جلسات
  • صفحه اصلی
  • جلسات
  • مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 604 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 604 )

  • سه شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۶۳

جلسه ششصدوچهارم                                      بسمه تعالی                                        14 فروردین ماه 1363 هجری شمسی
                                                                                                                                      1 رجب 1404 هجری قمری

                            مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
          صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی  روز  سه شنبه  چهاردهم فروردین  ماه 1363
فهرست مندرجات :
1ـــ اعلام رسمیت جلسه وتلاوت عآیاتی ازکلام الله مجید.
2ـــ تصویب قانون تشکیلات واختیارات سازمان اوقاف وامورخیریه .
3ـــ تصویب کلیات لایحه اجازه فروش موتورسیکلت ها وموبیلت هابه نامه رسان هاوکارکنان واجدشرایط وپرداخت هزینه سوخت ونگهداری آنها به افرادمزبور.
4ـــ تصویب کلیات طرح قانونی اصلاحیه قانون دیوان محاسبات .
5ـــ اعلام وصول طرح محسوب کردن خدمت رسمی سنوات خدمت کارکنان جمعیت هلال احمر.
6ـــ پایان جلسه وتاریخ تشکیل جلسه آینده ودستورآن .

        جلسه ساعت هشت وده دقیقه به ریاست آقای ها شمی رفسنجانی تشکیل شد

1ـــ اعلام رسمیت وتلاوت آیاتی ازکلام الله مجید
رئیس ـــ بسم الله الرحمن الرحیم ، باحضور180 نفرجلسه رسمی است دستورجلسه قرائت شود. منشی ـــ بسم الله الرحمن الرحیم ، دستورجلسه 604 روزسه شنبه 14/1/1363مطابق بااول 1404هجری قمری . 1ـــ دنباله رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون مشترک امورقضایی وامورسازمانهای وابسته به نخست وزیری درخصوص لایحه تشکیلات واختیارات سازمان اوقاف وامورخیریه . 2ـــ گزارش شوراول کمیسیونهای پست وتلگراف ،نیرو واموراقتصادی ودارایی درخصوص لایحه اجازه فروش موتورسیکلت هاوموبیلتهابه نامه رسانها وکارکنان واجدشرایط . 3ـــ گزارش شوراول کمیسیون دیوان محاسبات وبودجه وامورمالی مجلس شورای اسلامی درخصوص طرح قانونی اصلاحیه قانون دیوان محاسبات . رئیس ـــ تلاوت کلام الله مجیدراشروع کنید. اعوذبالله من الشیطان الرجیم (( ان الله وملائکته یصلون علی النبی یاایاالذین آمنوصلواعلیه وسلموتسلیما)) بسم الله الرحمن الرحیم  الاان الله مافی السموات والارض ان وعدالله حق ولکن اکثرهم لایعلمون هو یحیی ویمیت هویحیی ویمیت والیه ترجعون یاایهاالناس قدجاء تکم موعظه من ربکم وشفاءلما فی الصدور وهدی ورحمته للمومنی نقل بفضل الله وبرحمته فبذالک فلیفرحواهوخیرمما یجمعون قل ارایتم ماانزل الله لکم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالاقل الله اذن لکم ام علی الله تقترون وماظن الذین یفترون علی الله الکذب یوم القیمه ان الله لذوفضل علی الناس ولکن اکثرهم لایشکرون . ( صدق الله العلی العظیم ـــ حضارصلوات فرستادند)(( سوره یونس ازآیه 55الی 61 )) 2ـــ تصویب قانون تشکیلات واختیارات سازمان اوقاف وامرخیریه  رئیس ـــ آقایان تشریف داشته باشندمابرای مراعات عدالت درتبلیغات بنا گذاشتیم کسانی که نامزدانتخابات هستندازنطق پیش ازدستور دراین دو ،سه روزاستفاده نکنند. امروزکسانی که نامزدنباشندنبودند فرداشایدباشندافرادی که صحبت بکنند . بنابراین وارددستورمی شویم . دستورمان تشکیلات سازمان اوقاف بودکه یک مقدارپیش رفته بودیم آنچه که باقی مانده است مطرح بشود . لطفا آقایان درجلسه حضورداشته باشند. چون برای رای گیری بایدنصاب به حدکافی باشد. منشی ـــ ماده 5مطرح است . رئیس ـــ ازآقایان کسی درماده 5 پیشنهادی دارد؟ ( اظهاری نشد). منشی ـــ یک مقداراصلاحات هست که همان شورای مرکزی به صورت 000 رئیس ـــ آن اصلاح شده است . آقای بیات ! اصلاح عبارتی که شده بفرمائید. منشی ـــ بسم الله الرحمن الرحیم . اول ماده 5اینطور اصلاح شده است . سازمان حج واوقاف وامورخیریه چونقبلا درماده 2تصویب شده بود اسم این اینطوری است . بعددرسطردوم هم باتصویب شورای مرکزی اوقاف این شورای مرکزی اوقاف حذف شده است باتصویب وزیرارشادمشخص یاهیاتی ازاشخاص متدین و000 رئیس ـــ نه ، نمی شود. آن پیشنهادجدیداست . منشی ـــ قبلاتصویب شده است . رئیس ـــ شده امااگربخواهیم تصویبش رابه آن واگذارکنیم یک مساله جدیدی است یعنی آن نمی تواندمطرح بشود. فعلااینکه چه کسی تصویب بکنداین می ماند. بعدا اگر درجاهای بعدخواستیدمیتوانیدبگذارید. دیگرپیشنهاد نداریم منشی ـــ خیر، پیشنهادنداریم . رئیس ـــ خوب ، ماده 5رابرای رای گیری می خوانیم . ابوالفضل موسوی تبریزی ـــ آقای هاشمی من پیشنهادحذف یک جمله راداده ایم . رئیس آقای سیدابوالفضل موسوی بفرمائید. سیدابوالفضل موسوی تبریزی ـــ بسم الله الرحمن الرحیم ، ماده 5رابه طوریکه نمایندگان محترم ملاحظه می فرمایندمتولی موقوفه کسی است که به موجب مفادوقفنامه .مقررات قانون مدنی یااین قانون واجداین سمت باشد . من پیشنهادمیکنم ومقررات قانون مدنی یااین قانون حذف بشود. دلیلم هماین هست متولی موقوفه کسی است که 000 رئیس ـــ شمااین پیشنهادراقبلانداده بودید؟ سیدابوالفضل موسوی تبریزی ـــ خیر، رئیس ـــ خوب نمی توانیدمطرح کنیدواردبحث ماده شده بودیم . سیدابوالفضلموسوی تبریزی ـــ پیشنهادحذف است ( رئیس ـــ بسیارخوب ) متولی موقوفه شرعا کسی است که به مفادوقف نامه متولی شده است . حتی اگرکسی ( واقف ) یک شخص فاسقی رابخواهدمتولی موقوفه قراربدهدشرعا اشکالی ندارد. پس بنابراین درواقع متولی شرعی موقوفه آن کسی است که به حسب مفادوقف نامه اورا متولی قرارداده اندچه مطابق بامقررات قانون مدنی بامقررات این قانون بشودیامطابق نباشدوبه اصطلاح بینهماعام وخاص من وجه است بنابراین قیدرااضافه کردن ازنظرواقف که الوقوف علی حسب مایوقفهااهلها هست بانظرواقف درآن موارداختلافش اصطکاک پیدا می کند وقطعا نظرواقف مقدم است روی این اساس عبارت این طور می شودمتولی موقوفه کسی است که به موجب مفادوقف نامه واجداین سمت باشد. تولیت متولی بایدبه یکی ازشعب 000 بقیه عبارت آنوقت درست می شود واین که دوباره دریک جایی اختلاف که بانظرواقف اختلاف پیداکردندفرض کنیدمقررات این قانون یاقانون مدنی می گویدمتوالی بایدعدالت داشته باشدولی شخص واقف آورده یک شخص فاسقی رامتولی قرارداد، عملافاسق است ولی ازنظرامانت داراین حتی اگر مخالف مقررات قانون مدنی هم باشد بازچون واقف متولی قرارداده فلذا تولیت آن شرعی است واشکلی ندارد. منشی ـــ آقای ناصری مخالف هستند. موافق دارد؟ ارومیان ـــ من موافق هستم . منشی ـــ آقای ناصری مخالف صحبت بفرمایید. ناصری ـــ بسم الله الرحمن الرحیم ، حاج آقای موسوی درضمن صحبت شان به نظرم به پیشنهادخودشان جواب رددادند. پیشنهادفرمودندکه مقررات قانون مدنی یااین قانون حذف بشود . بیات ـــ آقای رئیس من اخطاردارم . رئیس ـــ اجازه بدهیدآقای بیات یک اختاردارند. بیات ـــ بسم الله الرحمن الرحیم ، حاج اقاموسوی خیال می کنندکه ماده 5 فعلی نیست . ماده 5 سابق است که 4 فعلی است . ماده 5 سابق کلا تصویب شده آن اصلا قابل بحث نیست که حاج آقاموسوی پیشنهادحذف بدهند. مافعلادرماده 6 سابق که ماده فعلی شده است درآن جا بحث داریم . ماده 5 سابق کلا تصویب شده وجای بحث هم نیست . موسوی تبریزی ــ آقای بیات مگر این اصلاحیه آخری نیست ؟ بیات ـــ خیر. رئیس ـــ ایشان می گویندماالان ماده 6 هستیم . موسوی تبریزی ـــ شما که ماده 5 فرمودید. رئیس ـــ الان ماده 5 شده است . ماده 6 سابق بوده است . منشی ـــ چون ماده 3 حذف شده است . رئیس ـــ پس الان درماده 6 صحبت میکنیم . درماده 6 پیشنهادنداریم ؟ منشی ـــ فقط اصلاحات عبارتی داریم . رئیس ـــ اصلاحاتی که شده است چیست ؟ منشی ـــ حالامن اصلاحات عبارتی رامی خوانم . ماده 5 فعلی ( یعنی ماده 6 سابق ) ،سازمان حج واوقاف وامورخیریه این اصلاح اینطوری شده است . بعددرسطردوم به عهده این سازمان است .ازآن ببعدباتصویب شورای مرکزی اوقاف حذف شده است واینطوری می شودکه اداره آن به عهده این سازمان است شخص یاهیاتی 000 تاآخر. درتبصره یک هم بازعبارت اینطوری می شود: نحوه انتخابات وبرکناری وشرایط وحدوداختیارات ووظایف امین یاهیات امناء ومیزان حق الزحمه آنان ، همچنین نظامات راجع به حفظ ونگهداری اماکن وامالی که اداره آن به عهده سازمان حج واوقاف وامورخیریه می باشدبه موجب آئین نامه هایی که براساس مقررات وسنن وخصوصیات اماکن مربوط که تهیه وبه تصویب هیات وزیران می رسدخواهدکرد. رئیس ـــ که به تهیه دیگرچیست . منشی ـــ آیین نامه تهیه می شودوبعدبه تصویب هیات وزیران می رسد. رئیس ـــ چه کسی تهیه می کند؟ شمامی خواهیدبگویی وزیر، که آن نداردتهیه راهم برداریدکه به تصویب هیات وزیران می رسد( منشی ـــ بسیارخوب )ماده 6 رابااصلاحیه برای رای گیری بخوانید. آقایان ماده 6 که حالاماده 5می شود با اصلاحیه ای که اصلاحات افظی است برای رای گیری قرائت می شود. منشی ـــ بسم الله الرحمن الرحیم . ماده 5 ـــ سازمان حج واوقاف وامورخیریه می توانددراموری که اداره به عهده این سازمان است شخص یاهیاتی ازاشخاص مدین ومعروف به امانت رابه  عنوان امین یا هیات امناء تعیین نماید. تبصره 1ـــ نحوه انتخاب وبرکناری وشرایط وحدوداختیارات ووظایف امین یاهیات آمناء ومیزان حق الزحمه آنان همچنین نظامات راجع به حفظ ونگهداری اماکن واموالی که اداره آن به عهده سازمان حج واوقاف وامورخیریه می باشد به موجب آیین نامه هایی که براساس مقررات وسنن وخصوصیات اماکن مربوط که به تصویب هیات وزیران می رسدخواهدبود. تبصره 2ـــ نذورنقدی که جهت مشخصی برای مصرف آن معین نشده است ووجوه حاصل ازفروش اموال منقول زایدبراحتیاجی که به این قبیل اماکن اهداء می شودیاجلب نظراداره اوقاف به وسیله هیات امناء به ترتیب دراموراهداء ذیل مصرف می شود: الف ـــ عمران وآبادی اماکن مذکور.  ب ـــ تدارک وسایل رفاه وبهداشت وزوارین اماکن وساکنان ناحیه . ج ـــ نشرمعارف اسلامی وتبلیغات مذهبی وتعظیم شعاءر دینی درآن محل . رـــ کمک به مدارس علوم دینی درآن محل . هـ‌ ـــ خیرات ومبرات مطلقه . رئیس نصاب کافی نیست . ماتاکیدکردیم آقایان بیرون تشریف نبرندبازهم مراعات نکردندماده بعدی پیشنهاددارد؟ منشی ـــ خیر، پیشنهاد ندارد. رئیس ـــ پیشنهادهای چاپی هم نداریم ؟ منشی ــ پیشنهادچاپی عمده مربوط به آقای موحدی بودکه الان نیستند. نادی ـــ من گفته بودم تصویب وزیر000رئیس ـــ شما گفته بودیدتصویب وزیروآن پیشنهادجدیداست ونم تونیم مطرح بکنیم . فعلا تصویب یاپیشنهادوزیردرآن نیست ، اگربعدآلازم بودمس شوداصلاح کرد180نفرالان حضوردارند ماده ( 5 ) که 6 سابق بودبادوتبصره قرائت شدکسانیکه بااین ماده ودوتبصره آن موافق هستندقیام بفرمایند( اکثربرخاستند ) تصویب شد. این موادزیادبحث ندارد. آقایان درمجلس حضورداشته باشید. خواهش می کنم کسی بیرون نرود. ماده بعدی قرائت شود آقای شوشتری بفرمائید. ماده 6 ـــ صرف درآمدموقوفات به منظور بقاء عین آنها برسایرمصارف مقدم است ومتوالی موظف است موجبات آبادانی رقبات موقوفه رادرجهت بهره برداری صحیح ازآنهابه منظوراجرای نیات واقف فراهم آوردودراین مواردراهنمایی وارشاد ادارات اوقاف را رعایت نماید. تبصره ـــ درصورتی که درآمدیکسالهه موقوفه یااماکن اسلامی برای تعمیرویانوسازی آن کافی نباشددرآمددویاچندسال درحساب مخصوصی ذخیره وبه موقع به مرف خواهد رسید . رئیس ـــ این ماده هم پیشنهادندارداصلاحی هم نداردبه رای میگذاریم 182نفرحاضرندموافقان باماده 6وتبره آن قیام بفرمایند. ( اکثربرخاستند) تصویب شد. ماده 7 قرائت شود آقای شوشتری بفرمائید. ماده 7 ـــ هرگاه متولی یاناظرنسبت به عین یامنافع موقوفه تعدی یا تفریط نماید یادرانجام وظایف مقرردروقف نامه وقانون وآئین نامه هاومقررات مربوط مسامحه واهمال ورزدبارسیدگی شعبه تحقیق وحکم دادگاه حسب موردمعزل یاممنوع المداخله یاضم امین خواهدشد. تبصره 1ـــ به متولی یاناضرممنوع المداخله درزمان ممنوعیت حق التولیه وحق النظاره تعلق نخواهدگرفت مکرآنکه برائت آنان ثابت شودودرمواردی که ضم امین می شوداوقاف حق امین راخواهدپرداخت . تبصره 2 ــ درمواردی که مطابق قانون مدنی یااین قانون ضم امین می شود دادگاهه می توانندسازمان اوقاف راهم به عنوان امین تعین کنند. تبصره 3 ـــ نسبت به تعد یاتفریطباسایرخلفاتع مدیران وامناء موسسات    
وبنیادهای خیریه ظبق اساسنامه موسسه وبنادمربوط اقدام خواهد شدودرصورتی که اساسنامه آن ها دراین مواردساکت یا ناقص باشدمشمول مقررات پیش بینی شده دراین ماده وتبصره های آن خواهندکرد. تبصره 4ـــ کلیه مباشران موقوفات واماکن مذهبی اعم ازمتولی ونظرومناء ومدیران وامناء موسسات وبنیادهای خیریه مذکوردراین قانون درحکم امین باشند. درصورت تعدی یاتفریط یاتخلفات دیگر ملزم به تادیه حقوق ووجوه واموال وجبران خسارت ناشی ازطریق مراجع قضایی نیزتعقیب وبه مجازات مقررمحکوم خواهندشد. رئیس ـــ برای این ماده هم پیشنهادی نرسیده است. نادی ــ درتبصره ( 2 ) سازمان اوقاف تغییرمی کند. رئیس ــ همه جا مااصلاح لفظی کرده ایم یعنی آنجایی که سازمان اوقاف آمده است اسم آن رااصلاح کرده ایم وتاآخر000 این یک تصمیم کلی بوده است 184نفرحضوردارندموافقان باماده 4و7 تبصره آن قیام بفرمایند( اکثربرخاستند) تصویب شد. ماده 9 که ماده 8 می شودقرائت شود. شوشتری ( مخبرکمیسیون ) ــ ماده 8 ـــ درآمدموقوفات مجهول المصرف وموقوفاتی که به صیغه مبرات مطلقه وقف شده قابل مصرف درتحقیق وتبلیغ ونشرکتب درزمینه معارف اسلامی وعمران موقوفات می باشدزیرنظرشورای مرکزی اوقاف به مصرف می رسد. رئیس ـــ شورای مرکزی حذف می شودپس زیرنظرکی بایدباشد؟ منشی ــ سازمان می شود. زیرنظرسازمان است . رئیس ــ زیرنظرسازمان است ودیگراوقاف هم نمی خواهد. شوشتری ــ تبصره ــ درآمدموقوفات متعذرالمصرف وموقوفاتی که عوایدآنها به سبب قلت گرچه باپس اندازچندسال برای اجرای نظرواقف کافی نباشدباتشخیص تحقیق اوقاف درموارداقرب به غرض واقف درمحل به مصرف می رسد، آن قسمت ازدرآمدموقوفاتی که به علت کثرت عوایدزایدبرمصرف متعارف باشدبانظرسازمان به صورت وام برای عمران سایرموقوفات یادرمطلق امورخیریه به مصرف خواهدرسید. مقصودازمتعذرالمصرف آن اس تکه صرف درآمد موقوفه درمصارف مقرربه علت فراهم نبودن وسایل ویاانتفاع وموضوع یاعدم احتیاج به مصرف مقدورنباشد. رئیس ـــ پیشنهادندارد؟( منشی ــ خیر)این ماده هم  پیشنهادندارد. خلخالی – آقای هاشمی من پیشنهادحذف دارم . رئیس آقای خلخالی بفرمائید. خلخالی – بسم الله الرحمن الرحیم . عرض کنم که دراینجا درماده 8 فعلی داردکه درآمدموقوفات مجهول المصرف موقوفاتی که به صیغه مبرات مطلفه وقف شده قابل مصرف درتحقیق وتبلیغ ونسرکتب درزمینه معارف اسلامی وعمران موقوفات میباشد. این مساله درست است یکی ازمصادیقش همین است قابل مصرف درتحقیق وتبلیغ ونشرکتب درزمینه معارف اسلامی اما وقتی که مرادازمبرات یعنی بناشدمجهول المصرف باشد. مبرات است ، راه خیراست . مثلاشما الان ملاحظه می کنیدمه مثلا ازدرآمد موقوفات حضرت امام رضا(ع) ازهمان نذرونذورات مثلابرای بازسازی هویزه خرج می کنندو خوب ، شما میخواهیدبگوئیدمثلا آنجا ممکن است مجهول بوده باشدبیائیم به نشرکتب واین حرفها، من میخواهم بگویم که چه خصوصیتی داردشایدبعضی موقع مصالح اهمی درکارباشد مثلاآنجا لازمترباشد. روی این جهت اختصاص دادن به نشرمتب درزمینه معرف اسامی وعمران بااین اختصاص من مخالف هستم . روی این جهت من پیشنهادمیکنم که عبارت اینجوری بشوددرآمدموقوفات مجهول المصرف وموقوفاتی که به صیغه مبرات مطلقه وقف شده قابل مصرف درامورخیریه مطلقه خواهدبود بامراعات اهم فالاهم حالااگراین لفظ مجمل بوده باشدیک لفظ بهتری راممکن است که جایگزین این مساله بکنیدوالسلام . منشی – آقای مجیدانصاری مخالف . مجیدانصاری – بسم الله الرحمن الرحیم پیشنهادی که الان جناب آقای خلخالی دادندپیشنهادجدیداست وقابل طرح نیست . پیشنهادی که اول مطرح شدومن با آن مخالف هستم حذف جمله (( نشرکتب )) است اما اینکه مابگذاریم اینهادرامورخیریه مطلق صرف میشودقابل طرح نیست . حذف جمله نشرکتب دقیقا نقض غرض جناب آقای خلخالی است . ایشان اعتراضشان این بودکه محصورکردن مصرف این نذوراتی که مطلق هست درچندموردمصرفی که درقانون ذکر شده درست نیست . چه بسا مواردی لازمترباشد. بگذاریددست افرادبازباشد. درحالی که اگر ماکلمه کتب راحذف بکنیم محصورمیشود فقط درعمران همان موقوفات یامحصورمیشود درتبلیغات ونشرکتب را ازآن حذف می کنیم درحالی که مامی بینیم که بعضی ازمواردی هست ، بعضی ازکتاب ها هست که بودجه ای برای نشرآنها ، برای چاپ آنها وجود ندارددرحالی که بسیارضروری ولازم است که آن کتاب محفوظ باشد. بعضی ازکتاب های منبع ماالان اینجوری است . شما فرض بفرمائیدبخواهندیک دوره کتاب شریف بحارالانوار، جواهرو امثال این کتاب هائی که چندین مجلدهست واینهارابایدازمحل مبرات کسی پیش قدم بشودوچاپ بکند چون مصرفش زیادنیست . اماحفظ این کتاب ها اهمیت داردودراختیارافرادی که احتیاج دارندقراربدهند. طلاب علوم دینیه ودربعضی ازموارددانشجویانی هستندکه احتیاج به بعضی ازکتابهادارندکه آن کتابهارانمیتوانند بخرندو بودجه ای ازمحل موقوفات دراختیارداشته باشیم چه مصرفی بهترازنشرکتاب هائی که دررابطه باحفظ  فرهنگ اسلامی هستند. لذابنده مخالف بااین هستم که حذف فرهنگ اسلامی هستند. لذابنده مخالف بااین هستم که حذف بشودواین تنهاجائی است که واقعا ناشرین کتابهای اسلامی ،  کتابهائی که نمیشودپول برای چاپ آنها ازجای دیگر تامین کرد دراختیاردارندومااگراین روزنه امیدراببندیم معلوم نیست آن کتاب هاراازچه طریق دیگری میشودچاپ کرد. لذابنده باحذفش مخالفم . منشی – آقای حمیدی موافق .  