جلسات
  • صفحه اصلی
  • جلسات
  • مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 112 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 112 )

  • یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۵۹

        صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه 26 بهمن ماه 1359
فهرست مندرجات : 
1 ـ علام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی ازکلام الله مجید. 2 ـ بیانات قبل ازدستورآقایان مهندس بازرگان، ملازاده . 3 ـ تذکرات رئیس راجع به استفاده ازاصل 85 قانون اساسی وارجاع لایحه اساسنامه المپیک به کمیسیون نخست وزیری. 4 ـ تصویب قانون حداکثرحقوق بازنشستگی . 5 ـ بحث پیرامون لایحه قانونی راجع به تعیین حداکثرمبلغ وام مسکن والحاق یک ماده ودوتبصره به لایحه قانونی مذکور. 6 ـ پایان جلسه وتاریخ تشکیل ودستورجلسه بعد.

       جلسه ساعت 40 /8 دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد
1 ـ اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی ازکلام الله مجید
رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم، با حضور180 نفرجلسه رسمی است دستورجلسه راقرائت کنید.
منشی – بسم الله الرحمن الرحیم دستور112 روزیکشنبه 26 بهمن ماه 1359 مطابق با 9 ربیع الثانی 1401 .
1 – تلاوت کلام الله مجید. 2 ـ نطقهای قبل ازدستور. 3 ـ ارجاع دولایحه 1 ـ اساسنامه کمیته ملی المپیک ایران 2 ـ لایحه ارجاع اختلافات ناشی ازاجرای قرارداد فیمابین شرکت سهامی تولیدوانتقال نیروی برق ایران باشرکت اشکود اکسپرت، به داوری، به کمیسیون برای تصویب طبق اصل 85 قانون اساسی . 4 ـ گزارش شوردوم کمیسیون های اموراداری واستخدامی واموراقتصادی ودارایی درخصوص لایحه حداکثرحقوق بازنشستگی . 5 ـ گزارش شوراول کمیسیون مسکن وشهرسازی درخصوص لایحه راجع به تعیین حداکثروام مسکن والحاق یک ماده و2 تبصره به قانون مذکور . 6 ـ اعلام اسامی غائبین ودیرآمدگان جلسه قبل. 7ـ اعلام ختم جلسه وتاریخ وبرنامه جلسه بعد
رئیس ـ تلاوت کلام اللّه مجید را شروع کنید.
                                                 اعوذباللّه من الشیطان الرجیم        
ان اللّه وملائکته یصلون علی النبی یا الیها الذین آمنوا صلواعلیه وسلموا تسلیماً(حضار صلوات فرستادند ـ آیه56 سورة احزاب )                                           بسم اللّه الرحمن الرحیم 
وامااذا ما بتلیه فقدرعلیه رزقه* فیقلول ربی اها نن* کلابل لاتکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین *وتأکلون
التراث اکلالماً*وتحبون المال حباًجماً* کلااذادکت الارض دکادکاً* وجاءربک والملک صفاًصفاً* وجیی یومئذ بجهنم یومئذیتذکرالانسان وا نی له الذکری* یقول یاالیتنی قدمت لحیوتی* فیومئذلایعذب عذا به احدولایوثق وثا قه احد* یاایتها النفس الممطمئنة * ارجعی الی ربک راضیة مرضیة* فادخلی فی عبادی*وادخلی جنتی*  (صدق الله العلی العظیم*حضارصلوات فرستادند ) ازآیة 16 الی30 سوره الفجر 
2 ـ بیانات قبل ازدستور آقایان مهندس بازرگان،ملازاده
رئیس ـ سخنرانان قبل ازدستوررا دعوت کنید.
منشی ـ نوبت آقای یارمحمدی نماینده مردم بم است که تشریف ندارد. آقای مهندس بازرگان بفرمایید.
مهندس بازرگان ـ امنیت صحبت هست؟
رئیس ـ البته.
مهندس بازرگان ـ باتوجه به اینکه سخنران قبل ازدستور شخصاً مسئول عرایضش است وهیچ نماینده ای را به عنوان اظهار
عقیده نمیشود مسئول وتحت تعغیب قرارداد.
رئیس ـ ولی میشوداعتراض کرد.
مهندس بازرگان ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم.« وذکرفان الذکری تنفع المومنین» بعداز8 ماه که نوبت نطق از دستوربه این
جا نب رسیده است حرفهای زیادودرد دلهای بسیاراز جا نب موکلینم ومردم ایران دارم ولی باتوجه به کمی فرصت وبا  
ا نتخاب اهم مطالب به یکی ازآ نهااکتفاءمیکنم به دردی دادی میپردازم که مدتها است ازدل وزبان تقریباً همگان برمی آید، 
ازامام گرفته تا سرباز درجبهه، روشنفکروروحا نی، بازاری وکارگریاکشاورز، حتی افتضاح آن ا نعکاس وسیع درخارج از کشورپیدا کرده است بن بست خطرناک وگره کوروحشتناکی است که لجاجت یارقابتهای برسرقدرت بوجودآورده است و
یکی ازآنها محرومیت طولانی کشورازسه پست مهم وزارت است البته باراول نیست که این مصیبت بازگومی شودوبنده اولین طرح کننده آن نیستم، چیزی که هست تا بحال بیشتر اکتفاء به تذکرونصیحت یا ملامت می شده حل اختلاف و تشخیص وتفاهم را بعهده مقامات درگیرمی گذارده اندیا آنکه اظهارنظرهاوایرادهاکلی ودوپهلو بوده است،  بنده می خواهم
علی رغم گله ها واعتراضات واشکالات به حکم وظیفه ای که یک نماینده مجلس در قبال خلق وخدا دارد آن طورکه فکر میکنم با صراحت نظروپیشنهاد بدهم، خطاووظیفه هریک ازاصحاب دعوی را اعلام نموده باشاهد گرفتن نمایندگان محترم وملت ایران وقادرمتعال ترک تمکین بخواهم بدیهی است که هیچگونه تقاضا وتوقع جزرعایت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ندارم . سه شخص یا سه مقام درگیراین جریان ومسئول قضایا هستند که برحسب سلسه مراتب منعکس درقانون اساسی نام می برم وعرایضی خدمتشان می نمایم : 1 ـ جناب آقای ا بوالحسن بنی صدررئیس جمهور.   خارج ازسمت فرماندهی کل نیروهای مسلح که ازطرف امام به ایشان تفویض شده با فداکاری وبه سنگ تمام به ا نجام آن قیام نموده (افتخارعظیمی نصیب خودومملکت می نماید) جناب آقای بنی صدراولاً به مقام من خودتوجه وتکیه زیادی دارند. ثا نیاً اقدامات واختیاراتی مستقیم تروآزادترازآنچه قانون اساسی تعیین کرده است برای خودقائل بوده است احیاناً دخالتهایی ازبالای سرنخست وزیرووزیران می نمایند(یا می نمودند ) ثالثاً بیش ازآنچه متانت ومحدویتهای درشأن ریاست جمهوری اقتضاء می نمایددرزی یک نوسینده آزادیا خطیب سیاسی به مقام وسخنرا نی وبه تعلیم وتبلیغ میپردازند درمقابل قانون اساسی وظائف وسیع ومسئولیتهای خطیری را برطبق اصول57 ـ 60 ـ 113 ـ121 ـ 122 ـ 124 ـ 126 ـ 127 و132
بعهده ایشان گذارده است که لازمه ایفای آنها گزارش گرفتن وریاست ونظارت واحیاناًحق دخالت داشتن دربسیاری ازاموردولت ومملکت میباشدایشان میتوانند وباید این حقوق را اختیارات را اعمال نمایند ازقبیل اجرای قانون اساسی،حفاظت وارتباط قوای سه گانه ، نظارت بردولت واعمال قوه مجریه،تشکیل هیأت دولت درحضورخود وریاست برآن ،پاسداری ازمذهب رسمی ونظام جمهوری وحمایت ازعدالت وآزادی،انتخابات نخست وزیر،وتصویب وزیران قبل ازمعرفی به مجلس شورای اسلامی متأسفانه قانون اساسی ضمن آنکه چنین مسئولیتهای سنگین ودقیق را بعهده رئیس جمهورگذارده است گوئی به حسن نیت ووفاداری وصداقت مقامات مسئول دیگرموکول نموده است شایدبهمین دلیل است که ایشان به اعتباراصل 122 ومسئولیت مستقیمی که دربرابر ملت دارند غالباً شکایت وقضاوت به نزد افکارعمومی وا ا نبوه مردم میبرند . پیشنهاد بنده این است که درصورت وقوع ومشاهده خلاف ازناحیه مقامات مربوط به قوای سه گانه مراتب را قبلاً باصراحت وکتباً ا بلاغ آشکارنمایند واگرمفیدواقع نشد به مقام رهبری امت که جناب نخست وزیر خودرا مفیدایشان میدانند گزارش داده چاره بخواهند. 2 ـ جناب آقای محمدعلی رجائی نخست وزیر،جناب آقای رجائی که خودرا برادرکوچک آقای رئیس جمهورمعرفی کرده اند چه بسا شرط برادری وکوچکی را بجانمی آورند.وتمایل وتمکین بیشتربه گروه حاکم ابرازداشته سعی دارند راههارا به رئیس جمهورببندند. گزارش لازم ندهندورعایت حق ریاست ونظارت ونظریات ایشان را ننمایند ضمناً دولت ترجیح میدهد دستگاههاونهادها ورسانه ها وامدادها راازاشخاص واختیارافراد علاقمندوسایراحزاب وحتی غیرمکتبی خودتصفیه نمایند. درموردوزیران معطل مانده نظربه اینکه قانون اساسی وظیفه تصویب وبنابراین تشخیص وقبول صلاحیت آنهارا بعهده رئیس جمهورگذارده است اصل بدیهی حکم میکندکه مقام پیشنهاددهنده رعایت نظرمقام تصویب کننده را بنمایدوکسانی را نامزدکنندکه قابل پذیرش رئیس جمهوری باشدهمانطوریکه دولت نمیتواند به مجلس اعتراض کندکه چرا لوایح تقدیمی را دربست تصویب نمی نمایندواگرچنین وضعی پیش آیدطبعاً دولت است که دربرابر مقام ثابت نظام جمهوری تسلیم میشودیا کنارمیرود. 3 ـ جناب آقای دکتربهشتی رئیس دیوان کشوراگرجناب ایشان این مقام حساس وشامخ را باتمام فرصت وقدرت دردست گرفته خودرا وقف آن برطبق شرع وقانون اساسی میکردند جای تقدیروامتنان فراوان وجودمیداشت زیراکه ملت ایران پس ازانقلاب تشنه امنیت قضایی وعدالت ونظم ونسق دردادگاهها وادارات مربوطه است اما می بینیم که ریاست محترم دیوان کشورضمن رهبری فعال حزب واتخاذ موضع سیاسی غیربی طرفانه اوقات زیادی را به سخنرانیها ومصاحبه ها صرف نموده بااستفاده ممتازواستثنایی ازرسانه های گروهی وازامکانات عمومی به تبلیغات میپردازند برخلاف اصل مسلم تفکیک قوای سه گانه وعدم تداخل آنها کمترامری ازامورمملکت است که بطوررسمی یا غیررسمی تحت تأثیر وفرمان ایشان نباشدسفراءووزرای کشورهای خارج را به حضورمیپذیرند به جبهه جنگ وبه ادارات ونهادها سرکشی وسرپرستی میفرمایند دراموراقتصادی وکارگری ودرسیاست وتشکیل وترکیب دولت اظهار واعمال نظرمینمایندوبطورخلاصه وزن سنگین واستعلای خودرا به تمام شئون جمهوری اسلامی می گسترانند توقع برادرانه ومتواضعانه این حقیرازایشان وازآقایان متولیان دیگرهمکارشان که تقریباً هم اختیارات اجرایی ومواضع قدرت را درانحصار گرفته اند این است که :
اولاً ـ پاس مقام ومسئولیتهای ریاست جمهوری را بنمایندوتأنیاً خوددرقالب قانون اساسی وهمکاری صمیمانه باسایرین محدود ومفتخرفرمایند.والسلام علیکم وبرکاتة .
رئیس ـ متشکرم شما هنوز6 دقیقه وقت دارید.
مهندس بازرگان ـ دیگرتمام شد. العاقل یکفیه الاشارة
ملازاده ـآقای هاشمی من راجع به گناباد مطالبی دارم اجازه بفرمایید صحبت بکنم .
رئیس ـ حرف زیاد است خیلی ازآقایان هم پیشنهاد دارند.
ملازاده ـ بنده هم مطالب مهمی دارم که بایدعرض کنم . 
منشی ـ آقای ملازاده غیرازشما کسان دیگرهم هستند که حرف دارند.
رئیس ـ اکثرآقایان راجع به منطقه خودشان حرف دارند به نوبت اعلام میکنیم بیایندصحبت کنندآقای یارمحمدی تشریف دارند؟
منشی ـ نیامده اند .
رئیس ـ ایشان که امروزاینجا بودند .
منشی ـ  نفربعد آقای انصاری رادهستندکه اگرحاضرباشندمیتوانندصحبت کنند.
رئیس ـ ایشان آمادگی ندارند.
ملازاده ـ آقای مهندس بازرگان 6 دقیقه وقتشانرا به من داده اند.
رئیس ـ خیلی خوب اگروقتشان رابه شما داده اند که بفرمایید.(همهمه نمایندگان )
ملازاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم، چندروزقبل یعنی سه روزبه تعطیلی مانده بوددرشب چهارشنبه بودکه ازمنطقه تلفنهایی به من شدکه درگیری بوجودآمده بودوگفتندبیااینجا ولی من نتوانستم بروم (یکی ازنمایندگان ـ منطقه کجاست؟) منطقه هم مشخص است گناباد، کاخک ،فیض آباد، بجستان بالاخره بعدازتعطیلی که من آنجا رفتم دیدم متأسفانه مقامات مسئول استان یکی ازمقامات آنطورکه بایدبا قضیه برخوردمسئولانه ای نداشته ا ندوظریفانه به قضیه نپرداخته اند(آقا امیری ) نمیخواهم اسم ببرم (خنده نمایندگان ) چون بالاخره آنقدرمبهم گویی شده است که بگذاریدماهم مبهم بگوییم .یک روحانی نما درمنطقه بنام مدنی (حالاکه گفتید)رئیس کمیته انقلاب آنجا که بارها به دوستان به کسانی که ایشانرا میشناسندگفتم دخالتهای ایشان دراین 2 سال زمینه را برای نیروهای چپ فراهم خواهد کردگردش نکردند گفتندتضعیف روحانیت میکنی گفتم ایشان روحانی نیست. با شاه درهنگام زلزله سال 47 عکس داردبا نظام گذشته همکاری میکردوتا آخرین ساعت بارئیس شهربانی وفرمانداری بودحالارئیس کمیته انقلاب شدوآن مسائل وآن کارها رابوجودآوردخودش شلاق زدخودش حاکم بودووو… این را هم کسی گوش نکردزمینه فکری گروهی درتمام مناطق ایران وجود دارد واینطور نیست که بگوییم وجودندارداگرمنکربشویم حقیقت را کتمان کرده ایم باوضع این مسأله که بوده ایشان سعی داشت هرمسأله ای را که بوجود میایدبه ضدانقلاب نسبت بدهد تودة ما میدانندانقلاب شده وازانقلاب هم توقع دارند وقتی درانقلاب به واقعیتها نمیرسندخواه ناخواه دادشان بلند میشودبا مقامات تماس میگیرند نامه می نویسندمی بینندتوجه نمیشودبه نماینده شان نامه نوشتندتوجه نشده بالاجباربه یک جریانی دست میزنند که 5 نفرکشته وچندنفرمجروح میدهد ومسائل دیگرمن نمیخواهم بگویم مسئول این کشته هاتمام آن کسانی بودندکه بعدش هم هیأتهایی فرستادند هیأت فلان آیت الله … فلان آیت الله … رهبر فلان منطقه هرکسی برای خودش ازاین قضیه یک بهره برداری ونانی برای خودش درست کرده است ویک نماینده هم ازطرف برادرریاست جمهورکه بازهم با ایشان درگناباد درفرمانداری صحبت کردم که شماکاره ای نیستیدکه اینجا آمده اید به یکی ازمقامات استان هم گفتم شما هم که مسئول بودیداشتباه کردیدمسائل را مخلوط نکنیدآنچه که هست بگویید دوطرف نیاییدومنافع خودتان را دراینجاطرح کنیدروزنامه های دوطرف قضیه را به صورت عینی ننوشتند ودورغ نوشتنداین رامردم منطقه ازمن میخواستنداگرنکنی ما مجبورخواهیم شد که اقدام کنیم همانطورکه نماینده آقای ریاست جمهوری گفته بود خودتان اقدام کنیدولی من میخواهم واین را تضعیف دولت نمیدانم وازگفته برادران هم میخواهم با گفتن حقایق این مسأله را فراموش نکنند که دولت تعضیف نمیشودنگفتن حقایق، دولت،ریاست جمهورومملکت را به فنا خواهد داد(همهمه نمایندگان) بعدازاین مسائل رفتم آنجا دیدم مردم بما گفتندکه معاون استانداری درمصاحبه اش بما ضد انقلاب گفته است گفته تمام نیروها چپ هستندمن درخود کاخک وگنابادگفتم ممکن است زمینه گروهی وچپ دراینجا باشدولی مردم پینه بسته محروم چپ نیستندآنهاچپ را نمی فهمندکه معاون استانداری درمصاحبه اش بما ضدانقلاب گفته است تمام نیروهاچپ هستندمن درخودکاخک وگنابادگفتم ممکن است زمینه گروهی وچپ دراینجاباشدولی مردم پینه بسته نیستندآنهاچپ را نمیفهمندبایدچپ را برایشان تحلیل کردزمینه حرکت اجتماعی را برایشان فراهم کردزودمردم را خردنکردوبه مردم انگ نزدمسائل شخصی را بایدازمسائل ا نقلاب مثل گذشته نباشیم یادم می آیددرقم ومشهدوتهران تا حرف میزدیم میگفتندچپ هستی مارکسیست هستی ساواکی هستی …
رئیس ـ 1دقیقه وقت دارید.
