جلسات
  • صفحه اصلی
  • جلسات
  • مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 115 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 115 )

  • یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۵۹

        صورت مشروح مذاکرات جلسة علنی روزیکشنبه سوم اسفند ماه 1359
فهرست مندرجات :
1 ـ اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی ازکلام الله مجید. 2 ـ بیانات قبل ازدستور آقایان معین فر، علی اکبرناطق نوری.
3 ـ تذکرات آقای رئیس درموردنامه چندنفرازنمایندگان سیستان وبلوچستان. 4 ـ تصویب 10 روزاستمهال مورددرخواست شورای نگهبان برای رسیدگی به قانون شماره 53584 . 5 ـ بیانات آقای رئیس به مناسبت حضوراولادواعضای خانواده شهدای فلسطین وشعیان جنوب لبنان وعراق درجلسه علنی مجلس شورای مجلس اسلامی . 6 ـ تصویب طرح یک فوریتی آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی . 7 ـ تصویب مسکوت ماندن لایحه راجع به نحوه اداره بنیادمسکن ودفترمعاملات واحدهای مسکونی به مدت یک هفته . 8 ـ اعلام وصول طرح آئین نامه وضع استخدامی کارکنان مجلس وطرح مطبوعات . 9 – طرح سؤال آقای خلخالی ازوزیر راه وترابری وارجاع آن به کمیسیون . 10 ـ پایان جلسه وتاریخ تشکیل ودستورجلسه بعد.

     جلسه ساعت 40 / 8  دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد
1 ـ اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی ازکلام الله مجید.
رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، باحضور181 نفر جلسه رسمی است دستورجلسه را قرائت کنید.
منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، دستورجلسه 115 روزیکشنبه 3 اسفند ماه 1359 مطابق با 16 ربیع الثانی 1401 .
1 ـ  تلاوت کلام الله مجید. 2 ـ نطقهای قبل ازدستور. 3 ـ دنباله رسیدگی به آئین نامه داخلی، درخصوص طرح آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی . 4 ـ گزارش شوردوم کمیسیون مسکن وشهرسازی درخصوص لایحه نحوه اداره بنیادمسکن ومعاملات واحدهای مسکونی. 5 ـ سؤال آقای صادق ازآقای وزیرراه وترابری . 6 ـ سؤال آقای یونس محمدی ازآقای وزیرراه وترابری درخصوص علت عدم تخلیه بندرخونین شهرقبل ازحمله کفاربعثی عراقی.7ـ‌ قرائت مراسله شماره/70 «م» 30 /11/59 شورای محترم نگهبان مبنی بردرخواست تمدید مهلت اظهارنظر نسبت به لایحه اضافه شدن مدت6ماه به موعد تسلیم ترازنامه وحساب سودوزیان واظهارنامه مالیاتی شرکتهای تحت نظربنیاد مستضعفان طبق اصل نودوپنجم قانون اساسی. 8 ـ اعلام اسامیغائبین ودیرآمدگان جلسه قبل. 9ـ اعلام ختم جلسه وتاریخ وبرنامه جلسه بعد.
رئیس ـ تلاوت کلام اللّه مجیدرا شروع کنید.
                                                 اعوذباللّه من الشیطان الرجیم
«ان اللّه وملائکته یصلون النبی یاایهاالذین آمنواصلواعلیه وسلموا تسلیماً.»(حضارصلوات فرستادند ـ آیه 56 سوره ا حزاب)
                                                    بسم اللّه الرحمن الرحیم 
ومن الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الاخروماهم بمومنین  ●یخادعون الله والذین آمنواومایخدعون الاانفسهم ومایشعرون  فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب الیم بما کانویکذبون ● واذا قیل لهم لاتفسدوافی الارض قالواا نما نحن مصلحون ● الاانهم هم المفسدون ولکن لایشعرون ● واذا قیل لهم آمنوا کما امن الناس قالواانؤمن کماآمن السفهاء الاانهم هم السفهاء ولکن لایعلمون ● واذالقوالذین آمنوا قالوا آمنا واذاخلوا الی شیاطینهم قالواانا معکم انما نحن مستهزؤن ● الله یستهزی بهم ویمدهم فی طغیانهم یعمهون ● اولئک الذین اشترواالضلالة بالهدی فما ربحت تجارتهم وما کانوا مهتدین  ● (صدق الله االعلی العظیم ـ حضارصلوات فرستادند) ازآیة 16 سوره بقره
بیانات قبل ازدستورآقایان مهندس معین فر، علی اکبرناطق نوری
رئیس ـ سخنرانان قبل ازدستوررادعوت کنید.
منشی ـ آقای مهندس معین فربفرمایید.
مهندس معین فرـ سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم ، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطاناً نصیراً . بنده درنظرداشتم موقعی که فرصت نطق قبل ازدستوربه من میرسددرموردمسأله موافقت نامه الجزایرصحبت کنم . لکن به دولیل اینکاررا نخواهم کرد. اول اینکه ازطرف بنده جمعی ازنمایندگان محترم نامه ای به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی نوشته شده است ودراین نامه درخواست شده است که دریک سعة وقتی این مسأله آزادانه موردبررسی قراربگیرد. وبه این امیدفعلاً صحبتی نخواهم کرد. دیگراینکه ازنظربنده دومسأله حاد وجودداردکه بحث دربارة آن مسائل مفیداست:  1 ـ لایحه بازسازی است که دولت به مجلس تقدیم داشته است. 2 ـ تذکراتی درموردبودجه سال  60 13 است که بیان کردن آنرا مفیدمیدا نم . بنابراین به این دودلیل فعلاً صحبتی ازموافقت نامه الجزایرنخواهم کرد. والبته قبل از واردشدن به مسأله تنها یک موردی را بایدتذکربدهم وآن سؤالاتی است که نمایندگان میکنندواین سؤالات میتواندمطابق حتی که ما داریم ازتمام ارگان ها ونهادهای مملکتی باشدبیش از3 ماه قبل سؤالی ازوزیر دادگستری آن زمان
شد. ایشان برای جواب دادن آماده بودند واین سؤال دردستورکارمجلس هم گذاشته شده بودولی متأسفانه به علت استعفای آقای وزیردادگستری جوابی به این سؤال داده نشد. گرچه میشدمعاون وزارت دادگستری آن نقش رابط بین قوه قضاییه ومجلس را به یک نحوی بازی کند وبه آن سؤال جواب بدهدولیکن ازطرف شورای قضاتی نامه ای نوشته شدودر
اصل سؤال کردن ازقوه قضائیه تشکیکی حاصل شده بود ومن خوشحال هستم که جناب آقای رفسنجانی خیلی قاطع و محکم درحفظ حقوق مجلسیان دراینمورد قدم برداشتند وامیدواریم که به نتیجه هم برسد ولی بهرحال فلسفه اینکه درقانون اساسی ما، وزیردادگستری پیش بینی شده است برای این نوع مورد است اگرقرارباشدیک ماده افراد(مخصوصاً افرادی که مانندما) وقتی که راجع به تکمیل کابینه صحبت کنیم فراموش میکنیم که یک وزیردادگستری هم نیازداریم. امیدوارهستیم که هرچه زودتر وزیردادگستری معین بشودتا هرچه زودتر سؤالاتی راکه نمایندگان محترم دارند بتوانند جواب آن سؤالاتشان را بگیرند. اما مسائلی راکه بنده میخواهیم مطرح کنم یکی درمورد لایحه نوسازی نیروی انسانی است که به مجلس تقدیم شده است. برای اینکه وقت کمتری گرفته بشودومطالب منهم زیاداست ازاین جهت من به سرعت سخنم را ازروی نوشته میخوانم. بطوریکه مستحضرند درجریانی که بنام پاکسازی درمؤسسات دولتی صورت گرفت اشتباهاتی هم روی دادودربعضی از ادارات باتعبیروتفسیر قانون پاکسازی مصوب شورای انقلاب وبا اجرای غلط آن قانون بنابر تشخیص ورأی هیأتهای پاکسازی مجازویا غیرمجاز به هرشکلی که مایل بوده اند اقدام ودرخیلی ازموارد به عده ای ظلم کرده زندگی افرادوخانواده های آنان راهم بهم ریخته اند. جناب آقای نخست وزیردریکی ازجلسات مجلس شورای اسلامی اذعان بااینکه اعمال بیرویه ای صورت گرفته اعلام داشتند که بکلیه مواردشکایت رسیدگی وجبران حق کشی هارا خواهند نمود. اخیراً دولت لایحه ای بنام بازسازی نیروهای اسانی مؤسسات دولتی مجلس شورای اسلامیتقدیم داشته است که ضمن اینکه تصورمیشد تقدیم این لایحه بنظور ایجاد تغییربنیادی دردستگاههای دولتی وباهدف تزکیه وتصفیه واقعی آنها وبالابردن کارآیی وبهره دهی بیشتراین مؤسسات باشد تصورمیشد که یک علت تقدیم این لایحه جبران اشتباهاتی است که بنا پاکسازی دربعضی از ادارات صورت گرفته است لکن متأسفانه مطالعه دقیق درلایحه پیشنهادی دولت نشان میدهد که نه تنها اجرای این لایحه منظوردولت ومردم انقلابی ما را تأمین نمیکند بلکه دارای مفاسد
بسیاری است که ظلم وحق کشی را بیشترخواهدکردوامنیت شغلی رادرکشوراز بین خواهد برد این لایحه درحال حاضردر
بعضی از کمیسیونهای مجلس درتحت برسی است ولی درهمان برسیهای اولیه موارد ضعف زیادی درآن مشاهده شده است توجه به آنها واقدام سریع دولت دراسترداد آن موجب صرفه جویی دروقت مجلس شورای اسلامی وجلوگیری از خسارات عظیمی خواهد شد ازجمله موارد ضعفی که درلایحه پیشنهادی دولت بچشم میخورد عبارت از: تعارض مسلم با بعضی ازاصول قانون اساسی(اصول3 6و3 7و29و169 قانون اساسی) ایجاد محاکم اختصاصی خارج قوه قضائیه، ازبین بردن حقوق مکتسب افراد بدون آنکه جرمی رامرتکب شده باشند وصرفابدلیل سابقه خدمت دردستگاه دولتی وداشتن مشاغل مختلف وازهمه بالاتر بهم ریختن زندگی کارکنان بازنشسته دولت بجرم مشاغلی که درگذشته داشته اند گرچه هیچگونه عمل خلاف عمل خلاف قانون وبرخلاف مصالح مردم را درهنگام اشتغال به آن مقامات نداشته باشند، تفتیش عقایدوابزاردادن بدست عده ای بنظور اعمال اغراض فردی وتصفیه خرده حسابهای شخصی وصدها مورد ضعف ومفاسد دیگرکه تصویب واجرای این لایحه موجب خواهد شد.موارد اشکال این لایحه بحدی است که امکان اینکه موادمختلف آن جزء به جزءموردرسیدگی واصلاح قرارگیردموجودنیست وتصویب این لایحه فاجعه ای درنظام اداری کشورببارخواهدآوردکه وصف نکردنی است بنده درخواست میکنم دولت این لایحه را مستردداردودولایحه ملی لایحه ای درچهارچوب اصول قانون اساسی وعدل اسلامی برای تکمیل واصلاح جریان پاکسازی وتعیین تکلیف مبتلایان به قانون پاکسازی وهیأت های پاکسازی که ظرف زمان معینی مشکل حاد وفوری پاکسازی را حل کندودومی لایحه اساسی دیگری برای تغییر بنیادی نظام اداری واستخدامی کشوروتجدیدنظردرقانون استخدام کشوری با مطالعه ودقت کافی تهیه وتقدیم داردکه به موجب آن انقلاب اساسی اداری کشوربا عقل ودرایت انجام گیرد. تذکردوم بنده راجع به بودجه است که عرض میکنم . بودجه سال 60 13 ازطرف دولت دردست تهیه است وبطوریکه درروزنامه کیهان نوشته بوددولت امسال بودجه را به نحوی تنظیم خواهدکردکه درآمدحاصل ازواحدهای تولیدی بجای منابع ارزی نفت یکارگرفته خواهدشدوبااین نویدکه روزنامه کیهان داده است امیداین هست که دقت کافی درتهیه بودجه 60 13 صورت گیردوخصوصاً ارقام کسری بودجه تکان دهنده نظیر گذشته دربودجه امسال نباشدلکن با اطلاعات مختصری که ازوضع اقتصادی کشوردارم وبا خطراتی که ازاین طریق جمهوری اسلامی نو بنیادخودمان را درمعرض آن میدانم تذکراتی را درموردبودجه کشورونیاز به جمع وجورکردن آن لازم میدانم که ا نشاء الله درتهیه بودجه سال 60 13 موردتوجه قرارگیرد بودجه سال 1359 ما باکسری بیش از800 میلیارد ریال درشرف انجام است وبااین ترتیب جمع قروض دولت به بانک مرکزی بالغ بر250 میلیاردریال خواهدشدکه آگاهان باموراقتصادی ومالی کشوررا سخت نگران نموده است درحاضردولت
مواجه بامشکلات بسیار زیادی درامور تولیدی اعم از صنایع وکشاورزی است کارهای عمرانی وزیربنایی بعلل مختلف در
رکودووقفه است تورم ویالارفتن قیمت ها بیداد میکندوبیکاری ومشکلات ناشی از جنگ مزید برتمام این مشکلات است
اینها مشکلاتی است که دولت حاضر ویا ناشی ازرژیم جمهوری اسلامی نیست وریشه این مشکلات را باید دراقتصاد وابسته وغلط رژیم گذشته که به ما ارث رسیده است بدانیم لکن وقوف باین مشکلات بایدمارا لااقل متوجه کندکه با برنامه ریزی دقیق اقتصادی جلوسقوط اقتصادی کشوررا بگیریم . بودجه آئینه ا قتصادکشوراست اگرتصورکنیم که باباری بهرجهت ردشدن ازقضایاوخودرا به مشکلات آشنا نشان ندادن دردی را درمان کرده ایم ، ویا اگرراه حل مشکلات رادرمکتوم داشتن وبه زبان نیاوردن آنها بدانیم بخوددروغ گفته ایم واگرجلواین حرفها رابگیریم بمانند مریض تب داری هستیم که برای فرارازتب میزان الحراره را بشکافددرهنگام طرح لایحه اصلاحی بودجه سال 1359 شروع صحبت کرده بودم که امکان داده نشدعرایضم ادامه یابدقسمتی راکه تا حدودی موفق به بیان آن شدم وتکرارش رادراین وقت کم بازهم مفیدمیدانم این بودکه آنانکه تصورمی کنندبازیادصادرکردن نفت خام خواهند توانست مشکل کسربودجه را حل کنندسخت دراشتباه هستندتوضیح دادم که فقط آن مقدارازارزحاصل ازفروش نفت برای جبران هزینه های مامفیداست که فقط آن مقدارازارزحاصل ازفروش نفت برای جبران هزینه های ما مفیداست که بتواند ازطریق واردات کالا تبدیل به ریال شودوواردات کالاهم حتی با فرض اینکه جامعه ما کماکان جامعه مصرفی باشدوبخوداجازه دهدهرمقدارکالای غیرمفیدوغیرتولیدی هم که میسراست وارد کندودرحقیقت دراین قضیه اقتصادما، بئس البدل اقتصادرژیم منحوس گذشته باشدبازهم حدی داردوظرفیت بنادر، راهها ، حمل ونقل ، جذب داخلی ، محدودکننده ما خواهدبودبنابراین قدرت واقعی وحقیقی پول نفت ما قدرتی است که تبدیل ارزحاصله ازصدورنفت به واردات وبه ریال داردوهرچه بیش ازاین میزان نفت صادرشودا ثری درکاهش کسری بودجه ندارداضافه صادرکردن نفت صرفنظرازخسارات وزبانهایی که داردازقبیل زیان به مخازن نفت، نیازبه سرمایه گذاری های زیادبرای تزریق گازبه مخازن ، وا بستگی های شدیدتربه خارج کم کردن عمرمخازن ازبین بردن ارزش واقعی ثروت ملی وخصوصاً ترمزدرمقابل گرایش افزایش قیمت نفت خام به علت عرضه بیشتردرخلیج فارس ولطمه زدن به سیاست موفق قیمت گذاری بعدازانقلاب اسلامی ویا به عبارت دیگردردام امپریالیسم امریکا قرارگرفتن ازجهت تأمین نیازها ویا ذخیره سازیهای ممالک صنعتی بقیمت خالی ساختن منابع حیاتی ما وازاین قبیل صرفنظرازتمام این زیانها تنها اثری که فروش زیادی نفت دارداین است که اگربیش ازنیازبه واردات ارزی باقیمت امروزی نفت خام ارزبدست آیداین اضافه ارزبصورت افزایش ذخایر ارزی کشوروحداکثربصورت بازپرداخت وامهای سابق دولت ازبانک مرکزی خواهد بودواثری درکم کردن میزان کسری بودجه کشورنخواهدداشت وهرمبلغی که اضافه برمیزان ارزلازم برای کالاهای وارداتی دربودجه بعنوان درآمددولت نوشته شودرقم صوری خواهدبودکه خود  
دروغی به ملت است. بنابراین چه بایدکرد؟ بایدبطورجدی به مداوای اقتصادکشوربرخاست بایدسطح تولیدداخلی را بالا بردبایدهزینه های جاری دولت راتا هرحدکه میسراست کاهش دادوبودجه دولت راصرف کارهای تولیدی واشتغال زا وخودکفا کننده وبی نیازکننده ما ازخارج کرد. مااکنون کالاهای اساسی مصرفی خودرا ازخارج واردمیکنیم روزبه روز هم این وا بستگی بیشترمیشودوزن نه قلم کالاهای اساسی مصرفی گندم،جو، برنج، روغن نباتی ، شکر، تخم مرغ، کنجاله ، ذرت وروغن خام که درسال جاری ازخارج واردشده حدود5 میلیون تن است (رئیس ـ شما دودقیقه دیگروقت دارید) درحالیکه جمع این اقلام درسال 1358 معادل 5/3 میلیون تن ودرسال 1356 5/2 میلیون تن ودرسال 1355 معادل5 /1 میلیون تن بوده است یعنی ازسال 1355 تا امسال وزن این نه قلم کالای مصرفی وارداتی به بیش از3 برابررسیده است واگرتوجه کنیم که قیمت واحداین کالاها نیزافزایش بسیاری داشته است متوجه میشویم که چگونه سال نه وهرسال پیش بایدثروتهای ملی خودمان را تبدیل به کالای مصرفی کنیم. بنابراین راهی نمی ماند جزبالابردن تولیدداخلی وایجادزمینه ای برای رشدتولیدداخلی صنایع ما اینک با ظرفیت بسیارا ندک وبقولی با ظرفیت حدود35 % کارمیکندوتازه قسمت اعظم آن بصورت وابسته ازنظرموادیدکی وابسته ازنظرتکنولوژی وغیره است چه بایدکرد؟ جزبرنامه ریزی وجزایجادنظم درکارهای اقتصادی وجزاینکه برطبق یک برنامه صحیح جلو برویم وازکج ومعرج رفتن ها جلوگیری کنیم؟ بایدبا اصول صحیح علمی به برنامه ریزی بپردازیم وبودجه خودرا بایدباتوجه به برنامه ایکه درنظرگرفته ایم بریزیم . بایدمعلوم باشددرهربخشی ازصنعت کشاورزی وخدمات چه میزان سرمایه گذاری میکنیم وبازده آن چیست؟ باید به اثرتورمی که بودجه تنظیمی خواهدداشت توجه شود. مردم زیربارفشارزندگی خردشده اند ونمی توان نسبت به مسأله تورم وافزایش قیمتها بازهم بی توجه بود. تنظیم غلط بودجه کشوردربالابردن نرخ تورم اثرمستقیم میگذاردبایددانست که اگربی توجه به جنبه های مختلف اقتصادی بودجه ای تنظیم وبه مجلس تقدیم شودوضع خیلی وخیم ترخواهدشد.بیان اینکه بعضی ازمتصدیان امرمیگویند که ازرقم بودجه باهرکسری که داشت متوحش نیستیم وبرفرض که نتوانیم پولش را تهیه کنیم درعمل درمصرف صرفه جویی خواهدشدبیان صحیحی نیست وازاستدلالات خطرناکی است که کسانی که آشنایی به مسائل اولیه بودجه وبرنامه دارند ازآن وحشت دارند. این نوع گرایش توجه به اولویتهای اصلی ونیازهای واقعی را ازبین می بردوبیت المال را نفله میکند، این گرایش باعث خواهدشدکه دستگاههای مختلف دولتی که هریک اعتباراتی دراختیاردارند (که جمع آن اعتبارات بیش ازقدرت مالی کشوراست ) هرکدام درتهیه موادبایکدیگرمسابقه گذارندوخوددولت بهای کالاهای معین ومحدودی را( که میزان آن دربازاربا زیادشدن کم شدن رقم بودجه تغییرپذیرنیست) به سرعت بالامیبرد. بنابراین بودجه باکسرزیاداعم ازآنکه عملااجراشودویا اجرا نگردداثرتورمی خودرا بجای میگذارد. برنامه ریزی باین منظوراست که ظرفیت های واقعی نیروی کاروعرضه موادومصالح موجوددربازارباضافه امکان واردات آنها سنجیده شودوبعدبه ترتیب اولویت بین بخش های مختلف توزیع گرددوگرنه اگربدون هیچ ضابطه ومعیاری به هرمسئولی یک کیسه پرپول بدهندکه برودوهرکاری صلاح میداند انجام دهدتمام نظم مملکت بهم میخوردوسقوط اقتصادی کشورحتمی می باشد. متأسفانه این نحوة برخوردبا قضایا(رئیس ـ وقتتان تمام شده است) من فقط3 الی 4 خط دیگرازمطالبم باقیمانده است اگراجازه بدهیدمیخوانم چون من آدم بسیارمطیعی هستم (خنده نمایندگان) (رئیس ـ سریع بخوانیدعیبی ندارد) گرچه ازروخواندن هم برایم یک مقداری مشکل است ولیکن چکاربایدکردازشما میترسم.( رئیس ـادامه بدهید) بصورت یک شعارانقلابی درآمده است ومجریان هرروزبیش ازروزپیش میخواهندخودرا ازقیدوبندهرضابطه خلاص کنندبدون آنکه متوجه باشنداین خلاصی درسطح کلی برای کشورفاجعه می آفریند. امیدوارم این تذکرات موردتوجه تهیه کنندگان بودجه سال 60 13 قرارگیردوبودجه ای که مجلس شورای اسلامی تقدیم میکندمطالعه شده منطقی وبا حداقل کسری باشد. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.
