جلسات
  • صفحه اصلی
  • جلسات
  • مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 111 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 111 )

  • یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۵۹

فهرست مندرجات:  1 ـ اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی ازکلام الله مجید. 2 ـ قرائت نامه کمیسیون خارجه مجلس شورای اسلامی به نمایندگان مجلس فرا نسه. 3 ـ بیا نات آقای رئیس خطاب به رئیس مجلس فرا نسه . 4 ـ تصویب قانون وصول هزینه حمل ونقل کالاهایی که به ترتیب ترانزیت اداری حمل میشود. 5 ـ تصویب قانون اضافه شده شش ماه به موعد تسلیم ترازنامه چاپ سودوزیان واظهارنامه مالیاتی شرکتهای تحت نظربنیادمستضعفان . 6 ـ طرح سؤال آقای امیدنجف آبادی ازوزارت کشوروپاسخ آن بوسیله آقای مهدوی کنی وزیرکشور. 7 ـ پایان جلسه وتاریخ تشکیل جلسه آینده  1 ـ اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی ازکلام الله مجید. رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم، باحضور 181 نفرجلسه رسمی است دستورجلسه را قرائت کنید. منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، دستورجلسه 111 روزیکشنبه 19 بهمن ماه 1359 مطابق با 2 ربیع الثانی 1401 . 1 ـ تلاوت کلام الله مجید. 2 ـ نطقهای قبل ازدستور. 3 ـ گزارش شوردوم کمیسیون اموراقتصادی ودارایی درخصوص لایحه راجع وصول هزینه حمل ونقل کالاهایی که به ترتیب ترا نزیت اداری حمل میشوددرهنگام ترخیص کالا. 4 ـ گزارش شوردوم کمیسیون اموراقتصادی ودارایی درخصوص لایحه راجع به اضافه شدن مدت 6 ماه به موجب تسلیم ترازنامه وحساب سودوزیان واظهارنامه مالیاتی شرکتهای تحت نظر بنیاد مستضعفان. 5 ـ سؤال آقایان امیدنجف آبادی وفضل الله ازآقای وزیر کشوردرخصوص علت توقف ا نتخا بات استان اصفهان . 6 ـ اعلام اساسی غائبین ودیرآمدگان جلسه قبل . 7 ـ اعلام ختم جلسه وتاریخ وبرنامه جلسه بعد. رئیس ـ تلاوت کلام الله مجیدرا شروع کنید.                                                اعوذبالله من الشیطان الرجیم ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیماً* (حضارصلوات فرستادند ـ آیه 56 ـ سوره الاحزاب )                                   بسم الله الرحمن الرحیم لا اقسم بهذاالبلد * وا نت حل بهذا البلد*ووالدوماولد* لقدخلق الا نسان فی کبد* ایحسب ان لن یقدرعلیه احد* یقول اهلکت مالا لبداً* ایحسب ان لم یره احد* الم نجعل له عینین * ولسا ناً وشفتین * وهدیناه النجیدین* فلااقتحم العقبه* وماادریک ما العقبه * فک رقبه* اواطعام فی یوم ذی مسغبه* یتماً ذامقربه * اومسکیناً ذامتربه * ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا با لمرحمه * اولئک اصحاب المینه * والذین کفروا بآیا تنا هم اصحاب المشئمه * علیهم نارموصده * ( صدق الله العلی العظیم ـ حضارصلوات فرستادند) آیه 1 الی آخرسوره البلد 2 ـ قرائت نامه کمیسیون خارجه مجلس شورای اسلامی به نمایندگان مجلس فرا نسه رئیس ـ سخنرا نان پیشازدستورامروزتقاضاکردندکه وقتشان را به بعدموکول کنیم. لذا سخنگوی پیش ازدستورنداریم . دوستان کمیسیون امورخارجه نامه ای تهیه کرده ا ند برای نمایندگان مجلس فرانسه نامه را میخوانند برای اینکه اگربردارانی بخواهندنامه راامضاء کنندازمتن نامه اطلاع حاصل کنندوامضاء بکنند. دکترسیدمحمدخاتمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، دررا بطه با تحویل میراژهای فرا نسه به عراق که خودبخشی ازتوطئه جها نی علیه ا نقلاب اسلامی ایران است ونشان دهنده اینکه آرمان های ا نقلاب اسلامی ایران ازچهارچوب مرزهای ایران فراتر رفته ومنافع همه قدرتهای توسعه طلب دردنیا را به خطرانداخته است درعین حال نشان دهنده حجم توطئه هایی است که علیه این ا نقلاب وجوددارد دراین جا بطور اختصار وبرای اینکه وقت مجلس محترم را کمتربگیریم من عین متنی را که درکمیسیون امورخارجه تهیه شده است . قرائت میکنم تا خواهران وبرادرانی که علاقمند بودند بعدازپایان جلسه مبادرت بامضای آن بکنند. بسم الله الرحمن الرحیم، دردنیای کنونی سوداگران اسلحه کوشش کرده ومی کنندچنان خلق وخویی را برروا بط بین المللی حاکم کنندکه درآن اخلاق ، معنویت ، جان ومال مردم ستمدیده وستمکش وآسایش وامنیت ملتها وصلح وآرامش کشورها بصورت بهاء ناچیزی برای رونق بازار مرگ درآید وچه بسا که دراینجا وآنجا نیزاکثریت مهمی این امررا به عنوان قاعده اساسی درروا بط بین المللی پذیرفته ا ند. اما ملت ایران که به عنوان نمایندگان آن با شما سخن می گوئیم تازه ازکوران دگرگون کننده ا نقلاب اسلامی خویش به درآمده است. این ملت که انقلاب خود را برپایه ایمان واعتقاد راسخ به خدای عالم وبا معنویت وایثاربرای اصول عالیه ا نسانی شروع نموده وبه پیروزی رسانیده است قویاً اعلام می کندکه محاسبات اقتصادی وملاحظات تجاری نمی تواند بشرامروز را ازبحرا نهای عظیمی که با آن روبروست وهستی اورا تهدیدمیکند نجات دهد. وازاین روست که لازم دیده ایم با شما نمایندگان ملت فرا نسه ودرواقع با خود این ملت سخن بگوییم. خبرفروش وتحویل میراژهای دولت شما به دولت تجاوزگرعراق ضربه سنگینی براعتباروحیثیت فرانسه درافکارعمومی ما وملتهای دیگرمستضعف وهوادار انقلاب اسلامی ایران وارد آورده است. ملت ایران با وفاداری ازشما میپرسد. آیا این فرا نسه وارث انقلاب بزرگ فرا نسه است که  مرتجعین اروپا دربحبوحة انقلاب چندین بارعلیه اومتحد شدند واورا محاصره کردند ولی ا نقلاب توا نست برهمه این توطئه ها پیروزشود؟ آیا ا نقلاب اسلامی ایران شرایط مشابهی را نمی گذراندوآیا تجاوزآشکاردولت صدام علیه جمهوری اسلامی نوپای ایران تفاوتی با تجاوزات مستبدین آنروز اورپا واتحاد آنها علیه ا نقلاب فرانسه امروز اردگاه خودرا عوض کرده است؟ مردم ایران بحق ازشما می پرسندتفاوت بین تجاوزصدام به ایران وتجاوزهیتکر به فرانسه چیست که اکنون کسانی که مدعی فرزندی مقاومت خونین ملت فرانسه علیه اشغال کشورخود توسط نازیسم هستندپیشرفته ترین سلاحها ومهمات رادرا ختیار متجاوز قرار میدهندوآبرووحیثیت فرا نسه را به سودا می گذارندآیا شما نمایندگان وملت فرانسه اخباربمبارانهای مکررمناطق مسکونی، بیمارستانها ومدارس ومناطق غرب وجنوب ایران وویرانی شهرها را با موشک توسط ارتش صدام شنیده اید؟ ویا رسانه های گروهی ووسایل ارتباط جمعی ملت فرانسه را ازاین خبرهای دلخراش ووحشت انگیزدورنگه داشته ا ند مردم ما بحق ازشما می پرسندچه شده است که فرانسه ای که ازتدوین کنندگان اعلامیه حقوق بشرومنشورملل متحد ومبشرین ومبلغین آن میباشدبه رژیمی که خلاف نص صریح همه میثاقهای بین المللی که شما خودرا پاسداران ان میدانید دست به تجاوزمسلحانه واشغال سرزمینهای دیگران زده است. این چنین کمک میکندوباج میدهد. مردم ما ازشما نمایندگان ملت فرانسه سؤال میکند. آیا تجربه خونین الجزایر وسقوط سیاست امپریالیستی فرانسه کافی نبودکه به دولتمداران شما بیاموزد که دوران زورگویی وسلطه طلبی به سرآمده است؟ آقایان وخانمها ملت ایران خاطرات خوشی ازاقبال افکارعمومی ملت شما نسبت به انقلاب ایران دردوران اقامت رهبر انقلاب وبنیان گذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی درآن کشوردارد. (حضار 3 مرتبه صلوات فرستادند ) وحق نبودکه به این زودی آن خاطرات خوش را دولت فرانسه به چنین خاطره تلخی مبدل سازد. ما ازشما نمایندگان مردم وملت فرانسه میخواهیم که اجازه ندهید که آبرو وحثیت ملت فرانسه به بازی گرفته شودودوستی قدیم دوملت ایران وفرانسه در معرض تهاجم ملاحظات سوداگرا نه روزقرارگیرد. شما اجازه ندهیدکه آزادگی ملت فرانسه ازنظرملت ایران ومیلیونها مسلمان وانسان آزاده هوادارانقلاب اسلامی ایران مورد تردید قرارگیرد. مطمئن باشید که محکمه بزرگ ملتها وتاریخ شاهد کاروان ماست وقضاوت اوست که همیشه متجاوز وهمکاران وپشتیبانان اورا محکوم نموده است والسلام . نصیری لاری ـ مشخصات موشکها را هم ذکرکنیدکه با چه موشکهایی حمله می کنند. یکی ازنمایندگان ـ آقای هاشمی من یک تذکردارم اجازه بفرمایید . عده ای ازنمایندگان ـ آقای هاشمی ماهم تذکرداریم . رئیس ـ آقایان خیلی ها تذکردارند شما تذکرتان چیست ؟ دکترهادی ـ آقای هاشمی این نامه که ازطرف مجلس برای نمایندگان فرانسه نوشته نشده است . رئیس ـ خیر نامه به امضای افراد است یعنی نامه به امضای مجلس نیست .محمد محمدی ـ ماازدولت فرانسه این توقع را داریم . مادرویتنام دیدیم درکامبوج دیدیم درالجزایر دیدیم امروز درچاد می بینیم این توقع را  ازدولت فرانسه داریم چون دولت فرانسه هم پیمان آمریکااست. وهیچ توقع نداشتیم که غیرازاین عمل بکند. سیاستش هم امپریالیستی است. با احترام به مواضع براداران کمیسیون امورخارجه خواهش میکنم این نوع مسایل به نام مجلس نباشد( رئیس ـ خیربه نام مجلس نیست ) چون دردنیا اعلام میشودالبته با احترام به مواضعشان ولی چون این جملاتی که درنامه فرمودند یعنی تشبیه انقلاب فرانسه با انقلاب ایران توهین به انقلاب ایران است (احسنت ـ احسنت ) وبعداینکه آ برووحیثیت فرانسه را عملکرد فرانسه درطی این صدسال رابرده است خواهش میکنم به این نکته ها توجه بفرمایید. رئیس ـ بسیارخوب .یکی ازنمایندگان ـ بله کاملاً حق با شما است شأن انقلاب را بااین جمله پایین آورده اند. رئیس ـ به نظرمن این نامه که نامه مجلس نیست. نامه ای است که هرکس که مایل است امضاء میکند. آقایان برای  بهترکردن الفاظ نامه می توانند پیشنهاد بدهند والفاظش را بهترکنند. یکی ازنمایندگان ـ وقتی که کمیسیون خارجه این نامه را میفرستدازطرف مجلس محسوب میشود. رئیس ـ آقایان پیشنهاداتشان را به کمیسیون امورخارجه بدهندوعبارات آنرا آنطورکه میخواهنداصلاحح کنندوبعدبفرستند. محمدیزدی ـ سؤال این است که دلیل اینکه به نام مجلس نباشدچیست ؟ مگرمطلب به ناحقی گفته اند؟ اشکال به نام مجلس نبودن آن چیست ؟ رئیس ـ خیر مجلس نخواسته است نامه ای بنویسد. محمدیزدی ـ چرا بنام مجلس نباشد؟ کدام نماینده ای است که موافق نباشد.رئیس ـ هرکس که میخواهد امضامیکند. محمدیزدی ـ اشکال بنام مجلس بودن آن درچیست ؟ رئیس ـ پیشنهادشان این نبود. پیشنهاد این بودکه … منشی – پیشنهاد خودکمیسیون هم این نیست که به نام مجلس باشد.