جلسات
  • صفحه اصلی
  • جلسات
  • مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 106 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 106 )

  • دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۵۹

         صورت مشروح مذاکرات جلسة علنی روزدوشنبه سیزدهم بهمن ماه 1359            
فهرست مندرجات : 
1 ـ اعلام رسمیت وتلاوتی ازکلام الله مجید.  2 ـ بیانات قبل ازدستورآقایان دکترسیدمحمدخاتمی، محمدجوادحجتی کرمانی واسماعیل معزی. 3 ـ تذکرآقای رئیس درباره روزنامه انقلاب اسلامی. 4 ـ ردشوراول گزارش کمیسیونهای آموزش وپرورش،
فرهنگ تحقیقات وتعلیمات عالیه واموراستخدامی درخصوص طرح ادغام وزارت آموزش وپرورش وفرهنگ آموزش عالی.
5 ـ پایان جلسه وتاریخ تشکیل جلسه آینده.
       جلسه ساعت هشت وچهل دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد
1 ـ اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی ازکلام الله مجید
رئیس ـ بسم الرحمن الرحیم ، دستورجلسه 106 روزدوشنبه 13 بهمن ماه 1359 مطابق با26 ربیع الاول 1401
1 ـ تلاوت کلام الله مجید.   2 ـ نطقهای قبل ازدستور.   3 ـ گزارش شوراول کمیسیونهای آموزش وپرورش وفرهنگ وتحقیقات وتعلیمات عالیه واموراستخدامی درخصوص طرح ادغام وزارت آموزش وپرورش وتعلیمات وتحقیقات وفرهنگ کشور  4 ـ قرائت پیشنهادسلب فوریت ازلایحه بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها ومؤسسات دولتی ووابسته به دولت .
5 ـ طرح پروندة انتخاباتی گلپایگان .  6 ـ گزارش کمیسیون اموردفاعی درخصوص طرح تأمین نیازمندیهای استخدامی سپاه
پاسداران . 7ـ سؤال چندتن ازنمایندگان ازوزارت دفاع درخصوص تصفیه 256 نفرازتکاوران منجیل وبوشهر. 8 ـ اعلام اسامی غائبین ودیرآمدگان جلسه قبل.   9 ـ اعلام ختم جلسه وتاریخ وبرنامه جلسه بعد.
رئیس ـ تلاوت کلام الله مجیدراشروع کنید.
                                              اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
ان الله ملائکته یصلون علی النبی یا ایهاالذین آمنوا صلوعلیه وسلمواتسلیماً (حضارصلوات فرستادند ـ آیة 56 سورة احزاب)
                                             بسم الله الرحمن الرحیم
ان شرالدواب عندالله الذین کفروافهم لایؤمنون ● الذین عاهدت منهم ثم ینقضون عهدهم فی کل مرة وهم لایتقون ● فاماتثقفنهم فی الحرب فشردبهم من خلفهم لعلهم  یذکرون ● واماتخافن من قوم خیانـﺔ فانبذالیهم علی سواء ان الله لایحب الخائین ● ولایحسبن الذین کفرواسبقو انهم لایعجزون ● واعدولهم مااستطعتم من قوه ومن رباط الخلیل ترهبون به عدوالله وعدوکم وآخرین من دونهم لاتلمونهم الله یلمهم وماتنفقوامن شیء فی السبیل الله یوف الیکم وانتم لاتظلمون   ● وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل علی الله انه هوالسمیع العلیم ● ( صدق الله العلی العظیم ـ حضارصلوات فرستادند)
«ازآیة 57 الی 64 سوره الانفال »
2 ـ بیانات قبل ازدستورآقایان دکترسیدمحمدخاتمی، محمدجوادحجتی کرمانی واسماعیل معزی
رئیس ـ سخنرانان قبل ازدستوررادعوت کنید.
منشی ـ آقای سیدمحمدخاتمی نماینده اردکان بفرمایید.
دکترسیدمحمدخاتمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، من روزچهارشنبه برای اینکه جومجلس آرامتربشودبه برادرعزیزمان جناب آقای حجتی قول دادم که چنددقیقه ازوقتم رابه ایشان بدهم. گرچه نقض غرض شدولی من بقول خودوفادارخواهم ماند. امیدوارم که بتوانم چنددقیقه ازوقتم رابرای ایشان اضافه بیاورم درسفراخیری که به اروپاداشتم به سیاست مردان آنجا گفتیم که ما برای کسب هیچگونه کمکی به اینجا نیامده ایم زیرا هم مکتب ماوهم تجربه نشان داده است که این ملت خودبه تنهائی و
با اتکاء برایمان واراده خویش قادراست ازحقوق خویش دفاع بکند.اما همان مکتب به ماحکم میکندکه ماخواستارصلح واقعی
درجهان باشیم ودرنتیجه وظیفه داراین مطلبیم که تمام عواملی که صلح واقعی رادردنیا به خطرمی اندازد.نسبت به آن ابرازنگرانی بکنیم سکوت کشورهای غربی درمقابل تجاوزآشکاررژیم مزدورعراق علیه ایران به منزلة تأییدآشکاراین تجاوزاست وکمک پاره ای ازکشورهابه منزله اعلام جنگ مستقیم علیه ایران وازجمله کمک های نظامی که فرانسه به عراق کرده است. وامروزمیراژهای فرانسوی دراختیاررژیم آدم کش ومزدورعراق قرارگرفته است ازاین پس آنچه راکه ملت ایران می بینداین است که : درکنارسلاحها وجنگ افزارهائی که تاکنون زنان ومردان این مملکت راکه بخاطراستقلال وآزادی ومکتب خویش قیام کرده بودندازپادرمی آوردمیراژهای فرانسوی هم دراین قتل وکشتاردخالت دارند.ساده نیستیم که بخواهیم
ازاینجا به فرانسه یاکشورهای نظیرفرانسه اعتراض کنیم.زیراماهیت این رژیم ها چنان دست اندرکاران اداره این اموررامسخ کرده است که اعتراض درآنها اثری نداردوبخصوص کشورهای اورپائی غربی که میدانیم مجبورندیعنی سیاست هایشان تابعی ازسیاست کلی شیطان بزرگ آمریکااست بنابراین بایدمتوجه این نکته باشیم که دشمن اصلی ما آمریکااست وشگردهاوشیوه -  هایی که آمریکاتاکنون  بکاربرده است برهیچ فردعادی وعامی نیزپوشیده نمانده است وای عجب که بسیاری ازسیاست مردان وفاداربه جهموری اسلامی ایران یاجریانات مدعی وفاداری به جمهوری اسلامی نیزازاین خطرات وازاین شگردها آگاهی ندارندیاچنان مشغول