رئیس ـ سخنران بعدی را دعوت کنید.
منشی ـ سخنران بعدی آقای ناطق نوری هستند.
ناطق نوری ـ بسم الله الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکة الا تخافواولا تحزنوا. ما درشرایطی که قرارداریم نگران مسأله جنگ نیستیم وباتوجه به مسائل ومشکلاتی که دررابطه با جنگ داریم حسب الامرامام بزرگوارمان مطرح نمی کنیم وهرگاه حضرتش مصلحت دانستندوامرفرمودند مشکلات ومسائل مطرح میشودوالا براساس اطاعت ازولی امردر آن رابطه صحبتی نیست ودرکل جریان جنگ ما نگران نیستیم که ما بفرموده امام بزرگوارمان مردجنگ هستیم . وبه گفته امام صادق (ع) شیعتنا اهل الفتح والظفرما ازاین نگران نیستیم که هرروزگروه های چپ  وچپ نما گوشه ای ازمملکت مارابه آشوب بکشانندزیرا کشورما کشوری است که مذهب ومکتب با گوشت وخون ملتش عجین شده است ومارکس وانگلس وپیروان اینها پایگاهی نخواهندداشت ونمیتوانندموفق باشندما ازاین نگران نیستیم که طرفداران دروغین خلق درکردستان عزیزتان فرزندان ما وطرفداران واقعی وحقیقی خلق محروم یعنی اعضاء جهادسازندگی وافرادی ازهیأت هفت نفره تقسیم زمین را بگیرندوزنده زنده چشمشان را دربیاورند وموهای بدنشان را بکنندوزیرشکنجه به شهادت برسانندویا ازعزیزان جهادومهندسین خدمتگزارمان گروگان بگیرندکه هم اکنون جمعی ازفرزندان این ملت واعضاء جهاددرگروطرفداران خلق ، کومله ودموکرات وچریک فدائیها هستندازاینهم نگران نیستم (خلخالی ـ چرانیستم مطلب بسیارمهمی است چماقداران همین را عنوان میکنند) مانگران این نیستیم که به هرحال هرروزدریک گوشه ای این طرفداران دروغین نغمه ای سازکنند(خلخالی ـ آفرین ) آنچه که مانگران آن هستیم اینست  که مجدداً امریکاکه باقیمت خون 70 ، 80 هزارشهیدمان وبیش از100 هزارمعلول دادنمان ومصدوم پیدا کردنمان ازدربیرون رانده شده است ازدریچه برگرددوبازخطرصدرمشروطه ماراتهدیدمیکندومانگران آن هستیم که دوباره امریکابنام آزادی وتحت نام حقوق بشروتحت لوای مبارزه با دیکتاتوری وبه هرحال به عناوین مختلف دیگرباروارداین مملکت بشود. وحتی تحت نام جمهوری اسلامی وبنام مذهب سروکله اش دراین سرزمین پیدابشودما نگران این هستیم . امریکا یی که درهمة جبهه ها تاکنون ازاولین حرکتش بعدازپیروزی انقلاب تا آخرین برنامه ای که به عنوان جنگ تحمیلی مطرح کرده شکست خورده است ازطریقی دیگروازراه دیگری واردشده است . به نظرمن آن خطرناکترین راه است واگرما کمترین غفلت ازخودنشان بدهیم امریکا ازاین طریق پیروز میشودوآن طریق مسأله تفرقه افکنی وایجادیأس وناامیدی کردن درمردم ومردم را بی تفاوت کردن است وبه هرحال نکات مثبت انقلاب را توسط مزدورا نش ویا ایادی اش ویا جمعی که امکان داردناخودآگاه درخدمت امریکا قرارگرفته باشندویا افرادی که آگاهانه آب به آسیاب اومیریزندطوری طرح کندکه روح یأس درجامعه ایجاد کندومردم را بی تفاوت کند. بادیدن نقاط ضعف کوچک که لازمه هرحرکت وهرانقلاب نوپایی است واین نقاط ضعف کوچک را بزرگ وکاه را کوه جلوه دادن واما ازآنطرف آن همة مثبتات انقلاب راندیدن نگرانی ما اینست که ازاین طریق که امام بزرگوارهم به کرات درسخنرانیها وپیامهای اخیرشان این نکته را تذکرمیدهندواحساس میشودکه نگرانی امام هم ازهمین است که چرا مثبتات انقلاب گفته نمیشود؟ چرا اینهمه کارهای خوبی که دراین دوسال انجام شدنادیده گرفته میشود؟ واما یک نقطه ضعفی درنظرگرفته میشودواین کاه تبدیل به کوه میشودآنهم براساس موضع گیریهای سیاسی مطرح میشودمن چندی قبل که به خدمت ایشان رسیدم وگزارش جهادسازندگی را درجبهه غرب بهعرضشان میرساندم ایشان با عصبانیت فرمودند که چرااین گزارشهارا فقط به من میدهید؟ چرامصاحبه نمی کنید؟ وچرا دررادیو نمی گویید؟ درمقابل ضدانقلابی که مردم را به یأس وبی تفاوتی میکشاند لااقل شما کارهای انجام شده را برای مردم مطرح کنید. برادران وخواهران نگرانی ما این است مگرنه اینست که انقلاب ما باامیدحرکتش را آغازکردوباامیدبه پیروزی رسیدمگرنه این است که سال 42 امام درکنج فیضیه بادست خالی درمقابل آن قدرت ودرواقع آن سلطه گروآن خفقانی که حاکم بودفریادزدکاری نکن که بدهم ملت ازمملکت بیرونت کنندامیدبه مردم دادومردم را شارژ کردوحرکت را آغازکردمگرنه اینست که امام باهمة خبرهای ناگواری که ازکشتارمأمورین ودژخیمان رژیم قبل به حضرتش درنجف میرسیدپیام 
میدادملت ایران ازتوپها وتانکها نترسیدکه اینهادرمقابل ارادة شما ایمان شما زنگ زده است ای کسانی که مدعی هستیددرخط امام حرکت می کنیدهمة پیامهای امام وگفتارامام ورهنمودهای امام را ازسال 42 تا امروزببینیدحتی یک موردهم امام روحیه ها را تضعیف نکرده است وایجاد بأس وناامیدی ننموده است بلکه همیشه امیددادوموفق بودوپیروز بود.(نمایندگان ـ احسنت ، احسنت ) وقتی جنگ آغازمی شودهمه مضطرب میشوندکه چه بایدبکنیم ؟ چون می خواهندبا معیارهای غربی وشرقی مسائل را تحمیل کنندوناگزیرهم هستندکه مضطرب باشند. اما برای ماکه نه انقلابمان با معیارهای غربی وشرقی آغازشدونه با آن معیارها پیروزشدامروزنیزآن معیارها برای مامدخلیت ندارد. درآنروزی که همة اینها نگران بودند امام بزرگوارفرمودما ازجنگ نگران نیستیم ومامردجنگیم . جنگ،جنگ است وشرف وعزت میهن ما درگرواوست وفرمودما پیروزهستیم وپیروزهم هستیم وما باحرکت زیبای امام دراین هفده ، هجده سال دیدیم آنچه که فرموددرست بودوتحقق یافت. امام امیدمیدهد واما مردم را مأیوس می کنیم بله این خط مأیوس کننده همان خطی است که قبل ازپیروزی انقلاب هم میگفتندمگرمیشوددرآن واحدبااستعمارواستبدادجنگید؟ همان آقایانی که هستندکه میگفتندنمیشوددرآن واحد با استعمارواستبدادجنگیدبایداول دیکتاتوری شاه را ازاوبگیریم زیرااگرما بخواهیم اززیریوغ امریکابیرون بیائیم بایددست روی شانه شوروی بگذاریم ومیگفتندشما آخوندها سیاست نمی دانید. خودمن بایکی ازهمین برادران آنچنانی که تادیروزدرکنارمابودند وباهم بودیم وبه اصطلاح همرزم بودیم چهارساعت درماشین نشسته بودیم ومیگفت شما آخوندها که سیاست نداریدشما نمیدا نید .میگفتم امام ازنجف می فرمایدبه شاه حمله کنیدمنتها رویشان نمیشودکه بگویندامام هم نمیداندمیگفتندامام هم خارج ازکشوراست وشرائط ایران را نیمی داند نوشته آقایان وآن مجله ایکه مصاحبه آقایان درآن است هنوزهست که معتقدبودند استعمارواستبدادرا باهم نمی شودکنارگذاشت وسیاست امام سیاست غلطی است ومیگفتندامام خارج ازکشوراست وشرایط ایران را نمیداندوبه شورای سلطنت واینکه بختیارانتخابات آزادی بکندمعتقدشده بودندواما امام فریادمیزدومی فرمود که حرکت را ادامه بدهیدوازمهرة اصلی (که شاه معدوم بود)اگرپایین تربیاییدخیانت به انقلاب است. همان خطی که آنروزآیة یأس میخواند متأسفانه امروز هم همان خطش راداردتعقیب میکندوآیة یأس میخواند.برادرها شماکه معتقدهستیدمردم را بایددرهمه جریانها قرارداد وملت بایدازهمه چیزبا خبرباشندچرا شما وقتی یک مسأله شکنجه که بصورت یک شایعه است وطبق تحقیقی هم که شده اگثراً این شایعات ازکانال منافقین مفسدوضدانقلاب بوده است چگونه این را درسطح کشورودنیامطرحش میکنید. اما ازآن طرف خدماتی را که تنها جهادسازندگی درجبهه جنگ داشته وشهیدانی که داده است چراحتی برای یکبارهم که شده است اسم این عزیزان ما وجوانان خدمتگزاردرجنگ را نبردید؟ (نمایندگان ـ احسنت )شما که میگوییدبایدهمه چیزرا به مردم گفت ودراختیارمردم قراردادوشما که وقتی یک مسأله کوچکی مطرح میشودوهنوزهم تحقیق نشده است ازجمله مسأله گیلان ومسأله چماقداری درکوچصفهان که ما هرگونه چماقداری راازهردسته ای وهرگروهی باشدجداً محکوم میکنیم (رئیس ـ دودقیقه وقت دارید) چرا شما این مسأله را مطرح میکنید؟ اماچرا ماجرای پادگان ارتش را درهفته قبل ازآن درمشهدکه یکی ازشخصیتها میروددرارتش وچنان بلوایی راه میافتدرامطرح  نمی کنید؟چراوقتی مسأله ای درنیشابورپیش می آیدمطرح نمی کنید؟ چرامسائلی که درسبزوارپیش می آیدمطرح نمیکنید؟چرایزدرانمی گویید؟ الان دادستان انقلاب یزدنامه ای برایم نوشته وفرستاده است راجع به ماجرای 22 بهمن یزد. که دوروزبعداز22 بهمن یکی ازشخصیتها میخواسته که به یزدبرود. چهارشنبه 22 بهمن بودوجمعه یکی ازشخصیتها دعوت داشته است وعصرچهارشنبه به بهانه حمایت ازیکی ازشخصیتها وبه بهانه حمایت ( اجازه بدهیدبگویم) ازآقای بنی صدرعده ای حرکت کردندودست به راه پیمایی زدندوسرانجام اینها به خیابانها ریختند. نمایشگاه عکس وکتاب وکتابخانه وشیشه ها را شکستندوپاره کردند. برسپاه پاسداران حمله کردندوچندنفرازپاسداران را باکاردزدندومجروح کردندوبعدحتی شعارمرگ برصدوقی میدادندوبادردست داشتن عکس آقای بنی صدرکه به این بهانه من به عرض ایشان هم میرسانم که برادراجازه ندهیداین گروهکها ودسته ها وگروهها تحت لوای شما وزیرچترشما اینطورجنایت کنندچرااینهارا نقل نمی کنید؟چرا خبرنگاران شما چنین موقع لال هستندوقلمهایتان شکسته شده است؟ من به برادرآقای احمدآقا نیزمی گویم : برادرماجرای شقرانی را فراموش مکن که امام صادق (ع) فرمودهرعمل خوبی ازهرکسی که صادربشودخو بست وازتواگرصادربشودخو بتراست،وهرعمل بدی ازهرکسی صادربشودبداست واگرازمثل تویی صادربشودبدتراست لمکانک منا(نمایندگان ـ احسنت ـ احسنت ) توفرزندامام هستی چرایکطرفه ویک جانبه حرف وبدون تحقیق حرف میزنی وچراشما کسانی که دلسوزی می کنند بقیه مسائل را مطرح نمی کنید؟آقایان اگرمجلس را تضعیف کنیداگرسپاه را تضعیف کنیداگرارگانهای انقلابی را تضعیف کنید( رئیس ـ وقتتان تمام است ) اگرشورای نگهبان را تضعیف کنیدشمافکرمی کنیدبه سودچه کسی کارکرده اید؟ آیا جزآنست که ملت را مأیوس کرده ایدوامریکارا امیدوار؟ ومن بااینکه وقت صحبت کردنم گذشته است ازحضورهمه برادران وخواهران وجناب رئیس اجازه میخواهم که فقط دوسه دقیقه آمارکوتاهی ازجهادرادرکنارهمه آیات یأسی که خوانده شده است سریع بخوانم (رئیس ـ لطفاًَ دردودقیقه بخوانید) این آماردربعضی ازاستانها که انجام شده است عبارت است از1123 حمام احداث وتکمیل شده است و762 حمام هم دردست اجرا است و1597حمام تعمیری وتکمیلی بوده است 370 مسجدرا ازاول بناکرده اند وتکمیل شده است و178 مسجددردست اجرا است و961 مسجدرا تکمیل وتعمیرکردند 87 درمانگاه رادرست کرده اند و56 درمانگاه هم دردست اجراست درواقع 80 درمانگاه را تکمیل وتعمیرکرده اند 1544 مدرسه ساختند827 مدرسه هم دردست اجرادارندوازطرفی هم 6160 مدرسه را تعمیروتکمیل کرده اند 214 غسالخانه ساختندو118 غسالخانه هم دردست اجرا دارند و152 غسالخانه ساختندو118 غسالخانه هم دردست اجرا دارند و152 غسالخانه را تکمیل وتعمیرکرده اند . 1695 خانه جهاد برای مستضعفین درروستاها ساخته و278 خانه هم دردست اجرا داردو2711 تکمیلی دارد4208 دهنه پل ساخته است و1048 دهنه دردست اجرااست و252 پل تعمیری وتکمیلی دارد. 1023منبع آب ساخته است 149 منبع آب دردست اجرا داردو113 تکمیلی وتعمیری دارد. 1055 روستا برق رسانده و220 روستا دردست اجراداردو181 موردهم تکمیلی دارد. 1871 روستا را لوله کشی آب کرده وآب آشامیدنی به آن روستا ها رسانیده و657 طرح دردست اجرا و881 لوله کشی تکمیلی دارددرموردسدهایی که ساخته شده است و3921 کیلومتردردست اجرا است داردو5035 کیلومترراه شوسه تکمیلی وتعمیری دارد2028 کیلومترکانال کشی ونهرکشی داشته است وهمچنین 1564 مورددردست اجراداردو700 موردتکمیلی دارد. درحدود2795 حلقه چاه ، چاه عمیق ومعمولی حفرکرده است 7550 قنات رایا احداث کرده ویا لایروبی وزنده وتکمیل کرده است و73862 تن کوددرعرض این 19 ماه توزیع کرده است 44191 هکتارزمین راکشت کرده تعمیرماشینهای کشاورزی 2860 واگذاری ترا کتور1334 سایرماشینهای کشاورزی 3166،توزیع سم 674716 کیلوتهیه وتوزیع نوع بذر13377 ، ودرموردواکسیناسیون ودرمان دام 12582رأس حیوان را واکسیناسیون ودرمان کرده است .