ملازاده ـ این مسائل راما درگذشته هم دیدیده ایم علی ایحال از مقامات استان مشهدمیخواهم برای گنابادآب بایدتأمین بشوداما نه ازآنطریقی که درگذشته عمل کرده اند بلکه ازطریق خودگنابادمیشودچاه زدواینهم تضعیف دولت نیست که ما عقب نشینی کردیم سپاه گنابادبا اینکه خودم درآنجا سرپرستش بودم وبعلنی من را ازسرپرستیش کنارگذاشتندکه درآن شرایط بخاطر مسائلی من نگفتم میخواهم به سپاه گناباد به صورت عینی رسیدگی بشودوبه این بچه هایی که پاک هستندانگ اینکه توطرفداراین وطرفدارآن هستی نزنندوبه نیروها درحدصلاحیتشان رسیدگی وتوجه بشود نه کسی بزرگ ونه کسی کوچک شودمردم محروم کاخک هم نه ضدانقلاب هستندونه مارکسیست هستندولی گروههای جنبی وعوامل شلاق زدنهای بی موقع وبی موردبدون شرع عاملی است درنفی حیثیت انقلاب حقوق اجتماعی حقوق قضایی مالکیت واین شرایط را مشخص نکردن ضعفهایی است که من بگویم مجلس را خردخواهند کرد نابودخواهندکردهمان نماینده دفترفلان،همانجا این حرفها را گفته بود که مجلس هم کاره ای نیست دیگران هم گفتند دولت کاره ای نیست . آن یکی گفت رئیس جمهورکاره ای نیست مسائل را درمصاحبه های مکررهم گفته ام خواهش میکنم ازبرادران نماینده عزیز خودم به عنوان یک طلبه کوچکی که رنج دیده ام از15 سالگی درزندان بوده ام ازشما میخواهم که بیاییم جریانهارا بابرخوردعینی وسالمش بینیم …
رئیس ـ وقت شما تمام شد.
ملازاده ـ وازاینکه ضعیف شویم نترسیم .والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاتة الله.
3 ـ تذکرات آقای رئیس راجع به استفاده ازاصل 85 قانون اساسی وارجاع لایحه اساسنامه المپیک به کمیسیون نخست وزیری
رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم، ابتدا یک تذکرکوچک بدهم که یکی ازدستورهایی که مربوط به روزچهارشنبه بوده اشتباهاً دردستورروزیکشنبه چاپ شده بود البته روزچهارشنبه هم چاپ شده یعنی دوروز باهم چاپ شده است که امروز تصحیح شده ودردستور امروز اعلام شده است. که اداره قوانین این اشتباه را کرده بود. مسأله ای که امروزدربرنامه هایمان تازگی داردشروع استفاده ازاصل 85 قانون اساسی است دوستان اطلاع داریدکه لوایح زیادی به مجلس آمده است آمده است وطرحهایی هم دردست تهیه است که بزودی به مجلس میایدبعضی ازاین لوایح وطرحها هم مفصل ووقت گیر است خوشتبختانه قانون اساسی راهی بازکرده که ما بطور آزمایشی. البته بطور موقت میتوا نیم تصویب بعضی لوایح را به کمیسیونها واگذار کنیم که اگردوره معینی برایش قرار میدهند مثلاًیک سال یاکمتریا شش ماه یا هرچه مجلس تصویب کرد
مجلس حق تجدید نظردرآن داردوبعداًوقتی که آن دوره تمام شد مجداً به مجلس برمیگردد.ما برای شروع کاردو نوعلایحه را امروز آوردیم که مجلس بدهیم ومطرح کنیم وبرای تصویب کمیسیون ارجاع بکنم. (حالا میگویم چه طور دونوع) و در   کناراین از برسی ای کردیم معلوم شدکه ما بایدکمیسیونها را فعالترکنیم فکرکردیم که یک جلسه رادرهفته کم کنیم وازچهار
جلسه به سه جلسه تقلیل دهیم وفعلیت کمیسیونهارا بیشتربکنیم که به موازات فعالیت بیشترکمیسونها بعضی از لوایح راهم
کمیسیونها تصویب کنند یعنی این که یک روزی که مجلس جلسه علنی نخواهد داشت ازنظر نتیجه بشترکمیسیونها انجام
میشودوچون کارمهم ما، قسمت اساسی برسیهایمان با حوصله درکمیسیونها است فکرمفید باشد البته دراین صورتی است
که مجلس تصویب بکنداین ازاختیارات ما نبودکه چیزی را به کمیسیون ارجاع کنیم حالااولین چیزی راکه ما پیشنهادکردیم
که به کمیسیون برود لایحه ای است که مربوط به اساسنامه کمیته ملی المپیک ایران است که تکثیرشده است وخدمتان هست ولابدملاحظه فرموده اید،پیشنهاد ماهم این بودکه کمیسیون نخست وزیری با کمک کمیسیون طرحهای ا نقلاب که اگربنااست دراین اساسنامه یک تحول چشمگیری درورزش پیش بیایددوستان کمیسیون طرح ا نقلاب هم آنجا نظربدهد
چون اساسنامه است وگمجاندن یک ماده حذف کردن ماده میتواند مایه تحولی درورزش باشد حالااین را مطرح میکنیم، البته چون آئین نامه خاصی هم برای این نداریم وان شاءاللّه درآئین نامه جدید برای این کاربخصوص هم دوستان آئین نامه نویس یک ماده ای اضافه بکنند که کیف ارجاع به کمیسیون را هم بازدر مجلس مشخص کنندکه چه مقدارصحبت بشودوچه مقدار صحبت نشود ما فکرکردیم که یک مخالف ویک موافق در اینمورد صحبت بکندوبعد مجلس رأی بدهد.
آیت ـ اخطار قانونی دارم.
رئیس ـ آقای آیت بفرمایید.
آیت ـ اصل 85 فقط موارد ضروری راقابل ارجاع به کمیسیون میدادندومفهومش این است که اصل قانونگذاری بعهدة مجلس است وکمیسیون یک چیز استثنایی است (رئیس ـ درست است ) واین کاری که الان اینجا شروع شده است اگرپایه گذاری بشودوپیش برود درحقیقت سلب قدرت قانونگذاری ازمجلس است مورد ضروری مشخص است این موارد بسیاراستثنایی، نادراست که کمترین پیش می آیدولی اساسنامه ای مثل،مثلاً این جریان المپیک نه ضروری است نه استثنایی وشایدده ها موردشکل این، گذشته ازآن همیشه این احتیاج به قانون دارد یعنی اختیار قانونگذاری به کمیسیون احتیاج به یک قانون خاصی داردمثل همة قوانین دیگرباید بیایددرمجلس یک فوریتی باشددوفوریتی باشدرویش بحث بشود،تصویب بشود، به کمیسیون درموردخاصی اختیارقانونگذاری داده بشوداین است که خواستم این اخطاررا بکنم که این …
رئیس ـ بسیارخوب تذکری بودکه من بعداًتوضیح میدهم عرض میکنم که ما توجه به این نکته ای که شما میفرماییددرهیأت رئیسه داشتیم ونامه ای به شورای نگهبان فرستادیم این کلمه مواردضروری را توضیح خواستیم آیا منظورازاین ضروری که اینجا آمده چیست؟ یعنی همان مورد ضرورت داشته باشدبه کمیسیون برودیا ضرورت یک حالتی است که درمجموعه وضع قانونگذاری ممکن است پیش بیاید. آیا درشرایطی که مثلاً 100 یا 200 تا لایحه درمجلس جمع میشودومجلس اگرهرروزهم جلسه داشته باشد وتمام وقتمان را جلسه علنی داشته باشیم بازهم جوابگوی این لوایح نیستیم وبخصوص که ازشورای عالی داشته باشیم بازهم جوابگوی این لوایح نیستیم وبخصوص که ازشورای عالی قضایی اطلاع پیدا کردیم که لوایح نیستیم وبخصوص که ازشورای عالی قضایی اطلاع پیداکردیم که لوایح مفصلی درقانون جزایی اسلام تهیه شده است که عنقریب به مجلس می رسدکه خیلی مفصل است. آیااینها مواردضرورت حساب میشودیا نمیشود؟ وآنها درجلسه ایکه من درخدمتشان بودم گفتند که این مواردضروری را خودمجلس میتواند تشخیص بدهدچیزی نیست که بخواهدتفسیرازمابگیردیعنی اگرفکرمیکنیدبرای مجموعه قانونگذاری ضرورتی هست که بعضی لوایح را به کمیسیون بدهیدمثل کمیسیون ا نتخاباتی که آن موقع داده شدیا یک مورد خاصی این ضرورت را پیدا بکندخودتان تفسیرمیکنیددرعین حال ممکن است نامه ای هم برای ما بنویسندبنابراین اگرمجموعه وضع موجودبه عنوان یک ضرورت تشخیص داده بشودقابل قبول است وبحث کردیم من البته فکرکردم که ایشان یک تذکردیگری میخواهند بدهند که آن راهم خوب بوددرصحبتهای قبلی ام میگفتم گفتم دونوع لایحه آوردیم یک نوع همین است که اساسنامه است ونوع دیگرارجاع به داوری است . ارجاع به داوری ازتیپ قوانینی نیست که بعدفرصت داشته باشیم که ازنومجلس درآن تجدید نظر بکند یعنی اگربه داوری رفت وکارش تمام شده است (آیت ـ این قطعاً نمی تواند به کمیسیون برود) بله مااین را آوردیم برای اینکه یک نوعی است که ازاین به بعدهم چون اینطورچیزها داریم مجلس هم تکلیف خودش را روشن بکند چون یک کمیسیونی هم ضمناً سه نفرازدوستان هیأت رئیسه این لوایح را تفکیک میکنندخواستیم ازشما هم تقاضا کنیم این لوایحی که به خدمتتان می رسدشماهم پیشنهاد بدهید به هیأت رئیسه یعنی اگرمواردی راتشخیص میدهیدکه اگر به کمیسیون برود بهتراست شما یا به کمیسیونهاویا افراد به ما پیشنهاد بدهید که ما بتوانیم برای آن با نظر هم ازقبل آماده بشویم . حالا یک مخالف یک موافق صحبت بکند.  
  
منشی ـ دراین موردآقای سلامتیان قبلاً دراین کاغذ به عنوان مخالف نوبت گرفته ا ند.
رئیس ـ خوب، آقای سلامتیان بفرمایید.
سلامتیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم،من ضمن اینکه با استفاده ازاصل85 قانون اساسی درشرایط واوضاع واحوال کنونی به منظورپیشبردکارمجلس وسرعت بخشیدن درآن کاملاً موافق هستم به شرط اینکه ضرورت رعایت بشودوواقعاًدرموارد استثنایی وعمده اینکارانجام بشود نه اینکه بدل به ترتیب وطریقه ای بشود برای اینکه لوایح یا طرحهابجای بحث وبررسی درجلسه عمومی مجلس که خواه نا خواه بهره مندازمزایای اصل 69 قانون اساسی یعنی خاصیت علنی بودن وبه اطلاع عموم رسیدن را هم بهره مندخواهدبودکنارزذ بشودوتعدادی ازلوایح وطرحها بدون اینکه در جلسات علنی مجلس طرح بشود وتمام نمایندگان بتوانند با جزئیات حقوقی که آئین نامه وقانون اساسی برایشان درنظرگرفته راجع به آنها نظر بدهندومردم ه ازنظرات آنها مطلع باشنداین لوایح درکمیسیون که خواه نا خواه محیطی محدودوبسته خواهد بود تصویب بشودوبگذرد . با اصل قضیه موافقم اما درمورد این اساسنامه کمیته المپیک به هیچ وجه موافق نیستم نه اینرا امرعمده ای میدانم نه ازموارد ضروری میدانم نه ازاموری میدانم که کشورکارش متوقف به این باشدبررسی کردم راجع به این مسأله شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران قبلاً 2 ماه ازاین اساسنامه قبلی را عوض کرده بود وتطبیقش داده بود. اساسنامه المپیک معمولاً یک چیزی است که برای تمام کشورهای دنیایک شکل واحد دارد اگرآن شکل رارعایت نکنند ازکمیته بین المللی المپیک کشورها را بهانه جویی ودنبال ما هستند که ما را به شکلی ازمجامع بین المللی المپیک بیرون بکننددراین شرایط واوضاع واحوال من فکرمیکنم اصلاًضرورتی نداشته است که این بیاید واگربه بحث مجلس گذاشته میشدبه عنوان بحث کلیات مخالف طرح وخواستار رد کردنش بودم همان چیزهای قبلی درست است وبنابراین این را ازمواد ضروری که به کمیسیون ارجاع بشودنمیدانم  وخواستاراین هستم که بطورکلی این لایحه مربوط به اساسنامه المپیک چون میتواند آن تالی های فاسدرا هم داشته باشدمن سردرنیاوردم علت وا نگیرة طرحش درشرایط فعلی که کشوراین مشکلات را دارد چیست؟ وحتی حق عضویت واحدها وفدارسیونهای جمهوری اسلامی را به المپیک پرداخت نکرده است . به این عنوان وبه این دلیل که گفته مسائل ومشکلات دیگری الان درکشورداریم پول بایدصرف مسائل دیگربکنیم نه صرف کمیتة المپیک . دراین شرایط واوضاع واحوال طرح کردن چنین مسأله ای وارجاعش به کمیسیون حتی به اصل کارارجاع لوایح به کمیسیون خدشه وارد میکندچون یک امرکاملاًغیرضروری وغیرمفیداست .
معین فرـ آقای هاشمی اجازه بفرماییدبنده اخطارقانونی دارم .
رئیس ـ بلی اخطارقانونی داریدبفرمایید.
معین فر ـ بسم الله الرحمن الرحیم، همان اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موردنظربنده هست که درآن اصل نوشته شده است که درموارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی ازقوانین را بارعایت اصل 72 به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند. دراین صورت این قوانین درمدتی که مجلس تعیین مینمایدبه صورت آزمایشی به موقع اجرا گذاشته خواهدشدمطلبی که درمجلس مطرح میشودیا به صورت طرح خواهد بودیا به صورت لایحه بنابراین مسأله ای که الان مطرح شده است واین مسأله دردستورجلسه ماهم نبوده است (اگربوده است معذرت میخواهم اشتباه ممکن است من کرده باشم)این مسأله قاعدتاً باید به صورت لایحه ای با ذکراینکه برای چه مدتی میخواهیم به صورت یک طرحی یابه صورت لایحه ای ذکراینکه برای چه میخواهیم به صورت آزمایشی اینرا به تصویب برسانیم باذکرآن میآمد بعد به عنوان یک لایحه وطرح عادی اینجا مطرح میشدوگرنه اگربناباشد این بدعت گذاشته بشودکه ما با مسائل مهم مملکتی ولوایح مهم یک دفعه مواجه بشویم وبیایددرمجلس وگفته بشود ویکنفر موافق ویک نفرمخالف صحبت بکندبه کمیسیون داده بشود یعنی خوداین هم برطبق نظامنامه وآئین نامه خاصی نبوده است به نظرموافق صحبت کنند بعدبایک قیام قعودرأی گرفته بشودواین بروددرکمیسیون این بدعت بسیاربدی خواهد بودواز صورت عادی آن خارج میشودبنابراین اگرمساله ای درآتیه آنچنان مهم بودکه ما میخواهیم بصورت آزمایشی تصویب کمیسیون را برای آن مدتی که تازه ما تصویب میکنیم ملاک قراردهیم اینقدرارزش دارد که خود آن مطلب بصورت قانون به مجلس بیاید. بنابراین من سؤالم الان این است که آیا این مسأله به صورت طرح مطرح است یا بصورت قانون مطرح است؟ وهرکدامش هست مدتی که برایش میخواهند چیست وچگونه است؟ متشکرم .
رئیس ـ اجازه بدهید من یک تذکرکوچکی بدهم اولاً چون حرف آقای سلامتیان وحرف آقای معین فر یک نقطه مشترک داشتند ما اتفاقاً جزواصولمان دراینکاراین بودکه مسائلی که جهات سیاسی دارد ونیاز دارد که مردم مطلع باشندواطلاعش هم لازم است حتماً اینها به کمیسیون نرود ودرمجلس مطرح بشودودرمجلس بحث بشودکه مردم درجریان آن قرار بگیرند ولی چیزهایی ازاین قبیل مثل اساسنامه المپیک است که بعددرمجلس هم مطرح میشود ومجلس هم نگاه میکنداینطورنیست که ما خودمان حق ارجاع داشته باشیم ولی اگرمجلس دیدلازم نیست بحث علنی وعمومی اینجا بشود ارجاع میکندرأی میدهد البته حرف آقای معین فر قسمت دیگرش که یابه صورت طرح یا لایحه بایدمطرح بشود این لایحه ای است که آمده مجلس وخود قانون اساسی گفته این لایحه میتواند به کمیسیون ارجاع بشودالبته من عرض کردم کیفیت ارجاع این به هیچ نحوی دراین مورد به خصوص نیامده است من راه معینی نداشتم درگذشته هم یک مورد داشتیم که فرستادیم لذا ما درمجلس مطرح کردیم که ازهمین حالا شیوه ای مشخص بشود ما هیچ اصراری هم نداریم که یک شیوة خاصی را به مجلس تحمیل کنیم دلمان میخواهد درست بامشورت ورسیدگی رفقا یک راهی پیدا بکنیم .ضمناً قضیه مهم وضروری رااز هم جداکنیدضرورتی که مارویش تکیه میکنیم آقایان بحث نکنند این است که درمجلس الان دهها لایحه حاضراست وفرصت رسیدگی نیست وتنها راه موجود برای شکستن این بن بست این است که به کمیسیون بدهیم ما ضرورتی که به آن الان اتکادارید؟ بفرمایید.خواهش میکنم این تذکرات قانونی تکراری نباشد البته یک بحثی است که به هرحال سرنوشت سازاست برای ما دراین مجلس ارزش بحث دارد.
منشی ـ آقای هادی بفرمایید.
هادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، اولاً طبق اصل 85 تنها این اختیارقانونگذاری به کمیسیون داخلی مجلس داده میشودوشما فرمودید (رئیس ـ کمیسیونهای داخلی ) کمیسیونهای داخلی مجلس ونه کمیسیون المپیک نخست وزیری .
رئیس ـ نه با آن نیست منظورکمیسیونهای داخلی است .
رئیس ـ شما اشتباه کردید.