خویش هستند که مجال اندیشیدن به این خطرات را ندارد.(احسنت) باید همواره به این ملت تذکرداد که بزرگترین دشمن اوآمریکا است وازاین پس هم خطری این مملکت راتهدید بکند، ازناحیه آمریکا است تغییر رژیم درآمریکا هیچگونه تأثیر اساسی دررابطه میان آمریکابا انقلاب اسلامی ایران ایجادنمی کند،آنچه که تغییرمی کند،شگردهاوشیوهها است که مشکل ماهم باآمریکا، مشکل شیوه ها وشگردهانیست. تضادماهوی است که میان انقلاب اصیل ملت مسلمان ایران وما هیت رژیم هاونظامهای توسعه طلب وجوددارد.واین اشکالات خواهدبود. البته از این پس باحسابگری بیشتروطبعاً بایدبه همان میزان شعورآگاهی این مردم نیز بالاتر برود.سفرهای کاملاًو مشخصاًتوطئه آمیز مقامات آمریکائی به خاور میانه.برقراری پیمانهائی که میان رژیم های مرتجع منطقه مشجصاً علیه جمهوری اسلامی ایران بسته می شودومواردی نظیراینها مسائلی است که باید کاملاً ما را بیداربکند.تاپس ازاینکه آن توطئه آمریکا که میخواست از طریق پیروزی برق آسای عراق بر جمهوری اسلامی ایران کار این جمهوری رایکسره بکند، وشکست بخوردکه بزودی وبخواست خدا وبه همت واراده این مردم درهم خواهد شکست جبهه های تازه ای علیه جمهوری اسلامی ایران در جنوب وجنوب شرقی وجنوب غربی احیاناً بازبشود. ونیز بازاز  یادم نبرم که مدتی است نحوه یرائی دروغین آمریکا برمسأله افغانستان نیز فروکش کرده است وازیاد نبرم که سیاست نه شرقی جمهوری اسلامی ایرن خوش آینددولت روس هم نبوده است .واصلاًعظمت واهمیت این انقلاب درهمان شعار نه شرقی نه غربی بوده است .واین شعار اگر به دقت اجرا بشود که نیازمندیک سلسله برنامه ریزی های وسیع هست راه تازه ای را به روی بشیرت خواهد گشود. یک مبارزه تازه ای را جمهوری اسلامی ایران درصحنه دنیا میتواند رهبری بکند.وآنچه که انقلاب اسلامی ایران را از سایر انقلابات ممتاز می کند. همین شعار هست ومبارزه اش با ابرقدرتی است نه یک ابرقدرت ودرنتیجه این انقلاب واین نظام خوش آیند هیچ نیست اینها خطراتی است که ملت ایران را تهدید می کند.راه ناپیموده ای برای سیاست سیاستمداران آمریکا نمانده است که احتمال بدهیم سیاستمداران فعلی می پیمایند. منتها همان راه ها با دقت وبا حسابگری بیشتری پیموده خواهد شد. وبیشترین توجه آنها به داخل مملکت وایجاد جوتشنج و بدبینی وگرفتارکردن ومواجه  کردن دست اندر کارکردن اداره مملکت به مسائل هیجانی وخلق الساعه تا ازبرنامه ریزی های دقیق درزمینه های اقتصادی ،اجتمائی ، فرهنگی وسیاسی برای تداوم انقلاب نه شرقی ،نه قربی بازبماند.اشتباه در گذشته فراوان بوده است ، اشتباهاتی که مشکلات بزرگی برای ماپدیدآورده است.وحتی انقلاب راتا مرز فاجعه پیش برده است .امروز هم اشتباه هست ونخواهد بود ، مسئله مهم این است فرد امام هم برسر این مسئله است که این مملکت نیاز به آرامش دارد.نه تکیه کردن برروی نارسائی های فعلی و عمده کردن بعضی مسائل جزئی یا تکیه روی اشتباهات گذشته .یک ملت زنده از اشتباهات گذشته پند میگیرد نه اینکه آنرا وسیله سرکوب اشتباه کنندگان نکنیدونیز کسانی که امروزاشتباهات رامی بینیدیا احیاناً اشتباهات موهوم را عمده می کنندنیز باید بدانند که امروز دشمن اصلی مادر جای دیگری است درداخل ایران نیست .ونکندکه خدای ناخواسته میان شکست آمریکا وشکست دست اندرکاران اداره اموربه منظورانتقام آنچه که ازدست داده ایم، شکست دست اندرکاران امروز
را انتخاب بکنیم . امیدوارم که خداوند به همه ما حس تفاهم وهمدردی ورک موقعیت خطیر عنایب فرمایدوبا تکیه اصولی برمعماری اصلی که درگفتارورفتاروموضع گیریهای امام تجسم می یابد بکوشیم تا باایجادحس انتقاد صحیح درجامعه که به منظور اصلاح و نه تخریب صورت میگیرد، بتوانیم جامعه را بسوی شکوفائی پیش ببریم وموفق بشویم این همه مسائل عهده ـ ای که دراین مملکت هست درزمینه های اقتصادی واجتماعی و فرهنگی با برنامه های حساب شده مبتنی برمعیارهای اصلی انقلاب پیاده اجرا بکنیم وخداراو امت انقلابی ایران را و رهبر انقلاب ایران رااز خود راضی نگه بداریم آقای وافی یادداشتی فرستادهاندو از من خواسته اند که کمکهائی که مردم یزد به برادران و خواهران جنگ زده ومناطق جنگی کرده اند ،
تشکربکنم واز طرف مردم حوزه انتخابیه خوردم نیز تشکرمی کنم همه این مردم شرکت دارندووظیفه هم هست وامیدوارم که هرچه زودتر این فدا کاریها واین همکاریهاو همراهی ها سبب پیروزی قاطع وقطعی  این ملت برعراق واز طریق اوامپریالیزم
جهانی بشود من بیش از این وقت خواهران وبرادران عزیزرا نمی گیرم و تربیون را به برادرم آقای حجتی می سپارم . والسلام
علیکم ورحمـﺔ الله وبرکاتـﺔ.
رئیس ـ آقای حجتی بفرمایید.شماچهاردقیقه وقت دارید.
حجتی کرمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، واعتمصوا بحبل الله جمیعاً ولاتفرقوا سالگشت بازگشت امام رابعنوان یک درسی برای تجدیدمبانی وحدت گرامی میداریم دراستقبال ازامام وآمادگی که ملت مابرای درآغوش گرفتن رهبرانقلاب داشت آن ایام پرشوری که همه ماباهم به استقبال امام رفتیم و33 کیلومترمسافت ازفرودگاه تابهشت زهرا یکصدامقدم امام راگرامی داشتندوملت ایران یکپارچه درسراسراین مملکت مقدم روح خدا راکه به کالبداوجان تازه ای دمیده بودومیرفت که اورا ازآخرین حلقه های زنجیراسارت برهاند.آنگونه که استقبال بعمل آورد.بایدتاپایان پیروزی انقلاب براستکبارجهانی برای ماسرمشق باشد.درآن جذبه شورانگیز ملت ما ازمقدم معلم ورهبرانقلاب تمام این گروه گرایی ها وجریانات گوناگون حزبی و