تاجگردون ـ آقای هاشمی پس چرا دررادیووتلویزیون به نام کمیسیون امورخارجه اعلام کردند. دکترخاتمی ـ آنچه دررادیو تلویزیون اعلام شده است تلگرافی است که چندروز پیش کمیسیون امورخارجه مجلس شورای اسلامی برای کمیسیون امورخارجه مجلس فرانسه ارسال داشته است ونامه ای که امروز قرائت شد چیزدیگری است وهنوز دررادیوتلویزیون ومطبوعات اعلام نشده است . رئیس ـ آقای مهندس طاهری شما چه مطلبی دارید. مهندس طاهری ـ راجع به ناطقین قبل ازدستور اگردونفری که امروز نوبتشان است سخنرانی نکنندباید بدنبالش افراد بعدی صحبت بکنند وگرنه به حقوق همه نمایندگان ظلم میشود. موضوع این است که هرشش هفت ماه یکبارنوبت ما میشود واگرامروز این نیم ساعت حذف بشودبه حقوق همه نمایندگان ظلم میشود. رئیس ـ آقای مهندس علت این پیشنهاد این بودکه چون دیروز لایحه بودجه مطرح بودومیخواستم که آن لایحه سریعترعمل بکندومعمولاً درلایحه بودجه چیزهای اضافی نمی آید به آقایان گفتیم سخنرانی نکنندوآقایان استقبال کردند وبه این دلیل فکرمیکردند که امروزهم جلسه ادامه دارد قبول کردندولذا آمادگی سخنرانی نداشتندوماهم نمی توانستیم تحمیل بکنیم . یکی ازنمایندگان ـ نفرات بعدی صحبت کنند . رئیس ـ ما میخواستیم که امروز سخنرانی قبل ازدستور نباشدما فکرکردیم که چون لایحه بودجه امروز هم ادامه دارد سخنرانی های قبل ازدستورانجام نشود. غلامرضا دانش  ـ آقای هاشمی ازطرف عده ای ازنمایندگان پیشنهاد شده است که این برنامه ازطرف مجلس باشد اگرتصویب شد .رئیس ـ چون جزوبرنامه نیست نمی شود اگربخواهد ازطرف مجلس باشدباید دربرنامه بگذاریم وباید دردستور باشد وروی آن کاربکنیم . 3 ـ بیانات آقای رئیس خطاب به رئیس مجلس فرانسه رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، من خودم به عنوان رئیس مجلس دو،سه جمله با ریاست مجلس فرانسه حرف دارم وآن این است که : این اقدام دولت فرانسه به هیچوجه قابل توجیه برای مردم آزاده دنیا نیست فرانسه درهمین موقعی که  ناوچه های توپ دارمارا که مدتها قبل پول آن را گرفته است. توقیف کرده است میراژها بسیاری ازامکانات جنگی دیگررا برای عراق فرستاده است . تجلیل مردم آزاده دنیا ازاین موضوع فرانسه چه میتواند باشد؟ ما چه کردیم وعراق چه کرده است؟ که این موضع فرانسه را بتواند توجیه بکند. یکی ازکارهای اساسی ما این بوده است که با صراحت باامریکا پنجه انداخته ایم وبا امپرایا لیزم به نبردبرخاسته ایم بی شک یکی ازعوامل تصمیم فرانسه این است که بخاطر اینکه نمی تواند  ببیندکه دردنیا دولت کوچکی ملت کوچکی ا بهت وهیمنه پدربزرگ آقایان را بشکند. چیزدیگری که می تواند عامل باشداین است که دولت فرا نسه احساس کرده است که درایران دیگرجایی برای مطامع استعماری نیست آنها به حق فهمیده اند که ایران دیگرباج به دولت هایی که قصد غارت اموال ملتی را دارند نمی دهد وایران دیگرجای چنین غارتی نیست ازآن قرارداد های پرسود وازآن فروش های پرسود ازآن نفت های ارزان وازآن سفره رنگینی که رژیم پهلوی برای امثال دولتهای فرانسه بازکرده بوددیگردرایران پیش   نمی آید ونقطه مقابل اینکه بازعامل دیگری تصمیم گیری دولت فرا نسه میتواند باشد این است که فرانسه درعراق طرق زیادی برای استعمارمردم عراق بازکرده است ومامیدانیم که چه قرارداد های ننگین بین فرانسه وعراق برقرار شده است که درآنجا دولت فرانسه اسلحه را  به چه قیمت میدهد ونفت را به چه قیمت میگیرد وقراردادهای به اصطلاح عمرانی وخدماتی درآنجا وجوددارد اوبه مردم عراق به چشم یک طعمه نگاه میکندولی دیگربه مردم ایران نمی تواند این چنین نگاه بکند ولی ما امیدواریم که مردم عراق هم مثل مردم ایران چشم این طمع کاران را کورکنندودست آنها را قطع کنند اگرامروز صدام باج میدهد فردا ملت عراق باج نخواهند دادوما این را میدانیم اگردولت فرانسه راست میگوید وواقعاً آزادیخواه است مگردرعراق آزادی وجوددارد ؟ مگرحزب بعث عراق یک رژیم قابل قبولی است؟ مگرصدیک معیار های حکومت انسانی درعراق وجوددارد؟ فرانسه اولین کارش نیست اویسی ازهاری بختیار، اشرف پهلوی، وهمه فراری هایی که هزاربارباید به انتقام خون شهدای ما اعدام بشوند درچترحمایت فرانسه دارند درآن کشورجنایت میکنند وزندگی میکنند وما توقعی نداریم فقط به رئیس محترم مجلس شورای فرانسه این پیام را ازتریبون مجلس میدهم که به مردم فرانسه بگویند که مردم دنیادیگرگول نمی خورندواین موضعی که شما گرفته ایددیگرقابل توجیه نیست ودیگر فرانسه به عنوان یک مرکزآزادی وآزادیخواهان دردنیا قبول نمیشود فرانسه پناه صدام ها اویسی ها وازهاریها وبختیاریها وفراری های ساواک است (نمایندگان ـ احسنت ـ احسنت ) الله اکبرـ الله اکبرـ الله اکبرـ خمینی رهبرمرگ بر منافقین وصدام 4 ـ تصویب قانون وصول هزینه حمل ونقل کالاهایی که به ترتیب ترانزیت  اداری حمل میشود. رئیس ـ دستوراول ما شوردوم گزارش کمیسیون اموراقتصادی است که ازمخبرکمیسیون خواهش میکنیم که تشریف بیاورند وتوضیح بدهند. مخبرکمیسیون (مجیدانصاری) ـ گزارش ازکمیسیون اموراقتصادی ودارایی به مجلس شورای اسلامی . لایحه راجع به وصول هزینه حمل ونقل کالاهایی که به ترتیب ترا نزیت اداری حمل میشود درهنگام ترخیص کالاکه با پیشنهادات واصله برای شوردوم به این کمیسیون ارجاع شده بودطی دوجلسه دراین کمیسیون مورد رسیدگی وشورقرار گرفت وبا توجه به نظرات نمایندگان دولت وپیشنهاد ات واصله در جلسه مورخه 6 بهمن ماه 1359 لایحه با اصلاحاتی به تصویب رسید. اینک گزارش آن برای شوردوم نقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد لایحه راجع به وصول هزینه حمل ونقل کالاهایی که به ترتیب ترانزیت حمل نمیشوددرهنگام ترخیص کالا. ماده واحده ـ به گمرک ایران اجازه داده میشوددرشرایط ضروری که کالاهای موجود درگمرکات مرزی را به گمرکات داخلی به ترتیب ترانزیت اداری حمل مینماید درهنگام ترخیص کالاها هزینه های مربوط (حمل ونقل ) ازصاحبان کالاوصول نماید این قانون برای کلیه کالاهایی که ازاول شهریورماه 1359 به طریق مزبورحمل شده است قابل اجرااست . تبصره ـ تشخیص شرایط ضروری به عهده وزارت اقتصادی ودارایی میباشد . قبلاً هم درشوراول عرض کردم که لایحه جزئی وضروری است مقداری ازکالاهای بخش خصوصی که درگمرکات مرزی درمناطق جنگی انباشته شده بودیا احیاناً هنوزهم دربعضی ازگمرکات درمعرض جنگ وجودخواهدداشت دولت برای حفظ این کالاها وحفظ منافع صاحب کالامجبوربوده ومجبورمیشودکه اینها را به انبارهای گمرکات داخلی کشورحمل بکنددرنتیجه یک هزینه هایی ازنظرحمل ونقل اینها بردولت تحمیل خواهدشدبپردازداین لایحه ازمجلس اجازه میخواهد که دولت وقت ترخیص کالاصاحبان کالاهزینه حمل ونقل را دریافت بکندتغییری که دراین لایحه داده شده است این است که تاریخی را دراینجا تعیین کرده اند که  ازاول مهرماه بودودرلایحه یعنی درشوردوم ما این را بامشورت مسئولین وزارت اقتصادودارایی وگمرک یک ماه به عقب برگرداندیم یعنی ازشهریورماه دقیقاً چندروز 10 ـ 15 روزقبل ازآغازجنگ که دولت دربعضی ازموارد مجبورشده بوداین کالاها را حمل ونقل بکندواگرما ازاول مهرماه تاریخ را میگذاشتیم احتمالاًبعضی ازاین هزینه ها قابل وصول نبود چون قبل ازمهرماه حمل شده بود.لذا ما با مشورت مسئولین اجرایی ازاول شهریورماه گذاشتیم تا تمام هزینه ها یی که دولت متحمل شده است قابل دریافت باشدضمناً آن کلمه اضطراری درشور دوم به ضروری تبدیل شده که چندان فرقی ندارد البته اضطراری شایدخیلی دائره اش تنگتربود ولی ضروری یکقدری وسعت بیشتری داردکه دست دولت را بهتربازمیگذاردوچند پیشنهاد هم به کمیسیون رسیده بود که متأسفانه پیشنهاد دهندگان هیچکدام درکمیسیون حاضرنشدند البته پیشنهادات هم چندان مهم نبودمثلاً آقای صباغیان پیشنهاد داده بودند که وزارت بازرگانی واقتصاد ودارایی شرایط ضروری را تشخیص بدهند که ما همان وزارت اقتصاد ودارایی را کافی دانستیم چون وزارت بازرگانی مربوط به حمل ونقل واین حرفها نیست صرفاً مرتبط به وزارت اقتصاد ودارایی است. دکترروحانی ـ باشرایط ضروری کشوریا وزارت دفاع اعلام میکند؟ مجیدانصاری (مخبرکمیسیون اقتصادودارایی تشخیص میدهد. دکترروحانی ـ منظورمن این است که وزارت دفاع یا وزارت کشورباید تشخیص بدهند. رئیس ـ شما کتبی سؤال کنید. مجید انصاری (مخبرکمیسیون ) ـ توضیح همین بود بنابراین لایحه یک چیزی خیلی جزیی است شما میخواهید به دولت اجازه بدهید پولی را که خرج کرده است یا پولی را که خرج میکندبتواند وصول بکند. رشیدیان ـ بنده سؤالی دارم . رئیس ـ آقا کتبی سؤال کنیدهرسؤالی داشته باشید ایشان توضیح میدهند. آقایا نی که پیشنهادی داده بودند چه کسا نی هستند(توکلی ـ آقایان به کمیسیون نیامد ند) دعوت کرده اید؟( توکلی ـ بله).مجید ا نصاری( مخبرکمیسیون) ـ بله دعوتشان کرده بودیم بعضی ها به کمیسیون نیامدند.بجنوردی ـ اگر پیشنهادی نیست رأی بگیرید.رئیس ـ اگرپیشنهادی نیست به سوألات آنجا جواب بدهند که قدری روشن تربشود.عده ای از نمایندگان ـ اینکه ا بهامی ندارد آقای هاشمی.رئیس ـ بله، البته ا بهام ندارد.مجید ا نصاری ـ یکی ازپیشنهادات مربوط به آقای فؤادکریمی است.(فؤادکریمی ـ پیشنهادات را بررسی کرده ایم) بله،عرض کردم سه پیشنهادبودیکی مربوط به آقای فؤادکریمی بودکه کلمه «اضطراری» به «‌ضروری» تبدیل بشود که تبدیل شده است ویک پیشنهادی هم مربوط به آقای مظفربود ویکی هم از طرف آقای صباغیان رسیده بودکه بررسی شدورآی نیاوردوآقایان هم درکمیسیون حضور پیدا نکردند درصورتیکه دعوتشان کرده بودیم. یعنی آن لوحه دعوت رادر تابلو زده بودیم ولی آقایان به کمیسیون تشریف نیاوردند.یکی ازنمایندگان – رأی نسبی بود یامطلق؟ مجید ا نصاری ـ خیر، مطلق.رشیدیان ـ در رابطه با اجناسی که درآ بادان است میخواهم قدری توضیح بدهم.رئیس ـ توضیحتا ن را بنویسید بدهید.رشیدیان ـ خودم میخواهم توضیح بدهم اگراجازه میدهید5 دقیقه بنده صحبت کنم. رئیس ـ نمیشودچنین توضیحی حق نیست. رشیدیان ـ منظور اجناس است که درگمرک آبادان است.مجیدا نصاری ـ عرض کردم یک سری اجناس را دولت ازگمرکات قبل ازجنگ ویا درحین جنگ، دولت ازگمرکات قبل ازجنگ ویا درحین جنگ دولت حمل کرده است. رشیدیان ـ ایشان اطلاعی ندارند دررا بطه بامجلس است میلیاردها ریال کالاهایی که درگمرک آبادان است وهیچکاری برای حفظ آنها نکرده اید. رئیس ـ بدهیدایشان بخوانند اینکه جزوه برنامه نیست که شما صحبت بکنیدومربوط به شما هم نمیشود. رشیدیان ـ پس به چه کسی مربوط است؟ دررا بطه بااین مسأله میخواهم صحبت کنم .            