هادی ـ ثانیاً مسأله ای که هست دراین قانون میگوید این قوانین درمدتی که مجلس تعیین مینمایدبه صورت آزمایشی اجراءمیشود. بعضی ازمسائل مثل داوری که خودشما فرمودیدواساسنامه کمیتة ملی المپیک اینها نمی تواند به صورت آزمایشی انجام بشود . اساسنامه را یک طرفش ایران است . یک طرفش هم خودسازمان المپیک است یعنی چه بسا اگرشما اساسنامه را به یک نحوی تصویب کردیداین اساسنامه باعث بشود که شما را ازالمپیک اخراج بکنندیا قبول نکنند یااشکال تراشی بکنند. پس این چیزی نیست که به صورت آزمایشی بشودعمل کرد(رئیس ـ این چه اخطارقانونی بودآقای هادی؟ ) اجازه بفرمایید اصلاً این مواردی نیست که بشودارجاعش داد به کمیسیون واین بایداینجا مطرح بشودآن مسأله دومش هم این است که طبق اصل 139 نمیتواند آن داوری به کمیسیون ارجاع بشودآن حتماً بایددرمجلس باشد.
رئیس ـ آنرا من عرض کردم مخصوصاً آوردیم که نوع لوایح ارجاعی به کمیسیون مثخص بشود. حالا شما بعد روی آن بحث کنیدواین اخطارقانونی نبود.
محمدمجتهدشبستری ـ آقای هاشمی من اخطارقانونی دارم .
رئیس ـ شما هم اخطارقانونی دارید، بفرمایید. اخطارآئین نامه ای یا قانونی ؟
محمدشبستری ـ اخطارقانونی دارم .   
منشی ـ آقای محمدشبستری بفرمایید.
محمدمجتهدشبستری ـ بسم الله الرحمن الرحیم، نکته ای که مورد غفلت قرارگرفت ومن درمطالب آقایان محترم ندیدم راجع به اصل 85 میخواهم آنرا تذکربدهم وآن دوسطر آخر این قانون است ولی درموارد ضروری میتواند اختیاروضع بعضی ازقوانین رابا رعایت اصل 72 به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کنددراینصورت (مطلب بنده بعدازاین است) این قوانین درمدتی که مجلس تعیین مینمایدبه صورت آزمایشی اجرا میشود معنای این جمله این است که بعدازآن قانون درکمیسیون تصویب شدیکباردیگربرای مجلس باید معلوم بشودکه این قانون چیست؟ همة آقایان آن قانون رامطالعه بکنندوبعدازاطلاع همة نمایندگان تازه روی مدت مجلس تصمیم بگیرد. مسأله به این شکل نیست که ازاول قبل از تصویب شدن این قانون وقبل ازروشن شدن ما هیت کم وکیف قانون مجلس بگویدکه ما به فلان کمیسیون اختیار میدهیم که قانونی را که وضع میکندبه مدت 5 ماه به اجرابگذاریم یک چنین چیزی نیست . اگردرآن ا نتخابات هم یک چنین چیزی واقع شده است خلاف اصل 85 قانون اساسی بوده است وبنده الان دارم به این مسأله متذکرمیشویم بعدازآن که تصویب شددرکمیسیون وهمه آقایان نمایندگان ملاحظه کردند وفهمیدند که این قانون چیست؟ بعد تازه مجلس بایدروی زمان ومدت که 5 ماه،6 ماه ،چقدربصورت آزمایشی اجرا بشودنظر بدهد. بنده ازصحبتها اینطوری فهمیدم که ازاین نکته غفلت هست واگرغفلت بشود خلاف این ماده خواهد بود.
رئیس ـ بسیارخوب این تذکرشما البته به جریان امروزمربوط نمیشدهمانطورکه شما میفرمایید ما هم توجه داشتیم که مدت را ما امروز نبایدتعیین کنیم مدت را بعدازتصویب بایدتعیین بکنیم . یعنی ما امروز نمیگوییم برای یکسال تصویب کنیدآقایان اینرا که تصویب کردند تعیین میکنیم که نوبت این یکسال است یا دوسال است یا شش ماه است این تذکرمربوط به جریان امروزما نبود. بعنوان موافق یک نفرصحبت کند. آقای الویری بفرمایید .
یکی ازنمایندگان ـ آقای هاشمی آیا این موردبه مورداست؟
رئیس ـ بلی این مورد است ما فقط داریم روی المپیک بحث میکنیم اجازه بدهید ایشان صحبت کنند . سؤالتان را کتبی بفرستید.
معادیخواه ـ سؤال این است که آیا مادرآئین نامه کیفیت طرح وبحث دراین مسأله راداریم یا نه؟
رئیس ـ خیر، نداریم .
معادیخواه ـ اگرنداریم پس چطوری هیأت رئیسه طبق آئین نامه اینکاررامیکند.
رئیس ـ خوب این یک کاری است ما برای هرچیزی که آئین نامه نداریم نمیتوانیم برای همیشه معطلش بگذاریم .
معادیخواه ـ بایداول کیفیت طرح اینطورمسائل را درمجلس روشن کرد.
رئیس ـ این عین حرف آقای آیت بودکه گفتند قانون ندارد خیلی کارهایی هست اما چون ما برای بسیاری ازاصول قانون اساسی هنوز قانون ننوشتیم واینطورمواردرا نمی توانیم تا ابدبگذاریم .
دیالمه ـ وقتی اخطار قانونی میشود ووارد است باید متوقف بشود.
رئیس ـ واردنیست .
دیالمه ـ وارداست وباید مسأله متوقف بشود وباید روشن بشودکه آیا این مسأله بایدقانون مشخصی داشته باشد یا نه؟ الان بایدمسأله را متوقف نگهدارید.
رئیس ـ عرض کردم برای بسیاری ازاصول قانون اساسی هنوز قانون ننوشته ایم. مثلاً الان رئیس جمهوری برای پیاده شدن اختیاراتش درقانون اساسی هیچ قانونی ندارد شورای عالی دفاع هیچ قانونی نداردتمام این نهادهای جدیدی که درقانون اساسی آمده اند هنوزقانونشان را ما ننوشتیم اگرتمام اینها را شما بخواهید بگذاریدبرای روزی که قانونشان نوشته بشودبایدهمة کارهای مملکت بخوابدوما دراین موارد اینگونه سخت گیریهای ریزکه کارهایمان را داردمتوقف میکندنمیتوانیم بکنیم عرضکردم نصف قانون اساسی (نصف حالانباشد) لااقل یک چهارم قانون اساسی مطالبی است مربوط به چیزهای جدیددراین کشورکه باید برای همة آنها قانون بنویسیم من یک روزهم گفتم گروهی ازقانوندانهارا دعوت کردم واینجا تشریف دارند ودارندکارمیکنند برای همة اینها قانون مینویسندولی یک مقدارزمان لازم است (معادیخواه ـ اگراجازه بفرمایید تفاوتش را من عرض میکنم ) حالا آقای الویری هم نظرشان را بگویندبعدببینیم به کجا میرسیم .
شمس الدین حسینی ـ من هم اخطارقانونی دارم .
رئیس ـ خیلی خوب آقای شمس الدین حسینی اخطارقانوینتان را بگویید.
شمس الدین حسینی ـ ملاحظه بفرماییدکمیته بین المللی المپیک . این احتیاج دارد به یک مقرراتی که با مقررات بین المللی وفق بدهد ما نمیتوانیم یک قانونی را که میخواهیم به مجامع بین المللی ا بلاغ کنیم بگوییم آقا این قانون هنوزآزمایشی هست اجازه بدهیدتاما 6 ماه همان سربرودممکن است بعداز6 ماه اصلاً ما خودمان …
رئیس ـ این اخطارقانونی است ؟ (دکترحسینی ـ اجازه بفرمایید) ما نمیتوانیم قبول کنیم آقای دکترحسینی نمی فهمند اخطارقانونی نیست . خوب مخالفیدپس به عنوان مخالف بفرمایید.
دکترحسینی ـ نه واقعاً این مقاوله نامه هست؟ اگرمقاوله نامه هست اگرقرارداداست یا هرچه میخواهدباشداین را ما نمیتوانیم بصورت آزمایشی… 
رئیس ـ این مقاوله نیست، بلکه ما یک قانونی رادرکشورخودمان داریم میگذارنیم اینکاری به المپیک بین المللی ندارد.
دکترشمس الدین حسینی ـ فقط برای خودمان میخواهیم این رااجرا کنیم؟
رئیس ـ بله اخطارقانونی نیست آقای حسینی . بسیارخوب آقای الویری بفرمایید .
الویری ـ بسم الله الرحمن الرحیم، نکته ای که درواقع برای ضرورت ارجاع این اساسنامة کمیته ملی المپیک به کمیسیون میخواستم صحبت بکنم برمیگردد به این مطلب کلی که اشاره کردندموارد مهم را بایستی ارجاع کرددرحالی دراصل 85 قانون اساسی گفته است درمواردضروری میتواند این کاررامجلس ا نجام بدهد این مواردضروری میتواند این کاررا مجلس ا نجام بدهداین مواردضروری به این مفهوم نیست که خودآن لایحه یا طرح یک مسأله ضروری وحیاتی هست بلکه این هست که درمقابل چیزهای دیگری که دردستورکارمجلس قرارگرفته است وحجم کارزیادی که مجلس داردکل مجلس احساس ضرورت میکندکه یک مسأله غیرمهم را ارجاع بدهد به کمیسیون ها این طبیعی است. مسائل مهمی که الان مجلس بایدبه آن رسیدگی بکندومردم هم به آن توجه دارند مسلماً اینها درجلسه علنی مالکیت دراینجا مطرح بشود (مالکیت زمین ) فکرنمی کنم مجلس رأی بدهدکه فرض بکنیم به کمیسیون ارجاع بشودیا مسأله بودجه یامسأله شوراها،یا مسأله احزاب وگروهها ومشابه اینها… چون یک مسأله کلی واجتماعی هست وهمه هم علاقمندهستندکه اطلاع داشته باشندوبه کمیسیون هم مسلماً ارجاع نمیشود.اماما مواجه هستیم با چیزهایی که وقتی که بیاید درجلسه علنی هم طرح بشودیکساعت،دوساعت هم که وقت 200 نفررا بگیرد یک ذره تغییردرآن بوجودنمی آیدمثل آن جریان آمبولانس که 10 آمبولانس میخواهندبخرندحالاتویاتا بخرند یا فولکس واگن بخرند. وقتی که دراینجا طرح بشوداین را اگر5 نفرهم دریک کمیسیون بنشینندبخوبی میتوانند همان کاری را انجام بدهندکه اینجاباید2 ساعت وقت همه گرفته بشود ودراین مورداساسنامه کمیته ملی المپیک هم بازبه همین صورت هست. وقتی که دوتا کمیسیون که کارشان اصلاً به این مربوط هست. میتواننداین مسأله را بررسی بکنندومجلس به کارهای با اهمیت تر بپردازد. باتوجه به اینکه اگرما بخواهیم مجلس فعال باشدبه ازای هریکساعتی که درجلسه علنی هستیم بایستی 4 ساعت غیرازاین ساعت راصرف کارمجلس بکنیم تا بتواندجلسات علنی پربارترباشدوالسلام .
رئیس ـ چون قضیه مهم است یک مخالف وموافق دیگرهم صحبت بکند.
منشی ـ آقای آقا محمدی بفرمایید.
معین فرـ آقای هاشمی من بعنوان مخالف صحبت نکردم .
آقامحمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم …
سلامتیان ـ آقای هاشمی این مطلبی که شما فرمودیدکه اساسنامه ما
بایدعین مقررات اساسنامه ملی المپیک باشد…
رئیس ـ خیلی خوب کمیسیون بایدهمه آنها را مراعات کند.
سلامتیان ـ آزمایشی است؟
رئیس ـ اصلاً آزمایشی نیست .
آقامحمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، طبق اصل 85 قانون اساسی سمت نمایندگی قائم به شخص است.
منشی ـ آقای قره باغی مخالف دوم هستند .
رئیس ـ آقای قره باغی قبل ازشما هستند.
آقامحمدی  ـ آقای توکلی بمن نوبت دادند .
توکلی ـ من اشتباه کردم .
قره باغی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، من مخالفتم را بااین شعرشروع میکنم : غافل منشین نه وقت بازیست        وقت هنراست وسرفرازیست (این را عاقلان دانند)مخالفت من باارجاع این لایحه به کمیسیون نه ازاین جهت است که آقای سلامتیان مخالفت کردند که فرمودند : من هیچگونه ضرورتی درارجاع این اساسنامه کمیته ملی المپیک به کمیسیون نمیبینم برای اینکه منظورازضرورت این است که وقت جلسه علنی مجلس تنگ است مطلب هم جزئی است، برای اینکه وقت مجلس گرفته نشودومسائل مهم هست این ضرورت ایجاب میکندبعضی لوایحی که ضرورت نداردبالفوردرجلسه علنی مجلس مطرح بشودمیشودبه کمیسیون مربوطه ارجاع بشودوازاصل 85 قانون اساسی هم ظاهراً منظورهمین معنااست.مخالفت من ازاین جهت نیست کما اینکه موافقت آقای الویری همان مطلبی بودکه آقای آیت به عنوان اخطارآئین نامه ای اعتراض کردند وآقای رفسنجانی رئیس مجلس جواب دادند مطلب تازه ای نبودواساساً درمخالفت وموافقت این لایحه مطلب تازه ای نبوده است ونیست . فقط مطلبی که من درمخالفت میخواهم عرض بکنم این است که اساساً طرح این مسأله درجلسه علنی مجلس که مسلماً یکساعت ونیم وقت مجلس را می گیرد، اینقدرلوایح ضروری که ملت تشنه است ا نقلاب کرده تا قرآن پیاده بشود، احکام اسلام پیاده بشوداکثرملت ما درنگرانی به سرمی برند که آیا این که گفته شده قوانین اسلام پیاده خواهد شد یک وعدة توخالی بود به ما دادند یا واقعیت دارد؟ اینقدرلوایح که شورای عالی قضایی تهیه کرده که یک مقدارش را فرستاده است به مجلس ومقدارزیادی دردست تهیه هست اینها چرا مطرح نمیشود ؟ قانون مسکن قانون اجاره هکذا معاملات زمین این مسأله حدود مالکیت دراسلام اینها برای کشورما ضرورت حیاتی داردومسائل دیگرواقعاً مسائل بازی را که یک عده می خواهند بروند عرض میشودکه دریونان یا شوروی بازی بکنند درآب شنا بکنند آقای رئیس مجلس اجازه میدهیدکه برودکمیسیون (رئیس ـ آقای قره باغ خارج ازموضوع صحبت میکنید) اساسنامه اش تصویب بکند اصلاً باطرح کردنش من مخالفم.
رئیس ـ حالا طرح که شده است. حالایک موافق صحبت بکند.
منشی ـ آقای موحدی ساوجی بفرمایید.                                                  
موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، البته عقیده ها وسلیقه ها خیلی مختلف است قطعی است که طرح این اساسنامه درمجلس شورای اسلامی به عنوان یک لایحه ضرورت داشته ودارد زیراکه قشرعظیمی ازجوانها و نوجوانهای جامعة ما به این ورزش وبازیها علاقه دارندوبایستی ورزش را به دورازهمه بهره برداریهای ا نحصاری وفرصت طلبانه وسیاسی وفسادوسایرجهاتی که مخل به اخلاق وشرافت جامعه هست بایستی که به ورزش اهمیت به سزایی دادولی اینکه اساسنامه کمیته المپیک ایران با مقداری اصلاحاتی که مثلاً انجام شده است وحالا آمده است این آیا نیاز وضرورت آنچنانی دارددربرابر آنهمه لوایح وطرحهای خیلی ضروری که ما درکشورمان داریم این حتماً درجلسه علنی مطرح بشود با این همه موادی که دارد وچندین روزهم وقت مجلس را بگیردومثلاً دوشوری هم بشود . اینست که من فکرمیکنم احتمالاً اکثر تمایندگان تأیید بفرمایندکه مسأله همین اساسنامه کمیته المپیک اگربه کمیسیون مربوطه ای برودودرآنجا بررسی دقیق بشود وبعد هم که شورای نگهبان البته نظرش را خواهد داد این خیلی به مصلحت فعلی کشورما هست ولذا من خواهش میکنم اگرممکن است . رأی گیری بشود.
رئیس ـ خوب چون هنوزحدنصاب نمایندگان کامل نیست موافق ومخالف صحبت کنند تا آقایان تشریف بیاورند .
امامی کاشانی ـ موافق هستم .
معین فر ـ من مخالف هستم .
منشی ـ آقای آقا محمدی بفرمایید.
رئیس ـ آقای آقا محمدی بفرمایید.
آقامحمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، طبق اصل 85 سمت نمایندگی قائم به شخص است وقابل واگذاری نیست این اصل است . اما اینکه ما بخواهیم تصویب بعضی چیزها را برای اجرا درآزمایش واگذارکنیم این هم اجازه اش داده شده ولی باید ماطی یک ضوابطی اینکاررا بکنیم یعنی ما باید یک قانون مشخص داشته باشیم که اولاً ضرورتها اولیه را چه کسی تشخیص میدهدو میاورد به مجلس همینکه شما الان درهیأت رئیسه یک کمیته میخواهیدتشکیل بدهیدکه آنها تشخیص بدهندمجلس بایدطبق قانون چنین اختیاری را به هیأت رئیسه بدهد که اینکاررا بکندبعدکه شمامی آوریدبه مجلس نحوة صحبت درمورداینکه آیا مطرح میشودآیا زمان قبلاً تعیین میشود؟ همین ایرادی که آقای شبستری واردکردند به نظر من ایرادی نیست که حالا ما بتوانیم رویش بایستیم علتش اینست که ما قانونی درموردآن نداشتیم ما آیا مدت رااول تعیین میکنیم یا به کمیسیون میرودومثلاً کامل که شدبه اطلاع ما میرسدبعدمدت را تعیین میکنیم یانه قبلاً میگوییم که این قانون راما دیدیم دراینمدت اجازه میدهیم که آزمایشی اجرا بشوداین هست که بعدازآن مثلاً بایددردستورقراربگیردبنابراین خودش احتیاج به یک قانون داردواشکال شروعش بدون قانون خواهد بودکه خودمجلس درواگذاری حقش قانونی عمل نمیکندوقتی قانونی نشدحق نمایندگی ازآن گرفته میشوداگرضابطه داشت نمیشوددیگرهرروزیک جوری عمل کردونتیجتاً یک عده اگرموقع تصمیم گرفته باشندمثلاً امروزنظرشان را عوض بکنند فردا یک نظردیگری، پس فردانظردیگری. هرروزبایک ضابطه به کمیسیون برودواین خودخلاف این اصل میشودوحق نمایندگی را مخدوش میکندوسبب حرف هم میشودولی اگرما یک قانون منسجمی آوردیم وتصویب کردیم درمجلس که این حدودش هست بااین اختیارات میتوانیم واینهم نحوة عملکردش هست رئیس مجلس هم طبق قانون عمل میکندوقانونی هم عمل میکندوهیچ نوع حرف وا نگی را هم اجازه داده نمیشودوعلاوه برآن حق نمایندگی هم حذف نمیشودکه الان هیأت رئیسه ازمجلس اجازه بگیردکه یک چنین قانونی را تدوین بکندوبه مجلس بدهد.