گروهی تحت الشعاع قرارگرفته بودچرا؟ نبودنداینها؟ یابودند؟ بودندوجودداشتندچپ بود،راست بود، چپ افراطی بودراست افراطی بود.امااین وحدت شکننده مامسلمانها ووحدت شعارماباعث شده بودکه آن موج های ضعف زیرگرفته بشود.درطول این 33 کیلومترمسافت هیچکس ازکسی نمیپرسدکه تومکتبی هستی؟ یاغیرمکتبی اماآن کسی که مکتبی بودآن کسی که حتی ضدامام بودجذبة این اتحادوصمیمیت اوراذوب میکردوحتی ایمان می آوردوتسلیم میشد.وازاین افرادداریم شراب خوارگان عرق خوارگان ،افرادزشت کارکه همین جذبه های میلیونی ووحدت آنها راذوب کردوتو به کردندبدون اینکه یک شلاقی بخورند.وبسیاری ازگروههای منحرف وافرادشان باعث شدندجذب توده های انقلابی شدندواین عشق ملت به آنها درس دادودست ازگروه گرایی شستندوآن گروهشان خودبخودمتلاشی شد.بدون اینکه مابه مجلس بیاییم وفکرکنیم که یک قانونی برای احزاب درست کنیم انقلاب وحدت وشکندگی وحدت خودش آنچنان قانونی داردکه شمااگرصدسال هم دراین مجلس بنشینیدبخواهیداحزاب راقانونی کنیدوجلواین گروه گرایی هاواین شیطنت هایی که این گروهکها میکنندبگیرند.نخواهیدتوانست مثل روز12 بهمن ماه سال 1357 آنطورموجی بوجودبیاوریدکه این ( رئیس ـ یک دقیقه دیگروقت دارید) توده هابتوانندان امواج مخالف رازیربگیرندبنابراین ماقانون خلقت پیروی کنیم وحدت وهماهنگی داشته باشیم ماباهم اختلاف داریم گرایش های مختلف داریم هیچ شکی نیست. اما«اشداء الکفاررحماء بینهم ولا تنازعوا فتفشلواتذهب ریحکم» من نمی دانم این آیات قران که درآیات جنگ هم هست این آیات «ولاتنازعوافتفشلواوتذهب ریحکم»
درآیات قرآن اخلاق قرآن نیست آیات جنگ قرآن است درهنگام جنگ باهم دعوانکنیدمن خواهش میکنم ازریاست محترم مجلس ااگریکی دودقیقه دیگرممکن است به من بدهندکه دنباله این مطلب راادامه بدهم وتمام بکنم وامیدوارم که جببران بعضی ازجریاناتی که درمجلس بوجودمی آیدومن خودم هم اعتراف می کنم که بخاطرآن ناراحتیهامقصریاقاصرهستم ویا هرچه جبران بشودواین حرف که فلانی ضعف اعصاب دارددلیل نباشدبراینکه حرف حساب آدم ازبین برود(خنده نمایندگان)
من میگویم آقااین آیه مبارکه: (ولاتنازعوافتفشلواتذهب ریحکم) مال همین الان است. هرگونه سخنرانی چه ازاینطرف وچه از
آنطرف کنایه واشاره وامثال اینهاهمه برخلاف این آیه مبارکه است من ازروزنامه نویسها مخصوصاً طنزنویسان روزنامه ووقایع
اتفاقیه نویسان روزنامه وآن کسانی تحت عنوان باحاشیه یابی حاشیه یانازک یافلان مطلب می نوسندآنهائیکه به نظرمن قلمشان برای وحدت مااززهربدتراست خوب اگرمطلبی دارندبدون طنزبنویسند. ازنویسندگان ازگویندگان مخصوصاً ازبرادرمان رئیس جمهوری دردرجه اول مخصوصاً راجع به سخنرانی ایشان درروز22 بهمن آینده وهمچنین همه برادرانی که
درسراسرمملکت برای بزرگذاشت  22 بهمن پراکنده میشوندهمه گویندگان مذهبی مخصوصاً ازآقای حقانی می خواهم که این توصیه رابه همه برادرانی که به اینطرف وآنطرف می فرستندبکنندکه همه مابه منظورتجدیدایام اول 

انقلاب بیفتیم و«رحماء بینهم» باشیم.اختلافات داخلی خودمان رااصلاً ذکرنکنیم واگرذکرمی کنیم به منظوراصلاح باشدونه به منظورکوبانیدن کوبانیدن یکدیگر. بخداقسم اگرما این کاررا بکنیم واگرما این کاررا بکنیم واز سالگشت مقدم امام یعنی روز
دوازدهم بهمن که دیروزبوداین تمرین را بکنیم، امیدوارم که ما با آن موج عظیم وحدتی که دوباره بوجودمی آوریم بتوانیم
ان شاءاللّه دراین جنگ پیروز بشویم . وآمریکا همان طورکه فرمودند هیچ غلطی نمی تواند بکندولی متأسفانه ما خودمان خیلی غلطها میتوانیم بکنیم . (خنده نمایندگان ) اگر ما دست ازغلط کاری برداریم چه این طرف وچه آنطرف . فرق نمی کند.
منهمه مسلمانهارا می گویم . ما اگردست برداریم بازهم تکرارمیکنم همان طوریکه امام فرمودندآمریکا هیچ غلطی نمی تواند
بکندوامیدوارم بیاری خدا بااستمدادازارواح ا نبیاء واولیاء خون شهداء بااطاعت دقیق ازفرامین امام امت که همه اخلاص ومعنویت وتقوای ایشان ایمان داریم امیدواریم این انقلاب را به پیروزی نهایی برسانیم.من درپایان صحبت لازم می بینم آنقدری که مربوط به شخص من میشودازامام امت وازشمابرادران وهمه کسانیکه یک مقداررنجیدگی طبیعی پیدامیکنندعذرخواهی بکنم وامیدوارم که همین طوری باهم رفتارکنیم واگریک وقتی باهم دعوایمان شدبعدباهم صمیمی برخوردکنیم .والسلام علیکم ورحمـﺔ الله وبرکاتـﺔ .(احسنت – احسنت )
منشی ـ آقای اسماعیلی معزی نماینده مردم ملایربفرمایید.
اسماعیل معزی ـ بسم الرحمن الرحیم، وله الحمدوعلی النبی والائمـﺔ الصلوا ﺓ والسلام سلام علیکم. باتوجه به وقت اندک ومطالب فراوان آنچه راکه لازم ترمیدانم بطوراجمال به محضرتان عرضه میدارم .1 ـ چندجمله کوتاه باملت مسلمان جهان وسران کشورهای اسلامی درطائف.ملت یکتاپرست جهان سران کشورهای اسلامی باتوجه به اینکه همه شمامیدانیدصدام حسین ابتدا حمله راعلیه مسلمانان ایران شروع نمودوباتوجه به فرمان مطاع خداوندتعالی( وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا
فاصلحوا بینهما فان بغت احدیهما علی الاخری فقاتلواالتی تبعنی حتی تفی الی امرالله الخ) ا بداانتظارنمیرفت که شمابجای مقاتله بااوبه کنفرانس سران اسلامی دعوتش کنیدودرآغوشش گرفته ببوسید.شماچه فکرمیکنیدوباچه منطقی بخوداجازه میدهیدکه فردی راکه قرآن کریم جنگ بااوراواجب دانسته اورا تأییدوعملش راتوجیه میکنید؟آیاهمانطوری که صدامیان می گویندبه صرف اینکه اجدادایرانیان قبل ازبعثت پیامبرخاتم انبیاءمجوسی بوده اندمیتوانیدفرزندان آنان راکه صدهاسال است مسلمان وپیروقرآن کریم هستندکافربحساب بیاوریدوقتال باآنانرالازم بدانیداگرچنین قضاوتی صحیح باشدشمامسلیمن عرب هم درحکم کفاریدبلکه ازایرانیان اشدکفراونفاقاهستیدزیرا درباره مجوس بعضی ازعلماء قاتل هستندکه اهل کتاب بوده ودینشان منسوخ شده است امااعراب قبل ازبعثت خاتم انبیاء بت پرست وازنظرمکان واخلاق ادنی ترین ملل جهان بشمارمی آمدند(بعث الله محمد(ص) (حضارصلوات فرستادند) بشیراونذیراوانتم معشرالعرب فی شرداروعلی شردین منیخون بین حجارﺓ خشن وحیات صنم تشربون الکدروتا کلون الجشب الصنام فیکم منصو به والانام بکم معصوبه بدترین دین وبدترین