مجیدا نصاری ـ آقای رشیدیان آنرا اطلاع داریم اما به این لایحه مربوط نمیشود آن مسائلی که شما میفرمایید. رشیدیان ـ میلیارد ها ریال کالای این مملکت دارد ازبین میرود . رئیس ـ آقای رشیدیان میگویم بفرمایید بنشینیدهرچیزی که درهر جائی وقت صحبتش نیست . رشیدیان ـ نظرمن این است که این کالاهایی راکه … رئیس ـ نظرشما بله بدهید به آقایان بگویند شما بایدبیک عنوانی یا موافق یا مخالف صحبت بکنید. باید یک چیزی باشدهمینجوری که نمیشود. رشیدیان ـ این مسأله بایدبررسی بشود … مجیدانصاری ـ آقای رشیدیان آن مسأله ای را که شما میفرمایید ما بررسی کرده ایم وقرار است امروزعصرهم درکمیسیون صنایع ومعادن نفت همان موضوع بررسی بشودواحتیاجی به مجلس وتصویب نیست باید یک گروهی برای حمل ونقل آن  رشیدیان ـ درکمرگ آبادان متوقف است . شاهچراغی (منشی) ـ آقای رشیدیان حق این بودزودترتشریف می آوریدوبعنوان مخالف اسم مینوشتندکه صحبت کنید. رئیس ـ خوب لایحه آمده است که کالارا ترخیص کنند حال که شما نمیگذارید تصویب بشودکه ترخیص بکنند. مجیدا نصاری (مخبرکمیسیون ) ـ دررا بطه بااین رابط بااین فرمایشی که آقای رشیدیان فرمودند ممکن است برای بعضی ازبرداران وخواهران یک سؤالی پیش آمده باشد عرض کردم عنوان لایحه فقط برای این است که شما میخواهید بدولت اجازه بدهید هزینه هایی را که برای حمل کالاها ازگمرکات مناطق جنگی وجاهایی که شرایط ضروری هست چون آقای خراسانی سؤال کرده اند شرایط ضروری تنها به جنگ است نه ممکن است مثلاً دریک جا دولت احتمال بدهدکه یک شرایط ناامنی است واحتمالاً فلان انبار ممکن است مورد حمله وسرقت قراربگیرد یا اجناسش را بسوزانند وازقبیل مسائل که  دولت احساس شرایط ضروری بکند آن کالاها را به گمرکات داخلی حمل میکند. طبیعی است که برای حمل آنها هزینه هایی را متحمل میشودکه بایدصاحبان کالاها آنرا بپردازند اما موضوعی را که آقای رشیدیان مطرح فرمودند درآبادان بخصوص دررابطه باشرکت نفت اجناسی بودکه میبایستی خیلی زودترخیص بشود وازآنجا به جاهای دیگرحمل بشودکه خوشبختانه با مطرح شدن موضوع درکمیسیون نفت مدتی قبل آقای صفاتی دزفولی … رشیدیان ـ حالاکه نمیگذارند صحبت بکنم اینهم نیست . رئیس ـ خیلی خوب آنرا نگویید(خطاب به ا نصاری مخبرکمیسیون ) مجیدانصاری ـ پس به این لایحه مربوط نیست . رشیدیان ـ اجناسی است که درکشتی ها مانده است وهمه دنیا میدانند .رئیس ـ به سؤالات آقایان جواب بدهید. مجیدا نصاری (مخبرکمیسیون ) ـ آقای کیاوش سؤال کرده اند اگرتاریخ را اول شهریوربگذارید آیا دولت مسئول آن مقدار مقدارازکالاهایی که قدرت حمل آنها را پیدا نکردنمیشود؟ به نظرمیرسداگرازاول مهربنویسیداین مسئولیت متوجه دولت نمیشوددرجواب باید عرض کنم درقانون که به دولت فرض وواجب نبوده که این کالا ها را حمل بکند که بعداً دولت مورد مؤاخذه قراربگیردکه درفلان مورد چراشما کالاهای بخش خصوصی را حمل نکردید؟ دربرخی ازموارد که دست دولت بازبوده برایش امکان حمل ونقل بوده بعضی ازکالاها را حمل کرده وهرگزبه این معنا نیست که اگردرموردی کالاهایی مال یک تاجروجود داشته دولت نتوانسته آنرا حمل بکنددولت دربرا برآن تا جریا دربرابر مجلس مسئول باشدنه مسئول جنس بخش خصوصی خودبخش خصوصی است اما عرض کردم بعضی ازاجناس بوده گرچه مال بخش خصوصی بوداما دولت احساس میکردکه اگراینها دراین شرایط ازبین برود به کل کشور ضربه میخورد ارفاقاً آنها را حمل کرده وحالا میخواهد هزینه حمل شان را بگیرد بنابراین این اشکال متوجه دولت نمیشود تنها بایک ماه تأخیر مدت یعنی ازاول شهریورشما این امکان را بدولت میدهیدکه بتواند کل هزینه ها را وصول بکند. غفور خلخالی ـ تاریخ تصویب را بفرمایید . مجید ا نصاری (مخبر کمیسیون ) ـ سؤال آقای غفورخلخالی رامیخوانم . تصویب شما تاریخش 6/ 11/ 59 میباشد آیا مصوبه کمیسیون شامل ما قبل میباشد؟ خواهش میکنم توضیح بدهید دراینصورت تکلیف صاحب کالاچیست؟ منظورازاین سؤال چیست ؟امضایش هم درست قابل خواندن نیست اینرا کدامیک ازآقایان سؤال کرده ا ند ؟ غفورخلخالی  ـ تصویب کمیسیون شامل ما قبل میشود یا نه ؟ رئیس ـ بنویسیدبدهید. غفورخلخالی ـ تاریخ صحیح آنرا بفرمایید ازچه تاریخی باید باشدیعنی از6 بهمن است یااز5 ماه قبل است . مجید انصاری ـ اول شهریورماه نوشته شده است آقای خلخالی درمتن لایحه هم قیدشده است کالاهایی که ازاول شهریور ماه توسط دولت حمل شده دولت میتواند پول آنها را بگیردقبل ازآن دولت اینکاررا نکرده است که بخواهد پولی بگیرد . سؤال دیگری است که میخوانم تا آنجا که من اطلاع دارم تعداد شرکتهای حمل ونقل مصادره شده دراختیاروزارت بازرگانی قرار دارند بنابراین دراین قضیه که اساساً … آقای کاشانی سؤال کرده اند که اکثر شرکتهای حمل ونقل دراختیار وزارت بازرگانی قراردارند که مصادره شده اند دراین قضیه اساساً مربوط به هزینه حمل ونقل است این چه نقشی دروزارت بازرگانی دارد عرض کردم که دولت چه با ماشینهای خود دولت یاماشینهایی که ازبخش خصوصی کرایه کرده است بلاخره این کالاها را حمل کرده است حالا ازهرسازمانی چه بسا جهادسازندگی ممکن است این کالا ها را حمل کرده باشداما درمجموع هزینه این قبیل کالاها بردوش دولت آمده است چه آنجایی که بخش خصوصی کرایه داده واینها را آورده است وچه باماشینهای خودش والان میخواهد ازصاحب کالا این هزینه را دریافت بکند.سؤال دیگری است که میخوانم : بایدابتداء معیارضرورت مشخص شود دست بسته درمقابل وزارت اقتصاد ودارایی صحیح نیست این را عرض کردم که وزارت اقتصاد ودارایی خودش تشخیص شرایط ضروری را میدهد وشما مطمئن باشیددولت اینقدرکارومشکلات وگرفتاری دارد اینطورنیست که بیکارباشدودنبال این لایحه بگردد که فوراًص شروع بکند کالاها را بی جهت ازاینجا به آنجا حمل بکند یقیناً بدانید که وزارت اقتصاد ودارایی تنها درشرایطی اقدام به این عمل خواهد کردکه واقعاً آن کالا درمعرض خطر ونابودی باشدبنابراین احتمالی که شما فرمودید ممکن است وزارت اموراقتصادی ودارایی بدون شرایط اضطرارای کالائی را حمل بکندمطمئناً اینطورنخواهد شدباکمبودوسائلی که هست ومشکلاتی که دولت دارد. آقای موسوی تبریزی سؤال فرموده ا ند: آیا مجوزشرعی برای این امرهست با توجه به اینکه ازصاحب کالا اجازه نگرفته اند که کالایش را حمل بکنند آیا مجوزشرعی وجوددارد یا نه؟ آیا گرفتن هزینه های مربوط ازصاحبان کالا بادرنظرگرفتن اینکه صاحب کالا نگفته است مجوز شرعی دارد؟ موسوی تبریزی ـ آیا اینها کنترل نمیشود؟ سؤال دیگری هم است که میخوانم : آیا میدانید که عمل تبرعی موجب اجرت نیست؟ اینرا ازنظرشرعی شورای نگهبان بعداً باید تشخیص بدهند که آیا خلاف شرع هست یا نیست. من فکرنمیکنم حمل این قبیل کالاها درمعرض نابودی بوده ودولت جمهوری اسلامی با آن اختیاراتی که ازطرف رهبر وولی فقیه داشته باشد تا این اندازه ازنظرشرعی دستش بسته باشدکه می بینیدیک کالاهایی که درمعرض نابودی است وخمپاره می آید همه آنها را نا بودهمه آنهارا نابود میکندبگوییم چون ازصاحب کالااجازه نگرفته ای مجوزشرعی نداریداین یک چیزی شبیه مالیات خواهد شد وچون یک هزینه ای مثل بقیه هزینه بردولت تحمیل شده است که دولت مالیات میگیرد وامثال اینها این هم چیزی شبیه مالیات است. دکترروحانی ـ بنده پیشنهادی دارم . رئیس ـ بفرمایید صحبت کنید وایراد تانرا بگویید. روحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، دراین ماده واحده ودراین تبصره ایرادی هست درماده واحده آمده که درهنگام ترخیص کالاهزینه های مربوطه بعددرداخل پرانتز آمده ( حمل ونقل ) درحالیکه معنایش این است که هزینه های مربوطه فقط به معنی حمل ونقل است وحمل ونقل درداخل پرانتز تفسیر هزینه های مربوطه میشوددرحالی که ما میدانیم هزینه فقط هزینه حمل ونقل نیست ممکن است دولت هزینه های دیگری را هم متحمل بشود به همین دلیل درمقدمه لایحه ای که دولت فرستاده است نوشته هزینه       حمل ونقل وغیره بنابراین بایددراینجاهم دراین پرانتزبگوییم حمل ونقل وغیره این کلمه وغیره باید اضافه بشودبدلیل اینکه جنسی است فرضاً درداخل یک کانکسی است ومیخواهندحمل بکننداین کانکس می شکنددولت مجبورمیشوددرداخل کانکس دیگری قراربدهدیا آن محفظه ای که دارد ازبین میرودومحفظه جدیدی دولت تعبیه میکندممکن است مخارج دیگری را غیرازحمل ونقل متحمل بشودوحمل ونقل معنایش این است کرایه آن کسی که حمل میکندکرایه ماشین یا آن افرادی که کمک میکنند باررا برسانند اما ممکن است مخارج دیگری هم باشد. رشیدیان ـ من میخواهم بعنوان مخالف صحبت کنم . روحانی ـ بهرحال این کلمه وغیره بایددرداخل پرانتز حتماً اضافه بشودو … آیت ـ آقای هاشمی چرا رعایت بیطرفی را نمیکنید.چرا به آقای دکترروحانی اجازه صحبت دادیدولی به آقای رشیدیان اجازه صحبت ندادید. رئیس ـ خوب دیگرشما نمیخواهد ازآقا رشیدیان دفاع بکنید. سربازگیری به این آسانی نمیشود(آیت ـ چرا تبعیض قائل میشوید. ) روحانی ـ من  یک جمله دیگراضافه کنم حالاکه تعداد حضار بحد نصاب رسیده است دراین تبصره تشخیص شرائط اضطراری شما درمقدمه لایحه ببینید.(رئیس ـ گفتم مختصربفرمایید. ) درمقدمه لایحه آمده است . گمرکات را بداخل کشورمنتقل نموده مانند گمرکات مرزی مناطق جنگی واژه را عوض کردن یعنی شرایط اضطراری را به شرایط ضروری چیزی را عوض نمیکند شرائط اضطراری را بایدوزارت کشورتشخیص بدهد بدنه وزارت اقتصاد ودارایی این دراین تبصره ایراد دارد. مجید ا نصاری (مخبرکمیسیون ) ـ اما درمورد  سؤال اول که چرا درداخل پرانتز حمل ونقل گذاشتید باید عرض کنم که کالاها که درگمرکات هست دوگونه هزینه خواهد داشت یکی هزینه های ا نبارداری وآن پولی که بخاطرنگهداشتن درانبارها وخرج داخلی گمرک ازافراد وصاحبان کالا گرفته میشودکه آن قانون جداگانه ای دارداحتیاج به اینکه ما امروزتصویب بکنیم نداردآنرا خودقانون گمرکات مشخص کرده که برای چه کالایی چه مقدار پول بگیرند فقط دراینجا چیزی که اضافه شده است این است که دولت این کالارا ازانباری وازگمرکی به گمرک دیگرحمل میکندودراین وسط آنچه که ازنظرمخارج بردولت تحمیل میشودفقط حمل ونقل وهزینه بارگیری وامثال این چیزها است که اینها راحمل میکنندبارماشین میکنندپیاده میکنندفقط هزینه حمل ونقل خواهد بود اما هزینه ا نبارداری وگمرکات درقانون خودگمرکات هست ونیازی به قانون مجددندارد . واما مسأله آن تبصرة که فرمودید کلاً مسأله گمرکات وحمل ونقل کالاونظارت بر حفظ کالاها بعهده وزارت اقتصاد ودارایی است یعنی اگردرگمرکی جنسی ازبین برودویا تلف بشودمسئولش وزارت اقتصاد ودارایی است بنابراین دراینجا هم شرائط ضروری را وزارت دارایی میتواند تشخیص بدهد که آیا این کالاباید درآنجا باشدوهمیشه شرایط ضروری شرایط جنگ نیست که شما بفرمایید بایدمثلاً وزارت کشوریا شورای عالی دفاع باشدویا امثال اینها شرایط ضروری مختلفی است چه بسا دریکجا انبارها پرشده واحتمالات خطردیگری ازنظرتراکم باورکالادر آنجا خواهد بود لذا باید بعهده وزارت اقتصاد ودارایی باشد. هادی ـ آقای هاشمی پیشنهادم این است که این تبصره را حذف کنید. رئیس ـ پیشنهاد جدید نمی پذیریم . هادی ـ منظورحذف تبصره است . رئیس ـ عیب نداردپیشنهاد شمارا به رأی میگذاریم . فؤادکریمی ـ این طرزدرست نیست خلاف قانون است . منشی ـ آقای هادی عرض کردم این لایحه با اینکه جزیی بوددرعین حال ازمسئولین وزارت اقتصادودارایی وسایرمسئولین مربوطه درکمیسیون دعوت کردیم ودوراه هم بیشتروجود نداشت تشخیص شرایط اضطراری یااینکه وزارتخانه خاصی این مسأله را تشخیص بدهدیاهیأت دولت بالاخره یک مرجعی بایدبه گمرک اعلان بکندکه آقا شرایط اضطراری است وفلان کالا را حمل بکنید اگربه هیأت دولت واگذارمیکردیم یک مشکل فوق العاده ای بودیک موضوع جزیی امروز درهیأت دولت بیایدهیأت دولت هم کارش مثل کارکمیسیونهای مجلس یعنی لوایح وطرحها به نوبت درآنجا بحث میشودممکن است فردا یک کالایی تلف بشودتازه این موضوع را درنوبت بگذارند تا بعداً درهیأت دولت بحث بشودکه آیا شرایط اضطراری هست یا خیر. رئیس ـ مختصرکنید.