منشی ـ آقای رهامی موافق بفرمایید.
رهامی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، این مطلبی که میخواهم عرض کنم آنروزهم که 10 دستگاه دستگاه آمبولانس مطرح بود خدمتتان عرض کردم. برادرها وخواهران نماینده درمقابل مجلس اصلاح ودرست کردن یک سیستم اساسی حکومت (نظرمالکیت ازنظرمسأله سیاسی ازنظرتعیین یک چارچوب اساسی برای تعیین یک نظام جدید) قرارگرفته است ما اگربخواهیم مسائل خیلی جزیی وتخصصی راکه وقتی به کمیسیون میرودوبه مجلس برمیگرددهیچ تغییرعمده ای درآن نمیشودوثانیاً یک تغییرجزیی درآن قانون هم نقشی درسرنوشت مملکت نداردمثل اصلاح بعضی آئین نامه ها اصلاح بندج ازبندفلان یا همین جریان 10 آمبولانس وغیره باهمین اساسنامه کمیته ملی المپیک ما اگرمیخواهیم جداً به کاراساسی خودمان برسیم ودرمجلس نظام جمهوری اسلامی را شکل ومحتوایش را درست کنیم وبدهیم دست دولت نبایدمرتب بنشینیم وبه کارهای روبنایی ورفرمیستی بپردازیم بلکه مجبوریم که به کمیسیون ها اختیاراتی بدهیم وقانون اساسی هم این اختیاررا بما داده که ما به کمیسیون اختیارات بدهیم ودرحد تخصصشان مسائل جزیی را خودشان تصویب کنندتاما بتوانیم به کاراصلی برسیم شما قبول کنیدکه اگرما همینطوربه حالت عکس العمل وواکنشی تبدیل بشویم وفقط به اصلاح تبصرهها  وبندها وماده ها مشغول بشویم هیچگاه موفق نمیشویم که آن نظامی را که میخواهیم وآن سیستمی را که میخواهیم چه ازنظراقتصادی،سیاسی، احزاب وگروهها پیاده کنیم من ازشما خواهش میکنم اینجا اینقدر مته به
خشخاش نگذاریداجازه بدهیدما اختیارات را به کمیسیون بدهیم درشکلش اگرآقایان اشکالی دارند،درشکل واگذاری این اختیار،خوب بحثی نیست می نشینیم بحث میکنیم تا ببینیم به چه نحوی این شکل را باید اجرا کردیعنی یک آئین نامه ای یا یک ماده واحده ای درمجلس بگذرا نیم که چه نحوی بتوانیم اختیارات را به کمیسیونها واگذارکنیم ولی اصل قضیه باید باشدوالاشما هرروزمواجه با اشکال میشوید الان 200 لایحه درنوبت خوابیده یکماه یا دوماه دیگرشاید400 یا 500 لایحه بشودوهمه این لوایح عمدتاً چیزهایی هستندکه فعلاً دولت با آنها مواجه است مثلاً یک قانونی بوده که درعرض شصت ، هفتاد، هشتاد سال گذشته هردومجلس تصویب کردند همه این قوانین باید اصلاح بشوددرنتیجه شما تابیست،سی سال دیگرهم نمیرسدیک چهارچوب اساسی برای مجلس تعیین بکنید اینست که ازشما خواهش میکنم درمسائل جزئی مثل جریان المپیک البته درست است که را بطه ماراباکشورهای خارجی دررابطه بابازی المپیک تعیین میکندولی نظام جمهوری را بهم نمیزندیعنی اگربرودبه کمیسیون وبعد بیاید به مجلس هیچ تغییرعمده ای هم نمیشودبنابراین میشوداین نوع اختیارات رابه کمیسیونها دادحالاشکلش را هم گفتم میشودتعیین کردکه چه نحوی بایدبه کمیسیون اختیارات دادخیلی از این لایحه شایدحدوددویست، سیصدتا ازاین لوایح که اینجا هست به کمیسیونها مربوط میشودودرکمیسیون هم خیلی راحت میتواننداصلاحات را انجام بدهندشما چراوقت مجلس راکه هفته ای سه یا چهارجلسه است وحالاتبدیل میشودبه سه جلسه، سه جلسه چهارساعته که نیم ساعت هم ازآنطرف دیرمیآئیم تبدیل کنیم به بحث درباره اصلاح یک ماده با دویست نفرنماینده هیچگاه هم نتوانیم به چهارچوب های اساسی برسیم شما الان درمقابلتان اصلاح قوانین دادگستری، قوانین دادگستری، آئین دادرسی مدنی وکیفروازاین قبیل حدودچندهزارقانون میشودشما چطورمیخواهیداینهارا دربرنامه تان قراربدهید؟ ده بیست سال دیگرهم نمیرسد. ومسائل مملکت همینطورمیماندمیداند وبعدنارضایتی، غلط بودن سیستمها غلط بودن کارادارات، غلط بودن سیستم ا قتصادی وغیره باعث میشودکه خدای نکرده حکومت با مشکلات عمده ای مواجه بشودازنظرشکل اگراشکالی هست یک ماده واحده ای آقایان میتواند تصویب کنندتا نحوه واگذاری ا ختیارات به کمیسیونهارا تعیین کنیم .
رئیس ـ متشکرم . من ازنظرشکل هم اشکال اساسی نمی بینم قانون اساسی خودش این اصل را روشن کرده وما میتوانیم ارجاع بکنیم حالاآنچه که می خواهیم تعیین بکنیم این است که کسی پیشنهادبدهدچه جوری درمجلس مطرح کنیم وچه جوری عمل کنیم آن کیفیت را هم بعداً تعیین میکنیم 181نفردرجلسه حاضرندنمایندگانی که باارجاع اساسنامه کمیته ملی المپیک به کمیسیون نخست وزیری وطرحهای انقلاب باهم یعنی پیشنهاد ما اینست که هردوباهم باشند ….
هادی ـ نمی تواند تصویب کند.
رئیس ـ ورزش دراختیارکمیسیون نخست وزیری است
هادی ـ کمیسیون نخست وزیری چیست ؟
منشی ـ کمیسیون نخست وزیری آقای هادی کمیسیونی است که سازمانهای وابسته به نخست وزیری را رسیدگی میکندودرمجلس است.
رئیس ـ کمیسیون نخست وزیری همه سازمانهای دولتی را شامل میشودکه یکی ازآنها هم ورزش است آقای هادی توجه نکردند خیال میکنندما به نخست وزیری میفرستیم درداخل مجلس یک کمیسیون داریم بنام کمیسیون نخست وزیری که لوایح همه سازمانهای وابسته به نخست وزیری درآن کمیسیون تصمیم گیری میشودمنجمله ورزش .
محمدمحمدی ـ با طرحهای انقلاب هیچ مناسبتی ندارد.
رئیس ـ کمیسیون طرحهای انقلاب را به این جهت اضافه کردیم که گفتیم درورزش ممکن است یک نظرخوبی بدهند. واعضاءکمیسیون نخست وزیری هم کم هستند.
محمدرضا عباسی فرد ـ دوکمیسیون خلاف است. یک کمیسیون بایدباشد.
رئیس ـ من توضیح دادم جهتی که ما فکرکردیم این بودکه طرحهای انقلاب ممکن است نظرات انقلابی درورزش داشته باشندکه آنجا بتوانندمؤثرباشندحالااین پیشنهاد هیأت رئیسه است اگرتصویب نشدبعدممکن است عوض کنیم . میخواهیداول برای ارجاع آن به خودکمیسیون نخست وزیری رأی بگیریم ؟ (عده ای ازنمایندگان ـ همین کاررا بکنید) بنابراین حالاما به ارجاع این لایحه به کمیسیون نخست وزیری رأی میگیریم تا آنها بتوانند یک قدری خودشان را تقویت کنند وبادیگران هم مشورت کنندعده حاضر 182 نفرهستند نمایندگانی که باارجاع اساسنامه المپیک به کمیسیون نخست وزیری .برای تصویب موافقندقیام بفرمایند(اکثربرخاستند) تصویب شد.
معین فر ـ جناب آقای رئیس ! برای تعیین مدت به مجلس برمیگرددونظرکمیسیون برای مدت آن قطعی نیست؟
رئیس ـ بلی مدتش را مجلس تعیین میکندآقای معین فرتذکرمیدهندکه وقتی که تصویب شد مدت اعتباراجرای قانون را باید به مجلس تعیین بکند. وهمینطورهم هست البته قانون اساسی یک ا بهامی دارد. ولی ظاهرقانون اساسی اینست که بعداًبایدرأی بدهند.حالا این راازشورای نگهبان هم میپرسیم . اما درمورد لایحه دوم ما خیلی اصرارنداریم ولی فقط برای اینکه تیپ کارمان درآینده روشن بشودآوردیم.
یکی ازنمایندگان ـ مطرح نکنید.
رئیس ـ بسیارخوب مطرح نمیکنیم ولی ازآقایان خواهش میکنم با مطالعه لوایحی که خدمتتان هست اگرپیشنهادی داریدکه این لوایح به کمیسیونها داده بشودپیشنهادتان را به هیأت رئیسه بدهیدکه رویش مطالعه بکنند.
4 ـ تصویب قانون حداکثر حقوق بازنشستگی
رئیس ـ دستوربعدی گزارش شوردوم کمیسیونهای امورواستخدامی واموراقتصادی ودارایی درخصوص لایحه حداکثرحقوق بازنشستگی است مخبریا منشی کمیسیون برای توضیح تشریف بیاورند.
رئیس ـ آقای فؤادکریمی شما تشریف میآورید؟
فؤادکریمی ـ منشی کمیسیون آقای لاری است ولی فکرمیکنم ایشان آمادگی نداشته باشند.
رئیس ـ ازمخبرین محترم کمیسیونهاخواهش میکنیم روزهایی که لوایح مربوط مطرح میشود خودشان را برای توضیح آماده کنند.
فؤادکریمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، گزارش ازکمیسیون کارواموراجتماعی وامورادارای واستخدامی به مجلس شورای اسلامی .درجلسه مشترک کمیسیونهای کارواموراجتماعی واموراداری واستخدامی که درمورخه 8/11 / 59 تشکیل گردید. لایحه حداکثرحقوق بازنشستگی برای شوردوم مطرح شدوبعدازبررسی پیشنهادات رسیده وردآنها متن اصل لایحه عیناً وبااکثریت آراء تصویب گردید.رئیس کمیسیونهای مشترک کارواموراجتماعی واموراداری واستخدامی ـ دکترهنجی گزارش ازکمیسیون اموراقتصادی ودارایی به مجلس شورای اسلامی . لایحه مربوط به تعیین حداکثرحقوق بازنشستگی وپیشنهادات واصله برای شوردوم درکمیسیون اموراقتصادی ودارایی درتاریخ 7/11/ 59 موردرسیدگی قرارگرفت وبعدازبحث وتبادل نظربصورت اصلاح شده زیربا اکثریت آراء تصویب شدکه برای شوردوم به مجلس تقدیم میشود.
                                                          رئیس کمیسیون اموراقتصادی ودارایی فؤادکریمی
لایحه بازنشستگی راجع به حداکثرحقوق بازنشستگی .
ماده واحده ـ ازتاریخ تصویب این قانون حقوق بازنشستگی ووظیفه ازکارافتادگی ووظیفه وراث هیچیک ازکارمندان وزارتخانه ها ومؤسسات وشرکتهای دولتی وبانکهای وشهرداریها وسازمانهایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکرنام است نمیتواند ازحداکثرحقوق بازنشستگی مقرردرقانون استخدامی کشوری وقوانین جاری وتغییرات بعدی آنها درموردمستخدمین رسمی مشمول قانون مذکورتجاوزنماید.
تبصره ـ کارکنان غیرمشمول 30 درصدما به التفاوت حقوق بازنشستگی را که قبلاً دریافت میکردند،دریافت مینمایند. توضیحی که خدمت نمایندگان محترم درمورداین لایحه بایدبدهم اینست که لایحه همانطوری که دولت به مجلس تقدیم کردموردتصویب هر دوکمیسیون قرارگرفته است فقط کمیسیون اموراقتصادی ودارایی یک قسمتی را به آخرلایحه اضافه کرده است وآن قسمت آخراست که گفتیم کارکنان غیرمشمول 30 درصدما به التفاوت حقوق بازنشستگی راکه قبلاً دریافت میکردند.  

دریافت مینمایند. ما فقط این قسمت را به اصل لایحه ایکه دولت به ماداده اضافه کردیم توضیح اینست که پرسنلی که ازدولت حقوق می گیرندبعضی مشمول قوا نین اداری واستخدامی کشوری هستندبعضی ازشرکتها ومؤسسات هستندکه غیرمشمول هستندمثل هواپیمایی کشوری مشکلی که دولت درگیرآن شد وبرای حل آن مشکل این لایحه را داداین بودکه شغلهای مشابه درادارات دولتی حقوق متفاوت داشتند یعنی طبق قانون اداری واستخدامی حداکثرحقوق حدودهشت هزاروخرده ای است درحالیکه ادارات غیرمشمول تا 15 هزارتومان هم حقوق میگیرند درنتیجه بعضی ازکارمندانی که درادارات مشمول بودند دائماً بدولت فشارمی آورند ومی گفتند فرض کنیدبنده فلان کاردارم وفلان کارمندهم کارش مثل من است او12 هزارتومان حقوق میگیردمن 8 هزارحقوق میگیرم وتقاضای افزایش حقوق میکردندیک مقدارمشکلات دولت دراین رابطه بودکه باید دولت این مشکل را حل میکردچون دولت نمیتوانست حداکثر حقوق را درسطح وسیعی بالاببردترجیح داد که آنهایی که حقوق بیشتری میگیرند پایین بیاوردوبه اندازه حقوق مشابه درادارات دیگربکندتااین مشکل واین درگیریها برطرف بشود مشکل دوم ازنظراقتصادی بودازنظراقتصادی دریک اقتصادسالم نمیتواند نظام دوقیمتی بوجود بی آید. بایدنظام یک قیمتی باشدیعنی دادن حقوق باید روی یک روال ویک روندواحدی باشدنمیتوان یک اداره دولتی را بگوییم که شما شامل این قانون هستیدوبراساس این قانون حقوق میدهیم بعداداره دیگردولتی که ازنظردولتی بودن وارائه خدمات مثل ادارات دیگراست به آنها بگوییم خیرشما مشمول هستید. البته این ادارات غیرمشمول اداراتی بوده که درزمان طاغوت به علل مختلف حقوقهای خارج ازقوانین اداری واستخدامی می گرفتندوآقای مهندس کتیرایی هم چند جلسه به کمیسیون تشریف آوردندومفصلاً دراینموردصحبت کردند که چه کسانی وبا چه میزانی این حقوق زیادرا میگیرند. اولاً معلوم شدکه کسانی که اختلاف فاحشی دارندبااین حداکثر8 هزاروخرده ای تعدادشان کم است یعنی کسانی که 13 و14 و15 هزارتومان میگیرند مطابق آماری که دراختیارما قراردادند ومن دریادادشتهای کمیسیون نوشته ام وآن اطلاعاتی که آقای مهندس کتیرایی بما دادند ازنظرحداکثرحقوق خلاصه بطوراجمال معلوم شدکه تعدادکسانی که 13و14و 15 هزار تومان میگیرند تعداد کمی وقشرکوچکی هستند بعدعده دیگرهم پایین تریعنی 12و11و10و9 هزارتومان میگیرندخوددولت تقاضاکرده که این تبعیض بطورکلی برداشته بشوداما درکمیسیون عده ای ازاعضای کمیسیون نظرشان این بودکه می گفتنداگرما بخواهیم یک مرتبه این اختلاف را حذف کنیم ازیک طرف مابین 8 هزاروخرده ای تومان تا 15 هزارتومان خیلی فاصله است ازبعضی ها کمترکسرمیشودوازبعضیها بیشتر. ازطرف دیگرهم گفتندکه اگریکمرتبه بیاییم این مقدارحقوق را بزنیم خودش یکمقدارسروصدا ایجاد میکندویک مشکلات سیاسی شایدبوجودبیاوردبعدگفتند ازطرف دیگرهمه اش را ما نمی توانیم به آنها بدهیم ودرست نیست که همه اش را بدهیم بالاخره به اینجا رسیدیم که بیاییم تفاضل این حداکثرحقوقی که قانون اداری واستخدامی تعیین کرده است وآن حقوقی که اینها میگرفتندتفاضل این دورا بگیریم و30 درصداین تفاضل را به آنها پرداخت کنیم آقای مهندس کتیرایی هم که تشریف داشتندآنجا هم ایشان اینرا تأیید کردند وگفتندکه نظرخوبی است که مثلاً 20 درصد یا 30 درصدراشما به اینها بدهیددرهرصورت اصل مطلب اینست که لایحه دولت به همان ترتیبی که بوده تصویب شده فقط این قسمت به آن اضافه شده دلایل اضافه شدن آن هم اینست که خدمتتان عرض کردم حالا اگرسؤالات دیگری آقایان نمایندگان دارندکه میخواهندبیشترروشن بشود مطرح کنند حاضرم توضیح بدهم .
رئیس ـ تا موافق ومخالف صحبت میکنندشما سؤالات کتبی را  بگیرید وآماده توضیح باشید.