اخلاق راقبل ازبعثت خاتم انبیاء داشتید. واگرمدعی هستیدکه چون صدام عرب است وایرانیان عجم عصبیت عربیت این اقتضاءراداردجواب آیه کریمه (یاایهاالناس انا خلقناکن من ذکرانثی ووجعلنا شعو با وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقیکم راچه میدهید؟ وااگربگوئیدعلت حمله به ایران تجاوزایران به عراق است بشمامی گویم بینکم وبین الله شما نمیدانیدکه ایران بعدازانقلاب نه تنها تعدی به همسایگانش ننموده بلکه دست تعاون وبرادری بسوی آنان درازوهمگی راباتحادعلیه صهیونیزم
منازعه ای نداشتندبلکه علی مانقل باهم سرمیز شراب وقمارنشسته ویکدیگررابرای خوشرقصی درنزداربابشان تشویق می کردندمضافاً براینکه اختلاف ارضی راه حلش مذاکره وگفتگواست نه مسلحانه. واگرواقعاً ناراحتی شماازانقلاب مااخراج اعداء
عدوشمامحمدرضاونابودکردن اسرائیل دشمن سرسخت اعراب وقطع ایادی کفارواعلاء کلمه الله وامحاءکلمه کفربوده ومیباشد
این ناراحتی جزحسادت ویاخوف ازریاست که ناشی ازبی ایمانی میباشدچیزدیگری نیست واین مجوزنمی شودکه شمادست بدست همدیگربدهیدوعلیه گروهی ازمسلمان قیام نمائیدبنابراین برداران مسلمان جهان سران کشورهای اسلامی بشماتوصیه می کنم تادیرنشده همه چیزراجزخدا کناربگذاریدوبقرآن کریم برگردیدواعتصوا بحبل الله وریشه صدام راکه نوکراجنبی است وموجب هلاکت حرث ونسل مسلمین است ازبیخ وبن برکنید.والابایدبدانیدکه جنگ باحق وحقیقت نتیجه اش جزخسران مبین چیزدیگری نخواهدبودولایحیق المکرالسیی الاباهله.  2ـ یک جمله کوتاه باصدام وملت عراق ـ ای مردا نوک توگمان کردی باحمله به ایران وریختن خون مسلمین پایه حکومت غاصبانه ات رامحکم ترمی کنی؟ حتماً نشنیده ای که علی (ع) فرمود( فلاتقوین سلطانک بسفک دم حرام فان ذلک ممایضعفه ویوهنه بل یزیله وینقله ) خون ریختن خون مسلمانان پایه حکومت و سلطنه تورا ازبین می برد وزایل می کندوحکومت تورا بدیگری منتقل میسازد. ای تهی مغزرکوردرذالت وجنایت راتاالان شکستی وروی جنایتکارن تاریخ راسفیدکردی چون به مردم عراق که خودراحاکم آنان می دانیدخیانت کردی ومال وجان وعرض ودین آنان رابباددادی وعن قریب بیاری خدا به جهنم واصل وجزننگ نامی ازتوباقی نخواهدماند. ای ملت شریف عراق! ای ارتش غیورعراق! امید مردم عراق به شمااست روامداریدکه این خیانت پیشه بیش ازاین عرض وجان ومال
مسلمین رافدای اهوی وامیال خودگرداندایرانیان با برداران مسلمان عراق راملت واحده میداند. 3ـ یک جمله هم باجوانان عزیزباجان برابرم! پیغمبراسلام وائمه کرام بیش ازهرچیزسفارش شمارابعلماء امت فرموده اندکه نگذاریدشیاطین جنی وانسی دین شماراببرنددین اسلام اصول وفروعش برای هرکس که بخواهدروشن است .مسلمین ازنظرعبادت حکومت وسیاست بایدازخدا ورسول واولوالامراطاعت کنندوتمامی شیعه جهان می داننداولوالامردردرجة اولی که ائمه مصومین (ع) ودرزمان غیبت ولی الله الاعظم روحی وارواح العالمین له الفداء فقهاء عدول می باشندواین امرازابتداغیبت که زمان شیخ مفیدوسیدمرتضی طوسی ( رضوان الله علیهم ) بوده ادامه داشته تاظهورحضرت هم ادامه خواهدداشت بنابراین درعصرمابرفرد
مسلمین واجب ولازم است که درامورعبادی وسیاسی ازفقهاء عدول که امروزدررأس آنهاآیت الله العظمی امام الخمینی(حضار
سه مرتبه صلوات فرستادند) قراردارداطاعت نمایدوبطورقطع ویقین جایزنیست به هیچ عنوانی کسی ازعلماء برای مجاهدت مختار که جهادبادشمنان آل پیغمبربوده اجروثوابی قائل نیستندومی گویندچون جهادش باذن امام نبوده فائده ای برای اونداردالبته عده ای هم معتقدندکه ازامام اجازه گرفته است بنابراین جوانان مجاهدبایدبدانندکه اگرمجاهدت آنها بااذن واجازه مراجع دینی نباشد، پشیزی ارزش نداردوضررهم برای آنها داردلذا بایدسعی کنیددست شمارا ازدامن علماء است به عناوین
مختلفه قطع نکنندومطالب باطله را به صورت حق جلوه ندهندویاکلمات حقه رابرای احیاء باطل به خوردشماندهندمثلاشنیده
می شودمیگوینددراطراف رهبرکسانی هستندکه به وظیفه شرعیه عمل نمی کنندوچنین وچنان می کنندشما جوانان اسلامی بایدبدانیدکه اینان مغرض هستندزیرا برفرض اینکه اشخاصی دراطراف امام باشندکه بوظیفه شرعیه عمل ننماید این مجوزنمیشودکه ماعلم مخالفت بارهبرانقلاب برفرازیم ویا ازیاری مسلمین دست برداریم مگردراطراف پیغمبر(ص) وعلی(ع)
اشخاصی نبودندکه بعضاً خیانتهائی هم می کردندامانه تنهامسلمانانن واقعی یاپیغمبروعلی روی درروی نمی ایستادندبلکه درمغیب ومشهدازهیچ گونه نصح وخیرخواهی وجانبازی درراه دین ورهبری فروگذارنمی کردندبنابراین اگرکسانی واقعاً معتقدهستندکه اشخاص ناصالحی دررأس بعضی ازکارها هستندکوشش کنندکه خودرابه مقام رهبری نزدیک کنندومهارکارهارابدست گیرندوبه مسلمین خدمت بیشتری بنمایندنه اینکه ازامام وصفوف مسلمین دورشوندورفته رفته نفاق وشقاق وجدال جای برادری واتحادودوستی رابگیرد.فرضاً اگرکسی هم نتوانست دررأس کاری قراربگیردهیچ گونه مجوزشرعی برای مخالفت بارهبرمسلمین که خداوندعالم امرباطاعت اوفرموده نداردولوگمان کندکه رهبراشتباه کرده وظیفه داردتابتواندبمقام رهبری نزدیک     
ومطالب خودراگویا کندواگرتوانست بسهم خودش درتاییدوتقویت رهبری بکوشد.جوانان عزیزبهوش باشیدوگول کسانی راکه بهره ای ازعلم وفقه ندارندومی گویندماهم عالم هستیم فقیه هستیم ویافقهادرامورسیاسی واردنیستندنخوریدزیرافقیه بودن
واستنباط نمودن شوخی نیست یک عمرلازم است تاشخصی بااستعدادوپشتکاردرحوزههای علمی نجف وقم زحمت بکشدو
هزاران شاگردراتربیت کندوهزاران نفرازمتخصصین حوزه علمیه علمیت وعدالت اوراتصدیق کنندتافقیه جامع الشرائط به حساب آید.روزی درمحضرامام صادق (ع) علیه الصلواه والسلام حضورداشتندوتمامی جلسه راامام ازاحکام حج بیان فرمودند