خیلی طولانی بحث نکنید. مجید ا نصاری (مخبرکمیسیون ) ـ بنابراین بهترین مرجع همین بودکه یکی از وزارتخانه های مربوطه وزارت اقتصاد ودارایی باشدواینهم ضرری بجایی نمیزند بلکه ضرورت هم دارد. رئیس ـ آقای رشیدیان به کجای این لایحه اعتراض دارید؟ همانجا را بحث کنید. رشیدیان ـ من مخالف درکلیات هستم .رئیس ـ مخالف کلی نمیشودمخالف اصل نمیشودچون آن درشوراول بوده است اگربجای معنیش اعتراض داریدبگویید. رشیدیان ـ بنده مخالف این هستم مگرمخالف نباید صحبت بکند؟رئیس ـ ببینیداصلش تصویب شده شما اگربجایی ازاین لایحه اعتراض دارید بفرمایید. رشیدیان – اصلاً من به تمام این لایحه وتمام کلمه ها وواژه هایش اعتراض دارم . رئیس ـ به  همان واژه هایی که اعتراض داریدصحبت کنید. رشیدیان ـ حالامن صحبت میکنممخالف صحبت میکنم .رئیس ـ عرض میکنم مخالف صحبت کنید اما مشخص بکنیدکه با کجای لایحه مخالفت دارید. رشیدیان ـ اگرهم اجازه نمی دهیدصحبت نمیکنیم. رئیس ـ بفرمایید ولی فقط نکته اعتراضتان را مشخص کنیدکجا است؟ رشیدیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، باتصویب این لایحه میلیاردها دلار جنس درگمرک خرمشهربودوازدست رفت میلیاردها دلارجنس درگمرک آبادان بودویک مسائلی است که الان نمی توانم بصورت آشکار بگویم ولی مسئول این   … یکی ازنمایندگان ـ شمادرباره لایحه … رشیدیان ـ اجازه بدهیدمن خودم میتوانم صحبت بکنم . رئیس ـ من که میدانم ایشان میخواهندچه صحبتی بکنندمثل اینکه اصلاً به فکرمخالفت با لایحه نیستندیک چیزهایی درذهنشان آمده میخواهند همانها را بگویند . بفرمایید مجلس می فهمند. رشیدیان ـ اگراینطوری است که حرف نمیزنم شما جوسازی نفرمایید آقای هاشمی چرا شما اینجوری آدم را میکوبید. رئیس ـ من دارم میگویم شما نقطه مخالفتهاتان را مشخص کنیدوبگویید روی چه مخالفید. رشیدیان ـ من کاربه این ندارم که کسی موافق من رأی بدهد یا مخالف فقط وجداناً بین خودوخدا چون احساس میکنم که این بایدگفته بشودمیگویم .رئیس ـ منهم میدانم احساس این است والا جای معینی ازلایحه نیست بفرمایید. رشیدیان ـ میلیاردها دلارجنس ازدولت … رئیس ـ این راکه گفتیدبعدش را بگویید. رشیدیان ـ … وملت اصل همین است درگمرک آبادان بوده (حالابجای بوده است ) واین مسئول گذشته یعنی وزیراقتصاد ودارایی وحتی بازرگانی مسئول ازبین رفتن این اجناسی هستند که درگمرک خرمشهر ازبین رفته ودرگمرک آبادان ازبین میرودومتأسفانه باید بسیاری ازمسائل آنرا دریک جلسه غیر علنی بیان بکنم با تصویب این لایحه آقایانی که مسئول اینکار یعنی مسئول اقتصاد ودارایی بود ند بکلی تبرئه میشوند یعنی فردا  … الان چهارماه یا پنج ماه ازحالت اضطراری گمرکات میگذردوالان این لایحه به مجلس آمده است یعنی ما اگراین را تصویب کردیم درحقیقت اگرفردا آمدیم گفتیم چرااینها ازبین رفته اند این اموال عمومی این اموال دولت وملت ازبین رفته اند این اموال عمومی این اموال دولت وملت ازبین رفت میگویدما میخواستیم ازشما اجازه بگیریم وچون شما اجازه نداده بودیدیا مطرح نکرده بودیدبنابراین ماحق خروج اینها رانداشتیم وحال آنکه عقل یک مسأله عقلی وبدیهی است که وقتی اجناسی درمعرض خطرقراربگیرد شرعاً هم اجازه نمیخواهد که ماازصاحبش اجازه بگیریم یا ازمجلس  که آنها را خارج کنیم عقل بما این اجازه را میدهدکالایی که درمعرض خطروخمپاره ویانابودی قرارگرفته آنها را ازآن محل خطرخارج کنیم . با تصویب این لایحه مجوزی بدست آنها خواهیم داد که خودشان را درمقابل هرسؤال قانونی نمایندگان درآینده تبرئه ببیننندوبگویندچون شما اجازه نداده بودیدفلان شدوالسلام …. رئیس ـ حالامن توضیحی که میخواستم بدهم وازاول مخالفت میکردم ببینیداین اظهارات آقای رشیدیان مخالفت با اصل لایحه درشوراول تصویب شده وحرف من هم خدمت ایشان این بودکه این بحث مربوط به این جلسه نیست آقای آیت میفرمودند که چراتبعیض قائل میشوید؟ ببینید آقای آیت این بحث مربوط به این جلسه نبودمربوط به جلسه قبل بود. آیت ـ اینکه درست نیست آقای هاشمی .رئیس ـ حالادرست یا نادرست که مال این شورنبود مال شوراول بودوحرف منهم این بود که شما مشخص  کنید به کجای این لایحه اعتراض داریدکه این مجلس جایش آن است حالااین تمام شد آقای انصاری این متن را برای رأی گیری بخوانیدآقا دکترهادی پیشنهاد حذف تبصره دارند ( فؤادکریمی ـ نمی توانند پیشنهادحذف بدهند.) رئیس ـ یک مرتبه آئین نامه را بخوانید حذف حق است . شاهچراغی (منشی ) ـ پیشنهاد حذف میتوانند بدهند. رئیس ـ پیشنهادحذف میتوانندبدهند.آقای فؤاد کریمی شماکه خودتان درکمیسیون آئین نامه بوده اید چرااینهارا نمیدا نید؟ دکترهادی ـ من پیشنهادداده بودم. مجیدانصاری ـ آقای دکترهادی اگرشما دقت بفرمایید درمورد حذف تبصره که پیشنهاد دادیدپیشنهادتان را پس خواهید گرفت برای اینکه الان تشخیص شرایط اضطراری مثلاً اگرفردا بخواهندازیک گمرک کالایی را بجای دیگرحمل بکنندودرمتن قانون آمده که درشرایط اضطراری این شرایط اضطراری را اگرقرارباشدمطلق بگذاریم ممکن است درهرگمرک آن رئیس گمرک ما صاحب کالا دعوا یا خصومت شخصی داشته باشدبلا فاصله کالایی که دریک جای امن وامانی هم بوده حملش میکندبه مرکزکشورمثلاً ازبندرعباس به شیرازمیفرستندبعداً هم میگویدآقا چون کالاشما درمعرض خطربودومن تشخیص شرایط اضطراریش رادادم شما باید فلان مبلغ مثلاً 10 هزارتومان هزینه حمل بدهید. رئیس ـ حالا شما ازآن دفاع نکنید. اول ماده را بخوانید اگررأی آورد بعدایشان میتوانند پیشنهاد شانرا را به رأی بگذارند(فؤادکریمی ـ پیشنهاد جدیدنمیتوا نندبدهند) اجازه بدهید آئین نامه خوانده بشود ماده 105 میگویدهرگاه درشورنهایی پیشنهاد حذف نسبت بیکی ازمواد وتبصره های لایحه یا طرح داده شود پیشنهاد قرائت ولی رأی گیری نسبت به آن موکول به به طرح وتصویب بقیه مواد وتوضیح پیشنهاد دهنده واظهاریک مخالف ویک موافق خواهدبود. فؤادکریمی ـ آن درشورنهایی است. رئیس ـ حالا هم شورنهایی است پس چیست؟ خواهش میکنم دیگر بحث نکنید . ماده واحده ـ به گمرک ایران اجازه داده میشود درشرایط ضروری که کالاهای موجود درگمرکات مرزی را به گمرکات داخلی به ترتیب ترانزیت اداری حمل مینماید درهنگام ترخیص کالاهزینه های مربوطه (حمل ونقل را) ازصاحبان کالاوصول نماید. این قانون برای کلیه کالاهایی که ازاول شهریورماه 1359 به طریق مزبورحمل شده است قابل اجرا است . تبصره ـ تشخیص شرایط ضروری با عهدة وزارت اقتصاد ودارایی میباشد. رئیس ـ بسیارخوب 184 نفرحاضرند(حائری زاده ـ یک سؤالی کرده بودم مطرح نشد) دیگرسؤال نداریم. موقعی که بحد نصاب نبودما ازسؤال استفاده میکردیم جزء برنامه نیست دیگر. آقایانی که بااین ماده واحدة قرائت شده وتبصره اش موافقندقیام بفرمایند. (اکثربرخاستند) تصویب شده حالاپیشنهاد حذف تبصره آقای دکترهادی مطرح است بفرمایید (فؤادکریمی ـ پیشنهاد نمیشود کرد. (کریمی ـ بایدمجلس تصویب کندآقا ) آقایان ببینید که آقای کریمی چقدروقت مارامیگیردهرگاه درشورنهائی پیشنهادحذف نسبت به یکی ازمواد تبصره های لایحه یا طرح  … آقای کریمی چراگوش نمیدهیدبه چیزی که من قرائت میکنم آنوقت بعدهم حرف میزنیدآقای هادی بفرمایید. دکترهادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، اصولاً قوانینی که درمجلس شورای اسلامی تصویب میشوداینطوربصورت خام به وزارتخانه ها ا بلاغ نمی شود. رئیس ـ نصیحت نکنیدشما همان حرفتان را بفرمایید. دکترهادی ـ نصیحت نیست وقتی که ما قانون را فرستادیم وسلسله مراتب را طی کردتازه دولت برای هرقانونی که ما بصورت خام تحویل دولت دادیم یک آئین نامه اجرایی باید بنویسدوبعد بصورت بخشنامه و آئین نامه ا بلاغ بکندبه وزارتخانه های مربوطه وقتی که دولت یک لایحه ای را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده است برای تصویب توجه داشته است که هرج ومرج نشودوفلان موضوع واشکال پیش نیاید. درپیشنهاد دولت لایحه ای را که به مجلس شورا تقدیم کرده است مسأله تبصره اصلاً وجود نداشته است حالا یک موقع درشرایط اضطراری شخص نخست وزیر تشخیص خواست بدهد یک موقع وزارت کشورخواست تشخیص ضرورت را بدهد باز بگذاریم ووقتی که دولت آئین نامه اش را تصویب کرددرآئین نامه اجرایی خود دولت حق دارد که بنویسدوتصویب بکندکه چه کسی مسئول تشخیص ضرورتها است بنابراین با توجه به این ادله من پیشنهاد حذف تبصره را دارم . رئیس ـ مخالف صحبت کند. منشی ـ آقای فؤاد کریمی . فؤادکریمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، خلاصه عرض کنم خدمت نمایندگان محترم که این تبصره را بامشورت خوددولت وخودوزارءما اضافه کردیم وخودمعاون وزارت اقتصادودارایی این مطلب را تأیید کرد وبانظر دولت این کارکردیم نه بدون مشورت دولت ازاین جهت چون با نظردولت بوده است.