منشی ـ اولین مخالف آقای موحدی ساوجی بفرمایید.
موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، درموردهمین لایحه درشوراول بنده نقطه نظرهایم را عرض کردم وبعنوان پیشنهاد دردومورد ازاین لایحه یکی درباره تبصره اش بودیکی درباره همین که اینجا الان پیشنهادم موردتوجه قرارنگرفته این دوپیشنهاد به کمیسیون رفت وبحمدالله یکی از دوپیشنهاد بنده را پذیرفتندودومی که همین است که الان آقای فؤادکریمی بیان کردندیعنی بازهم تبعیض است منتهای مطلب یک مقداری کم کردن ما به التفاوت حقوق یعنی حداکثر حقوق بازنشستگی کارمندان دولتی که مشمول قوانین استخدام کشوری هستندبا کارمندان دولتی که مشمول مقررات قانون
استخدام کشوری نیستند. حداکثرحقوق بازنشستگانی که مشمول این مقررات هستندظاهراً 8 هزار و400 یا 500  تومان است وحداکثرحقوق بازنشستگی کارکنا نی که مشمول این مقررات نبوده اند یعنی شرکتهای دولتی مثل شرکت نفت وهواپیمایی وبعضی جاهای دیگرا بتدا خیلی زیادبوده که ظاهراً تا 30 هزارتومان بوده است که بعدازانقلاب شورای انقلاب قانونی را تصویب کرده وحداکثرحقوق بازنشستگی این سری کارکنان رابه حدود15و16 هزارتومان تقلیل داده است ولی بازهم تفاوت وجودداردیعنی حداکثرحقوق بازنشستگی کارکنان دولت که مشمول مقررات قانون استخدام باشند8هزاروخرده ای میشود ولی با این طبق لایحه ایکه الان آمده وشوردومش هست وبه اصطلاح اصلاحاتی هم شده است که این اصلاحات یک مقدارش برخلاف نظردولت هم هست بازیک مابه التفاوتی قراردادند یعنی مثلاً کسانیکه مشمول حداکثرمیشوند 8 هزارخرده ای را بگیرند ویک سی درصد مابه التفاوت را هم بگیرند مثلاً اگرچنانچه کارکنان بازنشسته دولتی که مشمول مقررات استخدام کشوری نیستند والان 15 هزارتومان حقوق بازنشستگی میگیرندطبق این لایحه حداکثر حقوق بازنشستگی مشمولین قانون استخدام راکه 8 هزار وخرده ای هست خواهندگرفت و30 درصدبقیه اش که مثلاً هفت هزار تومان میشودراهم خواهندگرفت که حدود 10 هزارتومان میشود یعنی بازهم حدود سه هزارتومان ازحقوق بازنشستگان مشمول مقررات استخدامی بیشترمیگیرند. ما میخواهیم بگوییم چرابیشترباید بگیرند؟ طبق همان فلسفه وهمان دلیل وهمان بینشی که تا حالا ازحداکثرحقوق بازنشستگان غیرمشمول یکی دوبارکم شده والان هم باز لایحه اش به مجلس آمده که این تبعیض برداشته بشودهمان فلسفه وهمان بینش الان اینجا هم وجوددارد واگرچنانچه میخواهید بگویید اینها متخصص ومهندس بودند خوب درمیان کارکنان دولتی که مشمول قانون استخدام دولتی میشوند وبازنشسته هایشان که طبق قانون از8 هزارتومان خرده ای بیشترنمیتوانندبگیرند هم متخصص، مهندس، فوق لیسانس وازاین قبیل هستند . بنابراین بازهم این امتیاز دادن یک تبعضی است وهیچ ضرورتی هم نداردوبایستی که این امتیاز 30 درصد برداشته بشود.
رئیس ـ موافق صحبت کند.
منشی ـ آقای رجائیان موافق هستند بفرمایید .
رجائیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم، همه برادران میدانند که حداکثر حقوق کارکنان دولتی که مشمول قانون استخدام کشوری هستند8630 تومان است یعنی رقمی که آقای کریمی فرمودند 8 هزار وخرده ای بالاتر درست بودودقیقاً 8 هزارو600 و30 تومان است وما تقریباً نزدیک 137 هزارنفرکارمندان بازنشسته ای که مشمول قانون استخدام کشوری هستندداریم که تعدادخیلی کمی ازاینها شاید10 درصدهم نباشد که حقوقهای بیش از5 یا 6 هزارتومان میگیرند .درمؤسسات وشرکتهایی که مشمول قانون استخدام کشوری نیستندمثل شرکت نفت وشرکتهای تابع وزارت نیرووتمام شرکتهای دولتی البته بیشترشرکت نفت مطرح است وایران ـ ایرمطرح است ودربعضی بانکها مطرح است که حقوقهای بالاترازهشت هزاروششصد وسی تومان میگیرند. حداکثر اینها بعدازانقلاب نزدیک به بیست هزارتومان بوده است و30 هزارنبوده است که آقای موحدی فرمودند بلکه این افرادکه شمول قانون استخدام کشوری نبودند حقوق بازنشستگی آنها بین 18 هزارتومان و20 هزارتومان بوده است با مصوبه شورای انقلاب حداکثرحقوقها برگشت به 15 هزارتومان یعنی الان ازحدود18 الی 20 تومان به 15 هزارتومان تقلیل داده شده یعنی الان حداکثر حقوق کسانیکه مشمول قانون استخدام کشوری نیستندودرشرکتهای خصوصی خدمت کرده اند حداکثر 15 هزار تومان است آقای مهندس کتیرایی میگفتنددرحال حاضرمجموع کسانیکه بازنشسته آن شرکتها هستندنزدیک به 4 هزارنفرهستند که تعداد شان خیلی کم است وبطورمتوسط حقوقشان حدود 10 تا 12 هزارتومان است وکسانیکه حقوقشان از12 هزارتومان بیشتر
است خیلی کم هستندولی نیستندولی توجه بفرماییدکسانیکه حقوقهای بالاتر میگرفتند مخصوصاً درشرکت نفت ،ودرایران ـ ایر اینها واقعاً درزمان خدمتشان با توجه به تخصصهایی که داشتندکارهای سنگینی داشتندمضافاً به اینکه مبلغ بازنشستگی که برمبنای حقوق خودشان پرداخت کرده اند بادرصدبیشتری بوده است زیرا ازحقوق افراد مشمول قانون استخدام کشوری 5/8 درصدبازنشستگی پرداخت میشود درصورتیکه ازحقوق افرادی که درسازمانهاییکه مشمول قانون استخدامی نیستند ونبودند درصد بیشتری برای بازنشستگی پرداخت شده است یعنی درحقیقت میشودگفت که مبلغی را که ازحقوق بازنشستگی آنها کم کرده اند ازحقوق خودشان بوده است لذا باتوجه به اینکه زندگی اینها اصولاً برمبنای همین حقوق بوده است وبا توجه به کارهای سنگینی که داشتند واشخاصی بوده اند که مثلاً درشرایط سنگین خوزستان خدمت کرده ا ندالان فقط 30 درصدمازاد بر8630 تومان تا آن حقوقی دریافت میکنند برای آنان درنظرگرفته شده مثلاً به کسی که الان 12 هزارتومان حقوق میگیرد8630 بعلاوه 30 درصد3370 تومان مازادآن تا 12 هزارتومان که هزارتومان میشودپرداخت خواهندکردوباین ترتیب کسی که الان 12 هزارتومان حقوق می گیرد2هزار300 تومان ازحقوقش کم خواهدشد، بنابراین بودن این 30 درصدبا توجه به گذشته 30 سال ویا هرچندسالی که زحمت کشیده اندصددرصدضروری به نظرمیرسدچون بعضی ها این منطق را بکارمی برند که باید همه یکسان باشندولی شرائط کاری آنها راهم باید درنظرگرفت. البته ممکن است 1 درصد ازاین کارکنان این حقوقی راکه می گرفته ا ند واقعاً روی حساب وکتابی نبوده است ولی درمورد99 درصدآنان این طورنیست زیرا درشرائط بسیارسنگین حقوقهایشان بالاآمده است، لذا گذاشتن این 30درصد کرده بود، حالاآیا با این تغییردادن بازوزارت دفاع وارتش جمهوری اسلامی که بایداستثناء باشدمستثنی هست یا خیر؟عرض ندارم . توکلی ـ مخالف بعدی خانم طالقانی بفرمایید.
اعظم طالقانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، من یک اشکال مبنایی دراین لایحه می بینم وآن این است که اگراین لایحه درمورد بازنشستگان گذشته است دراینجامازادبر8630 تومان 100 درصد ضروری است. برای اینکه زندگیشان بهم میریزدچون چون یک دفعه هم ازحدود18 هزارتومان 20 هزارتومان آورده شده است به به 15 هزارتومان واگربه این مسائل توجه نشودوبگوییم که هم بطوریکسان ومساوات حقوقشان به 8630 تومان تقلیل پیدابکنداینها زندگیشان بهم می خوردزیرا اشخاصی هستندکه بااینکه حقوق 10 الی 12 تومان میگیرند. مستأجر هستندودرشرایط بدی زندگی میکنند ولذا وجوداین 30 درصدحتماً ضروری است فقط من سؤالی که ازآقای کریمی دارم این است که دراین تجدیدنظری که شده است. درمتن مادة واحده نوشته شده است ازتاریخ تصویب قانون حقوق بازنشستگی ووظیفه ازکارافتادگی ووظیفه وراث هیچیک ازکارمندان وزارتخانه ها و… آیا وزارت دفاع وارتش راهم مشمول میشودیا نه؟ این را توضیح بدهند. چون که قبلاً یک تبصره ای بوده که نیروهای مسلح را استثناء روشن نشده است چون این به آینده هم ارتباط دارد ودرحال حاضرهم ازآن استفاده میشودزیراکسانیکه الان مشغول خدمت هستندمیتوانند بازنشسته بشوندوبازنشسته هم میکنندومدت بازنشستگی هم 15 سال خدمت درنظرگرفته شده است حالاباتوجه به این مطلب که از15 سال ببالا را بازنشسته میکننددیگر …
یکی ازنمایندگان ـ بعداز 30 سال خدمت بازنشستگی است .
اعظم طالقانی ـ درست است که 30 سال است ولی الان اینکاردارد میشود یعنی 15 سال به بالا را بازنشسته میکنیم وکردیم….
یکی ازنمایندگان ـ آنها پاک سازی شده ا ند.
اعظم طالقانی ـ حالا پاکسازی یا هرچه هست درهرحال 15 سال به بالابازنشسته میشوند…..
رئیس ـ خوب حالا بازنشسته میشوند…
اعظم طالقانی ـ باتوجه به این  من میخواهم یک آماری بگیریم بایک محاسبة ریاضی بکنیم ببینید اگرمبنای حقوق یک نفر 15 هزارتومان باشد ، برمبنای 15 هزارتومان  8500 کم میشود  6500  تومان میماند ، این 6500 تومان را علاوه براینکه 30 سال را نصف میکنید میشود 15 سال وبرمبنای 15 سال وحداکثر 16 یا 17 یا20 سال به اوحقوق داده میشود بعد ما به التفاوتش را که می گیرند به 8500 تومان نمی رسد میخواستم بدانم آیا بازهم درآنجا ازآن 30 درصد استفاده میشودیا نمیشود؟ حال اگرشما این را محاسبه بکنید …
رئیس ـ خانم طالقانی یک سؤالی دارند،سؤالشان را آقای کریمی جواب میدهند.
اعظم طالقانی ـ واگراین مطلب وارد باشدخوب یک اشکالی دراین لایحه است که مشخص نشده است یا باید مشخص بشود یا اینکه تبصره برداشته بشود.
یکی ازنمایندگان ـ آقای هاشمی بنابود سؤال بصورت کتبی نوشته بشود ولی شما به ایشان اجازه دادیدبصورت شفاهی بفرمایند .
رئیس ـ بسیارخوب حالا موافق بعدی صحبت بفرمایند.
توکلی ـ آقای طباطبایی نژاد بفرمایید.
طباطبایی نژاد ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، یکی ازکارهای مهمی که این ا نقلاب اصیل اسلامی ا نجام داد، تعدیل حقوقها بود،حقوقهای پایین رایک مقداربردبالاوآن حقوقهای 60 یا 70 هزارتومان را آوردپایین. اینکاردرموردبازنشستگانی که مشمول قانون استخدامی کشورهستندهم شده است . اما این لایحه درباة کسانی است که مشمول قانون استخدامی کشورنیستند.ولی کارمنددولت هستند. که به این دسته ازکارمندان اصطلاحاً میگویندکارمندان غیرمشمول همانطوری که اطلاع دارید طبق تصویب نامه شورای ا نقلاب حداکثرحقوق بازنشستگی کارکنان غیرمشمول 15 هزارتومان است حالا لایحه میخواهد حقوق آنهارا تا 8 هزار و6 صدوخرده ای تقلیل دهد نمایندة دولت درکمیسیون صحبت کردوگفت که ما این کاررا قبلاً انجام دادیم ولی دیدیم که خیلی عادلانه نیست برای اینکه حقوق بعضی ها از15 هزارتومان به 8 هزارتومان کاهش پیدامیکندوبعضی ها از10 هزارتومان به 2 هزارتومان آن کم میشود درهرحال ازبعضی ها 5 یا6 هزارتومان کم میشود وازبعضی هیچ کم نمیشودبنابراین اگر1 درصدی را بطورعموم درنظر بگیریداین عادلانه است باین ترتیب ما درکمیسیون پیشنهاد کردیم که 30 درصد ما به التفاوت 8630 تومان تا 15 هزارتومان به حقوق آنان اضافه بشودکه درحقیقت حداکثرحقوق بازنشستگی کارکنان وکارمندان غیرمشمول میشود حدود 10 هزارو500 تومان خواهدشد . ضمناً این نکته را باید عرض کنم که بعضی ازافرادی که میخواهند بگویندما حقوق بازنشستگی مشمول وغیرمشمول را یکسان کنیم تا عدالت برقرار بشود بایدعرض کنم هرمساواتی عدالت نیست زیرا کارکنان غیرمشمول معمولاً یک کارهای مشکل ومشکلات زیادتری داشته اند واین نکته را هم باید تذکربدهم که هرکاری که درزمان طاغوت بوده است ما نبایدبگوییم چون درزمان طاغوت بوده است حتماً بی ضابطه است نه درهمان قانون استخدامی که گروهی ازکارمندان رامشمول آن گروهی را ازآن مستثنی کرده اند بخاطر مشکلات کارشان بوده است وچون کارگروهی مشکل بوده است حقوق زیادتری میگرفتنداین را یک مقدار تعدیلش کردیم درنتیجه باید حقوق بازنشستگی اش هم تعدیل بشود اگراجازه بدهید درمورد این نکته که هم موافق آن هستم وهم درباره آن تحقیق کرده ام تذکری بدهم . بعضی ازنمایندگان محترم می پرسیدند که این مسأله ازنظرشرعیش چه میشود؟ آیا این حقوق بازنشستگی حق این آقا است؟ وما میتوانیم تصمیم بگیریم که حقش را به اوندهیم؟ فرض کنیم این آقا درطول 30 سال که کارکرده است 1 درصدی ازحقوقش را به دولت داده است که دروقت بازنشستگی دولت به او بدهد اگراین حق اوهست ما چه جوری این حق راازاو بگیریم ؟ تحقیقی که من کردم وباید خدمت برادران وخواهران نماینده عرض کنم این است که صحیح است که ازحقوقشان هنگام خدمت 1 درصدی کم  میکنند ولی مبلغی که به عنوان حقوق بازنشستگی به اومیدهند درحقیقت همان پولی نیست که به دولت داده وحالا دربازنشستگی داردپس میگیردبرای اینکه اگراینطورباشدیک آقا نباید بیشتراز3 سال حقوق بازنشستگی بگیردوحال آنکه بعدازبازنشسته شدن 30 سال 40 سال زنده است وحقوق بازنشستگی میگیرد واگرحق اوباشدباید به وارثش ولوکبیر هم بشوند بدهند وحال آنکه این جورنیست ودرحقیقت یک تعهدی است که دولت میکند. میگوید1 درصدی شما میدهید منهم تعهد میکنم درموقعی که پیرشدی ودیگر توان کارنداری اداره ات بکنم وبر   
به مادة1 اصلاح ومتن زیر بعنوان مادة 2 بایک تبصره به لایحه قانونی مذکوراضافه میشود.