شخصی عرض کردتمام وقت راازمسائل حج بیان فرمودیدحج این همه مسئله داردعزیزان من! اسلام صدهاهزارمسئله داردکه فقیه بایدآنهاراازمدرک صحیح استنباط کندمگربصرف حفظ کردن چندآیه ویاچندجمله ازنهج البلاغه میتوان فقیه شد؟ این مثل این میماندکه سربازصفری لباس رزم بپوشدوژـ 3 به دست بگیردوبگویدمنهم ژنرالم ونقشه جنگی راازفلان تیمساربهترترسیم
می کنم یا آشپزبیمارستانی لباس سفیدی بپوشدونام چندکپسول وقرص را به زبان آورد.( رئیس ـ دودقیقه وقت دارید) وبگویدمنهم پرفسوراستادترم . 4 ـ یک جمله درجواب اعتراضاتیکه درخصوص مخالفتها گفته میشودعرض کنم اولاً مقداری ازمخالفتها طبیعی است زیراهرسری عقلی داردوهرکسی نظری بنابراین اختلاف نظرزیاداست معذلک برمتصدیان امورفرض و
لازم است که به هیچوجه گرداختلاف نگردندولواینکه بخیال خودش حقی هم ازاو ضایع گرددبلکه بایدصبرکندتاکم کم دراثرصبرنوبت ظفرآیدمگرنه اینستکه مولاعلی (ع) درمقابل آانهمه ستم فرمودندفصبرت وفی العین قذی وفی الحلق شجا بایدهدف همگی این باشدکه این انقلاب عظیمی که بدست عموم ملت ورهبری ابرمردفضیلت عظمت اسلام رابرجهانیان ثابت نموده وارکان کفررالرزانده وداردمیرودکه کلمه الله راعلیا وکلمه الظالمین راسفلی قراردهدمتوقف نگردد.برادران همگی یکدیگرراتجلیل کنیدکنیه هاراازدل بدورداریدبه لطف خداونددارای رهبری دانا وملت وارتشی توانا رئیس جمهوری شایسته وزرائی مکتبی وکلائی که نمایندگان واقعی ملت هستندمیباشیم قدرخودمان رابدانیم یکی ازدانشجویان حجازوقتیکه من درباره انقلاب وامام صحبت کردم گفت شماایرانیان قدرخمینی رامیدانید اگرهمه مسلمانان قدرایشان رامیدانستندپرچم لااله الاالله درکره ارض به اهتزازدرمی آمد.اولیاء اموراگردامن اختلاف گسترش یابدوضرری متوجه شودگناهش بگردن شمااست وتاابدموردطعن ولعن قرارخواهیدگرفت .این یک جمله راباارتش وسپاهیان ورزم آوران دیگربگویم همین قدربدانیدکه پس ازنشاندن نهال اسلام بدست پیغمبرپاک درمواردلزوم سپاهیان ارتشیان این نهال بخون های پاکی مانندشهداء بدرواحدوکربلا
وغیره آبیاری شده وفعلاً که میتوان گفت این نهال بیش ازپیش احتیاج به آبیاری داردخداوندتعالی اراده فرموده است که این نهال بخون پاک شماآبیاری گردداین سعادت برشمامبارک واین روزی عندالله برشماگواراباد.بنابراین قدرخودرابدانیدونیات خودراخالص کنیدوهمانطوری که علی(ع) میفرماید.( رئیس ـ وقتتان تمام است) به کمک یکدیگربشتابیدوخودرابه خداوند عالم بسپاریدودرمقابل دشمن چون کوه ثابت باشیدوماالنصرالامن عندالله تبارک وتعالی ملت ایران بشماچشم دوخته وباتمام وجودپشتیبان شمااست.5 ـ اماحوزه انتخابیه من بااینکه اکثراً قراءوقصبات آن ازلوازم اولیه زندگی محرومندودرشهرستان ملایرکمبودهای فراوانی وجودداردوهزارها نفرازبی کاری رنج میبرندمعذلک کمک های فراوانی بررزمندگان وجنگ زدگان نموده اندکه شایسته تقدیراست.وعمده آرزووهدفشان پیشرفت انقلاب وسلامتی رهبروعزت اسلام است بلی شکایاتی ازبعضی ازمتصدیان اموردارندکه گاه وبیگاه ملت رامی آزارندوبه عقیده بنده بایستی هرچه زودتربه این خودکامگی خاتمه داده
شودواحکام واقعی قرآن به مورداجراءگذارده شودوالسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته (نمایندگان ـ احسنت ـ احسنت )
3 ـ تذکرآقای رئیس درباره روزنامه انقلاب اسلامی
رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، یک تذکرکوتاه دارم وآن درمورداین است که حتماً آقایان ملاحظه فرموده اندکه دیروزدرروزنامه انقلاب اسلامی عبارتی ازجناب آقای بنی صدرنقل شده است که مربوط به مجلس بوده است ومتن آن عبارت این است : هرچیزی راکه به صورت طرح یالایحه به مجلس می برندبرای حذف رئیس جمهوری است.(شجونی ـ دروغ است آقا) عرض میکنم که ماطبق فرمان امام وبخاطروحدت دراین باره بحثی نمی کنم گرچه به عنوان رئیس بایدازمجلس دفاع بکنم اماطرح هاولوایحی که درمجلس است خودش جواب این حرف رامیدهدهمین امروزمادولایحه داریم
هم چنین دیروزهم داشتیم وهرروزهم داریم مابیش ازصدجلسه داشتیم غیرازجلساتی که گاهی اوقات کارهای دیگری داشتیم هرجلسه طرح ولایحه داشته است. البته ملت بایدقضاوت می کنندولی امام تقاضا می کنیم چون ازما خواسته اند که چیزی نگوئیم به حق خودشان به این نوع مسائل توجه بفرمایند.
4 ـ ردشوراول گزارش کمیسیونهای آموزش وپرورش فرهنگ وتحقیقات وتعلیمات عالیه واموراستخدامی درخصوص طرح ادغام وزارت آموزش وپرورش وفرهنگ وآموزش عالی
رئیس ـ اولین جلسه امروزلایحه شوراول کمیسیونهای آموزشی وپرورش وتعلیمات وتحقیقات وفرهنگ کشورکه مخبرکمیسون آقای جعفری برای گزارش کمیسیون تشریف بیآورند.
سلامتیان  ـ بنده اخطاردارم .
رئیس ـ بفرمایید.
سلامتیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم، سؤالی که من داشتم این بودکه آیا این طرح ادغام قبلاً به امضای 15 نفرازنمایندگان درجلسه علنی مجلس تقدیم هیأت رئیسه شده بوده یانه؟ وتاریخ آن چه تاریخی است ؟ چون معمولاً درتمام گزارشات تاریخ هست که می نویسدکه طرح فلان که درتاریخ فلان برای اولین باردرمجلس شورای اسلامی طرح شدکه درمورداین نیست.
رئیس ـ آقای جعفری جواب میدهند.
سلامتیان ـ این رابخصوص ازاین جهت گفتم که درموردطرحهای دیگرهم رعایت بشود.
رئیس ـ آقای سلامتیان این که اخطار نبودواین طرح هم پیش من است وبا15 امضاء هم رسیده است .
سلامتیان ـ آقای هاشمی من به این علت گفتم که دیشب هم درتلویزیون خبری شنیدم که درکمیسیون داخله مجلس موادقانون احزاب تصویب شد(رئیس ـ آن بحث دیگری است ) بایدبگویم هیچ طرح ویاقانونی به مجلس نیامده است واین صحیح نیست .
رئیس ـ به صورت قانون که نیامده است بلکه دارندروی آن کارمیکنندکه بعداً به صورت طرح اینجا بیاید.