یکی ازنمایندگان ـ 12 میلیون بوده است آقا .
ناطق نوری ـ بله ضربدرهزارکردند که میلیون است وهمچنین 7200 رأس دام گذار کرده است درحدود13425 تن علوفه توزیع کرده است وهمچنین درمورد واکسیناسیون ودرمان ا نسانها 1612000 نفرراواکسیناسیون کرده است وهمچنین درموردبستری نمودن بیماران 60 3 5 6 بیماررا بستری کرده چه دراستانها وچه آنهایی که صعب العلاج بوده اند به تهران منتقل کرده است ودربیمارستانها هم چنین گذاشته است7317 واحدکتابخانه ایجادنموده است نمایش فیلم واسلاید9739 موردداشته است برگزاری سخنرانی 3265 موردبوده است تشکیل شوراهای اسلامی ده 2644 مورددرحدود00 8 6 3 2 جلدکتاب به رایگان توزیع کرده است و1911 موردنمایشگاه تشکیل داده است واجمالاً درموردجنگ هم به عرض برادران برسانم (رئیس ـ خیلی وقت گرفتید) که درمورد جنگ فقط یک موردش رامی گویم 110 کیلومترونیم جاده تنها زیرآتش خمپاره وبمب وگلوله ساخته ودراختیار ارتش جمهوری اسلامی
ایران گذاشته است که یک موردش درگیلانغرب بوده که وقتی من رفتم آنروزی بودکه میخواستندتنگه حاجیان را ارتش بگیردوازهمین جاده ساخته شده به وسیله عزیزان ما درحدودبیش ار30 نفرازعزیزان ما تاکنون درجبهه درحال کارکردن به درجه رفیعة شهادت رسیده ا ند والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته . (نمایندگان ـ احسنت ـ احسنت)
3 ـ تذکرات آقای رئیس درموردنامه چندنفرازنمایندگان سیستان وبلوچستان
رئیس ـ بعضی ازنمایندگان سیستان بلوچستان نامه ای نوشته اند وتذکرداده اند که شهادت برادران پاسداری را که دردرگیری با ضدانقلاب وکسانی که میخواهندآنجارا به آشوب بکشندتسلیت عرض میکنیم ومن تذکرمیدهم این برادرانی که درمرزها ودرنقاط آشوب خیز این چنین حافط امینیت کشورهستنداستحقاق دارندکه ما آنها را تقویت کنیم نه این که به عناوین مختلف آنهارا تضعیف کنیم خداوند آنها را درهرجا که هستندحفظشان کندواین پاسداران انقلاب را برای ملت ایران وانقلاب ما حفظ کند.
4 ـ تصویب 10 روزاستمهال مورددرخواست شورای نگهبان برای رسیدگی به قانون شمارة 53584
رئیس ـ اولین برنامه ای که دردستورداریم برنامه ای است که بایدبا حضوراعضای محترم شورای نگهبان باشدومنتظر ورودآنها هستیم وچون الان آقای مهندس گنابادی تشریف آورده اند ما برنامه دوم راشروع می کنیم وبعداعضاء محترم شورای نگهبان که تشریف آوردند برنامه را ادامه میدهیم. ویا اینکه الان نامه شورای نگهبان را بخوانیم وبه آن نامه رأی بگیریم تا اعضای شورای نگهبان برسند. البته همانطورکه آقایان میدانیدطبق اصل 95 قانون اساسی شورای نگهبان اگردرظرف 10 روزروی قانونی که ازمجلس گذشته است نظرخودش راندادخودبخودقانون میشودولی حق دارند که اگرفرصت راکافی نمی دانند برای 10 روزاستمهال کنندنامه ای نوشته اند وبرای یکی ازقوانینی که ازمجلس رفته است 10 روزفرصت خواسته اند که این فرصت راهم مجلس بایدبدهداجازه بدهیدنامه رابخوانند تااگرآقایان مایل هستندرأی بدهند. کریمی ـ چرا به عده ای ازنمایندگان اجازه میدهندکه به حیثیت مجلس توهین بکنند.
رئیس ـ آقای کریمی اجازه بدهید.
کریمی ـ آقایان ازحیثیت مجلس دفاع بشود.
یکی ازنمایندگان ـ چه کسی توهین کرده است آقای کریمی ؟
رئیس ـ آقایان توجه بفرماییداین نامه ای است که شورای نگهبان نوشته است ومجلس بایداجازه بدهدومربوط به قانونی است که درخصوص اضافه شدن6 ماه به موعدتسلیم ترازنامه وحساب سودوزیان واظهارنامه مالیاتی شرکت های تحت نظربنیادمستضعفان ازمجلس گذشت . عین نامه ای که شورای نگهبان نوشته اند دراینجا خوانده میشود.
                                            ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف نامه 404 مورخ 20 / 11/ 1359 چون بواسطه مسافرت بعضی آقایان فقهای شورای نگهبان ازنظرشرعی اظهارنظردرموردلایحه شماره 53584 امکان پذیرنشدبدینوسیله طبق اصل 95 قانون اساسی برای مدت 10 روزجهت اظهارنظراستمهال میشود.                                                                
                                                                               لطف الله صافی ـ دبیرشورای نگهبان
یکی ازنمایندگان ـ آقای هاشمی اصل 95 را بخوانید.
یکی ازنمایندگان ـ آقا نظرمجلس را کجا استفاده می کنندکه احتیاج به نظرباشد.
رئیس ـ اصل 95 هم اینست (یکی ازنمایندگان ـ آقای هاشمی چرااینها جمع نمی شوند وکارراانجام بدهند؟ ) انجام میدهندمسافرت بودند .
اصل 95 ـ درمواردی که شورای نگهبان مدت 10 روزبرای رسیدگی واظهارنظرنهایی کافی نداندمیتواندازمجلس شورای اسلامی حداکثربرای 10 روزدیگربا ذکردلیل خواستارتمدیدوقت شود.
دیالمه ـ روی این قانون مطالعه وکارکرده اند ولی وقت کافی نداشته اند .
رئیس ـ درست است که کافی نبودن مطرح است ولی به دلیل اینکه بعضی ازآنها حضورنداشتندنتوانستندبرسندحالابه هرحال ازمجلس خواسته اند که این مهلت را مجلس برای 10 روزبه آقایان بدهدضمن این تذکرکه این استمهال مربوط میشود که وقت کافی برای رسیدگی نباشد.
دیالمه ـ نمی شودما  قبول کنیم که شورای نگهبان خلاف قانون بکند.
الویری ـ این اظهاری که کرده خلاف قانون اساسی نیست .
رئیس ـ آقای الویری بعنوان موافق صحبت می کنندیکنفرهم به عنوان مخالف صحبت میکند.
منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، اصل 95 قانون اساسی به این صورت است 10 روزرابرای رسیدگی واظهارنظرنهایی کافی نداندخوب معلوم است که اگرشورای نگهبان شبانه روز10 کاربکندحتماً کافی میداندمنتها باشرائطی که برایش وجوداشته است حالا به هرعلتی به علت شرائطی که وجودداشته 10 روزبرایش کافی نبوده است که این کاررا انجام بدهد بنابراین نمی توانیم بگوییم به این علت که فرض کنیدمسافرت بوده است یا هرچیزی دیگری این را مخالف قانون اساسی بدانیم شرائط وکارهای که دردست شورای نگهبان بوده 10 روزرا کافی نمیداندوپیشنهاد کرده اند که 10 روزتمدیدبشودواین خلاف قانون اساسی نیست .
رئیس ـ آقای دیالمه بفرمایید.
دیالمه ـ بسم الله الرحمن الرحیم، اصل 95 خیلی روشن است درمواردی که شورای نگهبان مدت 10 روزرا برای رسیدگی واظهارنهایی کافی نداند … اولانشان دهندة اینست که رویش کارشده واظهارنظرنهایی می خواهد نه اظهارنظرمعمولی که درسطح چندروزابتدایی هم میشده است میتواندازمجلس شورای اسلامی حداکثربرای 10 روز دیگر باذکردلیل خواستارتمدیدوقت بشوداینکه دلیل درمورداین مسأله ذکربشوددرآنجا به دلیل اینست که برای آقایان وخانمها روشن باشدکه آیا این میزان برای مجلس میتواند بپذیردکه برای این مسأله که کافی نبوده است یا نه؟ شورای نگهبان کاری به جز همین مسأله درحول وحوش مسائل مجلس وغیره نخواهد داشت مسافرتها یقیناً مسافرتهای تبلیغی بوده ومسائلی به خارج ازکشوروغیره اینها هیچ یک دلیلی برای مسأله کمبودوقت نمی تواند باشددلیلی که دراینجا طرح شده است که بایددرداخل مسأله ذکربشودبرای مجلس ازروح قانون روشن است که این دلیل شامل این مسأله میشودکه شورای نگهبان درروی مسأله کارکرده منتها به دلیل این که مثلا موادیک لایحه ای یایک طرحی زیادبوده است یا احیاناً درروی مسأله کارکرده ودقیقاً روشن نبوده که این مسأله رامیتواندبپذیردیا نه خواسته است یک 10 روزدیگری فرصت باشدکه روی این بیشتر کارکندنه اینکه شورای نگهبان این 10 روز را اصلاً رویش کارنکندودرجای دیگری باشدوبه وظیفه اصلی مسأله نرسیده باشدوبعد10 روزدیگر مجدداً وقت بخواهد عملاً این مسأله را اگرما بپذیریم دقیقاً پذیرفته ایم که شورای نگهبان که بایدمطابقت با قانون اساسی را برای ما تعیین بکندخودش یک چیزخلاف قانون اساسی را ازما خواسته است .
رئیس ـ البته همانطورکه دیدیددرمجلس درمعنای این اصل 95 دونظرهست وتفسیرش به عهده خودشورای نگهبان است یعنی این مانیستیم که بایدتفسیرکنیم آنها خودشان بایدتفسیربکننداگرصراحت داشت آقای الویری مخالف نبودقابل احتمال هم هست برای اینکه وقت زیادی نگیریم وتفسیرهم نهایتاً بایدخودشان بکنند ومانبایدتفسیربکنیم ما فقط میخواهیم ببینیم مجلس این مهلت را میدهد یا نه ؟
صباغیان ـ این دلیل که شورای نگهبان دراین نامه آورده است صحیح نیست . خودشان گفته اند به دلیل مسافرت نتوانسته اند بیایند.
رئیس ـ خوب ممکن است یک وقت همین مسافرت یک ضرورت باشدماکه حالا درماهیت مسافرتشان واردنشده ایم ممکن است بعضی ازاین آقایان مریض باشند، اعذارخاص داشته باشند.
صباغیان ـ اگرهیچ چیزنمی نوشتندصحیح بود.
رئیس ـ بله مسافرت ممکن است یک ضرورت باشدما که مقرراتی برای آنها وضع نکرده ایم که مسافرت نکنندبه هرحال ماازمجلس میپرسیم .
موحدی ساوجی ـ آقای صانعی دراین موردیک توضیح بدهند.
رئیس ـ ببینیددونظراست تفسیرقانون اساسی هم با ما نیست دلیل آنهارا هم شنیدیم اگراین مهلت را قبول کردیدکه خوب اگرهم نکردید که نکردیددیگربحث نکنیدچون کارزیادداریم .
صباغیان ـ حالااگر مجلس قبول نکندچطورمیشود؟
رئیس ـ اگرمجلس قبول نکندودرظرف 10 روزاظهارنظرنکردآنوقت قانون میشود. آقای صانعی توضیحی میخواهیدبدهید ؟
صانعی (عضوشورای نگهبان ) ـ خیر.
رئیس ـ به آقایانی که بیرون ازجلسه هستند بگوییدبه داخل بیایند. آقای عباسی سؤال کرده اند که برای استمهال نیازی به رأی ممکن است نباشدچراهست نوشته ا ندازمجلس بایدرأی بگیرندومجلس بایدموافقت کنداستمهال ازمجلس است ومجلس بایدرأی بدهد، خوب الان نصابمان کامل است 180 نفرحاضرند کسانیکه بامهلتی که شورای نگهبان برای 10 روزخواسته ایت موافقندقیام بفرمایند (اکثربرخاستند) 111 ایستاده بودند تصویب شد.
5 ـ بیانات آقای رئیس بمناسبت حضوراولاد واعضای خانواده شهدای فلسطین وشیعیان جنوب لبنان وعراق درجلسه علنی مجلس شورای اسلامی
رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم، توجه بفرماییدبرادران وخواهران نماینده بطوری که ملاحظه میفرماییدمیهمان عزیزوارجمندجشنهای سالگرد انقلاب به مجلس تشریف آورده اند . اولاد واعضای خانواده شهدای راه حق که ترکیبی ازفرزندان شهدای رزمندگان فلسطین ومسلمانان جنوب لبنان وشیعیان جنوب لبنان وجمعی ازشهدای عراق که خانواده هایشان درعراق نبوده اند اینها میهمانان این جشن بوده ا ند وامروزبرای ملاقات بانمایندگان انقلاب اسلامی به مجلس شورای اسلامی منزل خودشان ومرکزی که تعهدداردازحقوق آنها دردنیا ودرسراسرجهان دفاع بکندوبرای حقوق آنها مبارزه بکند،تشریف آورده اندمن دریکی ازجلسات ومراکز اینها درلبنان شرکت کرده ام،مدرسه بسیارمنظمی که برادرعزیزوهم رزم بزگوارمفقودمان حضرت حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای موسی صدردرلبنان ساخته اند وقسمتی ازبودجه آنرا حضرت آیت الله العظمی آقای گلپایگانی میپردازند بایک فرصت کافی من کلاسها وبرنامه های این خانواده های شهداء را دیده ام . یک پارچه روح شهامت وروحیه وعناصربسیارپرارزش ومملوازکینه نسبت به مستکبران جهان ومملوازصفا وحال نسبت به مستضعفان ومظلومان جهان که اینها میتوانند درآینده سرمایه ای برای حرکتهای انقلابی درنیا باشند واینها باهمین قیافه های معصوم که اینروزها زیاددیدیم شاهدان عینی جنایات امریکا درمنطقه ، نمونه های عینی جنایات صهیونیزم وارتجاع منطقه کسانیکه باحضورشان ووجودشان وسرودهای روح انگیزشان وشعارهایشان وبا زندگیشان تجسم حق وعدالت ومحرومیت ازطرف مستضعفان هستندوگواه وشاهدزندة جنایت وزورگویی وخیانت مزدوران درمنطقه ازقبیل شاه حسین ها ،صدام وفالانژیست های لبنان ودررأس همة آنها ومقدم برهمه آنها بگین ها ورهبران فلسطین اشغالی ودرپشت وپناه همه شان امپریالیسم جهانی . ما دراین مجلس شریف ودرحضورشما خواهران وبرادران یتیم وشهیدزاده وامیدوآینده حرکت محرومان لبنان باشما عهدمی بندیم که مجلس شورای اسلامی پناه شماویارشما حامی شماست وجمهوری اسلامی جزءوظایف اساسی واصولی خودش حمایت ازشما را تاسرحد نجات فلسطین وطرداسرائیل وصهیونیسم وارتجاع ازمنطقه وآزادکردن لبنان برای مردم لبنان وایجاد حکومت مردم ی درلبنان ونجات همة محرومان منطقه میداند (تکبیرنمایندگان )
صباغیان ـ ازخدمات برادرمان آقای دکترچمران هم که درآن منطقه خدمات زیادی کرده اند تجلیل بشود.
رئیس ـ البته ،عده ای ازابناء وشهدای حاضرازبچه های شهدای حرکت امل هستندکه این جنبش امل درلبنان خدمات زیادی کرده است وآقای دکترچمران هم حق وسهم زیادی درآن جنبش دارند .
6 ـ تصویب طرح یک فوریتی آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
رئیس ـ اولین دستورمان که اجرا می شود ادامة مذاکره درباره آئین نامه داخلی است ( دیالمه ـ اعضای شورای نگهبان که همه نیستند) 6 نفرهستندوبقیه هم بعداً میرسند. آنروزپیشنهادها مطرح بود پیشنهاد دیگری که بعدازپیشنهاد 10 نفر رسیده بود این پیشنهاد بوده که 5 نفر را مجلس انتخاب بکندوبه کمیسیون آئین نامه اضافه بشوند وآنها عمل بکنند . یکی ازآقایان پیشنهاد دهنده دفاع بکنند آقای الویری بفرمایید.
الویری ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، با توجه به اینکه قراربراین شده است که پیشنهادها به کمیسیون آئین نامه داده بشودواین آئین نامه ای که تنظیم شدومنتشرشددرواقع عملکردکمیسیون آئین نامه سابق بوده است یا به عبارت دیگرآن کمیسیون آئین نامه سابق نظرخودشان را داده اند . اگرما بخواهم افرادآن کمیسیون را عوض بکنیم باتوجه به اینکه درتنظیم این آئین نامه تجربیاتی بدست آورده اند ووارد هستنددرواقع زحمات آنها را نادیده گرفته ایم .بنابراین طبیعی ومنطقی این است که آن 10 نفری که قبلا بودند بازحضورداشته باشند. اما ازطرف دیگر بااین اشکال مواجه هستیم که ممکن است نظرات دیگری درمجلس باشدیا به عبارت دیگرافراد صاحب نظری درزمینه آئین نامه وجودداشته باشند که اگربروند درآن کمیسیون آئین نامه وبه آنها ملحق بشوند میتوانندآئین نامه را عمیقترودقیق تربکنندوخودبه خودبه فعالیتی که آن کمیسیون 15 نفره انجام خواهددادبیشترمیشوداعتمادکرد. یعنی هم افراد تجربه دارگذشته هستند که درآئین نامه کارکرده اند وهم افراد صاحب نظری که میتوانند آئین نامه را عمیق تربکنند باتوجه به این مسأله بودکه من پیشنهاد کردم که 5 نفربه کمیسیون آئین نامه اضافه بشوندواین 5  نفرهم ازدرون خود مجلس انتتخاب بشوند برای اینکه برادران وخواهران دراین چندماهه تقریباً برایشان مشخص شده است که بعضی ازافراد درمجلس هستند که آئین نامه را دقیق تر مطالعه کرده اند وبه ریزه کاریهای آن واردتر هستند بنابراین اگر خودبه خودما 5 نفررا ازدرون همین مجلس انتخاب بکننیم وبه آن 10 نفر اضافه بشوند فکر میکنم مجموعة خوبی بشود برای اینکه آئین نامه مناسبی را عرضه بکنیم.
