکنید، ببینید چه امکانات رفاهی که می فرمایند کلیه امکانات رفاهی درآنجا فراهم است، آقایان چرا نمیروند؟ چه امکاناتی درایرانشهر وجود دارد که برای این آقایان انگیزه وجاذبه داشته باشد؟ یک چنین چیزی به نظر مادرست نیست. کلیه امکانات رفاهی درآنجا وجود ندارد درآنجا امکانات بیمارستانی، بهداری، آموزشی ودیگرامکاناتی که برای یک مدیر وبرای اهالی منطقه هم لازم است، متأسفانه هنوزنتوانسته به خوبی فراهم بشود. مدیریتها هم که آدمهائی به هرحال می بایدازبین اقشارتحصیلکرده ای باشند، بتوانند کارخانه اهم اداره بکنند، به این چیزها بهامیدهند ودرزندگی خودشان برای آنها جایگاهی قائلند. اخیراً مایک مدیری فرستادیم درکارخانه مستقرشده مثلاً زن وبچه اش رابه آنجا نبرده زن وبچه اش درتهران است. خودش رفته درآنجا مستقرشده. البته مدیرعامل نیست ایشان مدیرکارخانه است. اینکه نمیروند آنجا خودشان درمطالبشان فرمودند که من هردفعه به ایرانشهرمیروم می بینم که مدیرعامل هم بغل دست من نشسته پس معلوم میشود که میرود اینجوری نیست که نمیرود. وبدنبود اشاره میکردندکه درمدیریت قبل ازاین مدیرعامل، مدیرعامل حتی دفترخودش رابه خوبی بلدنبوده. حالا من به ذکر آن واقعه اشاره نمیکنم چون خودشان اعتراف دارند، مدیرعامل دستشوئی اطاق خودش رابلد نبوده حالا این آدم ماهی حدود10 روز را درکارخانه حضوردارد وبه نظرما انتخاب خوبی بوده وانتخاب بدی نبوده یعنی درجهت بهترشدن بوده ودرجهت بدترشدن نبوده. سؤال دومشان این است: « باتوجه به تحریم اقتصادی ووجودجنگ، چراکارخانه ازتاریخ28/12/63 لغایت 18/1/63 به مدت20 روزتعطیل بوده؟» ما اعتقاد به افزایش کمی وکیفی تولید داریم وبه دنبال آن هستیم وبه شدت هم دنبال آن هستیم وحامی ومدافع آنهم هستیم، ولی میخواهم عرض بکنم که درشرایط حاضر ماکمبودپارچه نداریم حالا هم به دلیل رشد تولیدات داخلی، هم به دلیل واردات بی رویه پارچه که درسال62 اتفاق افتاده به دلیل کمبود زمینه پارچه که دربازار وجود داشته، پارچه ونخ زیادی واردشده دربازارکمبود پارچه وجود نداشته که حالا خیلی به تولیدات کارخانه بافت بلوچ احتیاج خیلی مبرمی باشد واگرآنجا مثلاً یک قدری کمترکارمی کرده به جامعه لطمه ای وارد شده باشد. این چنین چیزی نیست. واما کارخانه 20روزهم تعطیل نبوده کارخانه شاید17 روزتعطیل بوده. فرموده بودند مثلاً باید5 روزتعطیل میشده، تعطیلات رسمی امسال 10روزبوده وبین التعطیلین هم یک چهارشنبه راداشتیم که پنجشنبه اش تعطیل بود، سه شنبه اش هم تعطیل بودوچهارشنبه راهم تعطیل کردند این شد11 روز. کارخانه هفت روزدیگرعلاوه برآنچه که درتعطیلات رسمی بود، تعطیل کرده بود که هفت روز، سه روزآن ازتعطیلات سالانه آنها کم میشود وچهار روز را بنا بوده( حال شایدچند روزی هم کار کرده اند) چهار روزباقیمانده که تعطیل کرده بودند بنا بوده که در روزهای تعطیلی کاربکنند. جوری نبوده که ازاین بابت کارنکردن کارخانه لطمه ای به کارخانه وتولید وارد بشود فرمودند که حداکثرپنج روزتعطیلات بوده، خیرچنین چیزی نیست من توقعم این است که وقتی برادران مطلبی راعنوان میکنند با اشراف وبا علم مطلب رابگویند. تعطیلات رسمی امسال پنج روزنبوده، ده روزبود، یک روزهم دولت تعطیل کرد( البته ازبابت آن یک روزهم باید کارمیکردند). سؤال سوم: «باتوجه به وجود نیروهای کارآمد درمیهن اسلامی. علت استخدام نیروهای استخدامی یعنی هندوستانی با انعقاد قراردادماهیانه سی هزارتومان چه بوده است؟ وعلت عدم برابری حقوق ومزایای افراد که دارای تخصص مساوی هستند، چیست؟» این نیروهای کارآمدی که ایشان اشاره میکنند، من تعجب میکنم که تصورشان این است که درمملکت مادیگرهیچ مشکل کمبود نیروی انسانی نداریم. خیر، ماداریم. اگرشما زیاد دارید بدهید که ما استفاده بکنیم به حضرتعالی یک موردمراجعه کردند، قبل ازاینکه به شما مراجعه بکنند. به کارخانه رفته بودند، کارخانه با آنها تفاهم کرده بوده که درخردادماه( خلاصه درسال بعدش) مراجعه بکنند به دلیل اینکه خودایشان هم دردانشگاه تدریس میکنند،(به قول شما) هم دریک جای دیگر، دریکی ازکارخانجات خود ما درپارسیلون مشغول است ومن باخودش همینطور که شما اطلاع دارید صحبت کردم، باخود کارخانه ایشان صحبت کرده، بنا بودجواب مثبت به من بدهد که هنوزجواب مثبتش رابه من نداده، حالابه دیگران چه گفته آن دیگرجای خود دارد. جواب مثبتش رابه مانداده، البته من نمی خواستم ایشان رامدیرعامل بگذارم. وبه نظربنده ایشان درحد مدیرعامل نیست. یاحداقل شناخت بنده از اوکافی نیست وناقص است، برای اینکه شناخت پیدا بکنم. باید یک جائی بیاید برود کاربکند. یک قدری درمدیریت پائین تر، دریک پست پائین تر، حتماً لازم نباشد مدیرعامل ایشان باشد. شما یک نفردرذهنتان هست، تصورتان این است مه درایرانشهرمثلاُ نیروهای زیادی درسطح مدیریت میتوانند بیایند بروندکارخانه را اداره بکنند. اگراشخاصی راجنابعالی به آنها دسترسی دارید، به مابفرمائید که ازآنها استفاده بشود. این مؤمن هم هنوزبه من اعلام آمادگی رسمی نکرده، به خودکارخانه هم در وعده ای که کرده بود،باید میرفته، نرفته است. ضمن اینکه دریکی ازکارخانجات دیگر مامشغول است ومن مطمئن نیستم که ایشان خیلی علاقه داشته باشد دربافت بلوچ مشغول بشود. اگرهم بخواهد مشغول بشود درسطوح تخصصی روی چشم ما است.ولی نه برای مدیریت عامل. علت عدم برابری حقوق ومزایای افراد مختلف باتخصصهای مختلف درقوانین سازمان استخدام کشوری است وبه وزارت صنایع مربوط نیست. البته همانجا به خدمت شماعرض کردیم که خوب است اینها اصلاح بشود. آقای سعادت هم نگفت غیرممکن است. بناشد که ازطریق سازمان استخدام کشوری بروند دنبال آنکه اصلاح بشود. من خواهشم این است که مطالب را اینجوری نفرمائید. اینکه ان شاء الله ما بیائیم خدمتتان، برویم کارخانه راهم ببینیم ومسائل آنرا ازنزدیک بررسی کنیم، آماده هستیم، همانوقت هم گفتیم، حالا هم میگوئیم واین بازدیدها راماهم مثمرثمرمیدانیم. باتوجه به سیاست کلی کارخانه که می باید برای جلوگیری ازقاچاق نیروهای بومی بکارگرفته بشوند چرا این سیاست عملی نمیشود؟ این کارخانه حدودهزارنفرپرسنل دارد 98% درصدآن نیروهای بومی هستند ودودرصد آن هم نیروهای غیربومی هستند. به نظرما نسبت، نسبت غیرمعقولی نیست98 درصدنیروهای آنجا رانیروهای بومی تشکیل میدهند. دودرصدش هم درسطوح مختلف کارگرهای ماهر یا مدیریتها ومتخصصین تأمین کردن آن ازجاهای دیگر، به نظرما کارعبثی نیست. درآن تاریخی که جنابعالی این سؤال رامطرح کرده بودید هنوز هیچ هندی درکارخانه نبودولی ازحدود یکسال واندی پیش تر، درزمان برادرمان آقای مهندس هاشمی برادرانی که به هندوستان رفته بودند ازنیروهای متخصص آنجا خواسته بودند که استفاده بکنند. این کارخانه بین چهل تاپنجاه نفرنیروی متخصص لازم دارد، که این برادرمان یکی ازآنهاست. با این هندیها درآنجا صحبت کرده بودند که اگرآمادگی داشتند بیایند اینجا مراجعه بکنندوکاربکنند، ازبین همه موجودین آنها یک یا دونفراعلام آمادگی کرده بودند که حدودیکماه پیش( تاریخ دقیق آنرانمیدانم) یکی ازآن هندیها آمده مشغول شده شما هرنیروی متخصصی که بخواهد آنجا کاربکند وکارتخصصی بکند عرض میکنم، به مامعرفی بکنید که استفاده بکنیم. هنوزهم حالا حالاها جاداریم. علت عدم استفاده تاحد ظرفیت نهائی یا تاحدنهائی ظرفیت ازکارخانه چیست وچرا ازکلیه ماشین آلات موجود استفاده نمیشود؟ همانطوریکه می فرمائید کارخانه درظرفیت کامل کارنمیکند، کارخانه تازه راه اندازی شده بدنیست که اگراین مطلب رامی فرمایند به تولید کارخانه دردوسال گذشته هم اشاره بکنیم ومقایسه ای بکنیم آقایان ببینند دونمودارمیانگین تولید روزانه درماههای سال62 سالن ریسندگی ویکی دیگرمال سال63 بوده که مدیریت جدید درآن مستقراست. یک نمودار هم بازمربوط به سالن بافندگی آنهاست. یکی مربوط به سال62 است، ویکی مربوط به سال63 است. برادران وخواهران ببینندکه000( رئیس- درصد رابگوئید) این رشدتولیدرا می خواهم عرض بکنم.( رئیس- همان رشد درصد بگویند چون چشم برادران وخواهران ازدورنمی بیند) بلی، مثلاً من اسفندماه راعرض میکنم. دراسفندماه سال62 سالن بافندگی تولیدیکروزه ده هزاروچهارصد وسی متراست، درسال63 بیست ونه هزارونهصدو شانزده متراست، یادربهمن ماه همان سال سی وسه هزاروصدونودوسه متر است، دربهمن سال62 شش هزاروصدوبیست وچهارمتراست. خوب است که000 درست است، مانمیگوئیم باظرفیت کامل کارمیکند. ازنهصدوسو نه دستگاه حدودپنصد دستگاه راه اندازی شده که البته صد دستگاه آن درچند روزگذشته بوده. درماه گذشته بوده وهنوز به ظرفیت نهائی نرسیده ایم، هنوز جا داریم که به ظرفیت نهائی برسیم، ولی ازماتوقع شما چیست؟ مثلاُ یکمرتبه به ظرفیت صددرصد برسیم یا اینکه نه تولید اینجوری هست که ازیک جاهائی بصورت آزمایش شروع میکنیم وبعد یواش یواش تولید خودش رابالا میکشد. مامعتقدهستیم که این روند درآنجا ادامه دارد باتوجه به این آماری که خدمتتان ارائه میکنیم000 رئیس- شما دودقیقه دیگروقت دارید، اگرمیخواهید دودقیقه وقت رابگذارید بعد ازاظهارات آقای ملازهی. مهندس شافعی( وزیرصنایع)- مانعی ندارد. ماشین آلات راقبل ازانقلاب واردکرده بودند. آنجا گذاشته بودند وجلوی نورآفتاب ماشین آلات نوعاً قطعات پلاستیکی است وزیرنورآفتاب بسیاری ازآنها ازبین رفته ونیازبه بازسازی دارد که اگربازلازم بود خدمتتان عرض خواهم کرد،متشکر. رئیس- آقای ملازهی بفرمائید. ملازهی-بسم الله الرحمن