سیدهاشم حمیدی – بسم الله الرحمن الرحیم . همینطوریکه می دانیدازنظرفقهی درآمدموقوفات مجهول المصرف یا موقوفاتی که به صیغه مبرات مطلقه وقف شده ، قابل مصرف درهرکارخیری است یصرف فی کل بر درهرکارخیری قابل مصرف است . یکی ازآن مصارف هم همین تحقیق وتبلیغ ونشرکتب دینی است . ذکرش دراینجا چه ضرورتی دارد؟ اگربراین است که میخواهیم مابااین قابل مصرف ، مصرف رامنحصربه این بکنیم ، این کارغلطی است . چه بسا یک مصرفی لازمترازاینهاباشدچون شرایط وزمانه هافرق می کند. مثل اینکه الان زمان جنگی است عوبازسازی مناطق جنگی چه بسا لازمترومهمتراست . واگر به عنوان یکی ازمصارف میخواهیم ذکر کنیم . بگوئیم یکی ازمصارف این است که تبلیغ وتحقیق ونشرکتب ، خوب ،اگراین راذکرهم نکنیم ،اصلااکراین ماده راهم نداشته باشیم یکی ازمصارف است . مطابق  فتوای همه مجتهدین که موقوفات مجهول المصرف راصرف درهرکارخیری میشود کردیکی ازکارهای خیرهم تبلیغ است ،یکی ازکرهای خیرنشراست . برادرعزیزمان میفرمائیدخوب کتبی هست که طلاب احتیاج دارند،دانشجویان احتیاج دارند . ما که اصلا این ماده را هم نداشته باشیم که کسی دست را نبسته است همان طورکه سابقا هم همین کاررامیکردند. مگر سابقا این کاررانمیکردند؟ مگراینهانمیتوانستندازهمین موقوفات مجهول المصرف کتب علمیه راچاپ بکنند؟ خصوصا گاهی تجربه نشان داده است که کتبی راکه چاپ می کنندوجانی میدهندخیلی اعتنائی به کتاب نمیشود وکتاب رایک گوشه ای می اندازند ومطالعه هم نمیکنند کانه چه بسا تضییع آن مصرف موقوفه باشد. بنابراین اگرمااین رابرداریم ومطلق بگذاریم همانطوری که نص فتاوی است مناسبتراست والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته . رئیس – آقای شوشتری بفرمئید. شوشتری ( مخبرکمیسیون ) – دراین موردچون پیشنهاددهنده نمیتوانندپیشنهادجدید بدهندفقط پیشنهادحذف میشود دادوآن قست ازپیشنهادی که پیشنهاد حذف دادهاندطبعا بازدایره راضیق ترمی کند که این درآمدها بایددرچه مواردی مصرف بشود. ازنظراینکه سازمان دستش بسته خواهدبود وحتما بایدمواردمشخص باشدازاین نظرماذکر کردیم . نکته اصلی دراینجا عبارت ازاین است که مادراین ماده نمیخواستیم مواردمصرف رابیان بکنیم ویا دران مواردمنحصربکنیم . عمده مطلب عبارت ازاین بود که میخواستیم بگوئیم درآمداین چنین موقوفاتی بایدزیرنظرآن زمان شورای مرکزی اوقاف به مصرف برسدولی خوب حالاسازمان خواهد بود.  یعنی بگونه ای نباشدکه درآمدموقوفات مجهول المصرف یا موقوفاتی که به صیغه مبرات وقف شده به هرکیفیتی بخواهند مصرف بکنند بلکه بایددرهرموردی  
که مصرف میرسد)).رئیس – 180 نفر در جلسه وجود دارند . نمایندگانی که بااین پیشنهاد حذف که اقای خلخالی مطرح کردند موافقند قیام بفرمایند (عده کمی برخواستند )تصویب نشد . پشنهاد دیگری نداریم ؟ ( منشی خیر )ماده8 پیشنهاد ندارد . ماده 8 را با تبصره به رای می گذاریم . نمایندگانی که با این مادهموافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخواستند ) تصویب شد. ماده 9 قرائت شود . ماده 9- سازمان اوقاف نسبت به مواردی که در بندهای ماده 1 این قانون به عهده ان ان گذاشته شده در صورت عدم متولی یا امناء یا موقوف علیهم حق تقاضای ثبت وسایر اقدامات لازم واعتراض و اقامه دعوا رادارد . همچنین میتواند که در مواردی که لازم بداند ومصلحت موقوفه ایجاب نماید در دعاوی مربوطه وارد دعوا شده وبه احکام صادره شده اعتراض کند . تبصره – در کلیه موارد مذکور در این ماده سازمان حج واوقات وامور خیریه موقافات ان بقاع متبر که  اما کن مذهبی اسلامی مدارس علوم دینی و مؤ سسات وبنیادهای خیریه از پرداخت مخارج وهزینهای دادرسی وثبتی و اجرای معاف می باشد . رئیس – ماده 9 پیشنهاد دارد ؟ ( منشی – خیر ) این ماده 9 و تبصره پیشنهاد ندارد. به رای میگذاریم 181 نفر حضور دارد موافقان با ماده9 و تبصره قیام کننده (اکثر بر خواستند ) تصویب شد ماده 10 قرا ئت میشود. ماده 10- ثبت معاملات راجع به عین یا منافع موقوفات وبنیادها ومؤ سسات خیره در ماده 9 در دفاتر اسناد رسمی  موکول به موافقت سازمان حج واوقات وامور خیریه است . دفاتر اسناد رسمی مکلفند رو نوشت مصدق و قفنا مه ها و اسناد راجع به وقف را ظرف 10 روز پس از ثبت به اداره اوقات مربوطه ارسال دارند. تبصره – ادارات ثبت موکلفند رو نوشت مصدق اسناد مالکی وقف را پس صدور به اداره اوقات محل تحویل نماید . متولیان نیز موظفند دو ماه از تاریخ اجرای این قانون رو نوشت مصدق اسناد مالکیت و رونوشت وقفنامه های موجود نزد خود را برای حفظ و نگهداری به اداره اوقات مربوط تسلیم دارند. نادی – به جای(( اداره اوقات))باید ((سازمان )) نوشته شود .رئیس – خیلی خوب ، کلمه سازمان رااکر مطلق بگذاریم مجموعه اسم آن میشود. آقای بیات کلمه سازمان بگذارید. این ماده پیشنهاد ندارد؟ منشی – خیر. رئیس – ماده 10 وتبصره هم پیشنهادهم نداردبه رای گذاشته میشودنمایندگانی که باماده 10 وتبصره موافق هستند، قیام بفرمایند( اکثربرخاستند) تصویب شد. ماده 11 قرائت شود . ماده 11 – حق التولیه ویاسازمان ( درقبال اعمال تولیت نسبت به موقوفات متصرفی ) همچنین حق النظاره ناظربه میزان مقرردروقفنامه است ودرصورتیکه وقفنامه موجود نباشدویامیزان حق التولیه وحق النظاره درآن تعیین نشده باشدحق التولیه به مقداراجرت المثل ازعایدات خالص خواهد بود. رئیس – آقای نادی که فرمودنداداره اوقاف تبدیل به سازمان بشود. اینجا منظورازاداره اوقاف شهر است . اسم آن اداره عوض نمیشود . آنجائی که کل تشکیلات رامیخواهیم بگوئیم ، میگوئیم سازمان . امادرمحل نمیگویندسازمان 000 نادی – اداره می گویند000 رئیس – ببینیدتبصره این است : پس ازصدور به اداره اوفاف محل تحویل نمایدو آنجا که نمیگویندسازمان اوقاف محل ، آن جا اصلااداره است . آنجائی که مربوط به شعبه هاودرشهرستانهااست همه آنهااداره است وبه آنها دت نمیخورد: ماده 11 قرائت شدوکسی هم نیست به آن پیشنهادنداده 180 نفرحضوردارندموافقان باماده 11 قیام کنند ( اکثربرخاستند ) تصویب شد. ماده 13 که میشود12 قرائت نمائید. شوشتری ( مخبرکمیسیون ) – ماده 12 راالبته با اصلاحش میخوانم. ماده 12- سازمان اوقاف وجوهی راکه ازمحل حق التولیه وحق النظاره وپذیره واهدائی دریافت میداردطبق بودجه ای که هر سال تنظیم وبه تصویب سازمان خواهدرساند. راسا به مصرف میرساند. تبصره – نحوه ترتیب وصول پذیره واهدائی مطابق آئین نامه ای است مه به تصویب هیات دولت خواهدرسید . طیب – این معنا نداردکه هم خودش تهیه کننده است وهم به تصویب خودش میرسد. رئیس – خوب حالاآن روزکه شورا راآقایان رای دادندحذف بشود، اینجورشد. فروغی – شوراکه حذف شد معنایش این نیست که هرجا شوراهست سازمان گذاشته شود، خود وزارت کشورباشد. رئیس – حرفی نیست . من هم گفتم که اینکه به تصویب کجابرسداین یک پیشنهادجدیداست . اگربعدا نیازشدکه اینطور چیزها به تصویب یک مقامی برسد، مقامش رابایدبعدا دراصلاحیه های بعدی تعیین بکنیم . الان این گیرراداریم درچندموردبود که احتیاج به تصویب شورای مرکزی داشت ما آن راحذف کردیم وبه جای آن الان نمیتوانیم چیزی بگذاریم . ممکن است دراصلاحیه های بعدی که داده میشود اصلاح بشود . یک اشکالاتی دراین طرح باحذف آن به وجودخواهدآمد. فعلا حذف شده وماتصویبش راحذف کرده ایم . نادی – آای هاشمی ! بودجه بایدبه تصویب وزیربرسد. رئیس – بودجه بلی . قره باغ – جمله شورای مرکزی خواهدرساندحذف بشودچه میماند؟ رئیس – خوب ، حالاآن که حذف میشود وحذفش هم حتمی است اما اینکه به تصویب کجا برسد این چیزس ندارد وروی این چاره ای هم نداریم . فروغی – خوب ، پس سازمان هم نیاوریم تامطلق باشد. آقامحمدی – اگرنه اصلش رای بیاوردونه حذفش قابل اصلاح است . رئیس – بلی ، درآنصورت میشود . یعنی اگر چنا نچه نه اصلماده رای بیاورد ونه حذفش رای بیاوردمادر همین جا طبق آئین نامه پیشنهادجدید میتوانیم بپذیریم ومشکل حل میشود . طیب – ماقبلاهم پیشنهادداده ایم که اگر اصل وحذفش رای نیاورددولت رامکلف کنیم که بروداساسنامه سازمان رابنویسدوبیاورد. رئیس – خیلی خوب ، باآن پیشنهادعمل می کنیم . فعلا چون حالاپیشنهادی نداریم روی اصل ماده 12 رای می گیریم ، 180 نفرحضوردارند. موافقان باماده 12وتبصره قیام بفرمایند( عده کمی برخاستند) تصویب نشد. حالاکسانی که باحذف ماده 12 وتبصره موافقند، قیام بفرمایند. ( عده کمی برخاستند) این هم تصویب نشد.حالا آقایانی که برای اصلاح پیشنهادداشتندمیتوانند مطرح نمایند. آقای طیب بفرمائید. طیب – بسم الله الرحمن الرحیم . بعدازرای مجلس دررابطه با اینکه سازمان حج وزیارت وسازمان اوقاف وامورخیریه درهم ادغام بشود وزیرنظروزارت ارشاد این سازما ناداره بشود روشن بود که ترکیبی که این قانون تهیه شده وازطرف کمیسیون به مجلس ارائه شده ، دیگر ترکیبی نیست که با این مصوبه مجلس هماهنگ باشد. به این معنا که این سازمان دیگر حالا ماموریت جدیدی علاوه براوقاف وامورخیریه به عهده گرفت وآن امرحج وزیارتهست ولذا می بایست اساسنامه ای با توجه به این مجموعه ماموریت ها برایش نوشت وضوابط کاری رابرآن اساس برایش تعیینه کرد. لذاپیشنهادی تقدیم هیات رئیسه محترم شد همان روز مه درهرماده ای که اصل وحذفش رای نیاورد وامکان تقدیم پیشنهادجدید بود مادولت رامکلف کنیم براساس این ماموریتی که به این سازمان جدیدالتاسیس مجلس محترم داد دولت ظرف یک مدت معینی لایحه ای راکه حاوی اساسنامه و وظایف این سازمان حج و      
زیارت واوقاف وامورخیریه است . تهیه وتقدیم مجلس کندوان شاء الله کمیسیون محترمی که زحمت کشیدندوتابه حال کارکردنددرآینده هم آن لایحه اساسنامه این سازمان جدیدرا رویش کاربکنند ومجلس هم بادقت بیشتری تصویب کندباعنایت به اینکه اگر ماهمه این موادرا هم تا انتهابویم واین قانون تصویب بشود، قانون کاملی نیست یعنی این قانون موادآینده اش فقط درمورداوقاف بحث می کند،  آنچه که درامر حج وزیارت هست اساسا دراین لایحه طرح شده درمجلس مسکوت است وبی شک باتوجه به اینکه طرح دیگری درکمیسیونی مطرح است ودارندالان درمورد مساله حج وزیارتت هم درکمیسیون خاصی بحث می کنند، مناسب همین است که ماالان دولترامامور کنیم برودلایحه راتهیه کندبرمبنای طرحهائی که درمجلس هم هست برای امرحج وزیارات وتجربه هائی که درچند سال اخیر درامر حج بدست آمده است میشود یک قانون جامعی رابرای این سازمان حج وزیارت واوقاف وامورخیریه تدوین کردکه ان شاء الله راهگشا باشد. والا اگر مااین قانون راتصویب بکنیم الان آن سازمان با این قانون نمی تواند بوجود بیاید. ماماموریت تشکیلش رادرآن مصوبه مجلس به دولت داده ایم بدون اینکه تشکیلات وضوابط وسازمان وماموریت ریزش رابیان بکنیم واین قطعا درآینده دریک قانون مستقلی ذکربشود. که همان قانون می تواندمواددیگری راهم که اینجا موردبحث است داشته باشد بنابراین پیشنهاداین است که دولترامکلفکنیم که ظرف همان مدت مقرر لایحه اساسنامه و وظایف این ازمان جدیدالتاسیس زیرنظروزارت ارشاد راتهیه کندوتقدیمخ مجلس کند. موادی راهم که الان داریم هرماده راماحظه می فرمائیدکه به دلیل اینکه شکل این بوده که یک شورایعالی اوقاف داشته باشد وبعد سازمان اوقاف یک مسوولی داشته باشدومصوبات اینها الانه جایگزین ندارد یعنی ما شورا را که حذف کردیم الان معلوم نیست که هیات وزیران جایش می نشیند، مجمع عمومی سازمان جایش می نشیند. وزیرارشاد جایش می نشیند وطرح هرکدام ازاینها هم چون پیشنهاد چاپی برایش نیست درمجلس امکان پذیرنیست علی ای حال یک کاردشوار است . بنابراین اگر مجلس محترم عنایت بفرمایندو به این پیشنهادرای بدهندفکر می کنم که مشکل کار رابه مقدار زیادی حل خواهدکرد. منشی – آقای محلاتی مخالف . محلاتی – بسم الله الرحمن الرحیم . پیشنهادبرادرمن آقای طیب یک پیشنهادی است مربوط به کل سازمانکه دربرگیرنده حج واوقاف وامورخیریه است . این پیشنهادجای این ماده ای که الان است نمی گیرد. این احکامی که آقایان تصویب فرمودیدبرطبق این موادبیشترش احکام فقهی بوده ومسائل مربوط به خود اوقاف بوده که تا اینجایش تصویب شده وازاینجا به بعدکه چند ماده هست  همین طور است . هیچ ربطی به آن تشکیلاتع اصلی ندارد متولی موقوفه چه کسی بایدباشد درصورتی که موقوفه متولی نداشته باشد هیات امنا ء برای آن معیین میشود . حق النظاره باید بگیرند حق حفاظت بایدبگیرند به چه کیفیت مصرف بشود همه اینها احکامی مربوط به خود اوقاف است که اگر چنانچه یک تشکیلاتی هم بوجودبیاید ودولت یک لایحه ای رابیاورد وبه اصتلاح خصوصیاتش رادرآنجا ذکر بکنند اینها هیچ وقت عوض نمیشوند . الان   دراین ماده صحبت این است که این ماده 12 یاماده 13 این دنباله ماده قبلی است که آقایان تصویب فرمودند. ماده قبلی که آقایان تصویب فرمودند حق التولیه اگر چنانچه دروقفنامه مشخص شده حق التولیه رابه همان اندازه می پردازند. اگر نه عمل یک مسلم محترم است واجرت المثل می دهند سازمان اوقاف این حق التولیه وحق النظاره را که می گیرد به چه کیفیت باید مصرف کند . آیا این حق التولیه ای راگرفته وحق النظاره ای راگرفته بایدبیابد دربودجه عمومی دولت ؟ خیر این را مخصوص همین کار گرفته است  وقتی مخصوص همین کارگرفته است باید به مصرف خودش برسد. این ماده هم همین را می گوید سازمان اوقاف وجوهی راکه ازمحل حق التولیه وحق النظاره وپذیره واهدائی دریافت می دارد این باید که رئسا به مصرف خودش برسد. این یک مساله شرعی است . آن اصل کلی که آقای طیب می فرمایند هیچ ربطی به اینجا ندارد . این لازم است واجازه بدهیدمجلس به همین ترتیب احکام موقوفات را خاتمه بدهد. فقط یک اشکالی بودوآن مساله  تصویب بود که آن راهم بنده پیشنهادمی کنم به هیات وزیران باشد و حل میشودودنباله آن ماده قبلی هم ناقص نمیشود وهیچ اشکالی هم پدید نمی آید . بنابراین این ماده ربطی به آن قصه ندارد . آن را در اولش با یک ماده واحده ای می خواهند بدهند یا دولت یک لایحه ای بیاورد براینکه کیفیت سازمان اداره کند . ما مخالف نیستیم که لایحه بیاورد ولی آن جای این ماده وتبصره را نمی گیرد وجایش هم اینجا نیست . اینجا با پیشنهادی که داده شد این مساله شورای مرکزی حذف شد و بجای این شورای مرکزی الان ما می توانیم پیشنهاد بدهیم . وبا تبصره اش می خواند به تصویب هیات وزیران ومشکل هم حل میشود والسلام . منشی ــآقای فروغی موافق . فروغی ــ بسم الله الرحمن الرحیم . من یک پیشنهادی بجای آن ماده 3 که حذف شد قبلا مطرح کردم . منتها چون آن ماده 3 بطور کلی حذف شد ووظایفی که دررابطه با سازمان اوقاف بود محول کره بود به شورای مرکزی اوقاف ویک سری تصمیم گیریهائی بود که لازم می دانستند چند نفر از کسانی که ذی دخل هستند درآن شورا حذف شد و وظایف بسیار مهمی دراین قانون بعهده شورا گذاشتید و وقتی که ان شورا حذف شد هیچ مرجعی برای رسیدگی به ان کارها و مسوولیت های که بعهده شورا بود در این قانون مشخص نکردیم . بنابراین اگر چنانچه بخواهید این کارها ومسئولیت ها انجام بشود یک مرجعی باید باشد حالا سازمان اوقاف است ؟ وزارت ارشاد است ؟ دقیقا در این قانون مشخص نکردید ،ان چیزی که اقای محلاتی اشاره کردند بخاطر اشکال آ ئیننامه ای بود که ما داشتیم والا من قبلا پیشنهاد کرده بودم بجای ماده 3 همین پیشنهادی که اقای طیب مطرح کردند گذاشته بشود تا این که دولت موظف باشد تشکیلات و چیزها و اسبابی را که این قانون لازم دارد بیاورد تامجلس تصویب بکند که یک قانون جامعی بشود ، متاسفانه ماده که حذف شد چیزی جای ان نگذاشتیم ،بنابر این اگر چنانچه شما در ردیف مواد اشکال داریدکه ممکن است که این ماده ای که پیشنهاد شده است اینجا جایش نباشد از نظر فنی ممکن است که این ماده را در آخر قانون ذکر بکنند تا اینکه دولت موظف باشد که سازمان و تشکیلات این سازمان حج و زیارت و اوقاف را بیاورد تا اینکه یک قانون جامعی باشد . رئیس ــ مخبر کمیسیون تشریف بیاورند . شوشتری (مخبر کمیسیون ) ــ نمایندگان محترم توجه بفرمایند که همانگونه که قبلا توضیح داده بودم این طرح بر اساس وقف در کمیسیون مطرح بود و ما به استناد همین مساله کلیه مواد را راجع به وقف تصویب کردیم حالا 11 ماده تصویب شده است . بعد بیائیم دراینجا این پیشنهاد را به تصویب برسانیم ودولت رامکلف بکنیم که اساسنامه حج و وقف را بیاورد . این مواد تصویب شده چه خواهد شد؟ ودر حالی که این مواد هم باز لازم است . باید در اساسنامه ای هم که دولت می دهد بیاورد . پس بنابراین ما این پیشنهاد را نیاوریم بعد خود دولت دستش باز هست لایه اصلاحی والقاحی برای این طرح خواهد آورد وبنابراین این طرح کامل خواهد شد . لذا اگر این پیشنهاد تصویب بشود با مصوبات قبلی خودمان در این طرح یک مقداری تفاوت خواهد داشت .لذا به این پیشنهاد هیچ نیازی نیست واین ماده هم قابل اصلاح هست که میشود ((شورای مرکزی )) رابرداشت چیز دیگری گذاشت که حالا بعد پیشنهادات مطرح خواهد شد . رئیس ــ پیشنهاد آقای طیب را بخوانید . منشی ــ پیشنهاد برادرمان آقای طیب اینست : ((دولت موظف است ظرف مدت 3ماه لایحه اساسنامه این سازمان را همراه با ضوابط اداری ومالی آن تهیه وبرای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. رئیس ــ این پیشنهاد اصلاحی آقای طیب را به رای میگذاریم . /180 نفر حضور دارند . پیشنهاد آقای طیب را برای اصلاح ماده 12 به رای میگذاریم کسانیکه با این اصلاحیه موافق هستند قیام بفرمایند . (عده کمی برخواستند ) تصویب نشد . یک پیشنهاد دیگری هست که آقای محلاتی دادند و بعضی از آقایان دیگر که به جای «تصویب شورای مرکزی » « تصویب هیات دولت » بگذاریم . میخواهید بحث بکنید ؟ آیان توجه بفرمائید برای اینکه از بن بست در بیائیم اینجا …. محلاتی ــ من حاضرم که بحث نکنیم ورای بگیرید .          
رئیس – مخالفت دارد؟ ( اضهاری نشد) کسی مخالفت این پیشنهاد اعلام نمی کند . بفرمائید پس درهرسال تنظیم وبه تصویب شورای مرکزی خواهد رسید اینجورخواهدشد وبه تصویب هیات دولت خواهد رسید. بیات – شورای نگهبان ردمیکند. باید به تصویب مجلس برسد. رئیس – شورای مرکزی را چه طور قبلا گذاشته بودند ؟ آن یک چیز داخلی است . اصلا مربوط به بودجه کشور که نیست . ازحق التولیه وحق النظاره واهدائی دریافت میکنند. این ها چیزهای داخل خود سازمان است . محلاتی – وزیر هم می توانید بگذارید. رئیس – ما وزیر هم می توانیم بگذاریم . محلاتی – من باگذاشتن وزیر هم موافقم . رئیس – پیشنهادوزیرهم هست . پیشنهاد هیات دولت هم هست . حالا ما اول پیشنهاد هیات دولت راکه مقدم بوده به رای میگذاریم . کسانیکه موافقند که به جای شورای مرکزی هیات دولت گذاشته بشود قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد. حالا اصل ماده رابااین اصلاحیه به رای گذاشته میشود. موافقان قیام بفرمایند. ( اکثربرخاستند) تصویب شد. ماده 13 راقرائت کنید. ماده8 13- تحقیق درجمع وخرج عواید راجع به وقف ونیز صدورمفاصا حساب وتطبیق مصارف بامفاد وقف نامه وتشخیص متولی وناظر وموقوف علیهم ( بارعایت ماده 7 این قانون وتبصره های آن ) باشعب تحقیق اوقاف است . رئیس – این ماده پیشنهادندارد 0/181 نفرحضوردارند. موافقان هبا ماده 13 که قرائت شد قیام کنند ( اکثربرخاستند ) تصویب شد. ماده 14 راقرائت کنید. ماده 14 – هیات تحقیق اوقاف مرکب ازدوقسمت حقوقی وحسابرسی است وشعب آن برحسب ضرورت درمراکز استانها وشهرستانها تامین میگردد. تبصره – ادارات اوقاف واشخاص ذینفع درصورتیکه اعتراض داشته باشند می توانند ظرف 10 روز پس ازابلاغ تصمیم شعبه تحقیق اعتراض خودرادردادگاههای دادگستری طرح نمایند. حکم این ماده درمورد بنیادهاوموسسات خیریه واماکن مذهبی نزجاری است . رئیس – ماده 14 هم پیشنهادندارد. 185نفرحضوردارند. موافقان باماده 14 وتبصره قیام بفرمایند. ( اکثربرخاستند)تصویب شد . ماده 10 راقرائت کنید. یکی ازنمایندگان – این ماده باید حذف بشود . رئیس – بلی ، این حذف شده . دیگر اصلا جای بحث نیست . شوشتری ( مخبرکمیسیون ) – باتوجه به اینکه شورای مرکزی اوقاف حذف شده ماده 16 چاپی اصلا موضوع ندارد. قهرا حذف شده ، هست . ماده 15 – درمورد ارضی که برای احداث مراکز آموزشی یادرمانی وقف میشود درصورتیکه متولی بدون عذر موجه درمدت متناسب با تشخیص سازمان اقدام موثری برای احداث آن مراکز نکند سازمان می تواند باتصویب شورای مذکورحسب مورد آن اراضی رادراختیار وزارت آموزش وپرورش ، وزارت بهداری ، وزارت بهزیستی ، هلال احمر محل یا سازمان دیگری که وظایف آن متناسب بااهداف واقف باشد قرار دهد تا اقدام لازم به عمل آورند. محلاتی – شوراحذف میشود . رئیس – شوراحذف میشود . شوشتری – سطر بعدی با تصویب شورای مذکور بایدحذف بشود . رئیس – بسیارخوب ، آنها که حذف میشود حذف کنید با حذف شده ها یک باربخوانید. ماده 15- درمورداراضی که برای احداث مراکز آموزشی یا درمانی وقف میشود درصورتیکه متولی بدون عذر موجه  درمدت متناسب باتشخیص سازمان اقدام موثری برای احداث آن مراکز نکندسازمان می تواند حسب مورد آن اراضی رادراختیار وزارت آموزش وپرورش ، وزارت بهداری ، وزارت بهزیستی ، هلال احمر محل یا سازمان دیگری که وظایف آن متناسب با اهداف واقف باشد قراردهد تا اقدام لازم به عمل آورند. رئیس -  اینجا با تشخیص سازمان بازروی یک مساله ای خواهد بود که ممکن است شورای نگهبان ردکند. این یک قضاوت است . سید ابوالفضل موسوی تبریزی – این مدت متناسب راسازمان اوقاف تشخیص داد. رئیس – بلی . محلاتی – طبعا وقتی یک طرف که این زمان راشرط کرده است . اگر به این شرط عمل نشد حق دارد که 000 رئیس – بلی ، عیبی ندارد وجای شورای مرکزی هم سازمان اوقاف میشود. یکی ازنمایندگان – وزارت بهزیستی هم ازمان بهزیستی بشود. رئیس – بلی ، وزارت بهزیستی هم سازمان بهزیستی میشود . ماده 15  پیشنهادندارد، به رای میگذاریم . 181نفرحضوردارند. موافقان باماده 15 به اینشکلی که قرائت شد قیام بفرمایند. ( اکثربرخاستند ) تصویب شد. ماده بعدی رابخوانید. محلاتی – آقای هاشمی ! آن ماده رادرستش کنید. آن ماده اولی که ناقص تصویب شده است . رئیس – اسم رااصلاح کرده ایم . ماده بعدرابخوانید. ماده 16- آئین نامه های  اجرائی این قانون وکیفیت تحقیق درشعب تحقیق با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران خواهدرسید: رئیس – مده 16 رابااین عبارتی که خواندند به رای میگذاریم . پیشنهادهم ندارد. کسانیکه باماده 16 موافق هستندقیام بفرمایند. ( اکثربرخاستند ) تصویب شد. ماده 17 رابخوانید. ماده 17- هزینه این طرح ازردیف شماره 503001 تامین خواهدشد. طیب – احتیاج نداردکه ردیف ذکر شود. امسال ردیف به اسم خودش دارد. رئیس – چرا حالا احتیاج که دارد. مخصوصا چون سازمان اوقاف قبلا یک مشکلی دشت . یکی ازنمایندگان – بودجه دارد. رئیس- بودجه هم دارد. طیب – امسال خودش ردیف دارد. رئیس – امسال ردیف دارد؟ سبحان اللهی – شاید سال دیگر این ردیف عوض بشود. رئیس – پس میخواهید پیشنهاد حذف این رابدهید. آقا محمدی – چون طرح است باید بنویسد. رئیس – درصورتی باید بنویسند مه مخارج اضافی داشته باشدمامخارج اضافی که برای این طرح نداریم ! محلاتی – چرا، آقا، چون سال قبل برایش بودجه منظور نکرده اند. رئیس – مجلس خودش دوباره داده است . دوباره بودجه اش برگشته است . ردیف دارد یعنی این طرح الان هیچ خرج اضافی بردوش دولت نمی گذارد که ما بگوئیم احتیاج به تامین این داریم . اصلا نیازی به این ماده نیست . یکی ازنمایندگان – اگربودجه اش تامین نشود شورای نگهبان رد می کند. رئیس – من می گویم این طرح خرج اضافی ندارد که شورای نگهبان ردکند. ماده 75 می گوید اگر نماینده ها طرحی بدهند ، خرجی بیاورد یادرآمدی راکم بکند، باید خرج آن هم تامین بکنند . کسانی که باحذف ماده 17 موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثربرخاستند ) تصویب شد. ماده بعد رابخوانید ( ماده 17 حذف شد، مده بعدی مده 17میشود ): ماده 17 – کلیه قوانین ومقرراتی که بااین قانون مغایرت دارد ازتاریخ لازم الاجراء شدن این قانون لغو می گردد. رئیس – 185 نفرحضور دارند. موافقان باآخرین ماده که قرائت شد ( ماده 17 ) قیام بفرمایند ( اکثربرخاستند ) تصویب شد. این طرح تمام شد . ان شاءالله کع بعدا با اصلاحاتی قابل اجراء خواهد بود . دستور بعدی رامطرح کنید. 3- تصویب کلیات لایحه اجازه فروش موتور سیکلت ها وموبیلت ها به نامه رسان ها وکارکنان واجد شرایط وپرداخت هزینه سوخت ونگهداری آنها به افراد مزبور رئیس – مخرکمیسیون تشریف بیاورند.   