سلامتیان ـ پس خبرآن نبایدبه صورت طرح قانونی دررادیوپخش بشود
رئیس ـ ببینیداگرشماصحیح ترحرکت کنیدبهتراست .
یکی ازنمایندگان ـ ایشان میخواهندحرفشان رابزنندومنظوردیگری دارند.
رئیس ـ این طرح باامضاهای آن دراینجا موجوداست .
جعفری(مخبرکمیسیون آموزش وپرورش ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم، اصل طرح به صورت پیشنهادماده واحده است که درتاریخ 14/7 /59 نوشته شده است وباامضای بیش از15 نفربه مجلس داده شده است امادر15 /7 / 1359 درحاشیه اش دستورداده شده است که به کمیسیون هاارجاع بشود.
بسم الله الرحمن الرحیم ، شمارة چاپ 125 ، گزارش ازکمیسیون مشترک آموزش وپرورش وفرهنگ وتحقیقات وتعلیمات عالیه به مجلس شورای اسلامی .
درجلسات متعددمشترک کمیسیون های آموزش وپرورش وفرهنگ وتحقیقات وتعلیمات عالیه طرح ادغام وزارتخانه های آموزش وپرورش وفرهنگ وآموزش عالی که به این دوکمیسیون ارجاع شده بودبااصلاحات مختصری بااکثریت آراء به تصویب رسید. گزارش ازکمیسیون کارواموراجتماعی واموراداری واستخدامی به مجلس شورای اسلامی.درجلسه مورخ26/9/1359 کمیسیون کارواموراجتماعی واموراداری واستخدامی ماده واحده پیشنهادی کمیسیون مشترک آموزش وپرورش وتحقیقات     
عالیه مبنی برادغام دووزاتخانه وتأسیس وزارت فرهنگ موردبحث وبررسی قرارگرفت ودرکمیسیون پیشنهاد اصلاحی زیردرموردبندآخرتبصره این ماده به تصویب کمیسیون مشترک آموزش وپرورش وفرهنگ وتحقیقات وتعلیمات عالیه وکمیسیون مشترک کارواموراجتماعی واموراداری واستخدامی مجلس شواری اسلامی باید برسد.
رئیس کمیسیون اداری وکارواموراجتاعی ـ محمدمجتهدشبستری طرح ادغام وزارتخانه های آموزش وپرورش وفرهنگ وآموزش عالی . مادة واحده ـ بمنظوراصلاحات اساسی درتمام سطوح تعلیمات وتحقیقات وفرهنگ کشورهماهنگ ساختن این اصلاحات برمبنای اسلامی وعلمی دولت مؤظف است دووزارت آموزش وپرورش وفرهنگ وآموزش عالی وسازمانهای
وابسته به آنهاراادغام نموده ووزارت واحدجدیدی به نام وزارت فرهنگ ایجادنماید.
تبصره ـ مسئولان فعلی دووزارت آموزش وپرورش وفرهنگ وآموزش عالی مؤظفندباهمکاری وبانظروتصویب کمیسیون مشترک آموزش وپرورش وفرهنگ وتحقیقات وتعلیمات عالیه مجلس اسلامی وباتوجه به به نیازهای دینی وتحقیقی وفرهنگی وعلمی وفنی امروز کشوروبارعایت سادگی ومقتضیات محلی وجلب همکاری های مردم سازمان اداری وشرح وظایف وزارتخانه جدیدراحداکثرتاسه ماه تعیین وبه مورداجراء گذارندهرتغییراساسی درسازمان های مصوب بایدباتصویب کمیسیون مشترک آموزش وپرورش وفرهنگ وتحقیقات وتعلیمات عالیه مجلس شورای اسلامی یاکمیسیون جانشین آن باشد
برای توضیح این ماده واحده چندنکته لازم است گفته شود.
1 ـ کلمه ادغام به هیچ وجه به معنای افزودن مشکلات ونارسائی هاوکمبودهای این وزارتخانه به آن وزارتخانه دیگرنیست بلکه همانطورکه درتبصره ماده واحده آمده است مسئولین دووزارتخانه دیگرنیست بلکه همانطورکه درتبصره ماده واحده آمده است مسئولین دووزارتخانه باراهنمایی وهمکاری کمیسیون مشترک مجلس ومردم وتمام افرادی که میتوانندنظری ابرازبدارندوعلاقمندهستندکه دراین کارشرکت کنندبایدسازمان جدیدی بوجودبیاورندکه بتواندسیاست آموزشی کشورراهماهنگ بکندوبتواندازاین ادارات مشابه ومکرربکاهدوبتواندیک سازمان شایسته ای برای آموزش وپرورش کشورازنخستین مرحله تعلیم وتربیت تاآخرین مرحله ایجاد بکندوازنظرمدیریت وفردهم به هیچ وجه بدین معنا نیست که بعضی ازسازمانهای لازم بلاصاحب بمانند بلکه این سازمان که دراصل زیرنظریک وزیراداره میشودمی تواند به وسیله مدیران
ومعاونان وافرادبسیارمدبروشایسته ای درسطوح مختلف اداره بشودهمان طورکه الان دروزارت آموزش وپرورش اداره تعلیمات ابتدایی وراهنمایی ومتوسطه ازهم جداهستندآموزش عالی هم اگرلازم شدمیتوانددرهمان وزارتخانه به عنوان یک اداره دیگری زیرنظرآن وزیرودرآن سازمان بوجودبیایدالبته نکته دیگری هم که بازتوضیح آن لازم است این است که به هیچ
وجه به معنای بیرون ریختن کارمندانی یکی ازدووزارتخانه نیست بلکه همانطورکه آن لایحه بازسازی نیروی انسانی یکی ازجهاتش ایجادمحیط مناسبی برای کاراست اگردرآنجاافرادناشایستی برای ادامه کارباشندکه باجدابودن دووزارتخانه هم عذرشان خواسته می شودولی اگراین وزارتخانه هم عذرشان خواسته میشودولی اگراین وزارتخانه جدیدکه بوجودآمدبوجودافرادشایسته دیگری علاوه برافرادموجودهم احتیاج هست بازدعوت خواهدشدکه آنهاهم همکاری بکنندالان دروزارت آموزش وپرورش 490 هزاردرکادرآموزشی واداری کارمی کننددروزارت فرهنگ وآموزش عالی حدود9 هزارنفرکادراداری تهران شهرستان ها است وحدود30 هزارنفرکادراداری دانشگاهها است و10 هزارنفرکادرعلمی دانشگاهها روی هم رفته حدود50 هزارنفریعنی 10% وزارت آموزش وپرورش به هیچوجه مسأله کمیت مطرح نیست بلکه همانطورکه گفته شدآن سازمان جدیدی که به تناسب نیازهای کشوربه وجودمی آیدآن سازمان تشخیص خواهددادکه این تعدادکم است 
یازیاذاست ویا اینکه درکجابایدبکارگرفته بشونددلائلی که کمیسیون های مشترک آموزش وپرورش وفرهنگ وتحقیقات وتعلیمات عالیه برای پیشنهادخودشان داشتندوضعش به این شرح است یکی بودن هدف دووزارتخانه میدانیم که هردو وزارتخانه دراصل برای تعلیم وتربیت جوانان ومردم بطورکلی بوجودآمده انداماجدائی دوسازمان باعث شده است که هرکدام