الرحیم. من اول خوشحال شدم که آقای وزیرفرمودند که بامن هم نظرهستند وبعدش یک کمی مسیر راعوض کردند که نه مثل اینکه صلاح نیست بامن هم نظرباشند. امکانات رفاهی که فرمودند درایرانشهرهست، استخری که خود شما برای آقایان ساختید که بیایندشنا بکند، همین اخیراً هم ساختید تازه تمام کردید. اگرنیست طبق این نامه شما نوشته اید که آقای فلان( اسم نمیبرم، درست نیست) شمابروید ایرانشهر آنجا ازامکانات مسکن، خوراک، مهمانسرا به هزینه شرکت استفاده بکنید، آیا امکانات بیشترازاین چه می خواهید؟ هوایش راخداگرم کرده دیگرآن دست آدمیزادنیست. اگردست آدمیزاد بود آنراهم شما عوض میکردید برای آقایانی که ازاینجا میروند، این یکی. دوم مسأله این است که شما آقای وزیر! مگرنمی خواهید صادرکننده باشید؟ مگرنباید پارچه های میهن اسلامی درتمام دنیا پخش باشد؟ مگرتازمانی که ما توانستیم چندتوپ پارچه ژاپنی وسوری ومصری وکجائی راواردکردیم وریختیم دربازارایران، بازار راپرکردیم این میشودخودکفائی؟ اگراین هست که واویلا اگراین هست که یک روزی آرم جمهوری اسلامی تمام بازارهای دنیا راپرکند واین افتخارنصیب وزارت صنایع ایران وکارخانه بافت بلوچ بشود چه بهترشما چطور می فرمائید که مانیازی به پارچه های بافت بلوچ ایرانشهرنداریم. کارخانه ای که پنجاه وپنج هزاردوک ریسندگی آنجا داردخاک میخورد خواهران وبرادران نماینده توجه بفرمایند پنجاه وپنج هزاردوک ریسندگی آنجا منتظراست، داردخاک میخورد چرا نباید جمهوری اسلامی پارچه تولیدبکند وبه تمام دنیا همانطوریکه آنها برای ما می فرستند وبه ژاپن حتی ما یکروزصادرکننده باشیم؟ این افتخاراین نظام خواهد بود. وازهمه مهمترشما می فرمائید که یک مقدار از الیاف زیرنورآفتاب بوده، بلی بنده در روزهای اول هم ازاین تریبون دادزدم وشما رامتوجه کردم که آقا بروید آنجا داردهمه خراب میشود،ازبین میرود، نامه های شما، مدارک شما( شخص جنابعالی نه. آقای هاشمی وزیرقبلی) مدارکش هست برای من نوشته آقا ما تازه اینها رابردیم درانباربنده باعث شدم که شما اینها رابردارید درانبار، اگرنه کسی به فکراین کارنبوده آقای مدیرعامل، جناب وزیردوماه یک دفعه هم نمیرود. من خودم دوماه ونیم، سه ماه چهارماه یکدفعه.( مدارک درمجلس هست) میروم مرخصی ایشان بغل دست من میگوید تازه دارم میروم منطقه، شما ازاین بابت نفرمائید ازبابت اینکه میگوید اموراستخدامی مشخص کرده اموراستخدامی چطوری می آید به یک بیست وچهارهزارتومان به اضافه مسکن مجانی به اضافه خوراک مجانی، به اضافه بلیط رفت وبرگشت مجانی میدهد، ولی به یک کارمند مشابه پنج هزاروپانصدوپنجاه تومان بیشترنمیدهد وازهمه مهمترمسأله این است که کارخانه را شما غیرقانونی تعطیل کردید. ده روزمیفرمائید نه، دوازده روز، کارخانه که بیست روزتولید نداشته دست کم میتواند روزی سیصد چهارصد هزارمترپارچه تولیدبکند. من حساب کردم هفتصدوبیست هزارمترپارچه راشما لطمه زدید وازآنطرف می فرمائید بلی. چون خط براین است که نیازنیست، من نمیدانستم من خیال میکردم که این تأسیساتی که دراین کشورهست موردنیازهست. ما میگوئیم که این مملکت مال اسلام است، نه مال