ماده2ـ حداکثروام مسکن قابل پرداخت به متقاضیان ساخت وخریدمسکن درشهرک هایی که تحت دولت اداره میشوند پرداخت وام بیش از4 میلیون ریال منوط به آنکه متقاضی50 درصد بهای عرصه واعیان واحد مسکونی را پرداخت نمایند  با تشخیص وموافقت وزیرمسکن وشهرسازی بلامانع است.تبصره ـ آئین نامه اجرایی پرداخت اینگونه وامها با تصویب وزارت مسکن وشهرسازمیباشد. گزارش ازکمیسیون اموراقتصادودارایی به مجلس شورای اسلامی.«لایحه اصلاح قانونی راجع به تعیین حداکثرمبلغ وام مسکن والحاق یک ماده وتبصره به لایحه قانونی مذکوردرجلسه مورخ 10/10/59 در کمیسیون اموراقتصادی ودارایی مورد رسیدگی قرارگرفت. بعد ازبحث وتبادل نظرباتفاق آراء رد شد، دلایل ردآن به شرح
زیراست: 1 ـ دوبرابر بالا بردن سطح وام، عوارض تورمی برروی کالاهای ساختمانی ومواد اولیه آن وآثارمنفی برسیستم اعتبارات بانکی دارد. 2 ـ درصورتیکه دولت بخواهد شهرک های نمیه ساخته تکمیل گرددبهتراست خود ازاعتبارات بانکی استفاده نموده وبا صرفه جویی شهرکها راتکمیل کرده بفروشد نه اینکه وامهای کلان ازبیت المال واموال مردم دربانکها به طبقه ثروتمندبدهد.3 ـ دراین لایحه نیازواقعی خانواده ها درنظر گرفته نشده است وبرخلاف منافع مستضعفین وتنگستان میباشد درحالیکه حتی عده ای ازنمایندگان ملت بی خانه هستندودرشرائط جنگی بسرمی بریم واعتبارات بانکی باید صرف امورتولیدی وعمرانی وجنگی وامورمستضعفین شوددادن اعتبارات کلان برای تکمیل وساختن خانه های طاغوتی ظالمانه است . 4 ـ دولت برای بفروش رسانیدن خانه ها وآپارتمانهای شهرکهائی که تحت مدیریت دولتی هستنداعم ازدولتی ویا خصوصی میتواند به جای دادن وام که این آثارسوء رادربردارد این خانه ها را قسطی بصورت اقساط میان مدت ویا جهت تنگستان قسط های طویل المدت بفروش برساند .                   رئیس کمیسیون اقتصادودارایی ـ فؤادکریمی   
درمورد این لایحه لازم است به عرض آقایان برسانم که تعدادی ساختمان درشهرکها نیمه تمام مانده است واینها الان دراختیاردولت است البته اینها صاحبانشان قبلاً یک مقدارزیادی ازبانکها وام گرفته بودند واین وام الان روی دوش دولت مانده است واین ساختمانها هم الان درآنجا نیمه تمام باقی مانده است وکسی هم نیست که آنها را تکمیل بکندوقتی به صاحبان آنها مراجعه میشودمیگویندکه ما امکانات مالی نداریم، دولت خودش هم ازاین کار عاجزهست ونمیتوانداین ساخمانهارا تکمیل کند بنابراین باید بازهم بدهد به دست همان کسانیکه قبلاًخریداری کرده اندومتعلق به آنهاست وبرای اینکه این ساختمانهارا تکمیل کنند احتیاج به وام بیشتری دارند البته تعدادی ازین ساختمانها هم صاحب ندارد ولی قبلاً روی تعدادی ازآنها قرارداد فروش بسته شده است، اماصاحبانش میگویند که چون قیمت آپارتمانها بیشترازآن مبلغی بوده است که ما پیش بینی میکردیم احتیاج به وام بیشتری داریم. ا بتداخودما هم درکمیسیون موافق این نبودیم که مبلغ وام افزایش داده بشودولی چندموردبودکه باعث شد کمیسیون موافقت بکندیکی اینکه بالاخره این ساختمانها که میلیونهاتومان وشایدمیلیارد ها برای آنها صرف شده است دارندازبین میروند وبعدازمدتی مستهلک میشوندبه علاوه دولت خودش نمی تواند این بارسنگین را بدوش بکشدوازطرفی همانطورکه عرض کردم تعدادی ازاین ساختمانها فروخته شده است اما صاحبانشان میگویندکه مانمی توانیم تکمیل بکنیم واغلب صاحبان اینها کسانی هستندکه خانه نداشته اند یعنی به آن ترتیب که ما فکرکنیم که همه طاغوتی هستندنه اینطورنیست آنکه طاغوتی هست وضعش روشن است وبایستی بالاخره آن مراحل قانونی را طی بکندودرآئین نامه هم برای ساختمان هم یک کنترلی گذاشته شده است که وزیر مسکن بتواند این کنترل را بکندیعنی به کسانیکه یک ساختمان دارند دیگرساختمان به آنها داده نشودپس معلوم است که اینها اکثراً کسانی هستندکه ساختمان ندارندویک مبلغی خودشان داده اند ویک مبلغ هم دولت به آنها وام داده است الان میخواهندیک مبلغ دیگربگذارند ومبلغی هم دولت میخواهد وام را اضافه کندتا اینها ساختمانها را تکمیل کنندواگرصلاحیتش را داشتند ازآن استفاده بکنندکه شرایط صلاحیت هم درآن آیین نامه مشخص میشودعرض کردم درکمیسیون هم بحث براین بودکه مبلغ وام افزایش پیدا نکندولی چنددلیل داشت یکی را عرض کردم دلیل دوم این است که دولت نمیتواند واقعاً این باررا بدوش بکشدزیرا این بارسنگینی است که دولت کادروامکاناتش را ندارد بایدخوداینها بیایندواین ساختمانها را تکمیل بکنندوبشرطی به آنها وام داده میشودکه 50 درصداین پول را هم بازخودشان سرمایه گذاری بکنندویکی ازدلایل هم این بود که بااین سرمایه گذاری درقسمت مسکن اولاتعداد واحدمسکونی درمملکت بیشترمیشودوحداقل تعدادی بی خانه صاحب خانه میشوند ویکی ازمسائل مشکل مسکن دراینجا حل میشودویا اگرحساسیت روی این مسأله باشدکه وام بیشتری به کسی داده نشود. مسأله دیگری که مطرح است استهلاک این ساختمانهاست زیرا اگراین ساختمانها اینجوری بماندومدتی ازآن بگذرداستحضار داریدکه به دلیل عوامل جوی وسایرمسائلی که ممکن است پیش بیایدبتدریج مستهلک میشوندوازبین میروند وشایددیگرنتواند اینها راتکمیل بکند برای اینکه وقتی ساختمان ازپایه یک مشکلاتی پیدا کردنمیشوددیگرسرباربرآن گذاشت یعنی عیبهای فنی پیدا میکندکه هرچه زودتربایستی این ساختمانها که بعضی هایشان چندطبقه هم هستندتکمیل بشودالبته نحوة استفاده اش بعدمشخص میشودکه چه کسی بایداستفاده بکندو100 درصدوزارت مسکن دراین فکرهست که افرادی که استحاق استفاده بکنندنه کسانیکه یک خانه دارندومیخواهندبعنوان کالا بازهم ازاین ساختمانها استفاده بکنندجلواینگونه افرادحتماًگرفته خواهدشدوهمینجا یک تبصره گذاشتیم که طبق آئین نامه ای خواهدکردمن دیگرتوضیح بیشتری ندارم .
رئیس ـ شما درردیف جلوتشریف داشته باشیدآقای وزیر مسکن که تشریف آوردند بحث را ادامه میدهیم نمایندگان محترم اگرسؤالاتی درمورداین لایحه داریدبدهیدبه آقای شهرکی که برای جواب دادن به آنها آماده بشوند. درموردلایحه قبلی یعنی حداکثرحقوق بازنشستگی آقای مهندس کتیرایی ازطرف فؤادکریمی ازطرف کمیسیون میخواهیدچیزی بفرماییدیا جواب سؤالات رابگویید؟
فؤادکریمی ـ تعدادسؤال شده است که اگرلازم میدانیدجواب بدهم.
رئیس ـ بدنیست توضیح بدهیدچون این سؤالات مطرح است .
فؤادکریمی (رئیس کمیسیون اموراقتصادی ودارایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم، نمایندگان محترم دررابطه با این توضیحات سؤالاتی کرده اند،آقای حقیقت یک پیشنهادداده ا ند که این پیشنهاد دراین شورقابل طرح نیست. این پیشنهادرا بایستی درشوراول می دادند. آقای استکی فرموده اند که کسانی که بعدازاین بازنشست میشوند 30 درصدتفاوت 8 هزار6  صدو30 تومان با چه چیزی دیگرمحاسبه میشود؟ درجواب بایدبگویم که : با حقوقی که طبق قانون غیر مشمول بایدمیگرفتند.گفتیم که بعضی ازادارات مشمول قانون اداری واستخدامی درحقوق بازنشستگی نیستند. وطبق همان قانون ممکن است تا 15 هزارتومان حقوق بگیرند . این مابه التفاوت بین 8 هزار و6 صدو30 تومان تا 15 هزارتومان خواهد بود. گفته اند عدد30 برچه مبنایی میباشد؟ برمبنا ی تخمین درکمیسیون اعدادی موردپیشنهادواقع شد . این عددبه نظرنزدیک به صواب آمد. وبا آقای مهندس کتیرایی هم که مشورت کردیم ایشان هم تأییدکردند.آقای آقا رحیمی فرموده ا ندکه اگرکسی 3  هزارتومان حقوق میگرفته است 400 تومان 5 /8 درصدکم میکردند ولی کسیکه 12 هزارتومان حقوق میگرفته است 2 هزارتومان کم میشده است . پس چگونه جواب آنرا میدهیددرحالیکه ظلم است. جواب این برادروبرادران دیگراین است که اساساً آنچه که بعنوان حقوق بازنشستگی پرداخت میشود دولت ازجیب خودش میدهد. یعنی 5/ 8 درصدتا 10 درصدازحقوق کسرمیکرده است وبقیه را دولت ازبیت المال پرداخت میکند. ازاین نظردولت درپرداخت آنچه که ازجیب بیت المال میدهدمیخواهد عدالت را رعایت کند. این است که دراینجا ظلمی ا نجام نشده است . آقای تاجگردون فرموده اند که آیا کارکنان صنعت نفت مشمول این قانون خواهندشدیا نه ضمناً توضیح بیشتری دهیدکه چه کسانی مشمول این قانون خواهندشد؟ آنطوری که ازبرادرامان آقای مهندس کتیرایی   
سؤال کردیم وخواستیم که یک آمارتقریبی ازکسانیکه حقوق بازنشستگی شان از8 هزاروخرده ای به بالاست به ما بدهند. فرصت نشدکه آماردقیقی ازهمه بدهند.ولیکن تقریباً فرمودند بیشترکسانیکه مشمول این قانون ولایحه ای که پیشنهاد شده است.بیشتررئیس وروسا هستند.یعنی کارمندان، کارگران، تکنسین ها ومهندسین کمترمشمول این قانون میشوند. وکسانیکه دردوران طاغوت حقوقهای کلان میگرفتندوبعداًشورای انقلاب این حقوقهای کلان را پایین آورده است. حقوق بازنشستگی آنها نیزخیلی بالابوده است که تقلیل داده وبه 15 هزارتومان رسانده است.واینها عموماً روسا ورئیس کلها هستند. وتکنسین ها متخصصین ومهندسین درشرکت نفت شامل این قانون نمیشوند. این است که دراین مورد به کارکنان شریف شرکت نفت فشاری واردنمیشود.وچیزی ازحقوق بازنشستگی آنها کسرنخواهد شد . بلکه این قانون شامل آن کسانی میشودکه دررژیم سابق حقوق زیادی میگرفته اند ووضع شان هم خیلی خوب بوده است . وزندگی آنهاهم بسیارپرزرق وبرق بوده وخرجهای عجیب وغریب وشب نشینی هاوآنچنان زندگی داشته اند که حق است دریک رژیم جمهوری اسلامی که حکومت، حکومت مستضعفان است ازاینها بگیرندوبه کارمندان شریفی که درشرکت نفت هستندوکارمیکنندوزحمت میکشندومتخصص هستندبه آنها داده بشود. سؤال فرموده اند که با توجه به اینکه دراین سازمانها مانندشرکت نفت مقداری متخصص وجودداردودرصورتیکه حقوق بازنشستگی ایشان کم شود.آیا افراذشاغل جذب کشورهای دیگرنمیشوند؟ توضیح دادم که این دررابطه باتخصص نیست. بلکه این قانون متوجه کسانی است که حقوقهای بازنشستگی آنها بسیارزیاد بوده است ومطابق آماریکه بما داده اند حدود10 درصدآنها نزدیک 15 هزارتومان یعنی 13 یا 14 هزارتومان میگرفته اند وبقیه هم بین 10 تا12 هزارتومان بوده است. درضمن صحبتهایک سؤال شدوآقایان مخالفین قانون بازنشستگی را به صندوق بازنشستگی ربط دادند.توضیح این است که این لایحه ای که اینجا آمده است وموردبحث است فقط جنبه حقوق بازنشستگی است وبه سایرقوانین بازنشستگی ارتباطی ندارد. دوم سؤالی که خانم طالقانی فرموده اند درمورد اینکه ممکن است حقوقفعلی کسی 15 هزارتومان هم کارکرده باشد وبازنشسته بشودبعداً درحدود 7 هزارتومان حقوق بازنشستگی اش میشود. این چه خواهد شد؟جواب این است که هرچه دراین لایحه مطرح شده است دررابطه باکسانی نیست که 15 هزارتومان حقوق میگیرند دررابطه با این است که کسانیکه حقوق بازنشستگی شان 15 هزارتومان است. نه کسانیکه 15 هزارتومان حقوق میگیرند وکسانیکه حقوق بازنشستگی 7 الی 8 هزارتومان باشد به این قانون ربطی ندارد.بلکه کسانیکه از8 هزارخرده ای به بالامیگیرند این قانون آنهارا به 8 هزارتومان نزدیک میکند. همچنین گفتندکه حقوق بازنشستگی ازاصل حقوق پرداخت شده است. اساساً حقوق بازنشستگی جزوقوانین تأمین اجتماعی است. وعنوان آنهم این است که حدود5/8 تا 10 درصدازحقوق کارمندان کسرمیکنند وبقیه را دولت ازجیب خودش میدهد. بنابراین آنچه را که حالاما کسرمیکنیم ازآنچه که درزمان کاروفعالیت ازحقوقش کسرمیشده است نیست. این ازآن چیزی است که خوددولت ازجیب خودش میدهد. واین برای دولت یک نوع التزام است.این التزامی بوده است که قبلاً دولت شاهنشاهی داشته است. حالا دولت جمهوری اسلامی می بینداین التزام ظالمانه است وعواقب سیاسی واقتصادی دارد. برای جلوگیری ازاین مفاسد التزام را بصورت عادلانه درآورده است. ودراین موردهم ازآقای محمدخامنه ای که قبلاً اینجا تشریف داشتندسؤال کردم که فتوای امام دراین موردچیست؟ ایشان فرمودند که فتوای امام درمورد تأمین اجتماعی این است که این یک نوع التزام است. دررابطه باکادرهای پزشکی یک مطلبی را آقای شرعی گفتند وهمچنین سؤالی را آقای دکترلواسانی کردند. اساساً دررابطه باکادرهای پزشکی باید یک قوانین جداگانه یا لایحه جداگانه یا طرح جداگانه به مجلس بیاید. ودراین لایحه این مسأله قابل گنجاندن وقابل حل نیست. یک موضوع دیگراینکه درمورداین 30 درصدمطالبی عنوان شدکه توضیح میدهم . حداکثر حقوق بازنشستگی برای ادارات غیرمشمول 15 هزارتومان است.هنگامیکه به 8 هزارو6 صد30 تومان میرسدما به التفاوت این دومیشود 6 هزار و3 صدو70 تومان 30 درصدش تقریباً میشود1810 تومان .اگر1810 تومان به 8 هزارو6 صد 30 تومان اضافه بشودحدود10 هزارو400 و40 تومان میشودواینطوری که درمحاسبه نشان داده میشوداین 30 درصددرعین حال که یک تعادلی را برقرار میکندحقوقها را هم زیادبالانمیبرد . البته خودمن درکمیسیون مخالف این نظربودم ولیکن ازاینکه بایدازنظرکمیسیون دفاع کنم آنچه که کمیسیون تصویب کرده است اختلاف فاحشی را ایجاد نمیکند. اما من ازاصل لایحه دفاع میکنم بخاطراینکه اصل لایحه لایحه ای است که متوجه کسانی است که همین حالا درجمهوری اسلامی هیچ کاری برای جمهوری اسلامی نمیکنندوحقوق بازنشستگی شان ازحقوق کسانیکه همین حالا درجمهوری اسلامی کارمیکنند بیشتراست. یعنی آن کسی که 15 هزارتومان میگیردازکسیکه الان درجمهوری اسلامی کارمیکندبیشترحقوق میگیرد واین ظالمانه است. کسانیکه درنظام طاغوتی رئیس کل بوده اند ودریک زندگی طاغوتی سگهای آنها پزشک متخصص داشته است حالا 15 هزارتومان بگیرند وبرای دولت جمهوری اسلامی هیچکاری نکنندوکسانیکه الان برای جمهوری اسلامی ومردم خدمت میکنندازاین هم کمترحقوق بگیرند.این ظلم است ودرجمهوری اسلامی که دولت میخواهد براساس عدالت ازبیت المال پرداخت بکندبایدحق این افرادملحوظ بشودوبیخودوبی جهت به کسانیکه همین حالا کاری برای جمهوری اسلامی نمیکنندبابت اینکه درزمان طاغوت رئیس کل بوده اند استانداردبوده اند ویا مشاغل مهم بالایی داشته اندما چیزبیشتری پرداخت نکنیم. واین موجب میشودکه زندگی آنها هم حداقل به زندگی مردم نزدیک بشود. وآنهابیشترازاین زندگی سطح بالا وعجیب وغریبی نداشته باشند. واین انتظاری است که ازمجلس شورای اسلامی میرود.(یکی ازنمایندگان ـ تعداد این افرادچقدراست) دقیقاً نمیدانم حالا اگرآقای مهندس می دانندمی گویند (یکی ازنمایندگان ـ درموردنیروهای مسلح هم اجرا میشود؟ ) درموردنیروهای مسلح مطلبی که بایدتوضیح بدهم این است که باید آقای مهندس کتیرایی نشستیم ومحاسبه کردیم دیدیم که اصلاًاین قانون ربطی به نیروی مسلح نداردومتوجه آنها نمیشود منصرف ازآنهاست. چون دیدیم منصرف ازآنهاست بنابراین گفتیم حالا که ربطی به آنها نداردواین قانون شمولیتی به آ نجا پیدا نمی کنددیگرذکری ازآنها نشود.
صمدشجاعیان ـ آقای کریمی درجه بالادرارتش سابق چه میشود؟
فؤادکریمی ـ درجه آنها ازتمیساری به سرهنگی آمده است یعنی کلاً تمام کسانیکه درجه شان تمساری بوده حقوق تمیساری میگرفته اند همه به سرهنگی رسیده واین مشکل به خودی خودبرطرف شده است.
رئیس ـ آقای مهندس کتیرایی اگرشماهم توضیحی دارید بفرمایید.