یک وسیله وروش وهدف خاصی رادنبال بکنندواگرجواب گفته بشودکه چون دولت کنونی دولت جمهوری اسلامی است وتمام ارگان های مختلف راباهم هماهنگ میکنداین یک وظیفه کلی است که درتمام زمینه های اقتصادی فرهنگی سیاسی نظامی وسایرکارها هم داردودرآنجاخواهدشدمثلاً برنامه های اقتصادی سازمان برنامه ودارایی وجاهای دیگرهم هماهنگ میشوداما سیاست اجرایی آموزش وپرورش دردوسازمان جداگانه مواجه بااشکالاتی میشودهمچنان که تا به حال شده است
یکی بودن هدف دووزارتخانه ایجاب می کندکه ازنظرسازمانی هم دریک وزارتخانه مناسب گردآیندحذف دستگاههای مشابه درهروزارتخانه که این باعث می شودهم دروقت وهم دربودجه وهم درسایر مسائل صرفه جویی بشود.صرفه جویی نه به معنای کم کردن ویا بیرون ریختن بلکه به معنای یکی کردن نیروهای ا نسانی، نیروهای مادی وامکانات ووسایل است چه بسابودجه بیشتری برای این وزارتخانه ادغام شده لازم بشوداما چون دریک جهت وبطورمشخص خرج میشودمعلوم است که چه نتیجه ای خواهددادالان درهردووزارتخانه مؤسسات مشابهی هست.دفتربرنامه ریزی هست دفتربرنامه ریزی آموزش هست پژوهشهای علمی هست،پژوهشهای هنری، پژوهشهای مجانی ، مؤسسه تحقیقات وبرنامه ریزی علمی وآموزشی وشورای عالی آموزش وپرورش که تشکیل شده است وشورای عالی فرهنگ وآموزش عالی هم بایدتشکیل بشودودبیرخانه ها وبسیاری ازمؤسسات دیگرکه اگرکارهای اینهاهماهنگ شودمی تواندکارآئی بسیار بیشتری داشته باشد.نکته دیگرتربیت معلم است. تابحال معلمینی که دروزارت آموزش وپرورش استخدام میشدندیابطورآزادگرفته میشدندیادردانشگاه تربیت معلم،
تربیت میشدندولی دانشگاه تربیت معلم یک سیاست جداگانه ای داشت آموزش وپرورش هم سیاست دیگری مخصوصاً بعدازپیروزی انقلاب این مسأله به وضوح دیده شدکه آموزش وپرورش به حق ادعامیکندآن کسی راکه شمابرای معلمی ساخته ایدبامعیارهاوموازین من تطبیق نمیکندمن کسی رامیخواهم که بتواندآن هدفی راکه درآموزش وپرورش دنبال میکنم به اجرادربیاوردولذابسیاری ازکارهای دانشگاه تربیت معلم یابه هدرمیرفت یاچون خرجی برای آنهاشده بودوزحمتی که کشیده شده بودناچاربردوش آموزش وپرورش هم سنگینی میکرداگراین دووزارتخانه باهم یکی بشونددیگراین مشکل ازبین میرودومیداندکه چه معلمی چگونه ازچه نوعی میخواهدبرای خودش تربیت میکند.تألیف کتب درسی که دردانشگاه ما امروز
متخصص تألیف کتب درسی زیادداریم همین طوردرتحقیق وترجمه وازاین قبیل امادرآموزش وپرورش کم داریم، آنهاهای که
دردانشگاههاهستندحاضرنیستندبروندبرای وزارت آموزش وپرورش کاربکنندواگراین دوسازمان یکی باشدچون متعلق به دستگاه واحدی است ناچاراست این کاررازنه تنهاتخصص بلکه شایستگی های دیگرش هم استفاده بشودبرنامه های تحصیلی
عمومی ودانشگاهی هماهنگ میشود.یعنی الان مامی بینیم مسأله کنکوربرای چه است؟ برای این است که دانشگاه آن دیپلمه
متوسط راقبول نداردوالبته کثرت داوطلببین هم عامل کنکورهست ولی اگرازا بتداء بیاینددرسهایی بگذرانندکه مشخص بشودبعدازگرفتن دیپلم متوسطه چه کسی جذب بازارکارمی شودوچه کسی می تواندادامه تحصیل بدهدکنکوربااین تشکیلات
وسیعش لزومی ندارداضافه براین می بینیم که دردانشکده های رشته علوم پایه همان درسهای دبیرستان رابه شکلی که خودشان میخواهندتکرارمی کنندبرای داوطلبینی که قبول شده اندبرونددانشگاه این کارها باعث میشوداگرادغام این دووزارتخانه باعث هماهنگی سیاست تحصیلی میشودودورة تحصیلی هم میتواندچندسال ( ازیک سال گرفته تاسه سال وچهارسال) کوتاه تربشودیعنی همان کارهایی که بایددردانشگاه تکراربشودتکرارش لازم نباشدیادرسالهای آخردبیرستان انجام بگیردکه این مشخص بشود، الان می بینیم که وزارت فرهنگ وآموزش عالی دردانشگاههاحضورندارندبرنامه آموزشی برای دانشگاههاتعیین نمی کنندواین ضعفش ارتباطی بامدیریت وافرادنداردساختمان وزارت وفرهنگ وآموزش عالی روزاول چنین بناشده درواقع رقابتی بودبین افراد خاندان سلطنت منحوسه ومعدومه که هربساطی که خواهرمحمدرضاداشت زنش هم میخواست داشته باشدویااگراین دامادش متصدی یک وزارتخانه بودداماددیگرش یاقوم وخویش دیگرش هم می خواست عیناً یاچیزی بهترازاوداشته باشدبطورکلی این فرهنگ وهنرسابق که جزئی بودازوزارت آموزش وپرورش ووزارت فرهنگ سابق تبدیلش کردندبه یک سازمان مستقل ووزارت علوم وآموزش عالی راجداگانه، وزارت    
فرهنگ وهنرراهم جداگانه ساختن که درابتدای پیروزی انقلاب این دووزارتخانه باهم یکی شدولی بازهم وزارت علوم وآموزش عالی سابق وفرهنگ وآموزش عالی کنونی کاری به کاردانشگاهها نداردیک ارتباط اداری داردکه بستگی به اوضاع سیاسی دانشگاه داردیااصلاً اعتنایی به آن نمی شدیااگرکسی وابسته به دستگاه ودرباربودمیتوانست اعمال نفوذهایی بکند،کنگره آموزشی رامسربوجودبیاوردیا برنامه وطرحی بدهدآنهم صرفاً برای ساکت کردن دانشجویان یابرنامه های ضداسلامی وضدمردمی که داشتند.بعدازانقلاب هم همین سازمان باقی مانده منتهااین دودرهم ادغام شدند،مشکلات بیشترشده، کوششهایی که الان لازم است برای اصلاح وزارت فرهنگ وآموزش عالی به عمل بیایدکه آنراشایسته جمهوری اسلامی بکندهماهنگ باوزارت آموزش وپرورش بوجودبیایدکه دریک سازمان مستقل بتواندسیاست کلی راهماهنگ بکندوجوابگوی تربیبت نسل شایسته اسلام وانقلاب اسلامی بشودالبته دلایل جنبی دیگری هم هست که وقتی موافقین ومخالفین نظراتشان رابیان کردنداگرلازم شدبنده به عرض میرسانم
رئیس ـ مخالفین وموافقین رادعوت کنیدنظراتشان رابیان کنندوآقایان اگرسؤالی دارندسؤالشان رابنویسندوبدهندبه جناب آقای جعفری ایشان درحرفهای آخرشان توضیح می دهند
الویری ـ اولین مخالف آقای محمدفاضل بفرمایید.