رئیس ـ مخالف صحبت بکند.
منشی ـ آقای خلیلی مخالف .
دکترت محمدخلیلی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، باتوجه به اینکه این 10 نفر هرکدام ازیکیازشعب انتخاب شده اند که درحقیقت یعنی ازمجموع نمایندگان مجلس با انتخاب آزاد انتختاب شده اند که درحقیقت یعنی ازمجموع نمایندگان مجلس با انتخاب آزاد انتخاب شده اند ومن میتوانم به جرأت قسم بخورم که انتخاباتی که ا بتدای مجلس انجام شدآزادترین انتخابات بودبرای اینکه نه هنوزاین خط کشی ها ونه نفرقه ها درمجلس اتفاق افتاده بودوهمه یکدیگررا برادرودرخط امام ومسلمان می دانستند وهریک ازاین 10 نفرهم ازیکی ازشعب انتخاب شده اند. اگرکسانی هستندکه درموردآئین نامه تجربه دارندنسبت به هرماده ای که نقصی می بیننددرمجلس پیشنهاد میدهند موافق ومخالف هم صحبت میکنند بعدمجلس رأی میدهد بنابراین درحقیقت ما اگرخواسته باشیم تعدادی براین عده بیفزاییم این نشان دهنده این است که ما اگرخواسته باشیم تعدادی براین عده بیفزاییم این نشان دهنده این است که ما به 10 نفراعتماد نداریم یا به تعدادی ازآنها اعتمادنداریم که این به نظرمن صحیح نیست والسلام .
رئیس ـ البته پیشنهاد کمیسیون جدید نبود فقط انتخاب 5 نفربرای تقویت کردن کمیسیون بودوشما دربارة کمیسیون جدیدصحبت کردید. حالا موافق صحبت کند.
الویری ـ آقای موسوی تبریزی موافق.
سید ا بوالفضل موسوی تبریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، این پیشنهاد5 نفرکه قبلا 10 نفر بودومجلس آنرا ردکرد به جهت مشکلاتی که درمورد 10 نفر داشتیم که هم خودانتخاب 10 نفرازمجلس یک مسأله بودوهم 20 نفر چون هرمقدارتعدادش بیشتربشود تصمیم گیری کمترمیشود. این پیشنهاد 5 نفر نه باین معناست که برادرمان گفتند عدم اعتماد براین 10 نفراست نه، ما اعتمادکامل هم برآن 10 نفرداریم وواقعاً زحمت هم کشیده اند شکرالله تعالی سعیهم الجمیل این 5 نفر به این جهت است که فوق کل ذی علم علیم آن 10 نفر را کمیسیون ها انتخاب کرده ا ست چون 10 شعبه بوده است هرشعبه یک نفر را برای به اصطلاح کمیسیون تدوین آئین نامه انتخاب کرده بودند5 نفر هم ازخود مجلس انتخاب بشوددرواقع نظرات مجلس ونظرات شعب به اضافه اینکه فوق کل ذی علم علیم هرنظری ممکن است مافوق داشته باشد. هرجهتی ممکن است جهت مافوق داشته باشد. به همین جهت 5 نفر دوباره اضافه بشوندباآن برادرانی که درکمیسیون تدوین آئین نامه هستند تراکم افکاربشودوبعدازآن تراکم افکارکه مجموعة افکارنمایندگان است ازآن یک رأی صائب را تقریباً اتخاذ بکنند وتدوین بکنندکه ا نشاءالله مجلس هم برایش رأی بدهد به این معناست نه به آن معناکه ما به آنها اعتماد نداریم اگراعتماد نداشتیم آن  
آئین نامه قبلی رامجلس بدون چون چرا آنرا تصویب کردوشما هم دیدیدکه دراین7،8 ،9،10،ماه هم مورد عمل مابوده است پس بناء علیذاده این به آن به آن جهت نیست حد وسط تصمیم عادلانه این هست که نفررا برادران وخواهران محترم نماینده انتخاب بکنندوبراین 10نفراضافه بشود، افکاررا روی هم بریزند ودرنتیجه بعد ازروی هم ریختن افکاریک فکرصائب بگیرند، آنرا به عنوان آئین نامه تقدیم مجلس بکنندوالسلام وعلیکم ورحمة الله برکاتة .
رئیس ـ مخبرکمیسیون حرفی ندارند؟
مخبرکمیسیون ـ خیر.
رئیس ـ پیشنهاد خوانده میشود برای رأی گیری آقایان توجه بفرمایند180 نفرالان درجلسه حضوردارند.
منشی ـ بند«د» ـ کمیسیون تدوین آئین نامه بوسیله اضافه شدن 5 نفرکه ازمجلس انتخاب میشوند تقویت میگردد.
رئیس ـ خوب آقایان به عنوان مخالف وموافق صحبت کردند وپیشنهاد دهنده هم صحبت کردند متن را هم شنیدید. برادران وخواهرانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند (اکثربرخاستند ) چون باید دوسوم باشدخواهش می کنم یکباردیگرموافقین قیام بکنند که بشمارند ( اکثربرخاستند ) بله دوسوم را آوردچون 123 نفر رأی دادند بنابراین تصویب شد حالا پیشنهاد های بعدی را بخوانید.
منشی ـ پیشنهاد آقای سلامتیان سطرآخرتنها باصحبت یک موافق ومخالف وتوضیح مخبرکمیسیون به رأی گذارده میشود به جای بدون بحث رأی گیری میشودگذارده شود.
رئیس ـ آقای سلامتیان خودتان توضیح بفرمایید ازآقایان خواهش میکنم بیرون تشریف نبریدمی بینید که بایک نفرکه بیرون میرود نمی توانیم رأی بگیریم وهرلحظه هم باید رأی بگیریم .
سلامتیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، باهمة توجهی که مجلس محترم داردبرای اینکه امرتصویب آئین نامه را بسرعت به جلوببردویا اینکه این طرح را آورده اند برای اینکارتسریع بشودمن تصورنمی کنم بدون انجام بحث موافق ومخالف درمورد یک ماده ای حداقل یک موافق ویک مخالف صحیح باشد که ماده ای به تصویب مجلس آنهم درامری به اهمیت آئین نامه بگذردوقت زیادی ازمجلس نخواهدگرفت که درموردهرماده ای رئیس مجلس اجازه بدهدیک نماینده مدت 5 دقیقه صحبت کند یک نماینده دیگر مدت 5 دقیقه مخالف وبعدرأی گیری بشود. رأی بدون صحبت موافق ومخالف اصولاً خلاف اصل مذاکره ومشورت برای اخذ تصمیم است . امکان نداردکه شما بگوییدبدون اینکه کسی موافق ومخالف صحبت بکندمیشودمشورت کردمیشود گفتگوکرد وبه نتیجه رسید. من میدانم این امرمنجر به طول انجامیدن مدت بیشتری برای کارآئین نامه خواهدشد اماتمام نگرانی وملاحظات دیگری راهم که وجودداشت ازبین خواهدبرد چون درهمان صحبت یک موافق ومخالف امکان دارد نکاتی که برای نمایندگان مبهم باقی مانده است یا مسائل جدیدی مطرح بشودکه دررأی دادن نسبت به آن ماده تأثیرتعیین کننده ای دارد . بادرنظرگرفتن اصل ضرورت دوسوم رأی برای تغییر دادن مواد آئین نامه این نکته را درنظربگیرید که اگر یک  نکته نامناسب دریکی ازمواد آئین نامه وجود داشته باشد . بعداً به سهولت نمیشود تغییرش داد بایدکسانیکه به مادة آئین نامه رأ ی میدهند مطمئن باشندکه  تمام جوانب آنرا درنظرگرفته اند واین بدون صحبت یک موافق ویک مخالف امکان پذیر نیست .
منشی ـ مخالف آقای آقا محمدی 
آقا محمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، خودآقای سلامتیان اشاره کردند که من میدانم که فرصت بسیاری را خواهد گرفت آیا راستی یک کشوری که اینهمه مشکلات ومسائل دارد ومجلسی که وارث 50 سال خرابی هست ومیخواهد یک نظام نوینی را جایگزین بکندآیا برای یک آئین نامه داخلیش مجازهست که بیاید اینهمه فرصت گذاشتن غیرازاین است که کارانقلاب به عقب خواهدافتاد؟ وغیرازاین است که کسانیکه می آیندمیگویندانقلاب هیچ کاری نکرده است دومرتبه همان کار درجامعه خواهدشد؟ آیا می خواهیم ثابت کنیم که انقلاب نمی تواند کاری بکند؟ مجلس نمی تواند کاری بکند؟ اگربخواهیم واقعیت مصالح امت را درنظربگیریم که البته نظر آقای سلامتیان را من نمی گویم این هست میخواهم بگویم که به نظرمن اینطوری است نه اینکه حالا میخواهم به ایشان نسبت اینطوری بدهم.
سلامتیان ـ شما ماشاء الله انصافتان خوب است .
آقا محمدی ـ به مصالح امت اگربخواهیم توجه بکنیم به نظرمن اینکاردرستی نیست ومانبایداینقدرمایه ووقت بگذاریم با توجه به اینکه 5 نفرهم اضافه کردید15 نفرازآقایان بررسی می کنندبعدهم ما پیشنهاد ات را دریافت خواهیم کرد مطالعه خواهیم کرد موقع رأی هم نظرمان را خواهیم داد.
منشی ـ آقای موحدی ساوجی موافق .
موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، عرض میشود که من این مقدار مذاکره مختصر را روی هرماده ای ضروری میدانم به جهت اینکه برای تقریرهر ماده ازمواد آئین نامه حداکثرآنهایی که بحثی ندارد موافق ومخالف ممکن است هرکدام نیم دقیقه صحبت کنندآنهاییکه یک مقداری بیشترتوضیح لازم داردخوب یک قدری بیشتر اگرما مجموعاً برای به اصطلاح موافق ومخالف هر ماده ای دودقیقه درنظربگیریم درکل 5 ـ 6 ساعت وقت گرفته میشود برای این آئین نامه من فکر میکنم این مقدار لازم باشد.
رئیس ـ آقای شبستری شما اگرمطلبی داریدبفرمایید .
شبستری ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، پیشنهادی که آقای سلامتیان داده اند من وجهی برایش نمی بینم برای اینکه الان 5 ـ6 ماه است که این آئین نامه دردست نمایندگان محترم هست والان هم مطرح هست وادامه دارد. اگریکی ازنمایندگان محترم یک نظرجدی دربارة یک ماده ای داشته باشد به عنوان پیشنهاد به کمیسیون رد میکندکمیسیون بررسی میکند واگر قرار شدکه دربارة همه پیشنهاد ات رسیده درمجلس صحبت بشود درمجلس صحبت بشوددرمجلس مخالف وموافق هم دربارة آن پیشنهاد صحبت خواهند کرد اما اگریک کسی یک نظرجدی نداردوبه همین جهت هم قبلاپیشنهادی رابه کمیسیون تسلیم نمی کند فقط درموقعی که درمجلس یک ماده ای مطرح میشود چیزی به نظرش میرسدبه عنوان موافق  ومخالف میگوید به عقیده بنده این یک امر جدی نمی تواند تلقی بشودصرفاً استفاده ازوقت وگفتن چیزی هست واین وقت مجلس را میگیرد. اگریک کسی واقعاً نظری جدی داشته باشد که رویش فکر ومطالعه کرده است به عنوان پیشنهاد به کمیسیون میدهد وبه شکل پیشنهاد مطرح میشود من فکرمیکنم با اضافه شدن این وضع حداقل وقت بحث دربارة آئین نامه دوبرابر میشود، چون پیش بینی من این است که حداقل نصف این مواد پیشنهادکمیسیونی نخواهد داشت وممکن است نصفش داشته باشدحالا آن نصف موادهم که تقریباً 100 ماده میشود واگرآنهایی هم که درباره اش پیشنهاد نرسیده است ما درمجلس به بحث وشوربگذاریم یک موافق ویک مخالف صحبت بکنند این درواقع تحریک یک امرساکن است به اصطلاح معروف وجزگرفتن وقت نتیجه ای به نظرمن ندارد.
رئیس ـ برای رأی گیری پیشنهاد آقای سلامتیان قرائت بشود وضمناً اگرازآقایان کسی بیرون است بگویید تشریف بیاورندداخل .
سلامتیان ـ پیشنهاد من خدمت آقای توکلی است .
منشی ـ تنها با صحبت یک موافق ویک مخالف وتوضیح مخبر کمیسیون به رأی گذارده میشود بجای بدون بحث رأی گیری میشود گذارده شود. دربند«ج» سطرآخر .
رئیس ـ نمایندگانی که بااین پیشنهاد قرائت شده آقای سلامتیان موافقند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد اول ایشان با توجه به تصویب آن 5 نفردیگرقابل طرح  نیست . پیشنهاد دوم پیشنهاد هایی که درکمیسیون مطرح شده است اعم ازاینکه مورد قبول قرارگرفته یا قرارنگرفته باشددرمجلس طرح ورأی گیری شود.
رئیس ـ مخالف وموافق صحبت کنند.
شبستری ـ تذکرآئین نامه ای دارم .
رئیس ـ تذکرتان را بفرمایید .
محمدمجتهدشبستری ـ این پیشنهاد ازنظرمحتوا یکی ازپیشنهاد هایی است که روزقبل داده شدوآن این بودکه این جمله ویا پیشنهاد ات موردقبول کمیسیون واقع وملحوظ گردد. حذف بشود. آقای آیت پیشنهاد کرده بودندکه این حذف بشود . وبرای آن رأ ی گرفته شد . حذف شدن آن معنایش این بودکه دربارة تمام پیشنهادهایی که به کمیسیون میرسد. اعم ازاینکه کمیسیون قبول کند .   
یا نکند بحث  بشود. این پیشنهاد یک بارردشده است مطابق آئین نامه دلیلی برای طرح مجددآن نیست ازنظر محتوااین همان پیشنهاد است.
رئیس ـ به نظرهمینطورمی آید. یعنی پیشنهاداتی که مضمونش ردشده است ولو باالفاظ می آیدنباید مطرح شود.
دیالمه ـ این تذکرآئین نامه ای نبودنظرشان را گفتند.
رئیس ـ تذکرآئین نامه ای بودتذکر شان هم این بودکه قابل طرح نیست (کجای آن تذکرآئین نامه ای بود؟ ) آئین نامه میگویدپیشنهاد هایی که ردشد(دیالمه ـ درکجای آئین نامه گفته است ؟ کدام ماده است ؟ این تذکرنبودایشان نظرشان را بیان کردند) پیشنهادی که ردشد قابل تکرارنیست آقای کاشانی توضیح بدهید.
کاشانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، من این پیشنهاد را قبل ازطرح آن نوشته بودم وداده بودم ولی علت صحبت مجدد من روی آن این است که به این شکل یک اشکال قانونی دارد. مطابق اصل 85 قانون اساسی مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری ویا تصویب مواد رابه یک کمیسیونی محول بکند. الان روی موادی که داخل کمیسیون پیشنهاد میرسدودرهمانجا تغییرمی کندودرمجلس موردشورقرارنمی گیرد وروی آن بحث نمیشود. درحقیقت این به این معنی است که ما آن مواد را گفته ایم که خود کمیسیون تصویب کندوبرای مجلس قانونیت داشته باشدوحال آنکه ما چنین کاری نمی توانیم انجام بدهیم . این را میخواهم توضیح بدهم که چون آندفعه میدیدم که این اشتباه میشدمیگویند. چون روی موادبعداً رأی گیری میشودبنابراین این مثل تصویب شده مجلس است درحالیکه آن ماده ای که روی آن مجلس شورنشود آنرا ما نمی توانیم مصوبه بگوییم . درحقیقت باید اول بحث بشودشوربشود. وبه این ترتیب که رأی گیری میشود میگوییم آن قانون را مجلس وضع کرده است . بنابراین ما نمیتوانیم چنین کاری انجام بدهیم . به این ترتیب درست است که بگوییم اعم ازاینکه آن پیشنهاد قبول شده باشدیانشده باشدآن ماده مربوطه باید درمجلس مطرح بشود.
رئیس ـ مخالف وموافق صحبت بکنند.
توکلی ـ آقا قره باغ به عنوان مخالف بفرمایید.
قره باغ ـ  بسم الله الرحمن الرحیم، اگرنباشد تمام پیشنهاد ات مجلس مطرح بشود.بهتر این است که خود مواد آئین نامه درمجلس مطرح بشودچون همان محظوری که درموادآئین نامه هست درمجلس مطرح میشدبوده همان محظوردرپیشنهادات هم هست حقیقت این است که آئین نامه داخلی مجلس راجع به نحوه تدوین لوایح وطرحهای قانونی ونحوه کارمجلس است ودراین مدت نحوه کارهم برای نمایندگان محترم معلوم شده است که این جروبحث ها غیرازاتلاف وقت وغیرازاتلاف عمراین ملت وپیشرفت انقلاب ( یعنی جلوگیری ازکارپیشرفت انقلاب ) چیزدیگری برای ملت ما دین ما کشورما نخواهدبودمطالبی است واضح یعنی اگرآئین نامه داخلی هم نبودلکن نمایندگان خودشان به حق انضباط را مراقبت وملاحظه میفرمودند احتیاج به آئین نامه داخلی مجلس هم نداشتیم اما مطابق قانون اساسی بایدآئین  نامه ای داشته باشیم. این نوع آئین نامه هم برای تمام نمایندگان معلوم است که چه بایدباشدواین آئین نامه همان آئین نامه تکمیلی قبلی ایت وواضح است لذا نمایندگان محترم درکمیسیون تدوین آئین نامه داخلی هم زیاد کارکرده اند واگر بنا بشودعده ای هم اضافه بشود ودوباره بررسی بشود گمان میکنم زیادترازاین باعث اسراف وهم اضافه بشودودوباره بررسی بشود. گمان میکنم زیادترازاین باعث اسراف واتلاف وقت است وهیچگونه ضرورتی به طرح پیشنهاد ات دیگردرخودمجلس نیست . بهمین مناسبت بااین پیشنهاد مخالف هستم.
رئیس ـ موافق چه کسی است؟ ( اظهاری نشد) به این ترتیب کسی به عنوان موافق ثبت نام نکرده است (فؤاد کریمی ـ موافقم) .
توکلی ـ آقای کریمی شما موافق هستید؟ (فؤاد کریمی ـ بلی ) من فکرکردم جزء مخالفین هستیدبفرمایید.
فؤادکریمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، نکته ای که باید نمایندگان محترم عنایت بفرمایند این است که پیشنهادآقای آیت درمورداین بودکه ایشان گفتنددراین قسمت که گفته شده درموردموادی که درمدت مقرر پیشنهاد درباره آنها نرسیده است بدون بحث رأی گیری میشود.