مهندس کتیرایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، توضیحاتی برادرعزیزمان خدمتتان دادندمن یک مختصری به آن اضافه میکنم که یک کمی روشنترباشد. یکی ازایرادهاییکه گرفته شده است این است که پولی که فعلاً یک بازنشسته میگیرد ویا بعداً وقتیکه بازنشسته میشودخواهدگرفت این پول خودش است که مثلاً طی 30 سال خدمت به دولت داده است. وچگونه ما میتوانیم یک لایحه بگذارانیم وپولی را که قراراست خودش بگیردآنرا یک دفعه پایین بیاوریم همانطوریکه توضیح داده شدکسوربازنشستگی ازکارکنان دولت برحسب مقررات مختلفی که دارند مختلف است. درقانون استخدام کشوری قطعاً میدانیدکه 5/ 8 درصدجمع حقوق ومزایای کارمندراکم میکنندو5/ 8 درصدحقوق راهم دولت باید بگذاردکه این صندوق بازنشستگی را بوجودمیاورد. ولی هیچوقت این صندوق خودکفا نیستوهمیشه کمبوددارد.یکی ازدلایلش هم این است که هیچوقت دولت سهم خودش را نداده است. ولی مؤسسات غیرمشمول یعنی آنهایی که مقررات خاص خودشان را دارندآنها ارقام دیگری ازحقوقشان برداشته میشود. بین 6 تا 7 درصدازتمام حقوقشان برداشته میشود. آنها که مشمول قانون تأمین اجتماعی هستندحتی ازاضافه کارشان هم برداشت میشودآنها که مشمول قانون تأمین اجتماعی هستندحتی ازاضافه کارشان هم برداشت میشودودولت بین 12تا 23 درصدروی آن میگذارد. درتأمین اجتماعی 20 درصدکارفرما میگذاردو7 درصدکارمند. درشرکت نفت 6 درصدکارمندمیگذارد19 درصدکارفرما یعنی بازدولت. ودرتأمین اجتماعی فرمول دیگری است. بنابراین ملاحظه میکنیم آن صندوقهایی هم که احیاناً خودکفا هستند( که بازمعلوم نیست خودکفا باشند) بعضی ازآنها ممکن خود کفا
باشندولی همه آنها نیستند.بدلیل اینکه اغلب اینهاجوان هستندوهنوزبه سن بازنشستگی نرسیده اند.اما بفرض خودکفابودن تازه سهم ناچیزی را کارمندداده است وسهم عمده اش را بازدولت داده است. بنابراین خیلی ظالمانه نیست یااصلاً ظالمانه نیست که ما بگوییم این بایدتعدیل بشود. اما مشمول چه مؤسساتی میشود؟این لایحه مشمول هرکارکن دولتی میشودحتی کارگرشرکت نفت،ذوب آهن، هواپیمای ملی، ارتش، یعنی همه بااین سقف حداکثرحقوق بازنشستگی شان محدودخواهدشد. علت اینکه آن 30 درصدرا کمیسیون مجلس پیشنهاد کرده است وموردقبول دولت هم قرارگرفت این بودکه اگرما میگفتیم همه درسطح حداکثرجدول بیایند. یعنی 8 هزار6 صدو30 تومان که حقوق بازنشستگی نخست وزیر، وزیرواستاندارواینها است. این سؤال پیش می آیدکه بنا به دلایل مختلف کارمنددرمؤسسات مختلف کارکرده است وحقوقهایی بین 8 هزارو6 صد و30 تومان تا 15 هزارتومان گرفته است واین دلایل همه غیرمنطقی نیست، حتی منطقی است. بنابراین ما که تعدیل میکنیم بایددرصدی ازاین تفاوت را به حکم اینکه تسلیم منطق هستیم برگردانیم .وبه این جهت این 30 درصدرا گذاشتیم . بنابراین حداکثرحقوق بازنشستگی باین ترتیب به 10 هزارو4 صد وخرده ای میرسد. یکباردردولت موقت این از20 هزارتومان به 15 هزارتومان رسید. قطعاً همه آقایان استحضاردارندکه ازاین پول هیچ چیزکم نمیشود. نه مالیات نه کسورمیدهد. هیچ چیز کم نمیشودوخالص است. اما دراین مؤسسات شامل چه افرادی میشودالبته شامل هربازنشسته ای نمیشود. همانطوریکه برادرمان توضیح دادند بازنشستگانی که حقوقشان درسطح بالاهست خودبخودازاین 8 هزارو6 صدتجاوزمیکندتامشمول این قانون بشودآنهایی که زیراین عددهستندمشمول آنها نمیشود.نیروهای مسلح را قبلاً مستثنی کرده بودیم .چه مستثنی بکنیم چه نکنیم نقش زیادی دراینجاندارد. برای اینکه معمولاً حقوق امرابالا بودکه ما الان امرای چندانی نداریم وحقوق بیمه دراین محدوده است. علت اینکه اول جداکرده بودیم این بودکه اصولاً طبع کارارتش یا طبع کارکنان کشوری فرق دارد. ومقرراتشان هم فرق دارد. ما این لایحه را لایحه ای بی عیب وایده آل نمیدانیم این یک لایحه مسکن است برای اینکه اصلاً بایدتمام کارکنان دولت به اعتقاد ما زیرپوشش یک مقررات دربیایند. وافرادی که دردستگاه دولت خدمات مشابه میدهندبایدحقوق مشابه داشته باشندازجمله حقوق بازنشستگی بنابراین اگراین قانونی که دردست بررسی است وا نشاءالله تقدیم خواهدشدبیاید همه اینها را بایک نظام مطمئن تروبنیادی تری اصلاح خواهدکرد. ولی ضمناً این خیلی ضروری است برای اینکه اگراین کاررانکنیم ممکن است یک کمی به درازبکشد. اما سؤالی که شده است که آیا این کارموجب دلسردی متخصصین نخواهدشدبرای اینکه شامل آیندگان هم خواهدبود.یعنی آنهایی که الان سرکارهستندوخدمت میکنندوخدمتشان خیلی ارزنده است آنها هم گرفتارهمین قانون خواهدبود؟ توضیحاً بایداضافه بکنم که اصولاً درهرقانونی که نوشته میشوددرهمان قانون یکسان کردن هم که من به آن اشاره کردم به این مسأله توجه داشتیم وداریم که افرادی که باتخصص خاص هستندوشغلشان بعلت مهارت خاص وبازاربین المللی ووضع خاصی که دارندباسایرمشاغل مشابه فرق داردبرای اینها پیش بینی شده است که مزایای بیشتری قائل بشوندتاما هیچوقت برای اینکه افرادمتخصص بشوندانگیزه را ازبین نبرده باشیم ونیازمند به کارشناس خارجی نشویم. سؤال فرمودندکه سهم کارگروکارفرما درقانون  تأمین اجتماعی است تنها کارگرنیست، کارمندانی هم دربسیاری ازمؤسسات وبخش خصوصی هستندکه تابع قوانین تأمین اجتماعی هستندازاینها 7 درصدبابت بیمه وبازنشستگی کسرمیکنندو20 درصد کارفرما میدهد و3 درصد دولت که جمعاً میشود30 درصدکه گفتم چون دراین مورد بخصوص کارفرما خودش دولت است بنابراین 23 درصددولت میدهد.سؤال کرده اند که امرای فعلی ارتش وکسانیکه بعداً به درجه امیری برسندچه حالتی خواهند داشت؟ طبعاً اگرخواست تجاوزکندباهمین فورمول تعدیل میشودیعنی مثلاً حساب میکنند12700 تومان درمیایداز8630 تومان کسرمیکنندتفاوتش را در30 درصدضرب میکنند وبه 8630 تومان اضافه میکنند. بنابراین آنها هم مشمول این خواهندشد. حالا اگرامردیگری باشدیا سؤال دیگری باشدتوضیح بدهم.
رئیس ـ نه چون سؤالی نشده است اما اگر خودتان توضیحی داریدبفرمایید.
مهندس کتیرایی ـ نه دیگرمن یادداشتهایم را جواب دادم . ازآمارسؤال کرده اند اصولاً کارکنان مؤسساتی که مقررات خاصی دارند واعداد وحقوقی بیش ازسایرکارکنان وباتفاوت فاحش میگیرندحدود 60 هزار نفرهستنداطلاع داشته باشید یعنی این مؤسساتی که نام میبریم ومشهوربه این هستندکه میگویندحقوقهای کلانی میگیرند شاغلین شان زیر60 هزارنفرهستندطبیعتاً بازنشستگانشان 1 درصدی ازاین شاغلین هستندکه آن درصدش شایدمثلاً درحدود30 درصدباشدبنابراین ازاین تعداد هم تعدادی که مشمول میشوندآنهایی هستندکه شامل بیش از8600 میشوند. بنابراین شامل همه نخواهد شدشامل یک تعدادی میشودکه ازاول حقوقشان بالاتربوده است.
دکترصادقی ـ چندهزار نفرهستند؟
مهندس کتیرایی ـ رقم دقیش را الان نداریم ونمیتوانیم به این زودی هم دربیاوریم ولی حدودش رامیتوانیم بگوییم وهدف ازاین نیست که فعلاً به سوددولت ما صرفه جویی کرده باشیم بلکه هدف برقراری عدالت وگام درراه برطرف کردن تبعیض درحقوق بوده است. همانطورکه درموردشاغلین تا حال یکمقدار قدمهایی برداشته شده وبعداً هم برداشته خواهد شد درمورد بازنشستگان هم همینطورمنظوربوده است والا قصداین نبوده که فعلاً چیزی به جیب دولت برودتشکرمیکنم .
منشی ـ چون آقای ساوجی قبلاً درکمیسیون پیشنهاد حذف تبصره را داده اند ومورد توجه واقع نشده است اصراردارند پیشنهاد شان مطرح بشود.
رئیس ـ آقای موحدی ساوجی پیشنهادحذف تبصره راکرده اند حالا آقای ساوجی میخواهندصحبتی بکنید؟
ساوجی ـ دراین مورد صحبت کرده ام .
رئیس ـ این عبارتی که تنظیم شده است جزوماده برده اند حالا جزوماده یا بخشی ازماده باشدفرقی نمیکندآن عبارت 30 درصدرا ایشان میخواهندحذف بشودلذا پیشنهاد حذفش رامیدهندحالا چه تبصره یا بخشی ازماده باشد. اگرمیخواهید صحبتی بکنیدبفرمایید والاراجع به پیشنهاد شمارأی بگیریم.
منشی ـ یک مخالف ویک موافق بایدروی پیشنهادایشان صحبت بکنند.
رئیس ـ بله مخالف وموافق بایدصحبت بکنند. آقای ساوجی شما پیشنهادتانراپس گرفتید؟
موحدی ساوجی ـ خیرآقاپس نگرفتم .
رئیس ـ خوب پس فقط آنراکنیدکه مخالف وموافق هم حرفشان را بزنند.
موحدی ساوجی ـ تقریباً پیشنهادمن مشخص است وهمه مخالفینی که دراین زمینه این لایحه صحبت کرده اندمن دیدم بیشترتأکیدشان روی همین مابه التفاوت 30 درصدکه اضافه برحداکثرحقوق بازنشستگی مشمولین است میباشدواین اضافی دادن این ومازاد یعنی 30 درصدبیشترازحقوق بازنشستگان معمولی دادن این ظلم وبی عدالتی است ویک نوع رشوه دادن است وبه نظرمن به هیچ وجه نبایدبه آن توجه کرداین پیشنهاد من است حالا چنانچه آقایان مایل باشندرأی میدهندمایل نباشندرأی نمیدهندمسأله ای نیست .
رئیس ـ متشکر. مخالف چه کسی است؟
رجائیان ـ من مخالف هستم .
منشی ـ آقای رجائیان مخلف هستندبفرمایید.
رجائیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم، باتوضیحاتی که برادرمان آقای مهندس کتیرایی دادند اولاً تعداداینها واقعاً کم است ومن اضافه میکنم که توجه بفرماییدبرادران اکثراین افرادی که الان حقوق بالاتراز8630 تومان میگیرنداینها درکارهایی خیلی سخت بوده اند یعنی همه بصورت رئیس وروسانبوده اند آنهایی هم که درادارات هستند مشمول قانون استخدام کشوری هستند مسلم است مثلاً کسانی که استانداریانخست وزیربوده اند آنها شامل قانون استخدام کشوری هستند. صحبت فقط برمبنای بعضی شرکتها است مثل شرکت نفت یا شرکت ایران ـ ایردربانکها هستندکه حقوقشان بالاتراز11 ـ 12 هزارتومان است اگراستانداررامیفرماییدکه مال آنها ازهمان 8630 تومان بوده پس اشخاصی که الان مشمول قانون استخدام کشوری نیستنددرمشاغل سختی بوده اند وسی سال بعضی ها 35 سال خدمتی که کرده اند برمبنای آن مسئولیتهایی که داشته اند بوده است خوددادن این
30 درصدوافعاً عدالت است فقط به این معنی نیست که ما به التفاوت 8630 تومان تا 12 هزارتومان را قطع کنیم وزندگی همه اینها را بیاوریم به 8630 تومان نزدیک 30 سال اینها زحمت کشیده اند وحالا زندگیشان چه غلط وچه درست بر آن مبناتنظیم شده است واصولاً 30 درصد6 هزارتومان نزدیک 1800 تومان میشود وپولی نخواهدبودلذااین 30 درصدددانش واقعاً ضروری است ونبایداینها را ناراضی کرد.
رئیس ـ موافق پیشنهادآقای موحدی، آقای الویری هستند.
خلخالی ـ من جلوترازآقای الویری دست بلندکردم .
الویری ـ بسم الله الرحمن الرحیم، من نمیدانستم امروز این مطرح میشود. پریروزکه مسجدسلیمان بودم تعدادزیادی آمده بودند ومیگفتندکه این کارگرهای شرکت نفت که به مراتب کارشان سختتر بوده وسختیهارا آنها متحمل می شده اند الان ازیک حقوق بازنشستگی کمی دارند استفاده میکنندولی بلعکس افرادی هستندکه با حقوقهای کلان آنجا بزمین وزمان فحش میدهندوحقوقهای خیلی زیادی دریافت میکنند واین موجب یک سری اغتشاشات درآن منطقه شده است پس روی این استدلال که کاراینها سخت بود به هیچ وجه قابل قبول نیست کسی که رئیس کل ومدیر کل بوده ازبهترین امکانات برخوداربوده وبعضاً کسانی بوده اند که دررژیم شاه توانسته بودندبه مدیر کلی واین چیزهابرسندباید یک خرده دقیق ترروی اینها حساب بکنیم. دیگراینکه اشاره کردنداعتراضات زیادمیشودممکن است بوسیله حذف این اضافات یک سری اعتراضاتی بکنندوازاین قبیل مسائل . اولاً اگرما میخواهیم حق را جاری بکنیم نبایددنبال این بگردیم وبه این توجه بکنیم که ممکن است اعتراض بکنندمگرحضرت علی (ع) وقتی که آمدوخواست عدالت را جاری بکندآنهمه سروصدا بپانشد؟ ولی مابرای حفظ مکتب مان بایستی همه اینها را به اصطلاح بخریم ولواینکه برای ما گران تمام بشودولی من میخواهم بگویم که اینطوری هم نخواهد شد. یعنی همان توده های مستضعفی که انقلاب کرده ا ند درانتظار یک چنین تعدیل هایی هستنددرانتظاراین هستندکه ما بتوا نیم آن کسانی را که بنا حق مبالغ زیادی ازبیت المال استفاده میکرده ا ند ما اینها را قطع بکنیم وبالاخره صحبت کردند وگفتندتعداد اینها کم است وبنابراین مبلغ قابل توجهی نخواهد شد.ما حساب کاسب کارانه نمیکنیم که بگوئیم این مبلغ اینقدرکم واینقدرزیادخواهدشد.مهم این است که حتی اگریکنفر1000 تومان ازبیت المال اضافه میگیردوظیفه مااست که این مبلغ 1000 تومان را قطع بکنیم .والسلام .
رئیس ـ متشکرتعداد 182 نفر درجلسه حاضرند.
عابدین زاده ـ آقای هاشمی نماینده دولت توضیح بدهند که آیا شامل ارتش میشودیانه؟
رئیس ـ این جمله را توضیح دادند آقایانیکه باپیشنهادآقای موحدی ساوجی درمورد حذف این جمله که حالا یا تبصره باشدویا جزوکرده باشدموافقندقیام فرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
عده ای ازنمایندگان ـ آقا بشمارید.
رئیس ـ بلی شمردند وگفتندتصویب نشد، نظرآقایان منشی هامورد قبول است واظهارنظرشان هم قاطع است 72 نفرایستاده بودندآقایان چرا آئین نامه را مراعات نمیکنیدنظرمنشی ها موردقبول است.
توکلی ـ ما هم خودمان موافق حذف بودیم ولی اکثریت نداشت
بجنوردی ـ آقای هاشمی نشمردند.
هادی ـ آقای هاشمی پیشنهادمیکنم که جدا جدا رأی بگیریدوتبصره جدا ازماده رأی گرفته بشود.
رئیس ـ بفرماییدبنشینیدحالامیخواهیم دراصل ماده رأی بگیریم خوب حالا اصل ماده رابخوانید.
منشی ـ اصل ماده واحده: ازتاریخ تصویب این قانون حقوق بازنشستگی ووظیفه ازکارافتادگی ووظیفه وراث هیچیک ازکارمندان وزارتخانه ها ومؤسسات وشرکتهای دولتی وبانکها وشهرداریها وسازمانهایی که شمول قانون برمستلزم ذکرنام است. نمی تواند ازحد اکثرحقوق بازنشستگی مقرردرقانون استخدام کشوری وقوانین جاری وتغییرات بعدی آنها درموردمستخدمین رسمی مشمول قانون مذکورتجاوز نماید.
هادی ـ آقای هاشمی لطفاً تااینجا را رأی بگیریدوتبصره را هم جداگانه رأی بگیرید.
عده ای ازنمایندگان ـ آقای هاشمی یکجا رأی گرفته شود.
رئیس ـ بلی یکجا رأی میگیریم .
یکی ازنمایندگان ـ این برخلاف آئین نامه است 2 تا ماده نیست که جدا جدا رأی بگیریم یک تبصره که بیشترنیست. بایستی به آن یک جا رأی گیری بشود.
بجنوردی ـ آقای هاشمی جدا جدا رأی بگیرید.
رئیس ـ شما همگی با هم حرف میزنندومن  نمی فهم که شما چه می فرمایید. آقایان ببینیدبه حذف تبصره رأی داده نشدحالا ما برای مجموع داریم رأی میگیریم اگرمجموع رأی نیاوردآنوقت آن قسمتش را جداگانه رأی میگیریم .
توکلی ـ آقای هاشمی حالا نمیتوانیدرأی بگیریدببینیدمن حرفم این است چون یک عده ای با تبصره مخالف هستندواحیاناً به آن رأی نمیدهند. اگراین لایحه رأی نیاورددوباره نیمی توانیدرأی گیری را تجدیدکنیدوجدا جدا رأی بگیرید. شما آقای هاشمی ازاول جدا جدا رأی بگیرید( همهمه نمایندگان).