حتماً این مسئولیت را میتوانند بپذیرند ازنظرقانونی هم اگرشما عنایت بفرمایید به قانون گمرکات گمرکات زیرنظروزارت اقتصاد ودارایی است بنابراین هم ازنظرقانون که قانون گمرکات ومسایل مربوط به گمرکات رازیرنظروزارت اقتصاد ودارایی گذاشته است وهم با مذاکره ای که با وزراء ماکردیم به این نتیجه رسیدیم . متشکرم . رئیس ـ موافق صحبت کند. منشی ـ آقای حسن روحانی بفرمایید. دکترروحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، عرض کنم که این تبصره اصولاً قابل قبول نیست که شرایط ضروری یا اضطراری را وزارت اقتصاد ودارایی دریک کشورتشخیص بدهد این خیلی روشن است که شرایط اضطراری اعلامش تبعاتی دارد. شرایط اضطراری ویا ضروری را دریک کشوریا وزارت دفاع ویا وزارت کشوراعلام می کندیعنی اولین ارگانی که تشخیص میدهدبه اینکه دشمن احتمالاً ممکن است به مرزهای ماحمله بکندحتی سه ماه چهارماه قبل میتواند تشخیص بدهد یا ژاندارمری ومرزدارها هستندکه میشودوزارت کشورویا وزارت دفاع خواهد بود. بنابراین اصل اینکه شرایط ضروری واضطراری را بعهده وزارت اقتصادما قراربدهیم این درست نیست وزارت اقتصاد ممکن است بعد ازجنگ تازه ازطریق رادیووتلویزیون بفهمد ازطرق روزنامه ها بفهمد که شرایط چی هست بنابراین این درست نیست که مابعهده وزارت اقتصاد ودارایی قرار بدهیم اینکه آقای فؤادکریمی میگویندمعاون اقتصاد ودارایی آنجا بوده است وقبول کرده است آن معاون اقتصادودارایی هم نمیداند این تشخیص شرایط ضروری را اوهم متخصصش نیست تخصص اینکاربعهده وزارت کشوروزارت کشورووزارت دفاع است بنابراین حالا که این تبصره ناصحیح تنظیم شده است بهترین راهش این است که حذف بشودودست دولت هم بازباشدخوبخود معلوم است که شرایط اضطراری را چه مقاماتی باید تشخیص بدهند. من موافقم باحذف این تبصره .رئیس ـ بسیارخوب بفرمایید موافق ومخالف صحبت کردند حالا 181 نفردرجلسه هستندکسانی که با پیشنهادآقای دکترهادی مبنی برحذف تبصره موافقند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند ) تصویب نشد. 5 ـ تصویب قانون اضافه شدن شش ماه به موعد تسلیم ترازنامه وحساب سودوزیان واظهارنامه مالیاتی شرکتهای تحت نظربنیادمستضعفان رئیس ـ خوب دستوردوم را مطرح کنید. ا نشاءالله آقایان خسته نمیشوید. این دستور هم تمام میشودوراحتتان میکنیم . آقای انصاری بفرمایید. انصاری (مخبرکمیسیون اموراقتصادی ودارایی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم، گزارش ازکمیسیون اموراقتصادی ودارایی به مجلس شورای اسلامی . لایحه راجع به اضافه شدن 6 ماه به موعد تسلیم ترازنامه وحساب سودوزیان واظهارنامه مالیاتی شرکتهای تحت نظربنیادمستضعفان درجلسه چهارشنبه مورخه 8/11 /59 مورد بحث ورسیدگی قرارگرفت وپیشنهادات واصله نیز مطرح گردیدکه کلیه آنها ردشدولایحه مذکورعنیاً به اتقاق آراء تصویب وجهت شوردوم تقدیم مجلس گردید. متن لایحه: لایحه راجع به اضافه شدن مدت 6 ماه به موعدتسلیم ترازنامه وحساب سودوزیان واظهارنامه مالیاتی شرکتهای تحت نظربنیاد مستضعفان ماده واحده ـ درمورد عملکردسال مالی 1358 شرکتهایی که درصدی ازسهام یا سهم الشرکة آنها متعلق به بنیاد مستضعفان بوده یا طبق احکام صادره ازطرف دادسرای کل انقلاب اسلامی ایران سهام آنها توقیف ودراختیار بنیاد می باشدیا ازطریق مراجع قانونی حق سرپرستی آنها به بنیاد تفویض گردیده که درکلیه شرکتهای فوق الذکرواحدبازرسی وحسابرسی بنیاد به عنوان بازرسی قانونی ا نتخاب گردیده مدت 6 ماه ازتاریخ تصویب این قانون به موعد تسلیم ترازنامه وحساب سودوزیان برای تصویب درمجمع عمومی آنها ونهایتاً به موعدتسلیم اظهارنامه مالیاتی وترازنامه وحساب سودوزیان متکی به دفاترقانونی مصوب مجمع عمومی موضوع مادة 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 وتبصره ها واصلاحیه های بعدی آن حسب مورداضافه میشوددرمواردی که اظهار نامه مالیاتی درموعد قانونی تسلیم وزارت اموراقتصادی ودارایی گردیده تمدیدمدت فوق جهت تسلیم صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه تسلیم میشود. درتوضیح بایدعرض کنم که همینطورکه درشوراول توضیح داده شددرشوردوم هم این لایحه که دررابطه با تمدیدمدت تسلیم ترازنامه وحساب موردبررسی قرارگرفت پیشنهاداتی ازطرف نمایندگان محترم به کمیسیون رسیده بودکه این پیشنهادات موردبررسی قرارگرفت البته بازپیشنهاد دهندگان هیچکدام به کمیسیون مراجعه نکردنددرعین حال ما روی پیشنهادات بحث کردیم وهیچکدام تصویب نشد. لذا متن همان مادة واحده ای که دولت ارائه داده بودبه کمیسیون بعد ازبحث موردتصویب قرارگرفت تعدادی ازشرکتها هستندکه اینها به بنیاد مستضعفان واگذارشده اند یا ازطرف دادگاه انقلاب حکم توقیف آنها صادرشده است ودرتحت نظارت بنیاد هستند. به علت گرفتاریهای بسیارفوق العاده ای که بنیاد داشته است ووضع بسیارپیچیده ای که این شرکتها داشته اند اکثرصاحبان آن شرکتها دفاترشان را برده اند با خودشان یا درگیرودارنقل وانتقالات آن حسابها ازبین رفته است وبنیاد مستضعفان دراین مدت که سرپرستی این شرکتها راداشته است به هیچوجه موفق نشده است که ترازنامه وحساب سودوزیان اینها را مشخص بکندوازطرفی هم مهلت قانونی آنها که 6 ماه هم شورای انقلاب به آنها مهلت داده بودپایان پذیرفته است لذا ضرورت دارد که ما 6 ماه این مدت را تمدیدبکنیم تا بنیاد بامدیریت جدیدش بتواندوضع این شرکتها را روشن بکند واظهارنامه مالیاتی را به وزارت اقتصادودارایی تحویل بدهد.رئیس ـ چون پیشنهاد دهندگان درکمیسیون نرفته اندپیشنهاد ها مطرح نمیشودآقایانی که مخالف باشندصحبت کنند. منشی ـ آقای قره باغ مخالف . قره باغ ـ بسم الله الرحمن الرحیم،  مخالفت من راجع به این لایحه هم درعبارات وشروط وقیودی است که درلایحه بکاررفته است که درلایحه بکاررفته است که درلایحه بکاررفته است وهم درواقع دراصل لایحه به دلیل اینکه ولواین لایحه شوردوم است لکن بعضی لوایح یا طرحها است که شوراول ودوم است لکن بعضی لوایح یا طرحها هست که شوراول ودوم آنها چون جزیی است یعنی مشخص است وکلی وجزیی درآنجا حساب نمی آیدکه درشوردوم هم دراصل لایحه اظهارنظرکرد.بنیاد مستضعفین برای آقایان روشن است این ازچندلحاظ ابهام داردیکی اینکه اساساً این لایحه روی چه حساب به مجلس داده شده است . باتأکیدامام شایدیکبارکه همة آقایان شنیدندکه بنیاد رامؤظف کردند که بیلان کارش را دراختیارملت بزرگ ایران قراربدهد چون حرفهای زیادی راجع به بنیاد درزبان مردم هست (عده ای ازنمایندگان ـ دراصل نمیشودکرد.) رئیس ـ آقایان میگویند دراصل لایحه شما نمی توانید مخالفت کنیددرجزئیاتش باید مخالفت کنید. قره باغ ـ من جوابش را عرض کردم الان هم میگویم که آقایان گوش میدهندمیگویم که بعضی لوایح یا طرحها هست که شوراول ودوم آنها یکی است . رئیس ـ نه اینطورنیست . قره باغ ـ بدلیل اینکه موضوع مشخص است روی یک عنوان رأی گرفته میشود هم درشوراول هم درشوردوم . رئیس ـ آقای قره باغ اصرارنکنیداصل این لایحه تصویب شده است قره باغ ـ من نمی گویم که تصویب نشده است یعنی درشوراول اجازه داده شده است که این لایحه برای بررسی جهت شوردوم رأی گرفته بشوددرشوراول اینکه مجلس اجازه میدهدکه این لایحه موردبررسی قراربگیردیا نه ؟ رأی گرفته شد. رئیس ـ روی الفاظش روی مطالبش نه اینکه اصل مسأله این پذیرفته شده است . قره باغ ـ مطالبش همه اش این است که آیا این مهلت 6 ماه را به دولت میدهیم یا نمیدهیم ؟ رئیس ـ بحث نکنیدخارج نشویدازموضوع . قره باغ ـ درشوراول هم به این رأی گرفته شده است . رئیس ـ میگویم ازموضوع خارج نشوید. قره باغ ـ باشد مطالب دیگرهم هست عرض میشودکه اشکال من اولاً این است که بنیاد مستضعفین که امام با اینکه تأکیدفرموده اندحرفهایی درزبان عامه جریان داشت وضدانقلابیون هم دامن میزدند که بنیاد مستضعفین چکارمیکند؟ وامام تأکیدفرمودند وشاید هیأتی هم تعیین شدکه به کارهایش رسیدگی بشودوبه ملت بیلان داده بشودتا حال که ما اطلاع نداریم ازاین عمکرد این هیأت وبیلان بنیادعرض شوداشکال من به عبارتی که دراینجا بکاررفته است یکی این است که دراینجا گفته شده است که درمورد عملکردسال مالی 1358 شرکتهایی که درصدی ازسهام یا سهم الشرکة آنها متعلق به بنیاد مستضعفان بوده است اولاشرکتهایی فعلاً من میدانم در اختیار بنیاد مستضعفین قرارگرفته است با علم به اینکه قضاتی که حکم داده اند که این کارخانه واین شرکت مثلاًمصادره بشودیک عده ازسهامش را مصادره کرده اند ویک قسمتش را اصلاً اظهارنظرنکرده اند کل سهام دراختیاربنیاد است. آیا اگربخواهند بیلان تعیین بکننداین ترتیب کارش چطوراست ؟یعنی این مشخص نیست لذا معتقدم به اینکه باید دراینجا پیش بینی بشودشرکتهایی که کل آنها دراختیاربنیاد است لکن قانوناً دراختیارش نیست بلکه بنیاد زورکرده است دربعضی مواردباید دراین لایحه قیدبشودکه درموقع بیلان نبایدسهامی را که دراختیارش نیست قانوناً وعملاً دراختیارش است راجع به آنها هم بیلان بدهدوقاطی بشود وبعداً برای دولت هم دردسرهم ایجاد بکندمطلب دیگراین است که دراینجا گفته شده است ویک قیدی زده است که درکلیه شرکتهای فوق الذکرواحدبازرسی وحسابرسی بنیاد به عنوان بازرسی قانونی ا نتخاب گردیده است . آیا این قیدقیدتوضیحی است یا قیداحترازی است؟ ظاهرش این است که قیداحترازی است چون اطلاق قیدبه این است که توضیحی نباشداحترازی باشدیعنی شرکتهایی دراختیار بنیاد مستضعفین قرارگرفته است لکن واحدبازرسی وحسابرسی ازطرف بنیاد درآنها نیست . رئیس ـ دیگرحالا اینقدرنامحدود صحبت نفرمایید کوتاه بفرماییدقره باغ ـ یعنی مشروح صحبت نکنم ؟ بالاخره این است که این لایحه عملاًضامن اجرایی نداردوعبارتش هم نارسااست لذامعتقدم به اینکه تصویب این لایحه دردی رادرمان نخواهدکرد فقط معتقدم به اینکه به دولت دستورداده بشودبه برادرآقای رجایی که سرپرستی بنیاد را ازطرف امام دراختیارگرفته اند بطورضربتی وقاطعانه به حساب اینها برسدتا اعتراضات وانتقاداتی که گاهی ازروی ناواردی یا روی عمدوعناد یاشایدبعضی ها به حق اعتراض دارندبه این چیزها خاتمه داده بشودودرآن صورت بیلان وترازنامه وطبعاً عرض میشودکه اظهارنامه مالیاتی همه اینهاا واضح خواهد بودواین لایحه رابالاخره من نه فقط مفیدنمیدانیم ومخالف هستم .   رئیس ـ اگرموافقی هست صحبت کند. منشی ـ آقای نصیری لاری . نصیری ـ بسم الله الرحمن الرحیم، موافقت من با این لایحه برمبنای این است که من دریک مسأله بعدازپیروزی انقلاب درشهرستان سیرجان مسئولیت اجرایی داشتم ودرآنجا بایک تعدادی ازفقرات املاک مصادره ای مستقیماً سروکارداشتیم تعدادی املاک هست مربوط به محمودرضا بوده است مربوط به شهرام بوده است مربوط به جندقی وکیل سابق کرمان بوده است وهمچنین کشت وصنعت خلیج مربوط به کوهرنگی بوده است که الان هنوز هم تکلیفش معلوم نیست اینها رامن به علت تماسی که داشتم اطلاعاتی دراین زمینه دارم که خوب بااین علم اجمالی می بایستی این اظهار علم را بکنم به عنوان موافق یک مقدار زیادی ازمایملک بنیاد تکلیفش نامعلوم بودیعنی اینطورنبودکه ازهمان اول کارمعلوم باشد که بنیاد چه چیزهایی را دارد؟ برای نمونه عرض کنم املاکی که مربوط به مظفر جندقی وکیل سابق کرمان بودکه خیلی هم مفصل هست درمنطقه سیرجان ایادی اوطوری وانمود کرده بودند درآن زمان بطوریکه درزمانی که جناب آقای هادوی دادستان کل بودند مدرکی گرفته بودند برای اینکه ایشان حقوق دوران وکالتش راپرداخته است بنابراین چیزی بدهکارنیست مایملک اورا به نماینده امینش بسپاریدکه این وقتی آمدآنجا ماروی مایملک اودست گذاشته بودیم ازنظراینکه حیف ومیل نشودالبته یک مقدار زیادی شده بودچون آن اوایل حکومت بختیار یک مقداری دست وپایشان را جمع کرده بودند یک مقدارزیادی برده بودند. مابه عنوان اینکه علی القاعده با علمی که داشتیم بروضع طرف به عنوان اینکه مصادره ای هست اینها رادستی رویش گذاشتیم این نامه که آمد بلاتکلیف ماندیم مدتی این نامه دراستان نگهداری شدوتعدادی ازجوانها آمدند تهران ماندند تا کردند که این املاک مصادره ای است درنتیجه همین بلاتکلیفی اولایک مقداری ازاموال را بردند واسمش را گذاشتند که دزدبرده است حالا شاید آنهایی که وارد بودند کلیدداشتندامین بودند میدانستند چی کجاست؟ وطبیعتاً همینطوراست اینها را بردند واینها ازکف رفت ویک مقدارزیادی من فراموش نمیکنم این مسأله را که 2هزارتن پیازازمزرعه ابراهیم آباد جندقی زیرمین ازبین رفت برای اینکه نماینده های اونمیدانستندخودشان مسئولندنمایندة بنیاد وماهم نمی دانستیم که واقعاً مصادره ای هست یا نیست.دراین میان باعث شد2 هزار تن پیازدرزیرزمین ازبین رفت (این یکی ) یکی دیگراینکه املاک آنجا اگرشما بشنویدکه دراطراف سیرجان به تنهایی 1500 هکتارباغ پسته هست خواهیدگفت که چه ثروت عجیبی است؟بله همینطورهم هست اما بالقوه شهرام مزرعه ای دارد به نام سبزدشت سیروس 40 کیلومتری برق سیرجان رابرده است آنجا ومحمودرضا 20 کیلومتری سیرجان برق سیرجان را برده است آنجا واینها بعضی هایشان پسته 2 ساله هستندبعضی هایشان 7 ساله که وقتی ما آمدیم محاسبه کردیم تنها بدهکاری محمودرضا به برق سیرجان 1 میلیون و200 هزار تومان بودوماهی 115 هزارتومان همین مزرعه بنام مزرعه دشت زر خرج داشت که وقتی حضرت آیت الله منتظری تشریف آوردند سیرجان ما باایشان درمیان گذاشتیم که آقا چه بکنیم اینها ازبین می روند؟ فرمودند واین اجازه را هم دادندکه اگرمیتوانید به همان محلی هاکه حتی ادعای زمین هم دارندمی گویند این زمینها را به زورازما گرفته اند وما جرأت نمی کردیم آنموقع حرف بزنیم حالا کارنداریم به اینکه آنها راست میگویند یا نه فرمودند:اگرمیتوانید یکی دوتا ازموتورها را بفروشیدخرج خودش بکنید. این مسائل به این صورت یا مثلاً شرکت مهکان…. (رئیس ـ حالا منظور تان چیست واینها به لایحه چه ارتباطی دارد؟)نصیری ـ این را میخواهم بگویم آن قسمت که عرض کردم تکلیفش نامعین بود. شرکت مهکان شش هفت نفرشریک داشت یکی هم جندقی بود. همین اشاره ای که جناب قره باغی فرمودند ولذا چون تکلیف اینها معلوم نبودوبعدها کشف شدهنوز ای بسا که شرکتها وکارخانه ها وخانهها وساختمانهایی هنوزکشف بشودازیک طرف آن مسائلی که آینده ثروت زا هست والان همه اش خرج دارد ازیک طرف آنهایی که به تدریج کشف شده واضافه شده است وای بسا هنوز هم اضافه بشوددرمجموع اینها باعث میشود که نتواند براثرعدم تثبیت این فقرات وموارد ومایملک ترازنامه سودوزیان ودرنتیجه اظهارنامه مالیاتی را تسلیم بکنند. حالابعدازهمه این حرفها قصوریا تقصیر بعدازفرمان امام که به عنوان سازمانی جزء نخست وزیری درآمده است ما این مقدارمهلت را دراین ایام اضطراری باید به آنها بدهیم با توجه به آن شناور بودن اطلاعاتی که درمورد املاک داریم لذا این مهلت رابایددادتا بتواننداین فقرات متعددی که به تدریج بدست آمده وای بسا هنوزهم به آن اضافه بشودفرصت داشته باشندکه این ترازنامه وبیلان را بدهندودرنتیجه اظهارنامه مالیاتی را تنظیم بکنند عرضی ندارم . رئیس ـ موافق صحبت کرد.حالا مخالف صحبت کند. خانم طالقانی ـ آقا پیشنهاد پذیرفته میشود؟ رئیس ـ پیشنهاد را باید قبلاً به کمیسیون میدادید ومیرفتید آنجا دفاع میکردید پیشنهاد جدید درشوردوم پذیرفته نمیشود. (خانم طالقانی ـ پس به عنوان مخالف می توا نم صحبت کنم؟ ) به عنوان مخالف هم البته فقط یک حیله ای است البته چون مجلس به حد نصاب نرسیده است بفرماییدپس خانم طالقانی اول به عنوان مخالف وبعدآقای سید محمدتقی حسینی به عنوان موافق صحبت کنند. خانم طالقانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، مطلبی که میخواستم دررابط با این لایحه عرض کنم این بودکه این مدتی که باید تمدید بشود برای کارهای زیادی است که بنیاد داردبسیارخوب اما قبل ازاین آن هیأتی راکه امام فرمودند وضع بنیاد را بایدبررسی بکندوگزارش بدهد مجلس باید ازآن گزارش بدهد مجلس باید ازآن گزارش مطلع بشود ببیندکارآنها به کجارسیده است که بعد بخواهند تمام محاسبات وبرنامه های شرکتها را بعد بررسی بکنند وچیزهایی که به بنیاد وابسته است ما هیچ اطلاعی ازآن گزارشی که آن هیأت تهیه کردند واینکه آیا به نظرامام رسانده اند یا نرسانده اند نداریم . به نظر مجلس هم نرسیده است وما نمیدانیم واقعاً آنچیزهایی درش گمشده سرقت شده کم شده زیادشده اینها به کجا رسیده وچه شده است بایداین روشن بشود. رئیس ـ بسیارخوب آقای طباطبایی . محمدتقی حسینی طباطبایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، البته همانطوری که مخالفین درگفته هایشان اظهارداشتند که بنیاد حیف ومیل هایی واتلاقهایی درآن وجود پیدا کرده است صحیح است لکن الان که هیأتی معین شده است وبنای بررسی دارند اگرما به آنها مهلت ندهیم درفشار ومنگنه قرار میگیرندونتیجه ای که مطلوب است بدست نخواهد آمد .بنابراین جرمی که متصدیان قبلی مرتکب شده اند دامنگیر متصدیان فعلی ومسئولین فعلی نباید بشود روی این میزان باید به آنها فرصت مناسبی داده بشودتا درآن فرصت اقدامات وتحقیقاتی بکنند.ونتیجه تحقیقاتشان را به مقدمات مسئول ودولت ومجلس اعلام کنندمن دیگرعرضی ندارم . رئیس ـ خیلی متشکرآقا ی انصاری مخبرکمیسیون لطفاً شما توضیحاتتان رابدهید واگرآقای کریمی هم مطلبی دارند بگویند به آقایان هم بگویید کسی بیرون نباشدولطفاً سرجای خودتان بنشینید. منشی ـ آقای مجید ا نصاری ـ بفرمایید. مجیدانصاری (مخبرکمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، آقایان کلاً صحبت مخالف وموافق خارج ازموضوع بوداگردرمتن لایحه دقت بفرمایید بحث دراین نیست که بنیاد بیلان کاربدهد که حالا ما بحث بکنیم که آیا قبلاً چه کارکرده کرده اند ؟ آن را شما بصورت یک طرح میتوانید به مجلس بدهیدکه درظرف 3ماه 5 ماه بنیاد مکلف است بیلان کارش را بدهد این لایحه مطلقاً دراین زمینه ها بحث نمیکنید. این لایحه درموضوع یک امراداری است که ازنظرمقررات محاسبات عمومی هرشرکتی بایددرسال ترازنامه مالیاتی وحساب سود وزیانش را به وزارت اموراقتصادی ودارایی تسلیم بکند. تا وضع اخذمالیات مشخص بشود … قره باغ ـ آقای انصاری متوجه نشدند که ما چه گفتیم . یکی ازنمایندگان ـ خوب اینهم مثل بقیه شرکتها است . رئیس ـ آقای قره باغ لطفاً داخل بحث نشوید. مجید ا نصاری ـ بنابراین بحث صرفاً دراین است که بنیاد تا بحال فرصت اینکه ترازنامه مالیاتی وحساب سودوزیان شرکتهای تحت نظارت خودش را آماده بکندوبه وزارت اموراقتصادی ودارایی ارائه بدهد پیدا نکرده است . واگراین لایحه تصویب نشودتنها خاصیتی که دارد این است که این شرکتها بلاتکلیف خواهند ماندومشمول آن مقررات وجرائم ومجازتها وجریمه هایی   خواهندشدکه درمتن قیدشده است وبنیادیک ضررفوق العاده جدیدی را متحمل خواهدشد.بنابراین تصویب تمدیدمدت 6 ماه به بنیاداین امکان را خواهد دادکه فرصت کافی برای ارائه ترازنامه سودوزیان داشته باشندواین ربطی به عملکردبنیاد مطلقاًندارد رئیس ـ آقای کریمی اگرشما توضیحی داریدبفرمایید. کریمی (معاون نخست وزیر وسرپرست بنیاد مستضعفان ) ـ سلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم، قبلاً میخواستم خدمتتان عرض کنم که ما تقاضا کننده هستیم ولی مسئول نیستیم دراین که چرا عقب افتاده است چون ما چهارماه بیشترنیست که این مسئولیت را بعهده گرفته ایم وکسانی که به این مسئولیت بایستی پاسخ بدهندمانیستیم حتماً گزارش هیأت امام خدمت امام میرسدواگرمسئولیتی باشد آن مسئولیتی که باید پاسخ بدهند میروند پاسخ میدهند . مسأله دوم این است که …… بجنوردی ـ مسئولیت بخش فروش با شما بوده است . کریمی ـ آقای بجنوردی بخش فروش دراینجا مطرح نیست خواهش میکنم آن چیزی را که میخواهید بگویید بگویید آن چیزی که دردلتان هست بگویید خواهش میکنم اینطورمنافقانه صحبت نکنید (اعتراض شدیدنمایندگان )من فقط خیلی متأسفم وپای آنهم میایستم که مسائلی دروزارت دارایی وقوانین طاغوتی مطرح است. رئیس ـ آقای کریمی خواهش میکنم شما فقط راجع به موضوع خودتان صحبت کنید. مصطفی تبریزی ـ آقای هاشمی ایشان بایدتوضیح بدهند که چرا به نماینده مجلس توهین میکنند؟ فردوسی پورـ به ایشان بگوییداینجا بازارنیست . مصطفی تبریزی ـ شما به عنوان رئیس مجلس ازایشان توضیح بخواهیدبه چه حقی فحش میدهد . کریمی ـ اگراجازه بدهید توضیح میدهم آقا( همهمه نمایندگان ) ا نصاری ـ آقای هاشمی لطفاً رأی بگیریداین لایحه اصلاً توضیح نمیخواهد ( همهمه واعتراض شدیدنمایندگان ) کریمی ـ ببینیدآقایان اگرمیخواهید مخالفت بکنیدمسأله ای نیست (اعتراض شدیدنمایندگان به آقای کریمی ) من نمیدانم پاسخ چه کسی را بدهم . رئیس ـ آقایان شما اجازه بدهید من دفاع میکنم . کریمی ـ آقایان اگرشما اجازه بدهیدمن پاسخ را میدهم ولی شما متأسفانه اجازه نمیدهید …   معزی ـ حرف نزن منافق توخودت منافق هستی چرا به نماینده مجلس میگویی منافق.