سیداحمدحسینی ( مخبرکمیسیون ) – بسم الله الرحمن الرحیم . شماره ترتیب چاپ 2118. گزارش ازکمیسیون پست وتلگراف ونیرو به مجلس شورای اسلامی . لایحه شماره 64228مورخ 22/19/62تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی درخصوص اجازه فروش موتورسیکلت ها وموبیلت ها به نامه رسان ها وکارکنان واجد شرایط وپرداخت هزینه سوخت ونگهداری آنها به افراد مزبورکه جهت رسیدگی به کمیسیون پست وتلگراف ونیرو ارجا ع شده بود ، درجلسه روز سه شنه 6/10/62باحضور معاونین وکارشنا سان  وزارت پست وتلگراف وتلفن مطرح وپس ازمذاکرات وتبادل نظر لایحه با مختصراصلاحاتی با اکثریت آراء به تصویب رسید. اینک گزارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد. مخبرکمیسیون – سیداحمدحسینی عرض کنم که اگر اقعا به این توجه نشو د شاید دررای گیری اشکال پیدابشود وچیز خیلی مهمی هم نیست ، ساده است . فقط یک مقداری گزارش خواستم تقدم کنم . همه دوستان می دانند که نامه رسانها احتاج به وسیله ای دارند که درشهرهاونامه افراد رابه آدرس هائی که پشت پاکت هست باید برسانند . این نامه رسانها که حتیاج به وسیله دارند در گذشته وسیله آنها رادولت تامین می کرد. ( حالا هم چنین است ) یعنی دولتتعدادی از موتورسیکلت ها وموتورسیکلت های گازی ( که به  آنها موبیلت می کویند) تهیه کرده بود که دراختیار پستچی ها ونامه رسانها می گذاشت وآنها نامه های افرادرابه خانه هایشان می رساندند. شکی نیست که همه دوستان این رااعتقاد دارند که نامه رسانها احتیاج به وسیله برای رساندن نامه های خوددارند. درسابق که موتور سیکلت ها متعلق به دولت بود دوضررداشت . یک ضرر ازاین جهت داشت که اینها بخاطر اینکه موتورسیکلت ها متعلق به خودشان نبود دلسوزی نداشتند، درنتیجه درهر جوی وجمبلی که بود می انداختند ودر هر راه ومسیر سختی هم که بود موتورسیکلت ها رامی بردند. در نتیجه موتور سیکلتی که باید 5-6 سال عمر بکند عمرش به2 سال بیشتر نمی انجامد. دومهم نگهداری اش بود . یعنی باید در ادره یک نفر دو نفر برای برای نگهداری موتور سیکلت هائی که مال مامورین هست باشد. انهم باز خرج داشت ، هزینه وگرفتاری داشت و از مهمتر همان مسا له تعمیرات بود که باز دلشان نمی سوخت . به تعمیرگاه میفرستادند وهر چه صورت می دادند انها هم از خزانه  دولت بر میداشتند و می پرداختند . اینها زیان هایش بود برای صرفه جوئی این این کار وزارت پست وتلگراف یک فکری کرده و ان اینست که موتور سیکلت ها را به خود کارکنان رسمی وزارت پست و تلگراف به عنوان پستچی بفروشد. این یک فکری است که کرده. نهایت در 48 قسط از اینها پول بگیرد . یعنی موتور سیکلت ها را مطا بق با بازار صحیح دولتی بفروشد و48 قسط هم  بگیرد  که این 48 قسط در حدود 4 سال می شود و این 4 سال عمر موتور سیکلت هم معمولی و طبی بیشتر از این مجود ندارد و اگر چنا نچه توانست برای خودش نگهدارد فبها المراد، نگهداشته واشکالی هم ندارد . ماهانه 1000 تومان هم برای خرج سوخت و خرج تعمیرات و تصادفات برای اینها در نظر گرفته اند که باید به انها بپردازند. البته در اینجا جای سوال است . که اگر وسط کار موتور سیکلتی از بین برود یا دزدیده بشود چه  صورتی پیدا خواهد کرد ؟ آنهم مجبور هستند که بیمه بشوند که اگر در وسط کار موتورسیکلتشان دزدیده شد بایدپول رابپردازند.پس بنابراین الان به صرفه دولت است که تعدادی موتورسیکلت دراختیارکارکنان نامه رسانی پستخانه قراربدهد تاآنکه هم آنها دلشان گرم باشدوهم ضمنا دولت زیان وضرری که درقبل می دیده نبیند. این به صرفه دولت است . دیگر بنده عرضی ندارم وآماده هستم برای سخنان دوستانمان درمخالف وموافقت . والسلام . منشی – آقای خلخالی مخالف. رئیس – ایشان درجلسه نیستند، مخالف بعدی آقای موحدی ساوجی هستندکه ایشان هم درماموریت هستند. آقای نبوی شما اگرتوضیحی داریدبفرمائید. نبوی ( وزیرپست وتلگراف وتلفنن ) – سلام علیکم ورحمه الله . بسم الله الرحمن الرحیم . باعرض تبریک سالگرداستقرار جمهوری اسلامی به حضور نمایندگان محترم . همینطور که برادر عزیزمان توضیح دادند هدف ازواگذاری این موتورسیکلت ها به نامه رسانها وپستچی ها این هست که اولا اینها درنگهداری ، تعمیرات وحفاظتش دقت بیشتری پیدا کنند. زیرا که این موترسیکلت هابه خودشان واگذارخواهدشد ودرنتیجه بعداز4 سال که اینهاموظف هستند ازاین موتور برای کارهای پست استفاده کنند موتورشخصی خودشان میشود. این باعث میشود که طول عمر متوسط موتورها بالابرود وازنظراقتصادی درکل به نفع جامعه ماهم هست که یک موتوربجای اینکه 2 سال ، 3سال ،4سال حداکثر عمرش باشداین عمرمفیدافزایش پیدامی کند. اینجا ازنظر هزینه هایک برآوردی هم شده که نشان می دهد ازنظر اقتصادی هم به صرفه هست . محاسباتی که کرده اند، جدولی که هست ،هزینه هائی که بابت یک موتور دنده ای پرداخت میشود بابت سوخت ، بابت تعمیرات ، بابت سایر هزینه ها درسال حدود 10 هزارتومان است وحدود 19 هزارتومان هم قیمت خودموتور هست که ما این هزینه هاراپرداخت می کنیم واگر موتور راواگذارنکنیم پول خود موتور ازنامه رسان دریافت نمیشود یعنی به حساب دولت گذاشته میشود . درحالی که اگر مااین رابه خود نامه رسان واگذار کنیم پول موتور را از نامه رسان دریافت می کنیم ، عمرمتوسط موتوررابرده ایم . فقط هزینه هائی که قبلا هم می پرداختیم دراین شرایط به آنها پرداخت می کنیم این درشرکت های دولتی هم تجربه شده ودرنتیجه اش مفیدبوده است . منجمله درشرکت مخابرات به همین ترتیب عمل میشود. منتها درمورد پست چون که به صورت وزارتخانه ای اداره میشود اجازه این فروش ( چون اموال دولتی هست ) باتصویب مجلس شورای اسلامی میسرهست ازاین نظر بود که خدمتتان پیشنهادشد که ان شاء الله موافقت میفرمائیدواین ازهرجنبه مفیدهست وضروری هم ندارد. ضروری برایش متوقع نیست . اولا به طور خلاصه باعث میشود که حفاظت ونگهداری موتور ها بالا برود، طول عمرش بالا برود وبرای نامه رسان هاهم مفیدهست ونهایتا اینکه قیمت خود موتور راکه حدود 10 هزارتومان هست ماازخود نامه رسان ها دریافت میکنیم . اگر احتیاج به تو ضیحات دیگری باشد وابهاماتی باشد که ان شاءالله فکر میکنم نباشد، اگر بود مطرح بفرمائید درپاسخگوئی حاضرهستم . رئیس – متشکر ، این اصلاشور اول است ومخالفی هم ندارد، وزیرهم صحبت کردند وباید رای بگیریم ./180 نفرحضور دارند، اصل لایحه مطرح است که آقای وزیرمخبرکمیسیون توضیح دادند. اصل لایحه رابه رای میگذاریم . آقای حسینی اصل لایحه رابخونید. یکی ازنمایندگان همه اش رابخوانید. رئیس – همه اش زیاداست ، ولی میخواهیدبخوانید. سیداحمد حسینی – بسم الله الرحمن الرحیم . ماده واحده – به وزارت پست وتلگراف وتلفن اجازه داده می شود موتور سیکلتهاو موبیلتهای که ازمحل اعتبارات جاری یاعمرانی تهیه می نمایدخارج ازشمول آئین نامه معاملات دولتی به قیمت تمام شده حداکثر در48قسط به نامه رسانها وکارکنان واجد شرایط خود بفروشد واقساط آنها را از حقوق ومزایای کارکنان مربوط کسر ودر اسرع وقت به حساب خزانه واریزنموده واسناد خرید آنها راپس ازوصول کلیه قیمتها وپایان عمر مفیدآن به آنان منتقل کند. وزارت مذکور مکلف است فهرست موتورسیکلتها و موبیلتهای منتقل شده موضوع این قانون راجهت کسر از ابواب جمعی اموال وزارت مذکور به وزارت اموراقتصادی ودارائی ارسال دارد. تبصره 1- وزارت پست وتلگراف وتلفن مجازاست بارعایت صرفه وصلاح دولت حداکثر تامبلغ ده هزارریال درماه ازمحل اعتبارات مربوط مقطوعابابت هزینه سوخت ، تعمیرات ، نگهداری، تهیه وسایل یدکی وایمنی موتورسیکلتهاوموبیلتها ئی که برای انجام وظائف اداری دراختیار نامه رسانها وکارکنان واجد شرایط می باشد، به آنها پرداخت نماید. تبصره 2- اجازه مندرج دراین قانون شامل موتورسیکلتها وموبیلتهای موجود  که قبل ازتصویب این قانون خریداری شده است نیز می باشد. تبصره 3- درصورتی که هریک از موتورسیکلتها وموبیلهای مذکور قبلازتحول سند مالکیتآنها به هرعلتی ازجمله ب احتیاطی وبی مبالاتی نامه رسان درنگهداری واستفاده صحیح آنها به سرقت رود ویاناقص ویا ضایع شود، نامه رسان مربوط یا فردی که موتورسیکلتیا موبیلت به وی 