بیات ـ آقا ماده واحده است با تبصره باید باشد.
رئیس ـ ازنظر قانونی آئین نامه به ما میگویدکه بایدماده به ماده رأی بگیریم وتبصره جزوماده است وبایدباهم رأی بگیریم (یکی ازنمایندگان ـ بنده پیشنهاددارم) نه دیگرپیشنهاد نکنیدوبگذاریدکارمان را بکنیم آقایان چرا شلوغ میفرمایدهمگی میخواهیدبا هم حرف بزنیداینکارهیچ نتیجه ای نداردغیرازاتلاف وقت.
خلخالی ـ آقای هاشمی لطفاً قسمت اول رارأی بگیرید.
یکی ازنمایندگان ـ آقای هاشمی دوباره همه اش خوانده بشود.
رئیس ـ یکباردیگرهمه اش را بخوانید.
منشی ـ ماده واحده ـ ازتاریخ تصویب این قانون حقوق بازنشستگی ووظیفه ازکارافتادگی ووارث هیچیک ازکارمندان وزارتخانه ها ومؤسسات وشرکتهای دولتی وبانکها وشهرداریها وسازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکرنام است . نمیتواند ازحداکثرحقوق بازنشستگی مقرر درقانون استخدام کشوری وقوانین جاری وتغییرات بعدی آنها درموردمستخدمین رسمی مشمول قانون مدکورتجاوزنماید.
تبصره ـ کارکنان غیرمشمول 30 درصد مابه التفاوت حقوق بازنشستگی راکه قبلاًدریافت می نمایند.
رئیس ـ 183 نفرازنمایندگان درجلسه حاضرند. نمایندگانی که بااین متن خوانده شده موافقندقیام بفرمایند ( اکثربرخاستند) تصویب شد20 دقیقه الان برای ادامه بحث قسمت دوم وقت داریم مخالف وموافق صحبت کنندوآقای مهندس گنابادی وزیرمسکن هم تشریف دارند.
منشی ـ آقای فؤادکریمی اولین مخالف هستند.
رئیس ـ آقای فؤادکریمی بفرمایید. همچنین آقای مهندس گنابادی توجه بفرماییدچون مخالفین صحبت میکنندباید توضیح بدهید.
فؤاد کریمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، این لایحه درکمیسیون ما موردبحث قرارگرفت البته ازنظرمسأله مسکن مشکلی که دولت با آن سروکارپیدا کرده است این است که یک مقدارشهرک هایی است که یا نیم ساخته است .
رئیس ـ آقای کریمی توجه بفرمایید که اصل لایحه مطرح است .
فؤادکریمی ـ بلی منهم اصل لایحه را دارم میگویم واردجزئیاتش نمیشوم دارم روی کلیاتش صحبت میکنم شهرک هایی است که یا نیم ساخته ویا تمام ساخته شده است ودولت میخواهد آنهارا بفروشدوحدوداً هم قیمت هردستگاهش 1 میلیون تومان یا بیشترتمام میشود. یعنی هردستگاه خانه اش . دولت برای اینکه این ساختمانها را تمام بکندویا ساختمانهایی راکه تمام کرده است بفروشدآمده واین راه حل را پیشنهادکرده است که بانکها بیایندوام بدهندتاکسانی که میخواهند این خانه ها را بخرندیا تکمیل کننداین رابگیرند وبروند تکمیل بکنند.درلایحه دولت، چون این لایحه ای که آمده است ناسخ یک لایحه ای است که قبلاً درشورای انقلاب تصویب شده است . آن لایحه ای که درشورای انقلاب تصویب شده است حدومرزوام مسکن راتعیین کرده است وآن حدومرزی هم که شورای انقلاب تعیین کرده است براساس نیازها وخانوارها بوده است یعنی چیزخیلی عادلانه ای بوده است . اما  آنچه که دولت درحل آن مشکل دراین لایحه داده است ناسخ آن
قانونی است که شورای انقلاب تصویب کرده است وآن چیزخیلی عادلانه و پخته جامعی است درحالی که این بسیار غیرعادلانه است واثرات سوءاقتصادی دارد. حالا اجازه بدهیدیک اشاره ای هم به لایحه شورای انقلاب بکنم چون این کاردررأی گیری بسیارمؤثراست . این لایحه وقانونی که قبلاً شورای انقلاب تصویب کرده این بوده که خانواده هایی که تا سه نفرند300 هزارتومان به آنها وام بدهندوبه خانواده هایی که تا 5 نفرند350 هزارتومان وبه خانواده هایی که از5 نفربه بالا هستند400 هزارتومان وام بدهندآنوقت دولت آمده واین 400 هزارتومان را تقاضا کرده که به 800 هزارتومان تبدیل بشودواین مبلغ خیلی سرسام آوراست. درکمیسیون که مورد بحث قرارگرفت دیدیم چند اشکال اقتصادی دارد یعنی این برای راه حل یک مشکل است ولی خودش یک مشکلات دیگری ایجاد میکندازاین جهت که یک مشکلات دیگری ایجادمیکندکه حالاخلاصه اش رامیگویم ازاین جهت گفتیم این راه حل نامناسب به نظرمیرسد. دولت این لایحه اش را پس بگیردبرودیک راه حل دیگری پیدابکندکه این مشکلات واین عوارض را نداشته باشد. اما آن عوارض اقتصادی بطورخلاصه یکی عوارض تورمی است. یعنی اگرشما یک مرتبه 800 هزار تومان پول واردبازارکارساختمانی کردید.این 800 هزارتومان پول بایدتبدیل به سیمان وآهک وگچ ومصالح بشوددرحالی که به میزانی که پول واردبازار میشودما بهمان میزان سیمان وآهک ومصالح ساختمانی نداریم. پس بنابراین راه  حلی راکه دولت آورده است که مشکل را حل بکندمشکل تورمی را بوجودمی آوردودرشرایطی که ماهستیم یعنی درشرایط جنگی وبعدازشرایط جنگ مشکل اصلی اقتصادما مشکل تورم خواهدبود. این است که نبایدمجلس لوایحی را تصویب بکندکه مستقیماً تورم را سرسام آوربالاببرداین یک مسأله چون هم دررابطه باتکمیل این ساختمانها است هم نکته بسیارانحرافی وخطرناک ساختن این ساختمانها است یعنی یک لایحه ای را دولت قبلاً غیرازاین لایحه بما داده بودکه اجازه میخواست زمینهای موات را درشهرکها بفروشد. بعدحالا این لایحه را آورده است وتقاضاکرده است که اجازه بدهیم ازبانکها به اینها وام بدهیم اینها یک پولی بدهندوزمین های  موات شهرکها را بخرندویک پول دیگرازبانکها بگیرندودراین شهرکها ساختمان بسازندواین نظراقتصادی برای اقتصادما بسیارخطرناک است. دوم اثراتی که برروی سیستم بانکی مادارد. یعنی اگرقرارباشدیک مرتبه چنین پول عظیمی راازسیستم بانکی ما بیرون بروداین یک مقداری به سیستم بانکی ما ضربه میزند. همین حالا مشکلی که سیستم بانکی ما با آن سروکارداردمسأله جذب سپرده ها است ازآنجائیکه مشکلاتی درجذب سپرده ها وزمان سپرده ها داریم اگربدون حل آن مشکلبانکی بیائیم ویک مرتبه بگوییم که اینمقدار بانکها بیایندووام بدهندازآنطرف با آن مشکلات ونوسانی که بانکها درسپرده ها دارند بانکها دچارمشکلات اقتصادی میشوندوبرای بانکها یمان مشکلات اقتصادی درست کرده ایم وتا مشکل بانکها حل نشده است به این ترتیب دست زدن به سیستم بانکی ودست بردن به سپرده ها بدون حساب عواقب اقتصادی خطرناکی ممکن است داشته باشدسومین دلیلی که کمیسیون ما ارائه داده است وهمچنین چهارمی آن دررابطه بااین است که اگرقراراست ما ازاعتبارات بانکی استفاده بکنیم اعتبارات بانکی بایدتخصیص پیدا بکندبه امورعمرانی به امورجنگ زده ها وبه حل مشکلاتی که همین حالا دولت با آن سروکاردارد. واگرمابیاییم بدین ترتیب اعتبارات بانکی را دراختیارافرادی که ما میخواهیم وام به آنها بدهیم قراردهیم معلوم است که اینها افرادطاغوتی هستندیعنی خانه 1 میلیون تومانی را من وشما که نمی توانیم بخریم وبنشنیم.افرادی می نشینندکه وضعشان خیلی خوب است . آنهایی که میتواننددرخانه1میلیون تومانی بنشینندمخصوصاً بااین تبصره وتصحیحی که برادرا نمان درکمیسیون مسکن گذاشته ا ند. برادران درکمیسیون مسکن گفتندکه 50 درصد هم خودشان باید داشته باشند. خوب کسی که 50 درصد آنرا داردمیتواند بیاید درجای دیگرباکاردیگروازشیوه هاوراههای دیگری اینکاررا بکندکه ما بتوانیم این خانه ها راتکمیل کنیم یا اینکه این خانه ها را بفروشیم واین راه حلی که آقایان آورده اند مشکلات وعوارضی دارد. وراه حل اصلی نیست وراه حل های دیگری هم هست که اگرآقایان به کمیسیون ما بیایند آن راه حلهایی که به نظرکمیسیون رسیده است پیشنهاد میشودبا آقایان هیأت دولت هم صحبت میکنیم وبالاخره به یک راه حلی میرسیم که ازاین راه حلی که دولت پیشنهادکرده است بهترخواهد بودخیلی متشکر.
رئیس ـ موافق را دعوت کنید.
منشی ـ آقای ا بوالفضل موسول تبریزی .
سیدا بوالفضل موسوی تبریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، نظراتی راکه آقای فؤادفرمودند همان چهارنظری است که درکمیسیون ایشان منعکس کردند مابایدشعاررا کناربگذاریم وباشعارکاری نداشته باشیم واقعیتها را بخواهیم . ( ملازاده ـ شعارنیست ) اینهم ملاکاً شعاراست .حالا اجازه بدهیدادله ای راکه برای رداین لایحه آقایان اقامه کرده اند بگویم یکی ایجاد تورم درمملکت است واین دروضع فعلی مملکت به صلاح ملت ما نیست درصورتی که این تورمی که فعلاً مسأله مسکن درمملکت ما ایجاد کرده است وساختمانهای موجوددولتی یا غیردولتی که الان نیمه تمام مانده است واین همه تورم دراجاره بها ووضع قیمت مسکن که درمملکت ما ایجاد کرده است این را ما فعلاًردش میکنیم ندیده میگریم ومیگوییم اگردولت وام بدهدفردا تورم اثرروی آجروآهک وروی این چیزها میگذارداین تورم فعلی است که الان داردکمرمملکت مارا می شکند. این ساختمانهای نیمه تمامی که مانده است ومردم هم این همه احتیاج به مسکن دارندببینیداجاره بها ها بطورسرسام آوری بالارفته است خانه را علی رغم دفترمسکن که ممنوع کرده است وبازنمی گذارد بازخانه خریدوفروش میشودوقیمتش بالارفته است. برای اینکه عرضه کم است وتقاضا زیاداست این تورم فعلی را کمیسیون اموراقتصادی ودارایی ندیده گرفته است ومیگویدکه اگراحتمالاً دولت وام بدهد آجروآهک وغیره ایجادمیشود. مسأله دوم این است که میگویددولت برای به فروش رسانیدن این خانه ها خودش بیایدبه مردم بطوراقساط یا میان مدت ویا طویل المدت بفروشد. خوب بفروشدخوب اولاً شما باردولت رادراین وضعیت فعلی مملکت که می بیننیدکه دروضع جنگی بسرمیبریم ووضع ما بحرانی واستثنایی است دراین وضعیت بحرانی مملکت که دولت بارسنگینی را بردوش دارد و واقعاً خدمت میکندشما دوباره بیاییدویک باردیگری را بردوش دولت بگذاریدکه این به اصطلاح قوزبالاقوز باشد.
2 ـ دلیل چهارمی راکه برردنوشتند بیایید تحلیل بکنیدیعنی دولت بیایدواینها را به اقساط یا میان مدت یا طویل المدت به مردمم بفروشد خوب مردم بعدازآن که این ساختمان های نیمه تمام را خریداری نمودند یا وارددرعمل میشوند خودشان ازشخص خودشان سرمایه گذاری می کنندبازهمان تورمی که درآنجا اشاره کردید اینجا بازبرای آهک وآجرپیش می آید.واگرطویل المدت این خانه ها را خریدندوکسی پول نداشت بقیه خانه را تکمیل بکندآنوقت این سرمایه یا دردست دولت ویا دردست آن شخص بیچاره بماند پول هم نداشته باشدآنرا تکمیل بکنداین ضرر برای افراد هست .
فؤاد کریمی ـ آقای موسوی ساختمانهای تمام شده را من عرض کردم چراحرف مراتحریف میکنید.
موسوی تبریزی ـ اینهم یک مطلب استدلالی را که کمیسیون اموراقتصادی ودارایی کرده است ونوشته است که دراین لایحه نیازواقعی خانواده های مستضعفین درنظرگرفته نشده است اگرواقعاً مابه فکرمستضعفین هستیم وواقعاً هم هستیم و
ا نصافاً اکثرنمایندگان بلکه میشودگفت تمام نمایندگان تمام مردم متعهداین دوره درفکرمستضعفین هستندشما باید راه گشای این مطلب باشید که این مردمی که ازاین خانه به آن خانه که کالثعلب باشباله هرروزراه رابرای اینها باز بکنیم بروند این ساختمانهایی که افتاده است درآنها بنشینندراه را برای اینها بازبکنیدآنهایی که مراجعه میکنندومی گویندهرروزشایددونفر سه نفر ده نفرعلی اختلاف ایام مراجعه میکنندومی بیننداین همه ساختمان افتاده است ماهم دراین مملکت نه خانه پیدا می کنیم. همان استدلالی که نوشته بودند بعضی ازنمایندگان خانه ندارند برای این است که تقاضا کم است آقای فؤاد کریمی شما اگریک سیاستی را درمملکت انجام بدهیدکه این ساختمانهای نیمه تمام یا تمام شده بدست مردم برسدومردم ازاین مضیقه مسکن نجات پیدا بکنند.شاید20 درصدمضیقه مسکن را این شهرکها این ساختمانهای نیمه تمام یا تمام شده حل میکند.آنوقت می بینیدکه مجلس جمهوری اسلامی اقلاً 20 درصدراه گشای مشکلاتشان شده است .بناء علیهذا هیچ اشکالی ندارد حالا ازنظر شرعی وام میگیرند بایدسودبدهند  یا ربا بدهند یا ندهندکه ا نشاء الله برای سال  1363 وعده داده ا ند که ربا رادرمملکت بردارند
که امروز نمی توانند من به آن بعدش کاری ندارم بااین بعدش که مردم وام بگیرندوبتوانند واقعاً صاحب مسکن بشوند واین بارسنگین مسکن را ازدوش کمیسیون مسکن وشهرسازی داده است وباموافقت دولت هم هست این 100 درصدعادلانه است وبه مجرداینکه گفتندغیرعادلانه است غیرعادلانه نمیشودغیرعادلانه گفتن دلیلی میخواهد تنها غیرعادلانه گفتن دلیل نمی شودهیچ اشکالی ازنظرمن ندارد.
رئیس ـ بسیارخوب، هنوزچندنفرمخالف وموافق داریم آقای وزیرمسکن وشهرسازی چون امروز آمده ایدووقتتان مصرف شده است میتوانیدامروزصحبتتان را بکنید واگرپس فردا تشریف می آوریدازهمینجا قطع بکنیم وادامه بحث را برای پس فردا راموکول میکنیم اگرنمی توانید تشریف بیاورید امروزمی توانید صحبتهایتان را بکنید( صباغیان ـ یک ربع تمدید کنید) یک ربع نمی شودچون سؤالهای را باید جواب بدهندوالان هم بیش ازچهارنفرمخالف داریم وبیش از20 دقیقه طول میکشد. خوب پس ما برنامه جلسه بعدرا اعلام میکنیم اول اسامی غائبین خوانده بشود.
منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، غائبین روزیکشنبه مورخ 19/ 11 / 1359 غائبین غیر موجه آقایان : منوچهرمتکی ازکردکوی ـ عباس عباسی ازمیناب ـ محمدعلی منتظری ازنجف آباد ـ فضل الله صلواتی ازاصفهان ـ سیدحسین پورمیرغفاری ازتبریز ـ صادق خلخالی ازقم ـ
خلخالی ـ من اجازه گرفته بودم .
رئیس ـ آقای خلخالی اجازه گرفته بودند .
منشی ـ به من نفرموده بودید آقای خلخالی . تأخیرهای بیش از15 دقیقه غیرموجه آقایان : اسدی نیا از اهواز ـ هادی غفاری ازتهران ـ کرمی ازدشت آزادگان ـ موسوی ازمشهد  هرکدام 20 دقیقه. ـ آقای غضنفرپورازلنجان ـ آقای نصراللهی هرکدام 25 دقیقه .ـ آقای قهرمان رحمانی ازتاکستان 30 دقیقه ـ آقای محمد خزایی ازرشت 30 دقیقه ـ آقای حجت 
انصاری ازرودسر60 دقیقه ـ
6 ـ پایان جلسه وتاریخ تشکیل ودستورجلسه بعد
رئیس ـ جلسه بعدیمان روز سه شنبه سا عت 8 صبح دستورجلسه قسمت اول ادامه همین بحثی است که الان مطرح بود.
دوم ـ گزارش شوردوم کمیسیون اموراقتصادی ودارایی درخصوص لایحه الحاق 1 تبصره به لایحه قانونی راجع به افزایش مدت مندرج درمادة 38 قانون گمرکی .
دستوربعدی گزارش شوراول کمیسیون دیوان محاسبات وبودجه مجلس درخصوص اجازه تجدیدنظردرقوانین دیوان محاسبات وسؤال آقای هادی ازوزیرمسکن . ( جلسه درساعت 20/ 12 دقیقه پایان یافت)
                                                             رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبرهاشمی رفسنجانی