آقای آیت ـ خیردرمورد آن موادی که پیشنهاد هم نشده است درمجلس مطرح میشودمثل همة طرحهای یک فوریتی دیگرچون طرح یک فوریتی به این نحواست اگردرمجلس پیشنهادی مطرح بشود درهمانجا قابل طرح است . نظرآقای سلامتیان بازدردنبالة نظرآقا آیت این بودکه درمورد هرماده ای یک موافق ویک مخالف صحبت بکنداما آنچه را که آقای کاشانی می گوینداصلاً بااین پیشنهاد فرق دارد. آنچه را که آقای کاشانی می گوینداین است :«دراینجا نوشته شده است اگر
پیشنهاد آن دسته ازنمایندگان محترم به کمیسیون تدوین آئین نامه بدهند، کمیسیون تدوین آئین نامه آن پیشنهاد را اگربه
 پذیرداین پیشنهاد طبع وتوزیع میشودودراختیار نمایندگان قرارمیگیرد» بعدموقعی که درمجلس این پیشنهاد مورد قبولی کمیسیون قرارگرفته است دراینجا مطرح میشود.اگرنمایندگان مختلف بااین پیشنهاد باشند حق اظهار نظرندارد درحالیکه از نظرما هیت این دوپیشنهاد(ازنظرما هوی) تفاوتی نمیکند چه کمیسیون بیاید مطلبی را تنظیم بکندونمایندگان هم مخالف آن باشند واظهار نظربکنند یا اینکه نمایندگان محترم پیشنهادی بدهند واین پیشنهادکمیسیون قبول بکند حتی نمایندگان دیگرهم این پیشنهادرادرست ندانند یعنی تفاوتی بین آنچه راکه کمیسیون خودش تصویب میکندویا پیشنهادی که مورد تصویب کمیسیون قرارمیگیرد، نیست وبرای هردوباید مخالف وموافق حق صحبت کردن داشته باشنددرغیراینصورت معنا نمیدهدکه بگوییم مصوبات خودکمیسیون، وآن طرحی که تهیه شده است قابل بحث است. وبقیه پیشنهادهایی که داده میشودومورد تصویب کمیسیون قرارمیگیرد قابل بحث نیست وبعد این نکته توجه بکنیم درعین حالی که میخواهیم در وقت صرفه جویی بشود مواظب باشیم که افراط وتفریط نشودکه هردوغلط است نه اینکه بخواهیم درموردماده به ماده صحبت بکنیم ونه اینکه بخواهیم چشم بسته هرپیشنهادی که آمده بدون بحث قبول بکنیم.
رئیس ـ آقای شبستری توضیحی دارید؟( شبستری ـ بلی ) بفرمایید.
محمد مجتهد شبستری ـ من درمورد تصویب این پافشاری ندارم ولی باز درباره این تأکیدمیکنم، این همان مسأله ای است که آقای آیت پیشنهادکردندوردشدوصلاحیت مطرح شدن ورأی گیری را نداردپیشنهادایشان دقیقاً همین بودکه این عبارت ویا پیشنهادات موردقبول کمیسیون واقع وملحوظ گردد حذف بشود. پیشنهاد ایشان دقیقاً همین بودمعنای «حذف شدن» این بود که تمام موادی که درباره اش پیشنهاد رسیده است اعم ازآنکه کمیسیون تصویب کرده است یانکرده است درمجلس مطرح بشودواین درست همان چیزی است که ردشده است وشما مجدداً مطرح میفرمایید وبه عقیده من صلاحیت مطرح شدن ندارد.
رئیس ـ 181 نفردرجلسه حاضرند نمایندگانی که باپیشنهاد آقای کاشانی موافقند ( هادی ـ صلاحیت مطرح شدن ندارد) چرا چون دونظربودوصراحتی هم درآئین نامه نداشتیم بجای اینکه درکمیسیون بحث بشوددرهمینجا بحث شدبالاخره رأی میگیریم . آقای بیا متن را قرائت بکنید.
منشی ـ متن پیشنهاد آقای کاشانی را میخوانم : « پیشنهاد هایی که درکمیسیون مطرح شده است اعم ازاینکه مورد قبول قرارگرفته است یانگرفته باشددرمجلس طرح ورأی گیری بشود.
رئیس ـ نمایندگانی که بااین پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را بخوانید.
منشی ـ پیشنهاد بعدی مربوط به آقای موحدی است که می خوانم : پیشنهاد میشود بند «د» به طرح آئین نامه داخلی الحاق گردد: «د» ـ پیشنهاد دهندگان میتوانند تا 15 روز دیگر پیشنهاد خودرابرای بررسی به کمیسیون فوق الذکر بدهند.
رئیس ـ آقای موحدی ساوجی تا 15 روز؟ ( موحدی ساوجی ـ بلی ) دراینجا نوشته است وقت را هیأت رئیسه تعیین میکندیاباید پیشنهاد حذف آنرا بدهید یا اینکه بیایید درهیأت رئیسه درمورد وقت بحث بکنید یک وقت مناسبی انتخاب میکنیم میگیرم .
موحدی ساوجی ـ اگرهیأت رئیسه درمورداین نوع پیشنهاد ها موافقت بکند بنده پس میگیرم
رئیس ـ خودمان مهلت معقولی تعیین میکنیم وبحثی هم ندارد متشکر. آقای بیات پیشنهادبعدی را بخوانید 
منشی ـ پیشنهاد دیگری که مربوط به آقای آیت است میخوانم احتمال میدهم که ایشان هم پس بگیرند.

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                    
پیشنهاد میشودبجای کمیسیون طی مهلتی که ازطرف هیأت رئیسه تعیین میشود عبارت درمدت یک ماه آورده بشود.
رئیس ـ ایشان وقت تعیین کردند. آقای آیت شما هم درهیأت رئیسه باما صحبت بکنیداگرقانع شدیم اینکاررامیکنیم اصراری هم نداریم وقت کم بشود بلکه میخواهیم زیاد بشود بنابراین ایشان هم پس میگیرند .
منشی ـ پیشنهاد دیگری هم ازآقای آیت داریم ومیخوانیم : پیشنهاد میشود که بند‌«ج » به نحوذیل اصلاح گردد:
«هنگام تصویب آئین نامه داخلی درباره هریک ازموادی که درمدت مقررپیشنهاد (آیت ـ پس میگیرم. )
رئیس ـ این پیشنهاد را هم پس گرفتند.
بیات ـ این پیشنهادهم ازطرف آقای محمدررضا عباسی است که میخوانم : پیشنهاد میشود قسمت های «الف وب » حذف شود ودربند«ج» بجای «بدون بحث » این عبارت قراربگیرد. : «فقط با استماع توضیح پیشنهاد دهنده رأی گیری میشود.»
رئیس ـ آقای عباسی پیشنهاد تان مطرح بکنید.
محمدرضا عباسی فرد ـ آنچه را که درموردبند«ب» وبند«ج» است آن قسمت ها را پس میگیرم ولی درمورد بند«الف » مقدمه ای است که بر مادة واحده نوشته شده است وهیچ ضرورتی هم ندارد که به عنوان بند«الف » دراین ماده آمده باشد گرچه ممکن است که بفرمایید که این پیشنهاد احتیاج به موافق ومخالف وطرح وحذف دررأی گیری ندارداما بقول آقای آیت برای ثبت در تاریخ است وچون برای ثبت درتاریخ است درقسمت الف «طرح نهایی آئین نامه مجلس شورای اسلامی که بوسیله کمیسیون آئین نامه تدوین ودرتاریخ 16 /9 / 59 تکثیرودرمیان نمایندگان توزیع شده است با قیدیک فوریت در مجلس … الان با قید یک فوریت موردبحث ا ست ویک فوریت آنهم تصویب شده است اگربندالف را موافقت بفرمایید هیچ نیازوضرورتی نیست بلکه یک خرده ای مستهجن وزیادی هم هست والسلام .
رئیس ـ کسی میخواهد به عنوان موافق ومخالف صحبت بکند؟ ( اظهاری نشد) آقای شبستری توضیح میخواهید بدهید؟ ( شبستری ـ موافقم ) اگرهمین است من هم دراینجا پیشنهادی اضافه بکنم که دربندب هم دارد: پس ار تصویب شدن فوریت ، فوریت که قبلاً تصویب شده است ( محمدشبستری ـ طرح هست ) بلی طرح است معلوم است که دقت نشده است باید بگوییم پس از تصویب شدن طرح باید مادة واحده درموردپیشنهاد آقای عباسی رأی میگیریم.ایشان پیشنهادشان این است که بندالف مادة واحده حذف بشودآقای شبستری هم به عنوان مخبر کمیسیون موافق هستند (زنگ رئیس ) آقای توکلی پیشنهاد را هم بخوانید.
توکلی ـ آقای فؤادکریمی دوفقره پیشنهاد کردند اولی آن تبدیل کلمة تصویب شدن طرح است که اینجا مطرح شد دومی آن بند «ب» با توجه به متن تکثیر شده حذف گردد.
رئیس ـ آقای کریمی توضیح بدهید.
فؤاد کریمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، پیشنهاد اول دردنباله وتکمیل پیشنهاد برادرمان هست دربندب همانطوریکه آقای هاشمی رفسنجانی هم اشاره فرمودند که باید بند ب اصلاح بشودکه پس ازتصویب شدن فوریت تبدیل بشود به پس ازتصویب شدن طرح . آقای هاشمی پیشنهاد دوم را هم مطرح بکنم یا اینکه رأی میگیرید؟
رئیس ـ مطرح بکنیدتا نصاب تکمیل بشود.
 فؤاد کریمی ـ پیشنهاد اول من واضح است چون فوریت آن ثابت شده است وما حالا داریم روی طرح رأی میگیریم نه روی فوریت بنابراین دراینجا غلط است که بگوییم پس ازتصویب شدن فوریت بایدبگویم پس ازتصویب شدن طرح .
پیشنهاد دوم میگوید « پس ازتصویب شدن فوریت کلیه پیشنهاد های نمایندگان محترم که باتوجه به متن تکثیرشده به عمل خواهد آمد » معنای جمله این است متنی که به عنوان متن پیشنهادی کمیسیون خدمت نمایندگان محترم داده شده است این متن طرحش ساختمان بندی اش ومواد ش به همین شکل باشد اگر پیشنهادی بیایدکه پیشنهادی خارج ازاین متن باشد مثلاً به عنوان مثال دررابطه با شورای نگهبان ارگر طرحی یا لایحه ای به تصویب مجلس رسید وشورای نگهبان این طرح یا لایحه رادارد کرده است ترتیب مذاکرات بعدی چیست ؟ میدانم ازنظرقانون اساسی شورای نگهبان طرح یا مصوبه مجلس را رد نمی کند مصوبه مجلس را مغایر با قانون تشخیص میدهدبنابراین بعدچه کارباید کرد آیا ردشده تلقی میشود؟ آیا دوباره به کمسیون میرود؟ شوراول وشوردوم دارد چه نحوی است ؟ دراین طرح پیشنهاد ی آقایان اصلا ذکری نشده است اگرمثلاً بنده یایکی ازنمایندگان پیشنهاداتی دراینمورد داریم این پیشنهاد اصلاقابل قبول نیست بلکه پیشنهاد جدیدی است آئین نامه راهم تکمیل میکند اما دراینجا گفته شده است که پیشنهاد ات باتوجه به متن تکثیرشده است یعنی اگریک چیزی خارج ازاین متن تکثیرشده باشد یک طرح تازه باشداصلاقابل پیشنهاد دادن نیست واین هم درست نیست ونبایستی بیاییم این چنین مغزهای نمایندگان محترم را جامدبکنیم بگوییم خیرچهارچوب فکری کمیسیون تدوین آئین نامه این چهارچوب است وهیچیک ازنمایندگان هم حق ندارد خارج ازاین چهارچوب فکر بکندهیچکدام ازنمایندگان هم حق ندارد پیشنهادی بدهند که تغییروتحول اساسی دراین آئین نامه داده بشود. پیشنهادی که میکنم حذف این قسمت است که میگوید: باتوجه به متن تکثیرشده بعمل خواهد آمدکلیه پیشنهاد های نمایندگان محترم که باتوجه به متن تکثیرشده بعمل خواهد آمد این متن تکثیر شده باید به کلیه پیشنهاد ات نمایندگان تبدیل بشود. یعنی هرپیشنهادی  که نمایندگان به هیأت رئیسه بدهند درکمیسیون باید مطرح بشودومحدودیتی هم نباشد که حتماً دراین چهارچوب باشد اگرخارج ازاین چهار چوب بود یایک پیشنهادی تازه بودیا یک ماده الحاقی بودقابل طرح نباشد.
رئیس ـ بسیارخوب 182 نفر حاضرند قسمت های اول را رأی میگیریم تابه پیشنهاد جدید ایشان برسیم .اولین پیشنهاد پیشنهاد آقای عباسی است که بندالف ماده واحده بطورکلی حذف بشودکه کمیسیون هم موافق بودآقایانی که بااین پیشنهاد موافقند قیام بفرمایید ( دراین هنگام عده ای ازنمایندگان درحال خارج شدن ازجلسه بودند) آقایان بیرون تشریف نبریدالان میخواهیم 3 ـ 4 رأی بگیریم شما اعصاب من را خردکردیدبرای هرمرتبه رأی گرفتن باید آقایان را احضاربکنم!
توکلی ـ آقایان اظهارمیکنند دوباره بگویید. (عده ای ازنمایندگان ـ دوباره بگویید)
رئیس ـ آقایان به حرفهاتوجه نمی کنید بفرمایید بنشینید عده ای ازآقایان میگوینددوباره توضیح بدهید. گفتند بندالف ازماده واحده اصلا جای آن اینجا نیست که بخواهد تصویب بشود این چیزی است که قبلاً تصویب شده است وحضورش هم دراین تصویب جدید زیادی است مخبر هم همین را قبول داردبرای اینکه آنرا ازماده واحده حذفش بکنیم میخواهیم رأی بگیریم (آقا رحیمی ـ مخالف نداریم.)
حجتی کرمانی ـ آقای هاشمی متن را بخوانید ورأی بگیرید.
رئیس ـ کسی هم مخالف نبودکه صحبت کند آقایان فقط توجه نمی کنند متن این است : طرح نهایی آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که بوسیله کمیسیون آئین نامه تدوین درتاریخ 16 / 9 / 59 تکثیر ودرمیان نمایندگان توزیع شده است باقیدیک فوریت درمجلس شورای اسلامی موردبررسی قرار خواهد گرفت قبلا قرار گرفته وتصویب هم شده است بعدهم حالا آوردیم وبا فوریت هم داریم بحث میکنیم ( بنابراین حضوراین دراینجا گفتن اضافی است ) آقایانی که باحذف این عبارت موافقند قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. آقایان تشریف داشته باشید هنوزپیشنهاد دیگری هم  داریم (آقایان حرکت نکنند) هرنفرازآقایان مثل اینکه یک موکل لازم دارند.
دوم پیشنهاد شده است که بندبت توجه بفرمایید پس ازتصویب شدن فوریت کلیه پیشنهاد های نمایندگان محترم ….. این فوریت قبلا تصویب شده است امروزمادة واحده دارد تصویب میشود بنابراین ما دراینجا باید بگوییم پس ازتصویب شدن طرح نه فوریت چون فوریت چون فوریت تصویب شده است بعدآن هم ا نجام شده است کلمة فوریت را برمیداریم وکلمة طرح را جای آن میگذاریم ومیگوییم پس ازتصویب شدن این طرح نمایندگانی که بااین تعویض عبارتی موافقند قیام بفرمایند. (اکثربرخاستند ) تصویب شد.
پیشنهاد سوم مربوط به آقای فؤاد کریمی است وبه عنوان مخالف پیشنهاد آقای کریمی خودم وقت گرفتم ومیخواهم صحبت بکنم ایشان توضیح خودشان را دادند همان بندب را ملاحظه بفرمایید ایشان میگویند باتوجه به متن 
تکثیرشده برداریم برای اینکه پیشنهاد ات درچهارچوب آنچه که درآئین نامه موجود است نباشدپیشنهادات خارج ازاین چهارچوب هم باشدمن میگویم هرپیشنهاد ی داده بشوددررابطه با همین ها است ولواینکه ماده ای هم دراینجا نداشته باشدلازم نیست راجع به ماده ای که دراینجا هست پیشنهاد بدهیم این متن تکثیرشده است ممکن است چیزی کم داشته باشدویک چیزی پیشنهاد میکنیم که اضافه بشود ممکن است چیزی داشته باشد بنابراین پیشنهاد میکنیم حذف بشود یا اصلاح بشودپس اگرچیزجدیدیی هم بخواهیم بازدررابطه با همین متن تکثیرشده است این کلمه هیچ ضرری برای این پیشنهاد نداردماهرچه بگوییم دررابطه با همین است بنابراین اصلا این پیشنهاد به نظرم ضرورتی ندارد. آقای توکلی موافق چه کسی است؟
توکلی ـ آقای آیت موافق هستند.
آیت ـ بسم الله الرحمن الرحیم، این پیشنهاد را عیناً خودمن هم دارم وبرخلاف آنچه را که آقا هاشمی میفرمایند این قسمت اصلاً خلاف قانون اساسی است یعنی اصلاً نمایندگان را مقید میکندکه نتوانند نظرجدیدی بدهندخیلی مسائل است که دراین آئین نامه اصلا پیش بینی نشده است وبعد ممکن است وقتیکه شما پیشنهاد دادیدمثلاً احضاررئیس جمهوریک مسأله ای است درقانون اساسی دراین آئین نامه اصلاً پیش بینی دقیقی درپیرامون آن نشده است . ده ها مسأله دیگری هم هست که اصلاً خودم تنظیم کرده ام اگربناباشد با توجه به متن تکثیرشده باشد میگویندربطی به متن تکثیرنشده ندارد وخارج ازمتن است که قابل طرح درکمیسیون نخواهد بودعلاوه براین که گفتم اصلاً خلاف قانون اساسی است نمی تواند تصویب بشود به هرحال حذف آن مفیدتراست تااینکه شما بفرمایید بودن آن چه فایده ای دارد؟ حذفش مفیدتراست.
رئیس ـ من هم با حرف شما موافق شدم (ضرری ندارد) حالا آقا شبستری اگرمیخواهیدتوضیحی بدهید.
محمدمجتهد شبستری ـ اینکه دراینجا نوشته شده است باتوجه به متن تکثیرشده به عمل خواهد آمد همان مطلبی که قبلا آقای هاشمی بیان کردند اعضاء کمیسیون هم به همان نحوفهمیده است یعنی بالاخره زمینه ای دردست است واین پیشنهادات با توجه به این زمینه عرضه خواهدشد . منتها یک مسأله هست یعنی به هیچوجه منظوراین نبوده است که پیشنهاد تازه ای راجع به موضوع تازه ای که درآئین نامه نیست داده نشودخیرپیشنهاد تازه راجع به موضوعی که دراین آئین نامه نیست میتواند داده بشودمنتها یک مسأله هست وبایدتوجه بشوداگرمنظورآقایان وسعت دادن به مسأله تا آن حداست که یکنفرطرح جدیدی بیاوردبگویدآقا ! مایک طرح جدیدی اصلامیخواهیم بشما بدهیم وکمیسیون را موظف بکندبه اینکه به طورکلی مسیرخودش را عوض بکندیا چندفقره طرح فرقی نمیکند. البته کمیسیون بررسی میکند درهرحال من به این نتیجه می رسیم که بودن یا نبودن این همانطوریکه ازدوطرف هم بیان شد تأثیری ندارد ما دفاع سرسختانه ای دراین زمینه نداریم که خیرحتماً این عبارت باشد درهرحال آنهایی که پیشنهاد میدهندمربوط به آئین نامه پیشنهادخواهندداد درنتیجه هرنظری که رسیدکمیسیون بررسی می کند.