یک قشرخاصی یعنی ما باید برای لبنان، برای افغانستان، برای پاکستان، برای سیاهپوستان آفریقا پارچه بفرستیم. من نمیدانستم که هرموقع تولیدات خارجی آمد بازارما راپرکرد ما درکارخانه داخلی راقفل بزنیم. آقا ماداریم، خودکفاهستیم. من این سیاست رانمیدانستم. من خیال میکردم که ماباید به داد همه برسیم، خودمان استفاده بکنیم. مازادمان راهم بدهیم به دیگران واین رامن تازه متوجه شدم که نمایندگان محترم، من استدعایم براین است که روی این مسائل دقیقاً توجه بفرمایندکه ما، یعنی وزارت صنایع نظرش براین است که به کارخانه بافت بلوچ وتولید وصادر و پرکردن بازارهای دنیا ازپارچه های وطنی نیازی نیست. یک مسأله اینکه ما نیروی خارجی زیادنداریم، حکم آن دست من هست. این حکم، سی هزارتومان. شما که با این وضعیت میگوئیدکسی نداریم، چرا؟000 (رئیس- آقای ملازهی وقتتان تمام است) یک دقیقه اجازه بفرمائید. دارید، ندارید بیاورید تربیت بکنید. بیاورید درکارخانه ها کارآموز بگذارید، پرورش بدهید، بفرستید خارج کار یادبگیرد برگردند. ولی اورا نیاورید سی هزارتومان رابدهید. این رابفرستید ده هزارتومان به اوبدهید. بفرستیدشش هزارتومان به اوبدهید همه رایکسان وبایک برنامه. امیدوارم که این سؤال به قول معروف جنبه تشریفاتی وآمدن ورفتن نداشته باشد ومن با اجازه تان قانع نشدم این سؤال به کمیسیون میرود، من کل مدارکی که تهیه کردم، دراختیارکمیسیون قرارمیدهم. آمارتولید را بنده هم دارم. چرامیفرمائید ده هزارمترتولیدشده، چرا نمی فرمائید بیست وهشت هزارمتر، بیست هزارمترتولیدکردیم هشت هزارمترچهارسال دیگرتولیدمیکنیم ودرنهایت مردم شما راخودکفامیکنیم اینطوری بفرمائید دنیا هم مطمئن بشودکه ما000 والسلام علیکم ورحمه الله. رئیس- آقای شافعی جنابعالی دودقیقه وقت دارید. شافعی(وزیرصنایع)- من متأسف هستم که علرغم اینکه توضیح میدهم آقاتعطیلات کارخانه پنج روزنبوده، تعطیلات کارخانه ده روزبود بطور رسمی یکروزهم یک چهارشنبه ای بین دوروز تعطیلی که پنجشنبه، جمعه اش تعطیل بود، سه شنبه ودوشنبه آنهم تعطیل بود، دولت تعطیل کرده واعلام کرده که درآینده ازتعطیلات رسمی آنها کم خواهدشد، میشودیازده روز. پس یازده روزبطورطبیعی همه جا وهمه سیستم دولتی به خصوص کارخانجات تعطیل بوده نوع کارخانجات تولیدی مملکت نه فقط بافت بلوچ، هفده روزتعطیل کرده اند. این کارهم کارغیرقانونی نیست درصلاحیت هیأت مدیره شرکت است. اگردنبال قانون آن میگردید هیأت مدیره اختیارات قانونی دارد ومیتواند این کار رابکندعلاوه برآن یازده روز شش روزدیگرتعطیل کرده، نه به دلیل اینکه درمملکت به پارچه نیازنبوده وما دیگرحالا خودکفاشده ایم نه، بایدتولیدبکنند، خوب هم باید تولیدبکنند، اگرتوانستیم به همه جای دنیا هم صادربکنیم. این شعار، شعارما هم هست. این فکر، فکرماهم هست. بلکه به دلیل اینکه اساساً یکروزبیایند کاربکنند، دوروزتعطیل بکنند دوباره یکروزبیایندکاربکنند یکروزتعطیل بکنند. این برادران بلوچ ما درآنجا در روزهائی که یک هته کارمیکنند خیلی منظم نیستند. تاچه برسد وقتیکه یک روزبین دو روز تعطیلی باشد، خیلی منظم تشریف نمی آورند. لذا به صلاح کارخانه همین بوده که آنوز راتعطیل بکنند. چندروز را تعطیل بکنند واین شش، هفت روزی راکه تعطیل کرده بودند یا درآینده کاربکنند یا ازمرخصی سالانه کارخانه که حق طبیعی همین کارگران بوده، استفاده بکنند. هیچ اتفاق غیرقانونی هم آنجا نیفتاده. میفرمایند آنجا امکانات فراوان است. شما میفرمائید که اقامت درمیهمانسرا برای مدیریت برای ابد امکاناتی است؟ همین برادران مجلس دوسال هست که برای خانه سازی بافت بلوچ پول نداده اند. ما دنبال سی میلیون تومان هستیم که خانه های آنجا را تکمیل بکنیم ودراختیاراشخاصی که بیایند بروند ومشغول بشوند بگذاریم. مجلس پول برایش درنظرنگرفته. خانه سازمانی که دراختیارمدیر بگذارند بنده درآنجا ندارم. مدیرهم نمی آید برود زن وبچه اش الی الابد یادر زمان دو،سه سال که آنجا هست درمیهمانسرا نگهدارد. اگرحضرتعالی میروید خوب مدیرممکن است نرود. کسانی اینجوری انتخاب نمیکنند. شمامیفرمائید که من ماهی یکبارماهی دوبار یاهردو ماه یکبارآنجا میروم. هردفعه میروم می بینم معنی آن این است وقتی شما هردفعه میروید می بینید معلوم میشودکه ایشان خیلی بیشترازشما میرود. شماکه هردفعه میروید میبینید. نشاندهنده این است که حداقل درآن لحظات، درآن دفعات هست ودردفعات دیگری هم هست که شما نمی بینید اگراعتراضی به قوانین استخدام کشوری دارید، به آنجا مراجعه بکنید. به آنها بگوئید اینها را اصلاح بکنند. این دراختیار ودرصلاحیت مانیست. حالا اگرلازم بود که توضیحات بیشتری داده بشود، ان شاء الله همانطورکه فرمودند درکمیسیون توضیح داده خواهد شد. رئیس- بسیارخوب، آقای ملازهی قانع نشدند. سؤال به کمیسیون میرود ما دورأی گیری داریم که باید انجام بدهیم فعلاً لوایح رسیده را اعلام وصول کنید. 8- اعلام وصول پنج فقره لایحه ویک فقره طرح منشی-چندلایحه است که اعلام وصول میکنم: 1- لایحه تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران. 2- لایحه راجع به بالابردن سطح درمان ومقابله باکمبود پزشکان متخصص دربیمارستانها ومراکزدرمانی. 3- لایحه راجع به لغو اصلاح موادی ازآئین نامه استخدام کارکنان غیرنظامی ارتش مصوب3/9/1358. 4- لایحه راجع به تصویب اصلاح قسمت الف ازبند2 ماده11 اساسنامه جامعه مخابراتی آسیا واقیانوسیه واجازه تسلیم اسنادآن. 5- لایحه راجع به تصویب کنوانسیون بین المللی ارتباطات راه دور1982 منعقده درنایروبی واجازه تسلیم اسناد آن. یک طرحی هم ازسوی نمایندگان محترم تقدیم شده که اعلام وصول میشود. طرح استفساریه ازتبصره1ماده2 وماده4 قانون اداره صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران. رئیس-بسیارخوب،180 نفردرجلسه حضور دارند یک رأی گیری داریم درموردیک طرحی که داده بودند وکسی مخالف صحبت نکرد. موافقی هم صحبت نکرد. فقط رأی گیری است. بخوانید. منشی- گزارش کمیسیون رداین طرح است. طرح الحاق یک تبصره به ماده 25 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی. تبصره1- استعفای نمایندگانی که به منظورنامزدی ریاست جمهوری استعفاء می نمایند بدون بحث درمجلس ونیازبه رأی گیری وصرفاً باگذشت ده روز از تاریخ اعلام درمجلس، موردقبول مجلس خواهد افتاد واین قانون ازتاریخ تصویب قابل اجراست. رئیس- کمیسون این را ردکرده، درمجلس مطرح شد، توضیح کمیسیون را دادند کسی مخالف ردصحبت نکرد وموافق ردهم دیگرصحبت نکرد وبه رأی گذاشتیم آنموقع نصاب نداشتیم. الان رأی میگیریم. کسانی که با اصل طرح نه بارد( ما اصل رابه رأی میگذاریم) موافق هستند قیام بفرمایند.