(دراین موقع عده ای ازنمایندگان به عنوان اعتراض شروع به ترک جلسه کردند) رئیس ـ آقای معزی بفرمایید بنشینیدمن میگویم خود آقای کریمی ازاین کلمه ای که بیان کردند عذرخواهی کنندآقایان بفرمایید بنشینیدبگذاریدخودشان عذرخواهی کنندآقای کریمی شماکلمه بدی گفتید. کریمی ـ آقایان من متأسفم چون فرصت نمیدهیدحرف بزنم . قره باغ ـ شما مرتب اشتباهتان را تکرارمی کنیدتأسف ندارداین برای مجلس موهن است . کریمی ـ عرض کردم من متأسفم شما نمیگذاریدمن توضیح بدهم . شجونی ـ آقا شما به جای آقای بجنوردی مابایدجواب بدهیم . چون آقای بجنوردی مدتی دربنیاد بودراجع به آنجا اطلاع کافی دارد. رئیس ـ یک ربع تنفس داده میشود. (جلسه درساعت 15/10 دقیقه به عنوان تنفس تعطیل ومجدداً درساعت 50/10 دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد.) رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم، برای ادامه مذاکرات جلسه رسمی است اما چون کارزیادی نداریم من یک کمی توضیح میدهم وزحمت آقایان راکم میکنم درمورد اظهارات آقای کریمی ووضعی که پیش آمد ایشان البته بطوررسمی عذرخواست (قره باغ ـ این کافی نیست ) آقای قره باغ اجازه بدهیدشما مثل اینکه وکیل همه نمایندگان هستیدحالاکه خداوند به شما یک بلندگو عطاکرده ازآن سوء استفاده نکنید(خنده نمایندگان ) بطورکلی اشکال کاراین بودکه آقای بجنوردی که مطلبی دربین صحبت ایشان گفتند. ایشان تندبرخورد کرد ولفظ ا هانت آمیزگفت ومن آنموقع داشتم یادادشت یکی ازنمایندگان را میخواندم به لفظ ایشان توجه نکردم بعد که نمایندگان محترم اعتراض کردند من فهمیدم که کلمه منافقانه گفته شده بودکه کلمه موهنی است وایشان رسماً عذرخواهی میکندکارخلافی بوده است وازبرادران نماینده هم من توقع دارم دراینگونه مواردمثل همین اظهار آقای بجنوردی ودوستان دیگرکه ازلحاظخودآئین نامه ماهم درست  نیست. یعنی ایشان که شروع به حرف زدن کردند شما ازهمان اول یک چیزی بفرمایید اگرمطلبی وسؤالی دارید(مخصوصاً ازآن آقایانی که غیرازنمایندگان هستند ومی آینداینجا) یادادشت تان را بدهیدبه هیأت رئیسه وهیأت رئیسه به آنها منتقل میکنند به هرحال ایشان رسماً ازاین اظهاری که شده عذرخواهی میکنند وامیدواریم که درآینده درمجلس مسئولان اجرایی که برای جوابگویی به مجلس تشریف میآورند یا برای توضیح ازاینگونه مسائل تکرارنشوددرمورد سؤالی که ازآقای مهدوی وزیرکشورشده بودآقای صلواتی تشریف ندارند. اما آقای امیدتشریف دارند.آقای مهدوی گفتندکه چون سؤال درمورد انتخابات اصفهان است والان داردوزارت کشورتصمیم میگیردکه انتخابات اصفهان هم مثل شهرهای بزرگ دیگرتهران وتبریز انجام بشود. نه اینکه نشود.به آقای رئیس جمهوری پیشنهاد کرده اند فقط درمناطقی که جنگ است ونمیتوانیم انتخابات را برگزارکنیم آنهم رئیس جمهوربه مجلس بنویسندومجلس موافقت کندکه انتخابات مناطق جنگی تعطیل بشود ودربقیه نقاط کشورهمه جا بایستی انتخابات بشودالبته آقا امیداصرارداشته باشندآقای مهدوی بایستی تشریف بیاورند وجواب بدهند منتها بناشده است که انتخابات بشود. چون برنامه دیگری هم دردستور نداریم … رمضانی خورشیددوست ـ آقای هاشمی انتخابات بندرانزلی هم همینطوراست . رئیس ـ بلی هرجا یعنی مناطق که دراین کشورجنگ نیست دلیلی ندارد که انتخاباتش متوقف بشودواکرهم بخواهد بشودبایدرئیس جمهوربه مجلس پیشنهاد بدهد ومجلس تصویب بکند.والا توقف درهیچ جایی نمیشود بیانیه ای که دیشب شورای نگهبان دادند توجه فرمودید که هیأت های سه نفری شورای نگهبان که حاضرشدکه بایستی توی این هفته هم حاضربشودتاریخ انتخابات اعلان میشود وما امیدواریم که دریکی دوسه هفته آینده حتماً اجرا بشودوازوزارت کشورمیخواهیم که … صباغیان ـ آقای هاشمی قبل ازپایان سال این انتخابات انجام میشود؟رئیس ـ بله قبل ازسال بایدانجام بشودآقای قائمی اسامی غائبین را لطفاً بخوانید . کمالی نیا ـ جناب آقای هاشمی این ا ها نت آقای کریمی دوبار دیگرهم تکرارشد وبه سادگی نباید ازکناراین مسأله گذشت. رئیس ـ ا نشاءالله بعدازاین دیگرتکرارنشود. منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، اسامی غائبین روزشنبه مورخ 18/ 11/ 1359  غائبین غیرموجه آقای پورمیرغفاری ازتبریزـ آقای صلواتی ازاصفهان ـ آقای فومنی ازفومن آقای ا بوترا بی ازقزوین ـ آقای بشارت ازسمیرم ـ آقای عرفانی ازطوالش آقای کرمی ازدشت آزادگان ـ آقای فخرالدین موسوی ازاردبیل ـ آقای هادی غفاری ازتهران ـ آقای منتظری ازنجف آباذ ـ آقای محمدشجاعی اززنجان ـ آقای محمدجواد حجتی کرمانی ازتهران ـ آقای منوچهری متکی ازکردکوی . تأخیر های بیش از15 دقیقه غیرموجه : آقایان : ابراهیم یزدی ازتهران 20 دقیقه ـ احمدهمتی ازمشکین شهر25 دقیقه ـ         رمضانی خورشیددوست ازرشت 25 دقیقه ـ شاهچراغی ازدامغان 25 دقیقه ـ کریمی بیژنی ازنوشهر30 دقیقه ـ هاشمی سنجانی ازاراک 35 دقیقه ـ فخرالدین رحیمی ازملاوی 45 دقیقه ـ عباسی فردازکوه دشت 70 دقیقه . آقای هاشمی غیبتهای دیروز عصررا که باکارت حضورغیاب کردیم بخوانم یا نه ؟ رئیس ـ بخوانید. منشی ـ اسامی آقایا نیکه دیروز بعد ازظهربا کارت مخصوص خودشان حضوروغیات کردیم وغائب بودند ویا امضاءکردند ورفتندعبارتنداز: آقایان ا بوسعیدمنوچهری ازجیرفت ـ طیبی ازاسفراین ـ مولوی نظر محمد ازایرانشهر ـ یدالله سحابی ازتهران ـ کاظم سامی ازتهران ـ امید نجف آباذی ازاصفهان ـ صدرحاج سیدجواد ازقزوین ـ قهرمان رحمانی رحمانی ازتاکستان ـ بازرگان ازتهران ـ ضمناً قراراست ازجلسه بعد ملاک حضوروغیاب دقیقه ورودبه داخل پارلمان باشدنه برگ حضوروغیاب ا نشاء الله حداکثر 15/8 هرصبح داخل پارلمان بایستی تشریف بیاورید. طیبی ـ آقای هاشمی من دیروزبعدازظهردرجلسه حاضر بودم رفته بودم وضو بگیرم .قائمی ـ آقای طیبی کارت دیروزبعدازظهرندارید اگرداریدبفرمایید. طیبی ـ من آقا رفتم وضو بگیرم وبرگردم . قائمی ـ خوب من چکارکنم شمارفتید وضو بگیریدآقای هاشمی به شما اعلان کردند که ازجلسه بیرون تشریف نبرید . رئیس ـ توضیح میدهم آقای طیبی برای گرفتن وضوبیرون تشریف برده بودندالبته آقایان این را بدانید درموقع رأی گیری اگردرجلسه حضورنداشته باشید این عمل خودش غیبت است وتوبیخ دارد آقایان تشریف داشته باشیدحالا که مهدوی نشریف آوردند ما فقط همین برنامه را داریم بعد جلسه تعطیل میشود آقای صلواتی که تشریف ندارند آقای امید سؤالشان را بخوانند وآقای مهدوی وزیرکشور توضیح بدهند ازآقایان خواهش میکنم درجای خودشان تشریف داشته باشند. سلامتیان ـ دستور جلسه آینده را اعلام بفرمایید . رئیس ـ خواهش میکنم آقایان تشریف داشته باشند تاریخ تشکیل وبرنامه جلسه آینده را آخرجلسه بعد ازجواب آقای مهدوی اعلام میکنم آقای امید لطفاً سؤالتان را مطرح بفرمایید تا آقای مهدوی جواب بدهند. 6 ـ طرح سؤال آقای نجف آبادی ازوزارت کشوروپاسخ آن بوسیله آقای مهدوی کنی وزیر کشورامید نجف آباذی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، عرض کنم که سوذألی که بنده کردم هرچند یک غضیه جزئیه بودودررا بطه با ا نتخا بات اصفهان بوده ولی اساساً وبنظرمن این سوأل مربوط میشود به کل……رئیس ـ آقای امید لطفاً همان سوأل خودتان را مطرح بفرمایید.امید نجف آبادی ـ آقای هاشمی اجازه بدهید توضیح عرض کنم عنایت بفرمایید یک جمله توضیح اشکالی ندارد. از این سوألی که بنده کردم عرضم این بودکه اساساً آن کسی که تصمیم میگیرد درمورد ا نجام ا نتخابات یاعدم ا نخابات وزارت کشورما آقای مهدوی که خود بنده با ایشان درقم سوا بق بسیاری دارم وسخت به ایشان ارادتمند هستم وعرض کنم که مدتها با ایشان درقم درمدرسه حجتیه همسایه بودیم وما به کمال و فضل و به بزرگواری آقای مهدوی ایمان داریم ولی ما باید فکرکنیم که که اگردر یک زمانی نزیر کشور یک کسی غیرآقای مهدوی باشد واو خواهد درمورد ا نتخابات تصمیم بگیرد. آنوقت درحقیقت مجلس ما محکوم وزارت کشورخواهد بود. ودرقا نون اساسی ماکه اساساً آمده است «وحاکمیت رادراین مملکت به مجلس داده است گفته حاکمیت درتمام شئونات مملکت باید به دست مجلس شورای اسلامی باشد. بنابراین این مجلس است که باید تصمیم بگیردکه آیا دریک حوزه ای ا نتخابات بشود.ویااینکه دریک حوزه ای ا نتخابات نشود؟ برای اینکه اگرما بخواهیم تحکیم کنیم وحاکمیت مجلس را تثبیت بکنیم غیرازاین چیز دیگری نباید باشد این بودکه بنده اعتراض کردم که چراوزارت کشورتصمیم گرفت درمورد اینکه درفلان حوضه ا نتخابات بشود، یادرفلان جای دیگرا نتخابات نشود. ونامه ای راکه بااجازه نمایندگان محترم به آقای هاشمی نوشته ام عنوان نامه این بود:                                     ریاست محترم مجلس شورای اسلامی      مستدعی است که با توجه به مفاد اصل هشتادوهشتم قا نون هشتم قا نون اساسی وماده 138و139 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مقررفرمایید جناب حجت السلام والمسلمیت آقای مهدوی کنی(یا حضرت آیت اللّه ببخشید اگرآیت اللّه ننوشتم)وزیرمحترم کشور برای پاسخ دادن پیرامون سوأل زیردرمجلس حضور بهمرسا ند با توجه به مفاد اصل 68 قا نون اساسی جمهوری اسلامی ایران به جزازطریق پیشنهاد رئیس جمهوری وتصویب سه چهارم مجموع نمایندگان(که مجموع سه چهارم نماینگان میشود203 نفروالان من نمیدا نم اگر220 نفرآقایان نمایندگان درتهران ویا درمجلس حضورداشته باشندباید 203 نفررأی بدهند به اینکه دریک موردی ا نتخابات بشود یا نشود؟ سه چهارم مجموع نمایندگان وتأیی شورای نگهبان. ببینید برای اینکه وزارت کشورکه یک جزئی از قوه اجرائیه است درمورد مجلس تصمیم نگیرد ازطرفی موکول شده است به تصمیم نمایندگان وازطرف دیگر تأیید شورای نگهیان ) امکان توقف ا نتخابات نقاط اشغال شده یا تماسی مملکت برای مدت معین ممکن ومجازنیست نظرباینکه چنین تصمیمی ازجانب مجلس شورای اسلامی اتخاذشده است وشهراصفهان نیزمنطقه جنگی است ونه جزءمناطق اشغالی لطفاً درنشست علنی مجلس شورای اسلامی جناب وزیرکشورپاسخ دهندعلت توقف انتخابات اصفهان وعدم شروع آنهم زمان بامناطق 19 گانه دیگرچیست ؟ این نامه ای است که بنده به آقای هاشمی نوشته ام واما درمورد … رئیس ـ 5 دقیقه  وقتتان تمام است . امیدنجف آبادی ـ حالا 1 دقیقه دیگربه بنده اجازه بدهید . رئیس ـ خوب 1 دقیقه دیگرصحبت کنید . امیدنجف آبادی ـ اما درمورد حوزه ا نتخا بیه اصفهان باید عرض کنم حتماً توجه دارید اصفهان 5 نفرنماینده میخواهد که البته من الان گفتم که مردم ازآن چهارنفر نماینده چه خیری دیدند که ازاین پنجمی باشدولی بهرحال چون دراین مسافرت که بنده به اصفهان رفته بودم بسیاری ازدوستان ما آنجا میگفتندکه چرا ا نتخا بات اصفهان ا نجام نشود؟ به این ملاحظه بودمن مطا بق نظرآقایان وخواستی که دراصفهان داشتند. بنده هم سؤال کردم که اصفهان اتفاقاً یکی ازشهرهایی است که همه آقایان توجه دارند. یک شهری است کاملاً یک دست وازآن روزهایی که بنده اطلاع دارم یعنی من ازروزهایی که بنده اطلاع دارم یعنی من از روزهای اولی که انقلاب دراین مملکت شروع شده است . رئیس ـ 1 دقیقه دیگرهم تمام شد. امید نجف آبادی ـ آقای هاشمی بگذاریدبنده عرضم تمام بشود . رئیس ـ نه آقا آخرنمیشودشما 5 دقیقه بیشتروقت ندارید . امیدنجف آبادی ـ  پس بگذاریدخبررا عرض کنم میخواستم عرض کنم ازآن روزهایی که ا نقلاب دراین مملکت شروع شده است ازآن روزاولی که اولین سخنرا نی راایشان درقم کردندمن همیشه شا هدوناظر بوده ام که مردم اصفهان همیشه بهترین یاروفادارامام بوده ا ندچه ازنظر مادی وچه نظر معنوی وآنها ا نتظارنداشتند که الان که بنااست ا نتخا بات دراین مملکت انجام بشود اینرا درحقیقت یک توهینی برای خودش میدانستند که اصفهانی که نه منطقه جنگی است ونه اشغال شده است. مثلاً وزارت کشوربه عنوان اینکه ممکن است درآنجا توطئه ای باشدانتخابات ا نجام نشودبه این عنوان این برای خودشان یک توهینی میدا نستندومیگفتندما که این چنین بوده ایم چرا بایستی چنین تصمیمی برای ماگرفته بشود با کمال تشکر. رئیس ـ متشکرجناب آقای مهدوی کنی بفرمایید. مهدوی کنی (وزیرکشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، من قبل ازاینکه پاسخ برادرمان جناب آقا امیدرا عرض بکنم البته حذف آن القاب رامیکنم وخودم هم  نه توقع حجت الاسلامی دارم ونه آیت اللهی که ایشان تصحیح کردند . من نه حجت الاسلام ونه آیت الله هستم ونه توقع این مسائل را دارم ونه اینکه مثلاً اگرکسی نگفت ناراحت بشوم . قبل ازپاسخ این برادرمان یک تقاضایی ازمجلس دارم وآن این است که الان شاید حدود هشت تا سؤال احتمالاً بنظرم هست که مجلس ازوزارت کشورکرده است. که این سؤالات بعضی هایشان خیلی سؤالات جزیی است وحوادث روزه مره ای است که دراین مملکت هست ومن نمیخواهم بگویم که این حوادث بایدباشد. ولی هست. اگرمجلس نظرش این است که هرروزیک وزیرکشورکه اینهمه گرفتاری داردوخودتان هم میدانید. یامعاونین ماکه همه شان الان گرفتارندبرای بعضی ازسؤالات بیایداینجا پاسخ بگویدهم وقت وزارتخانه را به نظرمن مصلحت نیست. این سؤالاتی که آقایان دارند.اگرمقصودشان این است که واقعاً توضیحی ازوزارت کشوربخواهند خوب خودشان شخصاً تشریف می آورندیک توضیح میخواهندوما هم توضیحی میدهیم اگرما درمقام موضع گیری قرارگرفتیم وجواب قانع کننده نداشتیم یا اگرچیز خطایی بودوما درجواب بگوییم که این خطاها باید باشد .    آنوقت قاعده اش این است که مجلس البته مارا بخواهد ودرحضورجمع توضیح بخواهد وحتی به جای های بالاترازاین هم بکشد ولی این دولت مخصوصاً این برادران درمقام موضع گیری نیست ومن خودم اعتراف به نابسامانی ها دارم خطاهایی که گاهی بعضی ازارگانهاا نجام میدهنددنبال آنها هم هستم چه درکمیته وچه درشهربانی آنها ئیکه دراختیار من هست یاژا ندارمری ،،،،، البته اگر خدای نا کرده خطائی ازسپاه پاسداران باشد آن را دراختیار بنده ازنظرمسئولیتم نیست که من مسئولش باشم وجواب بگویم علی ایحال بازهم نه اینکه بخواهم حق را ازآقایان بگیرم. حقی است که شما داریدکه  میتوا نید سؤال کنید. ولی یک تقاضادارم که برای بعضی ازسؤالها که حتی به وسیله یک تلفن میشودما جواب بدهیم وقت مارا نگیرید. حالااگردلتان میخواهد که ما را به عنوان مؤاخذه هرروزبه اینجا بکشید خوب ما حرفی نداریم ماهم میآئیم اینجا جواب میدهیم چیزمهمی نیست واما مسأله ا نتخابات: مسأله ا نتخابات آنطوری که برادرمان جناب آقای امیدفرمودند که ا نجام ا نتخابات وتوقف ا نتخابات باید به دستورمجلس باشدظاهراً قا نون اساسی اینطوردستورنداده است. آنچه که هست توقف ا نتخابات دریک حوزه یا حوزه ها یادرسراسر کشوراست وزارت کشورمجری دستوراست به ما دستورداده شده است که ا نتخابات را درآنجا هایی که به تأخیرافتاده ویا ا بطال شده است شروع کنیم ماهم بررسی کردیم دیدیم که دربعضی حوزه ها زمینه ا نجام ا نتخابات موجوداست ظاهراً 19 حوزه بودکه اعلام کردیم. باتماسی که با استا ندارها گرفتیم وآمادگی آنهارا دریافتیم اعلام کردیم درآنجاها ا نتخابات میشود. واما حوزه هایی که اعلام نشدکه ا نتخابات بشود منجمله اصفهان،تهران ، تبریز، و بعضی ازشهرهای بزرگ علتش این بود که احساس میشدکه دراین موقعیت جنگ ممکن است درگیری هایی بشود. واین درگیری هامفهومش این نیست که اصفهانیها درخط امام نیستندیا تهرا نیها درخط امام نیستند. بالاخره اکثریت مردم ایران مسلمان ودرخط امام هستند تنها مال اصفها نیها نیست همه جای ایران اینطوری است ولی بحث این که ممکن است 10 نفرهم یک ا نتخابات را به هم بزنندکه اگربخواهند شلوغ بکنند شلوغ کردن آنها منشأدخالت مأمورین ا نتظامی میشودودخالت مأمورین آنوقت ازآن ا نتزاع میشودکه آقا ا نتخابات زیراسلحه بودزیرفشار بود ومن همینطوری که درا نتخابات قبلی نظرم هست این است که میخواهم ا نتخابات هم واقعاً ا نتخابات صحیحی    باشدوهم درمقام ا ثبات هم ا نتخاباتی باشدکه مخالف وموافق مستمسکی نداشته باشندکه بگویند آقا ا نتخابات زیرسایه مثلاً ژـ 3 انجام شد. نظر تأخیر دربعضی ازحوزه ها این بوده است ولی ما نمی توا نستیم به تأخیر بیندازیم. حق است که وزارت کشورنمیتوا ند خودش شخصاً تصمیم بگیرد وا نتخابات حوزه ای را متوقف بکند نامه ای به حضوربرادرمان جناب آقای بنی صدرنوشتیم وآن مواردی راکه ا نتخابات می بایست ازنظرما متوقف بشود بادلایل آن حضورایشان شرح دادیم وزارت کشورنوشت به این دلایل به نظرما ا نتخابات دراینجاها به تأخیر بیفتد، خوب است. وشما هم ازحق قا نونی تان استفاده بفرماییدوبه مجلس این نظررا ارائه بدهید که مجلس هم نظرخودش رااعلام بکند. البته اگر مجلس هم تصویب کردکه اینجاها انتخابات بشودماهم ا نجام میدهیم . این توقف دراین ایام مربوط به ما نیست . جناب آقای بنی صدردرجواب میفرمودند که ا نتخابات الان بطورکلی به مصلحت نیست. الان جنگ است وگرفتاریهایی هست ممکن است آزادی به تأخیر بیفتد من دوتا جواب خدمت ایشان عرض کردم :یکی اینکه مجلس الان ملاحظه میفرماییدکه تعداد نماینده اش ازنظرنصاب کافی هست ولی عده ای ازنمایندگان محترم گاهی درمسافرت هستند وگاهی درمرخصی وگاهی مریضندومی بینیم درمجلس برای رسیده به حدنصاب معطلی هست وبهتراین است که عددوکلابالا بیایدکه این محظوربرداشته بشود. مسأله دوم هم اینکه به ایشان عرض کردم که ما نمیتوانیم انتخابات را  متوقف کنیم . حالا اگرما تعیض کردیم بازنصف گناه راا نجام داده ایم . اما اگربناباشد بطورکلی بگوییم آقا ما انتخابات نمی کنیم اینکارهمینطوری که برادرمان آقای امید فرمودند کارما نیست ما نمی توانیم بگوییم آقا انتخابات نشود من به ایشان عرض کردم شما پس به مجلس پیشنهاد بدهیددلایل تان را هم صریحاً درآنجا ذکربکنید که الان انتخابات به مصلحت نیست. مجلس هم تصویب بکند ماهم انتخابات نمی کنیم ولی اینکارنمیدانیم تابحال شده است یانه؟ اگرایشان این پیشنهاد را میدادندوشما هم تصویب میکردید خوب ما انتخابات را درهمه جا نمیکردیم یا دربعضی ازجاها ولی آنجاهایی که مامیخواهیم انتخابات انجام بدهیم گناه نیست که باید انجام بدهیم ولی نسبت به آنجاهایی هم که خواستیم متوقف کنیم به حضورایشان نوشتیم ایشان بایستی به مجلس بنویسندآن دیگرربطی به ماندارد. مسأله دیگرهم که میخواهیم عرض کنم حالا امیدی است برای جذب آقای امیداین است که درتجدیدنظری که خودمان کردیم که اصفهان، تهران، تبریز، وجاهای دیگرراهم انتخاباتش را انجام بدهیم والان ما داریم یک مطالعه ای میکنیم اگربه نظر بیایدکه محظوری نداشته باشدواشکالاتی پیدا نشودآنجارا هم دریک روزانتخاباتش را انجام خواهیم داد. بنابراین نظرایشان هم تأمین میشودوبرادران وخواهران اصفهانی راضی خواهندشدکه ا نتخاباتشان ا نجام بشود اما خوب یک جواب شوخی هم عرض بکنم که ایشان خودشان فرمودند که اصفهانی ها چه خیری ازآن چهارتاوکیل شان دیدندکه ازپنجمی اش باشدخوب این بهترین دلیلی است که خودایشان ذکرکردند. بنابراین ما چرا بیاییم یک کاری بکنیم که اصفهانیها ناراضی ترباشندبرای اینکه اقلاً این چهارتا بلابرایشان کافی هست دیگربعداً بیش ازاین اضافه نشود(خندة نمایندگان ) چندسؤال دیگرهست اگراجازه بدهید جواب میدهیم . (دراین موقع آقای موسوی خوئینی ها (نایب رئیس ) ادارة جلسه را بعهده گرفتند) نایب رئیس ـ خودسؤال کننده هم باید حاضرباشند خیلی خوب آقایان تشریف داشته باشیدتابلوکه 171 نفررا نشان میدهدهفت نفرازنمایندگان محترم سرجایشان نیستند. یعنی الان 179 نفردرجلسه حاضرنداگریک نفرهم ازبیرون تشریف بیاورندمیتوانیم راجع به آن لایحه ای که بحث آن  بودرأی بگیریم . منشی ـ راجع به لایحه قبلی میخواهیم رأی بگیریم اگرآقایان سرجای خودشان بنشینند/180 نفردرست میشود.نایب رئیس ـ آقای امیدشما 10 دقیقه وقت داریدکه درمورد سؤالتان صحبت بفرمایید.امیدنجف آبادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، عرض کنم که من هدفم را ازاین سؤالی که ازجناب مهدوی کنی کرده بودم عرض کردم وگفتم که این یک قضیه جزییه وقضیه شخصیه نیست البته ایشان فرمودند که اگربناباشدمابرای مسائل جزتی هرروزبه مجلس بیاییم پس چه میشود. این یک مسأله ای بودهمانطورکه من عرض کردم درست است درمورد اصفهان بودچون منهم بیشترازاین نمیتوانستم سؤال بکنم اما درحقیقت هدف اصلی من همین بودکه اساساً درمورد مجلس ودرموردانتخابات جزمجلس ودرمورد انتخابات جزمجلس قوه دیگری نباید تصمیم بگیردوبه هرحال این توضیحاتی که آقای مهدوی دادند برای ما قانع کننده بود وما ایشان خیلی ممنون هستیم وتشکرمی کنیم وعرضی ندارم . نایب رئیس ـ بسیارمتشکرم . (دراین موقع آقای هاشمی رفسنجانی ریاست جلسه را بعهده گرفتند) . رئیس ـ آقای رجایی تشریف آورده بودند مطلب فوری داشتندکه من برای مشورت خدمتشان رفتم. حالاماده واحده قرائت میشودتا نسبت به آن رأی بگیریم . ماده واحده ـ درموردعملکردسال مالی 1358 شرکتهایی که درصدی ازسهام یا سهم الشرکة آنها متعلق به بنیادمستضعفان بوده یا طبق احکام صادره ازطرف دادسرای کل انقلاب اسلامی ایران سهام آنها توقیف ودراختیاربنیاد می باشدیا ازطریق مراجع قانونی فوق الذکرواحدبازرسی وحسابرسی بنیاد به عنوان بازرسی قانونی انتخاب گردیده مدت 6 ماه ازتاریخ تصویب این قانون به موعد تسلیم ترازنامه وحساب سودوزیان برای تصویب درمجمع عمومی آنها ونهایتاً به           موعود تسلیم اظهارنامه مالیاتی وترازنامه وحساب سودوزیان متکی به دفاترقانونی مصوب مجمع عمومی موضوع مادة 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندما ه 1345 وتبصره ها واصلاحیه های بعدی آن حسب مورداضافه میشود درمواردی که اظهارنامه مالیاتی درموعد قانونی تسلیم وزارت اموراقتصاذی ودارایی گردیده تمدیدمدت فوق جهت تسلیم صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه تعیین میشود.رئیس ـ خوب 180 نفردرجلسه حاضرند نسبت به این ماده واحده که قرائت شدرأی میگیریم کسانیکه موافقند قیام بفرمایند (اکثربرخاستند )تصویب شد. 7 ـ پایان جلسه وتاریخ تشکیل جلسه آینده تشریف بیاورند.  رئیس ـ جلسه بعدمان روزیکشنبه هفته آینده است ودستورجلسات هفته آینده راما روزشنبه منتشر میکنیم وآقایان میتوا نند تشریف بیاورند وبگیرند مجلس ختم میشود. (ساعت 20/11 دقیقه جلسه پایان یافت )                                                                                                                        رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبرهاشمی رفسنجانی