رئیس ـ آقای شبستری هم مخالفتی با حذف جمله ندارندولی حضورجمله را مضرنمی دانندحالا رأی میگیریم پیشنهاد صریحاً این است که عبارت با توجه به متن تکثیرشده ازبند «ب» برداشته بشود. نمایندگانی که بااین حذف موافقندیعنی عبارت به این نحوتصحیح میشود. آقای توکلی بخوانید.
توکلی ـ کلیه پیشنهاد های نمایندگان محترم بوسیله هیأت رئیسه به کمیسیون تدوین آئین نامه ارجاع خواهدشد(رئیس ـ آن کلمه بعمل خواهدآمد هم برداشته میشود که باتوجه به متن تکثیربه عمل آمده برداشته میشود.
رئیس ـ نمایندگانی که بااین پیشنهاد آقای فؤادکریمی موافقند قیام بفرمایند(اکثربرخاستند ) تصویب شد . آخرین پیشنهاد آقای توکلی است پیشنهاد را قرائت کنید.
منشی ـ قسمت زیر ازبند«ج» حذف شود. ازآنجا که تدوین متن آئین نامه تا درتنظیم آن درنظرگرفته شوداین عبارت حذف شود.
توکلی ـ اجازه بدهید توضیح بدهم .
رئیس ـ آقایان توجه بفرمایند که بحث زیادطول نکشد. آقای توکلی بفرمایید.
توکلی ـ بند«ج» را می خوانم .
بند«ج» ـ ازآنجا که تدوین متن نهایی آیین نامه داخلی وبحث وبررسی درمواد آن بیش ازچندماه طول کشیده است وپیشنهاد ات متعددنمایندگان درتنظیم آن درنظرگرفته شده . (تا اینجا حکمت بقیه آن است . ازاین لحظه به بعدکه میخوانم اصل ماده قانونی است . ) هنگام تصویب نهایی آیین نامه داخلی دربارة موادی که درمدت مقررپیشنهاد درباره آنها نرسیدویا پیشنهاد ات مورد قبول کمیسیون واقع وملحوظ گردد بدون بحث رأی گیری میشود. یعنی ازکلمه آنجا تا کلمه هنگام زیادی است . اگرنباشد هیچ اشکالی به قانون واردنخواهد بودبلکه حکمت آن قانون را ذکرمیکند که این قانون ممکن است حکمتهای مختلف دیگری هم داشته باشد.
رئیس ـ مخالف وموافق پیشنهاد را دعوت کنید.
شبستری ـ من مخالفم .
رئیس ـ آقای شبستری اگرشما بعنوان مخالف میخواهیدصحبت کنید . یک موافق هم باید صحبت کند. من خودم بعنوان موافق صحبت میکنم .
محمدمجتهدشبستری ـ بنده میخواهم خدمت آقایان عرض بکنم که این برای همین بوده است که یک استبعاد واستیحاش را ازمیان بردارد که چرا اینطورباشدقبلاً دراین دوسطرگفته شده است واین مرسوم است وخلاف قانون نویسی نیست . بسیاری ازقوانین است که میتوان آنرا خشک ننوشت یعنی دریکی دوسطراولش میشود بیان کرد که ما چرا اینکاررامیکنیم. خلاف اصول قانون نویسی نیست. ما خواستیم به نمایندگان محترم گفته باشیم که چرا میگوییم بعدازهنگام تصویب نهایی برای این که این مقدمات درباره آن عمل شده است . بعلاوه برای ثبت درتاریخ باشد که اگر بعداً هم بدست افرادی رسید روشن بشودعلت اینکه درباره بعضی ازمواد بحث نشده چیست ؟ حمل براین نشودکه مجلس شورا یک تبعیضی قایل شده وخلاف قانون اساسی عمل کرده است . روشن باشدکه وجه این جریان این است که چندین ماه روی آن زحمت کشیده شده پیشنهاد ات داده شده جاده یکمقداری صاف شده است مااین را خلاف اصول قانون نویسی تلقی نکردیم وحتی مفیدتلقی کردیم برای آنهایی که دریک چنین جمعی هم حاضرنیستند فلسفه این کاررا روشن میکند.
رئیس ـ ایشان که ازاعضای کمیسیون بودند بعنوان مخالف صحبت کردندوبودند اگرموافقی میخواهد صحبت بکند.
منشی ـ آقا محمدرضا عباسی بعنوان موافق بفرمایید .
عباسی ـ چون آقای هاشمی میخواستند بعنوان موافق صحبت کنند من باصحبت ایشان موافقم.
رئیس ـ من هم نظرم با پیشنهاد آقای توکلی موافق است . به دلیل اینکه همانطورکه آقای شبستری توضیح دادند درست است که این درآینده یک توضیحی هست. اما این توضیح را میشد درمقدمه متن قانونی که داریم تصویب میکنیم بیاوریم زیرا آوردن دوسه سطر عبارت زاید خودنشان کم توجهی به شیوه قانون نویسی میشودبعلاوه هیچ نتیجه ای هم ازاین نمیگیریم . درصورتیکه اگراین قسمت نباشد هیچ ضرری ندارد وازمذاکرات مجلس ومجموع گفت وشنود ها پیدااست که ما به چه دلیل داریم دروقت صرفه جویی میکنیم . به دلیل این جهتی که گفته شدمن فکرمیکنم که اگر این عبارت را حذف کنیم عبارت قانون سلیس تر وروشن تر میشود وابهام هم ندارد. پس حالا رأی میگیریم 185 نفر درمجلس حاضرهستند پیشنهاد این است که این قطعه ازبند‌«ج » حذف شوداین پیشنهاد یکبارخوانده میشود که آقایان برای رأ ی دادن استحضارداشته باشند.
منشی ـ بند«ج» پس ارحذف قسمت مزبورباین شکل میشود.
بند‌«ج» ـ هنگام تصویب نهایی آیین نامه داخلی درباره موادی که درمدت مقرر پیشنهاد درباره آنها نرسیده ویا پیشنهاد ات مورد قبول کمیسیون واقع وملحوظ گردد . بدون بحث رأی گیری میشود.
رئیس ـ عبارت به اینصورت که خوانده شددرمی آید. کسانی که بااین اصلاح شده قانون را برای رأی گیری بندهایی که باقی مانده است می خوانیم . خواهش میکنم دقت بفرمایید تا آنچه که حذف شده است معلوم باشد.
منشی ـ ماده واحده : الف ـ پس ازتصویب شدن این طرح کلیه پیشنهاد های نمایندگان
محترم بوسیله هیأت رئیسه به کمیسیون تدوین آئین نامه ارجاع خواهدشد. کمیسیون طی مهلتی که ازطرف هیأت رئیسه تعیین میشود گزارش خودرا تقدیم مجلس خواهدکرد.
ب ـ هنگام تصویب نهایی آیین نامه داخلی درباره موادی که درمدت مقرر پیشنهاد درباره آنهانرسیده وبا پیشنهاد ات مورد قبول کمیسیون واقع وملحوظ گردد بدون بحث رأی گیری میشود .
حجتی کرمانی ـ با حذف بند«الف » این عبارت پس ازتصویب شدن یک قدری مبهم است .
منشی ـ بلی عبارت بریده است .
رئیس ـ درجمله پس ازتصویب شدن این طرح کلمه شدن بایدحذف شودحالا عبارت را باحذف این کلمه بخوانید .
منشی ـ بند«الف» ـ پس ازتصویب این طرح کلیه پیشنهادهای نمایندگان محترم بوسیله هیأت رئیسه به کمیسیون تدوین آیین نامه ارجاع خواهدشد . کمیسیون طی مهلتی که ازطرف هیأت رئیسه تعیین میشود گزارش خودراتقدیم مجلس خواهدکرد.
دیالمه ـ تعیین مهلت بوسیله هیأت رئیسه را مشکل میکند.
رئیس ـ عیبی نداردآقایان پیشنهادات خودشان را به هیأت رئیسه میدهند ولی بوسیله هیأت رئیسه چرا؟ ازآقایان خواهش میکنم هنگام تدوین آیین نامه دقت لازم را مبذول بفرمایندن ومارا اسیر عبارت نکنید( یکی ازنمایندگان ـ مثل خود آیین نامه است ) آن 5 نفررا هم که قبلاً تصویب کردیم به بند«الف» اضافه میشود.
منشی ـ پس به این شکل درمی آید: ماده واحده ـ الف ـ کمیسیون تدوین آیین نامه بوسیله اضافه شدن 5 نفر که مستقیماً درمجلس انتخاب میشوند تقویت میگردد.
ب ـ پس ازتصویب این طرح کلیه پیشنهاد های نمایندگان محترم به وسیله هیأت رئیسه ( رئیس ـ کلمه بوسیله نمی خواهد) .
شاه آبادی ـ اینرا به صورت تبصره بنویسیم خیلی بهتراست.
رئیس ـ کلمه : بوسیله نمی خواهد وباین ترتیب عبارت درست خواهد بود.حالا آقایان اجازه بدهید منظم کردن عبارات این ماده واحده آماده شدن آن برای گرفتن رأی مسأله دیگری که وقت زیادی نمی خواهد مطرح میکنیم.
7 ـ تصویب مسکوت ماندن لایحه راجع به نحوه اداره بنیاد مسکن ودفترمعاملات واحدهای مسکونی به مدت یک هفته
رئیس ـ آقا توکلی پیشنهاد مسکوت ماندن لایحه کیفیت اداره بنیاد مسکن ودفتر معاملات را به مدت یک هفته داده اند ونوشته اند . تقاضامیکنم بررسی وشوردرباره لایحه نحوه اداره بنیاد مسکن ودفترمعاملات به مدت یک هفته مسکوت بماند. حالا خودشان توضیح میدهند.
توکلی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، توجه بفرمایید ماده 2 این لایحه بعدازتغییراتی که درکمیسیون کرده است مخالف قانون اساسی است . یعنی اصل لایحه به صورت ماده واحده بوده است ودرتغییرا ت به 2 ماه وچند تبصره تبدیل شده است . علاوه براشکالاتی که برآن وارداست که آنها قابل رفع کردن هستندیک اشکال اساسی است که موجب میشود این لایحه بعداززحمت مجلس درشورای نگهبان رد بشود ووقتی که هم ردشد تجدیدودرآوردن دوباره به مجلس زحمت زیادی دارد ووقت زیادی را میگیرد مادة 2 این است : ازتاریخ تصویب این قانون کلیه اقدامات وعملیات دفترمعاملات مسکن متوقف میباشد وبه منظورایجاد تعادل بین عرضه وتقاضا وجلوگیری ازبورس بازی وتعدیل قیمت واحدهای مسکونی وکنترل شهرنشینی وجلوگیری ازگسترش بی رویه شهرها ( تا اینجا زیادمهم نیست ازاین قسمت به بعد را توجه بفرمایید ) ازتاریخ تصویب این قانون در شهرهایی که وزارت مسکن وشهرسازی اعلام می نماید نقل وانتقالات کلیه واحدهای مسکونی اعم از بیع وصلح ومعاوضه و معاملات با حق استرداد وغیره توسط افراد ذینفع ناقل ومنتقل بر طبق ضوا بط مندرج درآیین نامه ای انجام خواهدگرفت که بارعایت مصالح عامه وامکانات به پیشنهاد وزارت مسکن وشهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. این ضوابط تصویب قانون ومقررات بیع ومعاملات را تغییر خواهدداد . تجدیدخواهدکرد.حدمیزندمتوقف میکند . شکل آنرا عوض میکند. اینها قانون است ومجلس نمی تواند تصویب قانون را به هیأت وزیران واگذار کندبا اصل 85 قانون اساسی مغایرت دارد. خاصیت یک هفته تأخیر آن این است که نمایندگان با توجه به این تذکرفرصت پیدامیکنند پیشنهاداتی بدهند تا 3 روزدیکر یعنی 48 ساعت قبل ازطرح مجدد آن تکثیر ودست نمایندگان داده میشود ودرجلسه علنی بحث میشوداقلاً هفته دیگرما یک قانون تنقیح شده وخوب خواهیم داشت که گره ازکاروزارت مسکن بازمیکنداما اگرامروز مطرح بشود به شورای نگهبان میرود وردبشود خیلی بیشتر طول خواهد کشید.
منشی ـ آقای موسوی تبریزی شما مخالف هستید؟ ( موسوی تبریزی ـ من مخالفم )
رئیس ـ آقای موسوی تبریزی بفرمایید .
موسوی تبریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، علت مخالفت من با مسکوت ماندن این لایحه این است که این لایحه ازچند جهت مطالب خلاف شرع درآن وجودداردوشورای نگهبان حتماً آنرا رد خواهد کرد بهتر است این لایحه را امروز مطرح شده است وزارت مسکن هم به مردم اطمینان داده است که تا یک هفته مشکلات مسکن حل خواهدشد بهتر است این لایحه که مواردی ازآن برخلاف شرع است واگر تصویب بشود مردم را مأیوس میکندپس بهتر است که همین امروز بررسی کنیم ومجلس رأی نهایی اش را بدهدبعد شورای نگهبان هم رأی نهایی اش را بدهد وما خلاص بشویم ازاین لایحه ای که دست وپای مردم رامیخواهد ببندد.واختیاررا بدست وزارتخانه ای بدهد که البته نه امروز برای امروزنیست . برای فردا ، پس فردا ، برای سال آینده که ما بالاخره وزارت مسکن خواهیم داشت به این جهت بهتراست که امروزاین لایحه درمجلس بررسی بشودکارش یکطرفه بشود بعد آنوقت کمیسیون مسکن وشهرسازی فکردیگری بکندبه این جهت من مخالفم .
منشی ـ آقای آقا محمدی بفرمایید .
آقا محمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، درمورد رفع این شبهه ومواردی که جناب آقای موسوی تبریزی فرمودند شاید ایشان درجریان مسایل نیستند ومنفعت طلبی ها واجحا فها وبی قانونی هایی راکه به نام مالکیت می کنند براثر آن چیزی که ما ازگذشته به ارث بردیم والان فشارهای بسیاری که برمردم می آوردند ایشان شایدتوجه نداشته باشندوهنوز شور اول لایحه ای که درمورد تمدیدمدت اجاره بوددراینجا تمام نشده رفته ا ندومردم را بیرون ریخته ا ندوگفته ا ندکه مجلس تان این را برای شما تصویب کرده است که ماشما را بیرون بکنیم ما مصالح امت را بایدبتوانیم بررسی بکنیم با مدارک بیاوریم وبگوییم واگر دیدیم مصلحت است است تأیید کنیم مگرشورای نگهبان غیرازمصلحت امت رامیخواهد ؟ وازکجا که شما بلافاصله زودتر شورای نگهبان را جلوراه میگذارید شورای محترم نگهبان حضورداردوهیچ تحت تأثیر این جویا آن جو هم نخواهد بودوتحت تأثیر القائات شما هم نخواهد بودتشخیص شرعی ایشان هم تشخیص شرعی است که برطبق موازین خواهند داد. بنابراین چون این اشکال وجوددارد بهتر این است که این مدت یک هفته باشدما این اشکالات را رفع بکنیم بعد به مجلس بیاوریم اگرهم خلاف شرع است که هیچکس نمی خواهدکه هیچ کاری دراین مملکتت خلاف شرع انجام بشود بنابراین من ازآقای تبریزی تقاضایم این است که اینجور با مجلس برخوردنفرمایند . وآنچه را که به صلاح مردم مستضعف است ببیننند واجازه بدهند فقط یک طرفه خانه دارها را نبینند . بی خانه ها را هم حساب کنند. (همهمه نمایندگان)
موسوی تبریزی ـ آقای هاشمی من راجع به عرایضم باید توضیح بدهم مطلب من تحریف شد.
رئیس ـ تحریف نبود ولی بفرمایید حرفتان را توضیح بدهید.
موسوی تبریزی ـ من ازبرادرم آقامحمدی این توقع را نداشتم من توقع اینطوری ازمجلس ندارم. نه فقط ازایشان ازتمام نمایندگان محترم چه زن یامردکه دراینجا هستیدوسمبل انقلاب هستید ودراینجا جمع شدیدومظهر انقلاب واسلام هستیدکه دراینجا جمع شدیدجایی که پیغمبر میفرماید : دع الناس یرزق الله بعضهم من بعض جایی که منطق پیغمبر این است که دع الناس یرزق الله بعضهم من بعض جایی که شرع مقدس معامله را آزاد گذاشته الناس مسلطون علی اموالهم گفته است . رئیس ـ خارج ازموضوع نشوید.
موسوی تبریزی ـ من که میگویم شورای نگهبان ، چون این 6 نفرفقهای شورای نگهبان که درقم هستندا نصافاً ازبهترین افراد قم هستند. و بعضی ازآنها درنجف بودند چون روحیه آنها رامیدانم روحیه اسلام رامیدانم ومیدانم که آنها تا آخرین حدامکان ازاسلام طرفداری خواهند کرد واینکه من گفتم من اشکالم این بود ما اختیار را بدست وزیر مسکن بدهیم بدست یک شخص ،الان با آقای مهندس گنابادی من حرف ندارم انصافاً ایشان یک فردمکتبی ،مذهبی ، انقلابی است وتمام شؤون اسلامی درایشان جمع است . اما اختیاررا بدهیم بدست یکنفر وزیر، فردا اگرخدای نکرده ارگانهای ضدانقلاب که الان دارند میکوشند که این دولت مکتبی را ساقط بکنند اگرفردا یک وزیر مسکن دیگری آمد وامروز اختیاربه دست وزیرمسکن داده شد واوگفت که تهران ممنوع المعامله ، تبریز ممنوع المعامله ، آبادان ممنوع المعامله ، دنیا را بهم میریزد.
رئیس ـ آقای موسوی بحث اینکه نیست .
هادی ـ آقای موسوی سوءاستفاده ا ست .
موسوی تبریزی ـ آقای هادی سوء استفاده نیست گوش بدهید. شما درحدخودتان .
رئیس ـ آقای موسوی خواهش میکنم کافی است.
موسوی ـ مطلبی که من می گفتم منظورم این بوده که .
رئیس ـ آقای موسوی متشکرم . آقای شهرکی مخبرکمیسیون توضیح بدهید.