( عده کمی برخاستند) رأی نیاورد. آن دستوربعدی مان هم ارجاع به کمیسیون است. مطرح میکنیم یک مخالف ویک موافق صحبت میکندو رأی گیری میکنیم مطرح کنید. 9- بحث پیرامون تقاضای ارجاع طرح اصلاح آئین نامه استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی به کمیسیونهای امور اداری واستخدامی ومحاسبات طبق اصل85 قانون اساسی منشی- دستوربعدی بررسی تقاضای ارجاع طرح اصلاح آئین نامه استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی به کمیسیونهای امور اداری واستخدامی ومحاسبات طبق اصل85 قانون اساسی. رئیس- کسی که پیشنهاد داده است توضیخ بدهد. حمیدی- مخبراین کمیسیون مشترک آقای ناصری است که مخالف است. رئیس- پیشنهاد ارجاع به کمیسیون است برای تصویب. آقای حمید خودتان توضیه دهید. حمیدی( رئیس کمیسیون محاسبات)- بسم الله الرحمن الرحیم. دربهمن سال 61طبق اصل85 آئین نامه استخدامی کارکنان مجلس وطرح طبقه بندی مشاغل آنها طبق اصل 85قانون اساسی درکمیسیون مشترک دیوان محاسبات واموراستخدامی به تصویب رسید وبعد ازآنهم نیازبه اصلاحیه ای پیداشد ودرتاریخ26/3/62 اصلاحیه ای صورت گرفت واگراصلاحیه هائی که لازم است دریک آئین نامه ای که مربوط به کارکنان است بخواهد به مجلس بیاید این مستلزم وقت گیری ومشکلات است. هرروز باید اصلاحیه ای بیاید دوباره طبق اصل85 آنها را ارجاع به کمیسیون بکنند000 رئیس- آقای حمیدی! آن اصلاحیه تان کجا است همراه اینکه چاپ نشده. حمیدی- همین است دیگرفقط اجازه ای می خواهند برای اصلاحیه. رئیس- هرچه خواستند اصلاح کنند؟ حمیدی- بله. رئیس- نه، اینکه خلاف آئین نامه است، شما باید اصلاحات رابصورت طرح به مجلس بدهید. حمیدی- به هرحال طرح این است، حالا نمیدانم خلاف آئین نامه است، نیست؟ رئیس- نه این قابل طرح نیست. ناصری- یعنی اجازه کلی برای اصلاح است. رئیس- این نمیشود. حمیدی- به هرحال طرح این است، خلاف آئین نامه است ردمیشود، تصویب میشود ما متعهدش نیستیم. رئیس- خیلی خوب، شما باید آن موادی که میخواهید اصلاح کنید اصلاحاتش رابصورت طرح تهیه بفرمائید بیاورید به مجلس ما آنرا به کمیسیون بدهیم. حمیدی- حال به هرحال این راهرکارش میخواهید بکنید، ردش بکنید. رئیس- این اصلاً هیچ چیزی نیست، قابل طرح نیست. اجازه اصلاحات به کسی نمیتوانیم بدهیم. به صورت طرح باید یه مجلس بیاید این اصلاً قابل طرح نیست. اسامی غائبین رابفرمائید. منشی- غائب نداریم. 10- پایان جلسه وتاریخ تشکیل جلسه آینده ودستورآن رئیس- جلسه بعدما روزیکشنبه هفته آینده ساعت هشت صبح ودستورهفتگی هم اعلام میشود. ختم جلسه اعلام میگردد. (جلسه ساعت 55/11 پایان یافت) رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبرهاشمی رفسنجانی