وگذار شد ه مکلف است مبلغ اقساطی باقی مانده ازقیمت مزبور رایک جا یا به اقساط پرداخت نماید. تبصره 4 وزارت پست ون تلگراف مجاز است به منظور بیمه ، مسؤولیتنامه رسانه ها موضوع تبصره3 این قانون موتور سیکلت ها موبیلتها واگذار شده را به هزینه رسانهای مذکور در قبال سرقت ، اتش سوزی و تصادفات که موجب ورود خسارت به موتور وشخص ثالث می شود نزد شرکت سهامی بیمه ایران بیمه نماید . تبصره 5 -  آئین نامه اجرائی این قانون شامل نحوه تعیین مدت اقساط تشخیص، نامه رسانان ذی حق ، نحوه تعیین قیمت موتور سیکللتها و موبیلتهای موضوع تبصره  1 وسایر ترتیبات لازم برای اجرای این قانون بود به تصویب مشترک وزارت پست و تلگراف و تلفن و امور اقتصاصی و دارای خواهد رسید . رئیس- حالا اینکه شور اول است ، اقان در شور دوم اگر پیشنهاداتی داشته باشند ، به کمیسیون می دهند . حائری زاد- کمیسیون اصلی لین باید کمیسین برنامه وبودجه یا کمیسیون مشترک باشد چون ماهیت بودجه ای دارد . رئیس – خوب انها هم اظهار نظر می کنند . این مساله مهمی نیست . 184 نفر حضور دارند ، موافقان با اصل لایحه قیام بفرمایند ( اکثر برخواستند ) تصویب شد . آخرین دستورمان زود تمام می شود چون مخالفتی ثبت نکرده است . دیگر هم چیزی در دستور امروز نداریم. مخبر کمیسیون ،آقای نوروزی بفرمائید. 4- تصویب کلیات طرح قانونی اصلاحیه قانون دیوان محاسبات  کاظم نوروزی (مخبر کمیسیون دیوا ن محاسبات ) ــ بسم الله الرحمن الرحیم . قانون دیوان محاسابات کشور در تیر ماه سال گذشته تصویب شد . این قانون در عمل ودر اجرا با یک سلسله مشکلاتی مواجه شد که برای رفع این مشکلات در عمل ناچار یک اصلاحیه ای تقدیم مجلس شورای اسلامی شد . این اصلاحیه در چهار پنج مورد است که خدمتتان هست (شماره ترتیب چاپ آن 2123 تاریخ 17/10/62 ) من مواردش را به طور خلاصه و گذرا اشاره میکنم چون مخالفی هم برایش اسم ننوشته ان شاء الله زود تصویب می شود . در عمل در ماده 15 که در واقع تشکیلات دیوان محاسبات را بیان میکند (طرح تشکیلات را) دو معاون برای رئیس دیوان محاسبات در نظر گرفته است . دیوان محاسبات در نظر گرفته است . دیوان محاسبات مدعی است که دو معاون کم است . ما در قسمتهای مختلف به سه معاون نیاز داریم . بنا براین دربند ( الف ) ماده 10 که دومعون درنظر گرفته شده است . این یک قسمت بود. قسمت بعدی در مورد تعیین هیا تهای مستشاری است . طبق قانون درماده 16 قانون دیوان محاسبات دارد که رئیس دیوان محاسبات دوماه پس ازدریافت حکم ازطرف رئیس مجلس شورای اسلامی باید 40 نفر رابه عنوان مستشار به کمیسیون دیوان محاسبات معرفی بکند. کمیسیون دربین این 40 نفر،26 نفر رابه عنوان اعضای اصلی و8 نفر رابه عنوان علی البدل انتخاب بکنند، پس ازدوماه ازدریافت حکم درعمل این کار متاسفانه نشده است . حالا به چه دلیلی ؟ خیلی مشخص نیست . یعنی الان که بیش ازیک سال ( نزدیک به یک سال ) ازتصویب آن قانون میگذرد هنوز آن 40 نفرمعرفی نشده اند. رئیس دیوانه محاسبات مدعی است که ماگذشتیم ونیافتیم ، یعنی افراد پیدانشدند، وچون پیدانمیشوند معرفی 40 نفر دریک جا کاردشواری است. دراصلاحیه پیش بینی شده است که دو مرحله ای می شود . دریک مرحله 20 نفرمعرفی بشوند، ودرمرحله بعد دوباره 20 نفرمعرفی بشوند، تاکاربرای رئیس دیوان محاسبات دراین زمینه یک قدری راحت تز بشود . اصلاحیه یک وم درمورد برخورد باتخلفاتی است که باید به محاکم قضائی کشور ارجاع بشود. یعنی دادیارها ، وکسانی که به پرونده ها رسیدگی می کنند درضمن رسیدگی به تخلفات مالی ممکن است برخورد کنند به یک سلسله جرایمی که باید به قوه قضائیه ارجاع بشود. دراینجا مسوولیت باکیست ؟ درقانون پیش بینی شده است که هیا تهای مستشاری به دادستا ن ارجاع می دهند ودادستان است که بایدبه محاکم قضائی ارجاع بدهد. حالاکه ماهیتهای مستشا ریمان تشکیل نشده اگر به جرائم قضائی برخورد کردیم چه بکنیم ؟ دادستان دیوان محاسبات می گوید باید درمرحله اول نظر مقدماتی وابتدائی را هیاتهای مستشاری روی این جرم بدهند بعد من به محاکم قضائی ارجاع بدهم ، بالبداهمه من نمی توانیم ارجاع بدهم . ازآن طرف هم هیاتهای مستشاری تشکیل نشده تانظر بدهد که آیا این ازتخلفاتی است که باید به محاکم قضائی ارجاع بشودویانه ازاین حیث اینجابرای رهائی ازاینه مشکل پیش بینی شده است که در زمانی که هیاتهای مستشاری تشکیل نشده ، دادستان دیوان محاسبات موظف باشد که اگر جائی برخورد شده باجرائم وتخلفات قضائی ارجاع به محاکم دادگستری بدهد . اصلاحیه چهارم درباره هیاتهای عمومی است . هیاتهای عمومی دراین قانون پیش بینی شده است که تشکیل میشود و وظایفی دارد. مثلا یکی ااز وظایف هیات عمومی دردیوان محاسبات رسیدگی به جرائم ویا احیانا تخلفات خود رئیس دیوان محاسبات است . این هیاتهای عمومی ، نحوه ای که تشکیل میشود ، این است که باید هیاتهای مستشاری تکمیلباشد. حالا که ما هیاتهای مستشاری رادومرحله ای کردیم ، دریک مرحله بیست نفرمعرفی میشوند ودرمرحله دیگر دوباره بیست نفر، این وسط چه بکنیم . هیاتهای عمومی چطوری تشکیل بشود ،صبربکنیم هیاتهای مستشاری تکمیل بشود یا به همان  صورتی که ناقص است هیات عمومی رامیشود تشکیل داد ؟ دراصلاحیه چهارم پیش بینی شده است که درمواردی که هیاتهای مستشاری کامل نشده عده موجود هیاتهای مستشاری هیاتهای عمومی را تشکیل می دهند. با همان عده میشود هیات عمومی راتشکیل داد،که اگر احیانا رئیس دیوان محاسبات بادادستان دیوان محاسبات تخلفی کرده بشود رسیدگی کرد. اصلاحیه پنجم هم دراین مورداست ، البته اصلاحیه نیست شایداین اضافی است که آنچه راکه دیوان محاسبات اطلاعات وگزارش تهی همی کند برای کمیسیون دیوان محاسبات هم گزارش خودش را ارسال کند وبفرستد. این مجموعه پنجم مورد اصلاحیه است که روی قانون دیوان محاسبات مصوب تیرماه 62انجام گرفته است . حالا اگر نظر مخالفی باشد خدمت هستیم . رئیس – کسی بعنوان مخالف ثبت نام نکرده است درجلسه آیاکسی می خواهد بعنوان مخالف صحبت کند؟ اختری – من مخالف هستم وتذکراتی دارم . رئیس – آقای اختری بفرمائید. اختری – بسم الله الرحمن الرحیم . نمایندگان محترم عنایت بفرمائید ، گرچه الان بحث درشور اول است ودرشور دوم می توان پاره ای ازاصلا حات را ک هلازم بنظرمی رسدانجام داد. که من به سه تا که الان مورد توجه بنده است اشاره می کنم . یکی درمورد گذاشتن سه معاون . با توجه به اینکه سیاست دولت طبق ارائه طرح سازمان امور اداری واستخدامی برادغام کارها ومشاغل است ، درصورتی که ما بخواهیم درکل درجهت ادغام مشاغل قدم برداریم آنجائی که قانونا تصویب شده است دومعاون داشته باشد، ما بیائیم بازیک معاون دیگر رااضافه کنیم ، درجهت خلاف  آن سیاست کلی دولت است ، این یک مطلب بود. مطلب دیگر دررابطه بابنددوم این طرح قانونی است که می گوید رئیس دیوان محاسبات اگر نتوانست چهل نفررا معرفی کندباید ظرف مدت دوماه پس ازدریافت حکم 20 نفر رابه کمیسیون معرفی کند ودرصورتی که معرفی نکرد مستعفی شناخته میشوداینکه اگر کسی نتوانست 20 نفرواجد شرایط را به کمیسیون دیوان محاسبات معرفی کند مستعفی شناخته بشود ، این ظاهرا کارمعقولی نیست . باید دید علت اینکه معرفی نمی کندچیست ؟ افراد واجد شرایط نیستند ؟ شاید آن شرایط سنگین است باید درآن شرایط تجدید نظر بشود وطوری آن شرایط اصلاح بشود که رئیس دیوان محاسبات بتواندافراد دارای شرایط راپیداکند. مساله دیگر دربند3 است که می گوید کلیه تخلفات مالی مربوط به دستگاههای اجرائی راکه رسیدگی واتخاذ تصمیم درمورد آنها ازوظایف هیاتهای مستشاری می باشد درزمانی که هیاتهای مزبور وجود نداشته باشد دادستان دیوان محاسبات باید آنها رابه مراجع ومحاکم ذی صلاح اعلام نماید یک هیاتی قبلا تعیین تعیین شده اند که تا هیاتهای مستشاری شکل نگرفته اند به این پرونده های عقب افتاده وامورمالی رسیدگی کنند. خوب است باتوجه به تمدید مدت قانونی آن هیات روی این بند 3 تبصره 2 ماده 23 است تصمیم گرفته بشود وبا ملاحظه آن دراینجا

اتخاذ تصمیم بشود . باتوجه به ای نسه مطلب بنده خواستم تذکر بدهم مخالفت دراین جزئیات را که ان شاء الله در شور دوم حتما باید اینها اصلاح بشود. والسلام . رئیس – موافق صحبت کند. منشی – آقای حمیدی موافق . سیدهاشم حمیدی – بسم الله الرحمن الرحیم . باتوجه به اینکه خود آقای اختری هم فرمودندکه این درشور اول است وممکن است با پیشنهادات اصلاح بشود ومطالبی هم که فرمودند قابل اصلاح است وباپیشنهادشان که می توانند درشور بعدی بدهند، خیال می کنم که درکلیاتش مخالفتی نفرموده باشند. اما اینکه فرمودندقبلا معاون درنظرگرفته شده ، حالا ماسه معاون بکنیم این مخالف سیاست دولت اس تکه می خواهد پستها وشغلها وکارها اضافه نشود ، این صحیح است ، ولی توجه بکنید که یک معاون فنی می خواهد، یک معاون امور مالی می خواهد ، یک معاون اجرائی می خواهد وگذشته ازاین هیچ اشکالی ندارد. شمادر شور دوم پیشنهاد حذف این را بدهید. بعدا هم درمجلس مطرح میشود. اگر نیازی نبود که بالاخرخ مجلس تصمیم گیرنده است وهمان دومعاون راحفظ می کند وباسه معاون موافقت نمی کند. وبعد ازاین فرمودند که درطرح تشکیلات اینجا دومعاون درنظر گرفته شده است . طرح تشکیلاتی دیوان محاسبات که طبق قانون ،دیوان محاسبات بایدتهیه کندوبه تصویب مجلس برساند الان درکمیسیون است . یعنی تهیه کرده وبه کمیسیون داده است ، کمیسیون هم به مجلس می دهد شما درآنجا تصویب می کنید. بنابراین شما هنوز می توانید درآن طرح تشکیلاتی دیوانمحاسبات یک معاون ، دومعاون ، سه معاون یا چهارمعاون درنظر بگیرید. چون هنوز طرح تشکیلاتی این به تصویب نرسیده است ، به مرحله حتمیت نرسیده است ، طرح تشکیلاتش هنوز تصویب نشده است . شما اگر اینجا سه معاون راپذیرفتید در طرح تشکیلاتی هم ماسه معاون درنظر می گیریم . اگر اینجا دو معاون پذیرفتید، ماهم آنجا دومعاون  درنظر می گیریم . واما این مساله که فرمودند: اگر رئیس دیوان محاسبات نتوانست 20 نفر را معرفی بکند مستعفی شناخته میشود ، کلمه مفهومی نیست ، ممکن است آن شرایط، شرایط سنگینی باشد، درآن شرایط باید تجدید نظر بشود . جوابش این است ، درماده 17قانون دیوان محاسبات شرایطش شمرده شد، چیزخیلی مهمی نیست وماد ه17این است . مستشاران دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری ازبین کارکنان امین ومتدین ومتخصص درامور دیوان محاسبات ، با افراد دیگر واجد شرایط مذکور دراین ماده انتخاب می شوند. حتی شرط وقید هم نشده است که ازخود دیوان محاسبات وتشکیلات دیوان محاسبات باشد. از سایرادارات هم خمی تواندوشرط امین ومتدین ومتخصص درامور دیوان محاسبات هم یک چیز لازمی است . کدامش را می توانیم بگوئیم مثلا درآن تجدیدنظر کنیم ؟ ماآنجور پیش بینی کرده ایم،40نفر را یک باره معرفی کردن ممکن است مشکل باشد .  حالا می گوئیم بیست  تا ، بیست تا ، اگر کسی نتوانست 20 نفرهم معرفی بکنداین دلیل برضعف اواست  ونمی تواند یک چنین تشکیلاتی رااداره بکند. وقتی نتوانست چنین تشکیلاتی را اداره بکند مستعفی شناخته می شود. بنابراین هبه نظر من می آید که کلیات این هیچ اشکالی ندارد. آقایان رای بدهند ، بعدهم نظر مبارکشان را درجزئیاتش بدهند وبه کمیسیون بیابندوبعدا همدرمجلس مطرح می کنند. والسلام علیکم ورحمه الله . رئیس – دیگر مخالف وموافقی صحبت نمیکنند، رای گیری می کنیم . /186 نفرحضور دارند. اصل این طرح راب هرای میگذاریم . اگر آقایان مطالبی دارند درشور دومخ مطرح میکنند . موافقان با اصل این طرح قیام بفرمایند( اکثربرخاستند) تصویب شددستور امروزمان  تمام شد. من قبل ازاینکه اسامی میهمانان رااعلام بکنم ، یک تذکری به آقایان بدهم . مابه دلیل آنچه که درشورای نگهبان مطرح بود وهنوز رای نداده بودند، امروز نطقهای پیش ازدستور نداشتیم . ولی بعدا تلفنگرامی آمده است که شورای نگهبان  نظریه ای داده اند، روی این مساله مشکلی نیست . گفته اندمجلس می تواند روال عادی کارخودش را مثل گذشته داشته باشد ، منتها آن صداوسیما است که دراعلام اسامی می تواند اسامی ناطقین قبل ازدستور را ذکرکند ومطالب وچیزهائی را که تبلیغ تلقی می شود ، آنها را نخواهدآورد. بنابراین این جلسه فردای مابا سخنرانیهای قبل ازدستور به طور عادی خواهد بود ( عباس فرد- خودمان قرار گذاشتم ازنظراخلاقی اینکا ررانکنیم ) ( هادی – اگر نباشد بهتراست ) حالا تصمیم خودماجوردیگری بود. به هرحال مانمی خواهیم حق نماینده ها رامحدود بکنیم . وقتی که حق دارند، آنها می توانند استفاده بکنند، منتها قید این است که آقایان مواظب باشند درمسائل تبلیغاتی واینها واردنشوند. کلیات کشور را بگویند. تذکرات پیش ازدستور راهم می پذیریم. این راعرض بکنم . یعنی فرداآقایان تذکراتشان رابدهند. امروز راهم جبران می کنیم . یعنی آنچه که امروز نخواندیم ، فردامی توانیم بخوانیم . یک طرحی رسیده است اعلام کنید. 5- اعلام وصول طرح محسوب کردن خدمت رسمی سنوات خدمت کارکنان جمعیت هلال احمرمنشی – طرح محسوب کردن خدمت رسمی سنوات خدمت کارکنان جمعیت هلال احمر بابیش از10امضاء رسیده است که اعلام وصول می شود. رئیس – میهمانان امروز مجلس گروهی ازاعضای حزب جمهوری اسلامی بخش بادرودوگروهی از طلاب مدرسه علمیه شهیدصدوقی شهرستان نطنز وجمعی از شرکت کنندگاندرمسابقات بین المللی حفظ وقرائت قرآن کریم که ازکشورهای اسلامی دعوت شده اند. ماحضور شان درمجلس تشکر می کنیم وبرای آنها ازخداوندتوفیق میخواهیم . امروز مااسامی غائبین رانمی خوانیم ، بعدا آنهائی که غایب بوده اند، اسامی شان دریک جلسه خوانده می شود. 6- پایان جلسه وتاریخ تشکیل جلسه آینده ودستور آن رئیس – جلسه بعدفردا ساعت 8 صبح ودستورجلسه هم بقیه دستور هفتگی است . جلسه ختم می شود . ( جلسه درساعت  10/10پایان یافت ) رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبرهاشمی رفسنجانی