شهرکی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، من ابتدا ازپیشنهاد برادرم آقای توکلی شروع میکنم هیچ جای دراین لایحه مسأله ای برخلاف قانون اساسی نمی بینیم که این لایحه مسکوت بماند وبیش ازاین وضع مسکن اینطور صحیح نیست اینطور که شما می بینید هرروز آقای وزیر مسکن وشهرسازی درمجلس شورای اسلامی هستند باین دلیل است که تمام کارهایشان الان گیر مجلس است . ومجلس بایستی هرچه زودتر برای این ها تکلیف تعیین بکند. هرروز که ایشان آنجا هستند دعواها وسروصداها ومشکلاتی برسر همین مسأله مسکن است. پس مسکوت ماندن این مسایل فکرنمی کنم دردی را دوا بکند بلکه بدردها اضافه میکند وایشان هم مجبورهست تا هرموقع که این لوایح مسکوت باشد کاری نمی تواند انجام بدهد ودست وپایش بسته است . مسأله ای که گفته شد. که خلاف شرع است . ( رئیس ـ این بحث مطرح نیست . ) من هیچ نظری ندارم امکان دارد که دراین لایحه ولوایح دیگری که به مجلس می آید همچون مسایلی باشد وما هیچ ادعایی نداریم آقای موسوی نظرشان را درمجلس بگویندهرجای آن خلاف شرع بودمجلس قضاوت بکندودرهرمورد که خلاف شرع باشد بایستی جلو خلاف شرع گرفته بشود اما توضیحی که میخواهم بدهم این است که آیا آقای موسوی وسایربرادرانمان پیش بینی کرده اند که اگر درشهری مثل تهران یک دفعه معاملات مسکن آزاد بشود چه غوغایی میشود؟ چه مسایلی پیش می آید ؟ وما ببینیم اینجا …  (رئیس ـ اصلاً بحث روی این موضوع نیست . بحث روی فقط مسکوت ماندن لایحه است ) روی مسکوت ماندن من معتقدم هستم که هرچه زودتر بایستی لوایحی که ازطرف وزارت مسکن وشهرسازی برای مسأله مسکن به مجلس داده شده است حتی برای آنها الویت قایل شود چون همه شما وضع مسکن را دربیرون شاهدهستید. وهمین مسایلی هم که برادرنمان میگویند ودرددلهایی دارند وناراحتی هایی دارند براثر مراجعاتی است که به آنها می شود . ما بایستی هرچه زودتر این لوایح را بررسی کنیم وتکلیف مسکن را حداقل درتهران که برایش اینگونه محدویتها قائل شده اند روشن کنیم . وبیش ازاین نباید این لوایح معطل بماند.
رئیس ـ پیشنهاد آقای توکلی را میخواهیم به رأی بگذاریم اگرآقای وزیرمسکن وشهرسازی هم توضیحاتی دادند توضیحاتشان را اظهار کنند تا پیشنهاد آقاتوکلی را به رأی بگذاریم. آقای وزیر مسکن وشهرسازی شما فقط درمورد مسکوت ماندن لایحه توضیح بدهید . چون الان فقط مسکوت ماندن لایحه مطرح است ودرمورد این لایحه زیادتر ازحدخودش بحث شد.      
وزیرمسکن وشهرسازی (مهندس گنابادی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، درباره این لایحه 7 جلسه درکمیسیون بحث شده وروی آن فکر زیادی شده است. من با مسکوت ماندنش موافق نبودم ولی با جوی که الان می بینم به نظرم می رسدکه مسکوت ماندن آن به مدت یک هفته واجب ولازم است که واقعاً برادران روی آن کارکنند. چون موضوع مسکن موضوع خیلی مهم است . موضوع اقتصاد، پول و امکانات مالی دولت است . اگرما اینطورکه دیدیم برخورد کنیم به نظرم می رسد که شاید این لایحه تصویب نشود. من این یک هفته را بخاطر اینکه برادران فرصت داشته باشندکه روی آن فکر وبررسی کندوموقعیت را بهتر بشناسند موافقت می کنم . چون اگرما فعلاً اجازه بدهیم که معا ملات آزاد بشودهمین امروز که معاملات را آزاد اعلام کنیم بورس بازیهایی راه می افتد وفسادی که پیش خواهد آمد خیلی بیشتر ازاین حرفها است وواقعاً وضع بهم میخورد. مسأله مسکن درتهران مسأله ای نیست که به این زودی بتوانیم آنرا حل کنیم ویا برخوردی این چنین با آن داشته باشیم . من با مسکوت ماندن لایحه موافقم . بخاطر اینکه برادران فرصت بیشتر داشته باشند وتأمل وتحقیق کنندتا بتوانند تصمیم بهتری بگیرند.
رئیس ـ بسیارخوب آقای وزیر مسکن وشهرسازی شما با مسکوت ماندن لایحه به مدت یک هفته موافقید؟
مهندس گنابادی (وزیرمسکن وشهرسازی ) ـ بلی من موافقم .
رئیس ـ پس پیشنهاد مسکوت ماندن به منظور اینکه احتمال مخالفت با قانون اساسی را درآن برطرف کنند که بیش ازاین وقت نگیردمطرح است نمایندگانیکه باپیشنهاد قرائت شده موافق هستند قیام بفرمایند ( تابلو حضور 181 نفررانشان میدهد) ( اکثراً برخاستند) تصویب شد.
موسوی تبریزی ـ من نمی دانم مسائلی که ملت به آن احتیاج دارد. چرااینقدرمعوق می ماند؟
رئیس ـ شما دیگر اینقدر وقت مجلس را نگیرید.
موسوی تبریزی ـ ملت مسلمان به مسکن احتیاج دارد.
رئیس ـ خوب شما پس ازاینکه همه حرفهایتان را میگویید . بازهم وقت مجلس را میگیرید وحرفهایتان را میگویید وبازهم اعتراض میکنید. این آقایان که اینجا هستند به اندازه جنابعالی نسبت به مسائل توجه دارند که رأی میدهند . شما نسبت به رأی دیگران که نباید اعتراض کنید ما فعلاً متن اصلاح شده درمورد آئین نامه را برای اخذرأی میخوانیم . آقایان دقت داشته باشندکه نسبت به تمام آنچه خوانده می شود میخواهیم رأی بگیریم.( اخذ رأی نسبت به طرح آئین نامه داخلی مجلس )
منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، ماده واحده ـ الف ـ پس ازتصویب شدن این طرح کلیه پیشنهاد های نمایندگان محترم بوسیله هیأت رئیسه به کمیسیون تدوین آئین نامه ارجاع خواهد شدکمیسیون طی مهلتی که ازطرف هیأت رئیسه تعیین میشودگزارش خود را تقدیم مجلس خواهدکرد.
ب ـ 5 عضوجدید با ا نتخاب مستقیم مجلس به کمیسیون آئین نامه اضافه خواهد شد .
ج ـ هنگام تصویب نهایی آئین نامه داخلی دوباره موادی که درمدت مقرر پیشنهاد درباره آنها نرسیدویا پیشنهاد ات مورد قبول کمیسیون واقع وملحوظ گردد بدون بحث رأی گیری میشود.
رئیس ـ متن قرائت شده را به رأی میگذاریم . تابلو حضور184 نفررا نشان می دهد.
سلامتیان ـ آنچه که تاکنون مخالف وموافق صحبت کردند درمورد پیشنهاد ها بود حالا باید راجع به کل متن موافق ومخالف صحبت کند.
رئیس ـ خیر ، دیگر بحث نداریم . درباره همه مطالب بحث شد.
سلامتیان ـ راجع به کل متن قرائت شده که مخالف وموافق صحبت نکردند .
رئیس ـ هرکس خواست صحبت کرد. دیگر بحث نداریم . کسی میخواهد صحبت کند؟
منشی ـ کسانیکه ثبت نام کرده باشندمی توانند صحبت کنند.
رئیس ـ ثبت نام نداریم . اگر ثبت نام کرده بودند میتوانستند صحبت کنند . حالا رأی میگیریم . البته نمایندگان محترم بایدتوجه داشته باشند که نسبت به این لایحه مثل گذشته بایددوسوم نمایندگان رأی بدهند.
سلامتیان ـ آقای هاشمی مسأله صحبت مخالف وموافق درکل متن
یادشده چه شد؟
رئیس ـ میگویند چون ثبت نام نکردید نمی توانید صحبت کنید. ولی اگردرمجلس کسی باشدکه ثبت نام کرده است اومیتواند صحبت کند. چون آقای مهندس کلانتری هم دوروز است که تشریف می آورند وقت ایشان را ازاین بیشتر نگیریم ویک کمی وقت برای برنامه بعدیمان داریم183 نفر درمجلس حضور دارند نمایندگانیکه بامتن قرائت شده موافق هستند قیام فرمایند . (بیش ازدوسوم نمایندگان برخاستند) تصویب شد.
سلامتیان ـ آقای هاشمی اجازه ندادید که من بعنوان مخالف صحبت کنم . این خود بعداً اشکالاتی را ایجاد میکند.
رئیس ـ چون گفتند شما اسم ننوشته اید خلاف مقررات است که شما صحبت کنید. کسانی هستند که اسم نوشته اند . اگر قرار بود صحبت کنندآنها می بایستی صحبت می کردند آنها بخاطراینکه تکلیف تمام بشود صحبت نکردند.
سلامتیان ـ خلاف مقررات نبود. آقای هاشمی وقتی آنهاازحق صحبت خودشان صرف نظرمی کنند نه فقط وجود بلکه عدم بخل ایجاب می کندکه به بنده اجازه صحبت بدهید.
رئیس ـ خواهش می کنم بگذارید که به برنامه بعدیمان برسیم . دو سؤال ازآقای وزیر راه شده است . ما امروز تنفس نمی دهیم چون این آخرین برنامه مان است که تمام میشودوآقایان به استراحت خودشان میرسند. یک سؤال ازطرف آقای صادق خلخالی شده است ویک سؤال ازطرف آقای یونس محمدی هردو نفرسؤال خودشان را طرح کنندتا آقای وزیر راه جواب بدهند.
8 ـ اعلام وصول طرح آئین نامه وضع استخدامی کارکنان مجلس وطرح مطبوعات
رئیس ـ قبل ازاینکه آن دوسؤال مطرح بشود دوطرح جدید آمده است که من اعلام میکنم یک طرح راجع به آئین نامه است درمورد وضع استخدامی کارکنان مجلس ودیگری طرحی است درمورد مطبوعات که به کمیسیونهای مربوطه ارسال خواهدشد .
9 ـ طرح سؤال آقای خلخالی ازوزیر راه وترا بری وارجاع آن به کمیسیون
رئیس ـ آقای خلخالی سؤالتان را مطرح کنید.
خلخالی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، اول اصل 88 را میخوانم : درهرمورد که نماینده ای ازوزیر مسئول درباره یکی ازوظایف اوسؤال کند آن وزیر مؤظف است درمجلس حاضرشود وبه سؤال جواب دهد واین جواب نباید بیش از 10 روز به تأخیر افتد ما قریب 35 ـ 36 روز است که سؤال کردیم آقایان تساهل وتسامح می کنند درآمدن وجواب دادن بااینکه مامسائل اساسی را همیشه درنظر میگیریم . سؤال اولمان را جع به جاده نیمه تمام ایلام است که ازاسلام آباد به ایلام جاده ای کشیده شده وآقایانی که درآنجا رفت وآمد دارند میدانند که زیر سازی وآسفالت آن تمام شده است ویک کارخانه مجهز آسفالت سازی که شاید درایران دوسه تا ازاین کارخانه ها باشددرآنجا وجوددارد وآن کارخانه مصادره شده وتمام امکانات درآن کارخانه هست بااینکه ضرورت استان ایلام ایجاب میکند که آن جاده اسفالتش تمام بشود چون اگر اسفالت نشود بکلی آن کارهایی هم که شده خراب میشودودوباره خرجی روی دست دولت میگذارد وازاین قبیل چیزها یکی راجع به این مسأله است ودیگری را جع به جاده مسجد سلیمان است به اهواز ازطریق ملا ثانی که اکثرکارهای آن تمام شده باتوجه به بیکاری که درمنطقه هست ومنطقه جنگی هم نیست درعین حال این جاده را همینطور نیمه تمام گذاشته اند ورفته اند ومی گویند که بعضی ازمصالحش نیست وفلان وبهمان . اگرتراکتورباچیزهای دیگر نیست که هست با همین کارهای دستی درمواقع ضروری خیلی ازکارهارا میشود انجام داد ولی نمی کنند . بااینکه بیکار درآن مناطق زیاد است .
سؤال سوم من راجع به جاده نیمه تمام ازراه فومن به خلخال ومیانه وتبریز است که تقریباً ترافیک جاده تبریز را خیلی سبک میکند وراه را ازگردنه حیران به مراتب به استان آذربایجان نزدیکتر میکند واین راه خیلی ازکارهایش شده ولی دربعضی جاها پلی نزده اند وکارهایی هم انجام نشده وهمینطور یعنی کاری که تابه حال شاید صدی شصتش ا نجام گرفته دوباره به حالت اولیه برمیگردد خوب اینها رامسئولش دولت است که اگرکارراتمام بکند با توجه به وضع بیکاران وارزانی کارگرروزمزد درهمان منطقه خیلی کارها را میشود انجام دادولی دولت به این مسأله توجه نکرده وجاده همینطورافتاده ودارد خراب میشود وآن چیزهایی هم که ساخته شده دارد ازبین میرود. مسأله چهارم که خیلی مسأله حساسی است وآقایان نمایندگان توجه دارند مسأله وضع ترافیک شهرقم است.یعنی جاده کمربندی……
رئیس ـ آن دگیردرسؤالتان نیست. به این سؤال مربوط نیست.
خلخالی ـ بنده آنجا نوشته ام که جاده کمربندی خودتان فرمودید ازوزیرراه ورابری سؤال کنید.
رئیس ـ جاده کمربندی بلی ولی شما آنجاکه ننوشته اید…..
خلخالی ـ مخصوصاً نوشته ام جاده کمربندی شما ملاحظه میکنیدکه قریب13ـ14 استان عبورومرورش ازقم است ازهمین
جاده باریکی که ملاحظه میکنید مخصوصاً ازشهرقم. استان کهگیلویه، بوشهر، هرمزگان، کرمان، یزد، بلوچستان، زاهدان.
(رئیس ـ وقتتان تمام شد.) استان اصفهان. لرستان بلکه همدان وکرمانشاه تااندازه ای، استان مرکزی یزد همه اینها خلاصه                                                                                                                                   
قریب 12 استان مستقیماً راهشان ازقم است واین ترافیک شهرقم بقدری پیچیده است با توجه به اینکه عده زیادی ازاین
مردم جنگ زده درقم هستند با توجه به اینکه این همه وسایل نقلیه ازقم شب روزردمیشوددولت موقت وعده داده بودکه پس ازچهارماه این پروژه را تکمیل بکندومردم قم را، یعنی همه مردم شهرستانها را راحت کندولی هیچ توجهی نشده الان قریب 2سال است که ازانقلاب میگذردوهیچ کاراساسی راجع به اتوبان البته نمیخواهم بگویم که راجع به همین جاده کمربندی هیچکاری صورت نگرفته چرا صورت گرفته اگربا این وضعی که آقایان بخواهند پیش بروند شایدیک سال دیگرهم این پروژه تمام نشود با اینکه بنا بود درخرداد سال 57 تحویل بدهند خرداد57 گذشت شد خرداد58، خرداد59 هم گذشته وحالا خرداد60 هم میآید خلاصه این کم کاری است با اینکه بعضی از پلهای اساسیش باید زده بشودودرقم هم بناء هست وهوا هم خیلی مناسب است چرا این کاررا نمیکنند؟ مردم قم درمضیقه هستند مکرر به مارجوع میکنند. وما هم به مقامات دولتی تذکرمیدهیم.
رئیس ـ وقتتان گذشته است….
خلخالی ـ ماهم این مسأله را به مقامات دولتی میگوییم. مسأله پنجم راجع به مسأله اتوان است آن هم بااین توضیح که بنده دادم خیلی ضرورت داردوباگشایش نیمه تمام یعنی نیمه کاره که درتمام رسانه های گروهی نوشتند اتوبان افتتاح شد
کدام اتوبان؟ اتوبانی که 10فرسخ آن ساخته شده بقیه اش همان طورمانده وساخته نوشده است آخرچرا این کاررا میکنند؟
چراساخته نمیشود؟ با اینکه این مسأله هم همان طوراست که دردوران رژیم طاغوتی گفتندکه تقریباً بنا بوددرسال56 تمام بشودوهمینطورمانده است سال56 ـ57 ـ58 ـ 59 ـ 4 سال عقب افتاده است آن شرکتهای طاغوتی رفتند بنیاد مستضعفان
یادجهاد سازندگی آن را بدست گرفته است.
رئیس ـ وقتتان تمام است.
خلخالی ـ خالصه که جواب این مسائل را قانع کننده بدهند تا مردم هم بفهمند.                                              
رئیس ـ آقای یونس محمدی هم اگرتشریف دارند سؤالشان را بگویند تا آقای وزیر راه وترابری هردورا جواب بدهند.
منشی ـ تشریف ندارند.
رئیس ـ آقای مهندس کلانتری وزیرراه شما یک ربع ساعت فرصت داریدکه توضیح بدهید.
مهندس کلانتری (وزیرراه ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم، من اول پیشنهاد میکنم که جناب آقای خلخالی برای اینکه عملاً نشان بدهند اینکارها انجام میشود بیایندیک کیلومتر راه راما تحویل ایشان بدهیم بسازند بقیه را ما ازایشان یاد بگیریم اینکه فرمودند درمسجدسلیمان میشود ساخت اینکاررا بیایند عملاً یادبدهند. فقط حرف زدن که مشکل را حل نمیکند. من ازتک تک آقایان میپرسم یکنفر اگردراین مجلس هست که ازوضع راههای منطقه خودش راضی است اعلام بفرمایند (نمایندگان ـ هیچکس راضی  نیست آقا) خوب پس یک دردی است که مال کل کشور است من آماری برای شما فرستادم
دکترخلیلی ـ ماراضی هستیم چون هنوز نکشیده اند.
مهندس کلانتری ـ چون نکشیده ایم ایشان راضی هستند . تراکم راه را  کشورما 4 کیلومتردرهرصدمترمربع است یعنی اگرشما بخواهیدبه پای کشورهای متوسط برسید. درآلمان که ما ادعا نمی کنیم به آنجامیرسیم 177 است درایتالیا 94 است این عدد رادرایران شما اگر بخواهید به 8 برسانید باید به اندازه تمام راههای موجود کشور راه بسازیدحالا فرض کنید که یک نیازنسبی بگیریم به اندازه نصف ایتالیا ماراه میخواهیم تا نیاز اولیه مردم مرتفع بشوداین رقم باید 50 بشود فعلاً به اندازه همه راههای کشور اگربخواهید بسازید این رقم میشود 8 به همان ا ندازه بسازید میشود 12 و4 تا 4 تا اضافه کنیدیاد آن جمله ای که شاه ملعون می گفت که به دروازه های تمدن بزرگ آنوقت ببینید چه وقت میرسیم یکی ارعللی که ارعلتهای عمده است مربوط به همه برادران است من چنددقیقه ای که اینجا می نشینم اینقدر ناراحتی زیاداست که مرتب برادران مراجعه میکنند وهمینطور به وزارت راه مراجعه میکنند نامه مینویسند وهمه جورمراجعات حتی به ادارات راه کل مادراستانها دارند واین نشان دهنده این است که ما ازنظرراه خیلی خیلی محروم هستیم ما کلاً 27 هزارکیلومتر راه روستایی الان داریم شما حساب کنید 50 هزار روستا هرکدام 10 کیلومترراه هم که بخواهند 500 هزار کیلومتر میشود بازببینید که ما بایدچکاربکنیم فرض کنیدبایک دوتا سطل کوچک بخواهید یک مزرعه 10 هکتاری را آبیاری بکنید آنوقت خودتان را جای ما میگذارد آقای خلخالی یک خرده کمتر ا نتظار خواهید داشت . واقعاً ا نتظار باید پائین بیایدمن به شما آمارخواهم داد که درعرض یکسال ونیم چقدر راه ساخته ایم همه اش نمی گویم که ما هیچکاری نباید بکنیم ازسال 51 ببعد همه راههای کشوردچاراشکال شدازجمله آن راههایی است که آقایان اینجا مراجعه کرده اند ومن یادذاشت کرده ام راه زابل راه جیرفت به کرمان، بندرعباس، میناب، اینها جزوسؤالاتی است که اینجا ازمن یادشده است جاسک، کنارک، چاه بهار، گواتر ، نی شهر، اسپله، یزد،طبس ، آستارا، اردبیل ، اهر، مشکین ، مراغه ، یاسوج، ( یعنی مراغه وراه دوباره یاسوج ) پونل، هیرآباد میانه را که خودتان فرمودید بازپرسیدندوهمه راههای اصلی کشور. یک علت اساسیش شروع راه بیش ازحد ظرفیت کشوردرآن موقع بودشما فرض بفرمایید ظرفیت راه سازی کشور2000 کیلومتردرسال باشدبیایید 4000 کیلومتر راشروع بکنید. چون امکانات کم است 100 بولدوزراگر هست یکدفعه شما 200 تامیخواهید همینطور قیمتها هم بالا می آیداین شرکتها بایک قیمتهایی این راههارا گرفته اند بعد 6 ماه می بینید لودری که ساعتی 100 تومان بوده میشود 300 تومان هیچکدام اینها نمی توانند کارشان را انجام بدهند میماند عدم احساس مسئولیت ازطرف مشاورین پیش بینی میکردند که راه قم 24 ماه مهلت لازم دارد درحالی که عملاً 48 ماه باید پیش بینی میشد میخواستند پولشانرا زودتر بگیرند میگفتند 24 ماه حق نظارت به 24 تقسیم میشد . بجای اینکه به 48 تبدیل بشود وتغییرفاحش قیمتهاازسال 51 ـ 52 تا 53 ـ 54 تقریباً تمام اینها راههایی که شما ملاحظه میفرمایید نمیه تمام گذاشته ازجمله راههای مسجد سلیمان وبقیه ما چون بیشترازیک ربع وقت نداریم نمیخواهم تمام دلائل را بشمارم ازانقلاب به این طرف که میتوانیم به شما جواب بدهیم عرض خواهم کردتمام شرکتهای خارجی که درایران کارمیکردند به یک نحوی رهاکردند ورفتنددراطراف زاهدان دوشرکت خارجی به نام مارپلز ریچوی انگلیسی واسگاپا نیوس یونانی . به هربهانه ای بودکارشانرا تعطیل کردند ورفتند بااینکه قیمتهای خیلی خوبی هم داشتند ولی ا نگلیسها من غیرمستقیم گفته بودند معلوم نیست 6 ماه دیگروضع چطوری میشودشایدمثلاً ازجنگ عراق خبرداشتند یا هردلیل دیگری . تمام شرکتهای بزرگ بعدازانقلاب یا کارنکردند یا فرار کردند یا منتظرند که چه اتفاقی بیفتدمن نمیدانم پا جلونمیگذارند باهمه این حرفها من مقایسه خیلی جزئی ازجمع راهها ی ساخته شده وتحویل شده خدمتتان ارائه میدهم . درسال 52 فقط 1200 کیلومترراه تحویل شده درسال 53 ـ 1700 درسال 45 ـ 1100 سال55 ـ 2200 سال 56 که بالاترین رقم پیش ازانقلاب است 3000 کیلومترراه تحویل شده است درسال57 ـ 2100 تا دیماه 59 ـ 21300 کیلومتر. فقط راه اصلی 58 ـ 59 حدود2600 کیلومتراست کل راههای تحویل شده در52 ـ 53 به این رقم نمی رسدشما توجه داشته باشیدکه دراین دوسال ما بهچوجه نتوانسته ایم لوازم یدکی واردکنیم البته به راحتی ماشین آلات همینطور وضع ادارات تمام بهم خورده کاغذ بازیها البته کم شده ولی هنوز سرجایش هست بین سازمانهای مختلف وبین دستگاهها ی اداری ویک اخطاری هم اینجا عرض بکنم برادران آن بلایی که درسال 52 ـ 53 سرمملکت آمدحتماً راضی نیستندما اینکارراالان بکنیم ما حساب میکنیم که درسال می توانیم 20 هزارکیلومترراه بسازیم اولویت ها هم دراستانها مثل سابق نیست که بگوییم همه درتهران ودروزارت راه باید تعیین بشودتماماً بدون استثناء دراستانها قرارداده ایم استاندار ومدیرکل راه تعیین میکنندچه راههایی اولویت داردباید ساخته بشود واگرما 20 هزار کیلومتر را به یک بار40 هزار کیلومترشروع بکنیم که فشارهم همیشه ازطرف شما وهمه که حق دارند فراموش نکنیدکه عددتراکم راه چهاراست که زیاداست اگرما بخواهیم40 هزارکیلومتر شروع بکنیم همان 20 هزارکیلومترراهم نمی توانیم تمام بکنیم وقتی ظرفیت ما 20 هزار کیلومتراست بایک مقدار اضافه کردن قیمتها را به طرز فاحش بالا میبریم افرادش را نداریم ماشین آلات وامکانات فنی آنرا نداریم وهمه راهها نمیه تمام میماندواما من اشاره میکنم به سؤالات خاص ایشان که دربسیاری جاهای دیگرهم آقایان میتوانند همین جوابها را داشته باشند . درمورد کمربندی قم خیلی مفصل است من فقط رؤوسش را میگویم تعدادی نیروی فشارقوی بوده که وزارت نیرو باید اینها را جابجا میکردبدلایلی که مسائل بعدازانقلاب بوده وبه دلائل نداشتن امکانات فنی ولوازم فنی ولوازم کابل وغیره به موقع اینها را برنداشته اند راه آهن یک تجهیزات فنی درتقاطع آنجا داشته که هیچکدامش راوسیله عوض کردنش را نداشته است وزارت راه برای اینکه کارعقب نیفتدآمده دهنه پل اضافه کرده بجای یک خط سه خط عبوردرنظرگرفته تغییرات این نقشه هامدتی بطول انجامیده است دراین اتوبان مسائل کارگاهی بوده که حتی بخودآقای خلخالی مراجعه کرده اند وایشان نتوانسته اند حل بکنند یک نفر کارگری مدتها کارگاه راتعطیل کرده وصاحب شرکت می گفت که من فکرمیکنم که شاه هم چنین کاری رانمیتوانست بکند درهرحال بخودآقای خلخالی مراجعه کردند وایشان این اشکال داخلی کارگاه رادریک سال پیش نتوانستندحل بکنند. درباره اتوبان قم که ایشان فرمودند نصفش فایده ای نداردهمه اش دوقطعه است یعنی 140 کیلومتر نصفش افتتاح شده است چطورمیتوانیم بگوییم فایده ای نداردخودنصف راه که درست شده است نصف دیگر هم بطورکلی درطول انقلاب تعطیل بوده واین را وزارت راه تقریباً به صورت امانی شروع کرده الان هم درماه حدود10 میلیون تومان کارآنجا میشود یعنی یکی ازفعالترین کارگاههای کشوراست قطعه اولش را امیدواریم سال 60 تمام بشود یک سیلی آمده کارهای نیمه کاره اتوبان کمر بندی قم را تقریباً به مدت 6  ماه عقب انداخته است اینهامال اتوبان که مشروحش راهم خدمتتان خواهم داد. واما درمورد راه مسجد سلیمان درسال 52 شروع شده به همان دلایلی که عرض کردم متوقف شده است ازشرکت قبلی خلعید شده است ریزشها خیلی شدیدی به دلیل عدم پیش بینی قبلی مشاوردراین راه ایجاد شده که دریک قسمت حدود یک میلیون مترمصالح گچی کوه ریخته بوده به شرکت بعدی واگذارشده است الان مدتی است بعدازجنگ آن کارگاه تعطیل شد. البته راه مسجدسلیمان به طریق یک راه فرعی ازیک قسمت دیگرواسفالت نصف این راه بازکلاً اسفالت است یعنی آن اشکالی راکه چندسال پیش داشته اند فعلاً رفع شده است راه میانه به فومن ازپونل تاهروآبادش به دلایل مدت انقلاب متوقف بوده ما الان آنرا راه اندازی کرده ایم ازطرف هروآباد به سمت میانه دوقسمت میشود یک قسمتش به دلیل اینکه وزارت نیرومیخواهد آنجا سدی بسازدمجبوریم مسیررا عوض بکنیم راه دیگری آنجاساخته ایم که الان تقریباً زیراستفاده است ازطریق یونیک وگنجگاه که بااین راه ارتباط هروآباد با میانه برقرار میشود. راه اسلام آباد به ایلام الان ماشین آلات مثل کامیون ولودروبولدوزر این راه دراختیار جنگ آنجا است حتی درخوزستان هم بسیاری ازامکانات راهسازی ما دراختیارجنگ است اینرا هم خدمت آقایان عرض بکنم که باشروع جنگ یک قطارتهران جنوب راما به 12 قطارافزایش داده ایم این راهیچکس مخالف نیست که بسیاری ازامکاناتی که بالاخره دردرجه دوم الویت است مادراختیار جنگ قراربدهیم درخوزستان هم بسیاری ازاین نارسائیها هست که احتمالاً سؤال برانگیز خواهدبوداین را خدمتتان عرض بکنم که لودرهاوبولدوزرهای وزارت راه الان حتی خیلی جاها جلوتر ازتانکها هستندیعنی اینها میروند سنگر میکنند بعدتانکها می روند درداخل آن سنگرها نشانه اش هم شهدایی است که همین راننده ها درروزهای

اخیروحتی روزهای قبل داشته اند واما کارخانه اسفالت آنجا فقط 4ماه بدلیل اشکالتراشیهای بانک که درحدود 10 هزار ریال یا 5 هزاردلاراعتبار میخواسته اند همان کاغذبازی که عرض کردم هنوز قطعاً ازبین نرفته 4ماه معطلل شدکه 15 هزار دلاراعتبارارزی بدهند که ازایتالیا بیایند این کارخانه ای راکه واقعاً کارخانه مفصلی هم هست راه بیندازند البته این مسأله هم بهرترتیب حل شده است قول داده اند که دراسفند ماه اسفالت آن راه را شروع بکنند. سؤال آقای یونس محمدی میماند .
رئیس ـ آقای یونس محمدی که تشریف ندارند وسؤالشان راهم که نداده اند .
مهندس کلانتری ـ یک ربع وقت من تمام شد؟
رئیس ـ دودقیقه دیگر وقت دارید.
مهندس کلانتری ـ بازبطورکلی خدمت آقایان دراین دودقیقه عرض بکنم چون به ما خیلی مراجعات میشود مارادرنظر بگیرند اگرما بخواهیم به همه این نیازها پاسخگوباشیم قطعاً نخواهیم توانست این را خودمان به فهمیم که عدد 4 را به 8 تبدیل کردن یعنی هنوز رفع نیازمان نشده است 20 سال باید راه بسازیم حداقل باهمین سرعت که بتوانیم اینکارراانجام بدهیم باوزارت راه ازکارهایی که کرده است راهسازی به صورت امانی را شروع کرده است. چون وضع گذشته وزارت راه درفدیم فقط این بود که این بولدوزرهای وزارت راه می ایستاد سرگردنه هرموقع برف میامدگردنه را برف روبی بکنند الان این برادران ما دارند راه روستایی می سازند .
اعظم طالقانی ـ مگرجهاد همکاری نمی کند؟
مهندس کلانتری ـ جهادهم همکاری میکندوما از جهادهم تشکرمیکنیم ارقامی که من عرض میکنم منهای ارقامی است که جهاد ساخته چون اطلاعی ندارم درمورد راه روستایی فقط خدمتتان عرض کنم قبل از سال 57 این رامن بارها عرض کرده ام فقط 7000 کیلومتر راه روستایی بوده تا دیماه امسال 20 هزارکیلومتر ما راه روستایی ساخته ایم باهمه این حرفها نیاز درحدود حداقل 300 هزارکیلومتراست این است که مراجعه ایکه آقایان میکنند امیدوارم فراموش نکنند که دیگر فشاربیش ازحد بما هیچ فایده ای ندارد تمام این نامه هایی که به من میدهید ما نخواهیم توانست بسازیم باید نوبت بگذاریم اولویت هم فقط دراستانها تعیین میشود استاندار وشخص آقایان میتوانند پس وپیش بکنند اما سؤالی که درمورد ترکمن صحرا کرده اند باید عرض کنم که ان شاء الله درسال جدید برای راه آهن ترکمن صحرا مطالعه میکنیم که ان شاء الله درسال بعدشروع بکنیم بنده دیگر عرضی ندارم.
رئیس ـ آقای خلخالی بحثی میخواهیدشما خودتان اضافه کنید؟
خلخالی ـ بله بنده عرض دیگری هم دارم.
رئیس ـ به کمیسیون بدهید.
مهندس کلانتری ـ البته من مشروح پاسخ سؤالات ایشان را خدمتشان میفرستم.
خلخالی ـ من حق دارم درباره سؤالم صحبت بکنم من قانع نشدم 5 دقیقه وقت میخواهم که مطالبم را عرض کنم.
رئیس ـ بسیارخوب حق داریدصحبت بکنید.
خلخالی ـ چه به کمیسیون برودچه نرودحالامن مطالبم را بگویم عرض کنم که ایشان الان تقریباًیک اولتیماتوم هم دادند که دیگرهرکسی پیشنهادی بکندما نخواهیم کردولی ما توقعمان ازشما بیش ازاین حرفها است ومابا این اولتیماتوم شما از
میدان درنمیرویم وبازازشما تقاضاوالتماس میکنیم که بالاخره بخواسته های مردم توجه کنیدوآن راه انحرافی که شما فرمودید ازتونل هروآباد به گنجگاه آن پروژه درزمان شما تغییرش تصویب نشده بلکه درزمان شاه سداستوربوده یا جای دیگربوده که میخواسته اند بسازند آنرا منحرف کرده اندواین تغییرات درزمان شما نبوده است وشما عملاًازوقتی که انقلاب شده است درآن راه حتی یک بیل خاک هم به جاده نریخته اید آن راجع به آن مسأله است درجاده ایلام هم همین
طور هیچ کاری صورت نگرفته است درجاده قم که دولت موقت آمدند خدمت امام وآنجا200میلیون بودجه برای جاده کمربندی تعیین کردند این کارشماه بوده با این وضع سردرگمی که راه آهن را میفرماییدوچیزهای دیگرکارهایی که بصورت چشمگیری باشدوواقعاً یک گره را بگشاید شما درآنجا انجام نداده اید وما بازتأکیدمیکنیم که شما به آن پروژه خیلی توجه کنیدوآن مسأله راکه فرمودید که یک نفرپیش شما آمده است تقریباُ دروغ است وچنین چیزی وجود نداشته که کسی پیش من بیاید ومن امکان داشته باشدوکاراوراانجام ندهم به نظرم چنین چیزی نباشد.راجع به اینکه شمامیگویید ماهرکاری را که بخواهیم صورت بدهیم قیمتها بالامیروداین تقصیر شما است بایدیک قاطعیتی داشته باشید که اینها را بشناسیدونگذاریدکه قیمتها بالابرودوکارشماراعقب بیندازد روی این جهت من ازفرمایشات شما قانع نشدم واین سؤال به کمیسیون میرود تا ببینم آنجا چه میکنند.
                           10ـ پایان جلسه وتاریخ تشکیل ودستورودستور جلسه بعد
رئیس ـ برنامه جلسه بعد تعیین وقت آن روزسه شنبه ساعت 8 صبح جلسه بعدمان است وبرنامه اولمان گزارش کمیسیون های بهداری ودارایی وبرنامه وبودجه درمورد3میلیارد ریال جهت مصرف ضروری وفوری مخصوصاً کمک به مصدومین جنگ زدگان است. برنامه دوم کمیسیونهای داخلی ودفاعی وقضایی واستخدامی درخصوص لایحه مجازات خدمت مشمولان خدمت وظیفه عمومی درزمان جنگ است که اینها یک فوریتشان هم تصویب شده وبا یک فوریت مطرح میشوند. سوم گزارش شوردوم کمیسیونهای فرهنگ وآموزش عالی وامور اقتصادی است درمورد لایحه ترخیص 10 دستگاه آمبولانس .چهارم سؤال خانم اعظم طالقانی ازآقای وزیرکشاورزی است . صورت اسامی غائبین را بخوانید .
منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، جلسه روزسه شنبه مورخ 28 / 11 / 59 غائبین غیرموجه آقایان : علی محمدی بشارتی ازجهرم ـ سیدحسین پورمیرغفاری ازتبریز. تأخیر های بیش از 15 دقیقه غیرموجه آقایان فریدون روحانی ازسمنان محمدشجاعی اززنجان ـ امین ناصری ازآستانه ـ سیدحسین موسوی ازمشهد. هرکدام 20 دقیقه .آقای هادی غفاری ازتهران 35 دقیقه . درروزسه شنبه ما چهاربیمارو15 مرخصی یا مأمور داشتیم جلسه روزچهارشبنه 29 / 11 / 59 . غائبین غیرموجه آقایان : کیان ارثی ازفریدن ـ سیدحسین پورمیرغفاری ازتبریزـ شرافت ازشوشترـ تأخیرهای بیش از15 دقیقه غیرموجه : آقایان : سلامتیان ازاصفهان 20 دقیقه ـ ابراهیم یزدی ازتهران 40 دقیقه ضمناً 7 نفربیمارو19 نفردرمرخصی یا مأموریت بوده اند. ( ساعت 45 /11 دقیقه جلسه ختم شد.)                      
                                                                     رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبرهاشمی رفسنجانی