محمدفاضل ـ بسم الله الرحمن الرحیم، عرض کنم که تعددوکثرت ووزراء واضح است که برحسب نیازمسئولیتهای وزیادی مشکلات است چنان ازا بتداءازیک وزیرودووزیرشروع شدتاحالاحدود20 وزیرداریم چنانچه کشورهای پیشرفته دنیا خیلی بیشترازاین مقداردارند،الان درمعادن وصنایع بااینکه یک وزیربودبه حدود4 وزیر،5وزیررسیده است ،چون معادن درایران بیشتراز800 جورکشف شددربعضی ازکشورهای پیشرفته نقل میکنندکه درخصوص صنایع 6وزیردارند،پس تعدادوزراء فلسفه ـ اش احتیاج ونیازکارهاوزیادی مشکلات است روی این حساب آموزش وپرورش یکی ازحساسترین وزارتخا نه های کشورمااست ازلحاظ افرادبیش ازتمام وزارتخانه های کشورمادراستخدامی داردشایدقریب یک برابرونصف برسدمخصوصاً درچنین شرائطی خاص که وزارت آموزش وپرورش دچاربازسازی وپاکسازی وازاین قبیل کارهاست که شایدازهروزارتخانه ـ ای بیشترمشکل داشته باشدازطرف دیگرآموزش عالی، وزارتی است پرمحتوی مشکل،عمیق باداشتن مشکلات روزکه انقلاب فرهنگی ادغام کردن این دوباهم خیلی واضح است که مشکلات رابرای مسئولان زیادترمیکندیک مسئول اگربخواهدهردوقسمت رااداره کندحتماً مراجعات،درخواستهاتقاضاها زیادترخواهدشدبعنوان مثال همین آقای دکترباهنرشب آخروقت من بامنزلش تماس گرفتم گفتن نیامده است، صبح زود که فکرمی کردم هنوزبیرون نرفته است تلفن کردم گفتن رفته است بیرون.اگربناباشددووزارتخانه رایک مسئول تقبل کندمراجعات شفاهی، تلفنی،کتبی خیلی زیادخواهدشدومطمئتناًً به همة کارهابه نحواحسن نخواهدرسیدچون این طرح ماههاپیش صحبتش شده بودمن باعدة زیادی تماس گرفتم باعده ای ازاعضاء کمیسیون آموزش وپرورش مجلس باافرادی خارج ازمجلس دلیل قانع کننده ای انصافاً نداشتندبعضی ازادله شان این بودکه کتابها، کتابخانه هامتحدمیشودمراکزتحقیقی واحدمیشودبااساتیدوآموزگاران دریکجا متمرکزمیشونداینهارا بادووزارتخانه جدا بودن میتوان به اینها امتیازاتی داداختیاراتی دادکه ازامکانات همدیگراستفاده کنندمخصوصاًدیروزازآقای دکترباهنرنظرشان
راخواستم درمجلس ایشان گفتنداگردووزارتخانه باهم متحدبشودوادغام بشودخیلی کارمشکل میشوداموراجرائی درزحمت می افتدشهادت ایشان که دیگرمسلماً مورداعتماداست ازهمة اینها گذشته من به عنوان حسن ختام واستدالال به یک جمله ازفرمان(ع) به مالک اشترمی کنم که  ایشان میفرماید« وجعل علی رأس کل امرمن امورکرجلاً»گرچه ادعا میشودکه هردووزارتخانه هم یک امرازامورکشورخواهدبودلکن نظرامام به تقسیم بندی کارهاست مسئولیتها مشخص بشودمعین بشودکه هرچه محدودة کارهاکمترارده اش بهترخواهدشدنتیجه اش مفیدتراست ومورداعتمادواطمینان بیشتری خواهدشدهم شهادت آقای دکترباهنروهم فرمان علی(ع) به مالک اشتردرادراة مملکت که به خوبی میتوان استفاده کردمیتوان استفاده کردکه تقسیم بندی کارها اثروفایده بیشتری خواهدداشت من نه فقط یک وزارتخانه شدن وادغام شدن رامضرمی دانم بلکه احساس خطرمیکنم برای این امرمهم که آموزش جوانان تربیت نسل آینده ماازهرجهت ازلحاظ فکری اقتصادی  سیاسی که همه چیز بسته به جوانان آینده مااست. والسلام .
رئیس ـ موافق صحبت کند.
منشی ـ آقای دکترقائمی ، بفرمایید.
دکترقائمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، من خودم عضوکمیسیون آموزش وپرورش وکمیسیون مشترک تعلیمات عالیه هستم نقطه نظرهایی راکه دراین زمینه موزدنظربوددرحدودبیست وچندموردبه عنوان دلایل کلی درکمیسیون مطرح شده است خودآقای باهنرهم پیش ازاینکه وزیربشونددرکمیسیون ما تشریف داشتندورئیس کمیسیون بودندوحتی بسیاری ازاینها راخودشان القاء کردنددرکمیسیون بهرحال دلایل متعددی دراین زمینه است من کلابه هفت،هشت دلیل اکتفاء می کنم دلیل اول وضع طبیعی آموزش وپرورش است که تربیت بایدازابتدای زندگی تازندگی تا پایان تحصیلات تحت یک ضابطه ویک نقطه نظرخاصی شامل بشوداین مسأله که کارها بایدتقسیم  بندی بشودو آقای فاضل به این اشاره کردندبه عقیده من درست
نیست اگراین طورحساب کنیم لازم هست برای کودکستان هم یک وزارتخانه درست کنیم برای دبستان هم وبرای دوره راهنمایی ودبیرستان وبعدهم دانشگاه مسأله دوم درباره کلیات ونقطه نظرهاواصولاً فلسفه آموزش وپرورش است که این دوباید دردنباله هم وادامه هم باشنداین که دانشگاه خودش رایک دستگاه جدائی ازآموزش وپرورش بداند وتصمیم گیری وبرنامه ریزی وخط مشیش راجدا ازدورة دبیرستان وراهنمایی ودبستان انتخاب کندنشان میدهدکه آن برای خودش وما هم برای خودمان واثراین وضع راهم اکنون درمملکت داریم می بینیم که چه فاصله وچه جدائی هست بین این دوسازمان واین دودستگاه مسأله سوم درباره هدفهاست تعلیم وتربیت درکشورهدفهای بهم پیوسته ومتصلی راتعقیب می کننداین هدفها خواه درجنبه سیاسی خواه درجنبه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی حتی معنوی واخلاقی اینها بایددردنباله هم ودرادامه کارهم باشنداینکه دستگاه آموزش وپرورش برای خودش یک سازمان داشته باشدکه برنامه ریزی کنددانشگاه برای خودش بازیک برنامه دیگرکه هدفهایش رامشخص کندحتی ستادانقلاب فرهنگی بدون توجه به این وآن بازبخواهدیک برنامه ای راتنظیم کندویک هدفی رااین به عقیده من کاردرستی نیست هدفهای سیاسی بایدکلاً مشخص باشددرمملکت وکودک ازابتداءدرکلاس اول همان نظم راطی کندتا پایان دانشگاه فی المثل درجنبه مالکیت فردی یامالکیت گروهی این دیگرازآن مسائلی نیست که دانشجوی دانشگاه حتماً بایداین رابفهمدوبچه کلاس اول این رادرک نمی کندشمامستحضرهستیدکه امروزدرسطح جهانی سازمانهای امپریالیستی حتی درکتب درسی نفوذکردندوفی المثل اگرخواستندمالکیت فردی راتدریس کننداین رانمی گذارندبرای دوره دانشگاه درهمان کلاس اول ابتدایی می نویسنداین عروسک من است به آن دست نزن آنکه
بخواهدمالکیت جمعی راتدریس کندمی نویسداین عروسک مااست مثلاً حالامی خواهم عرض کنم که یک نظام ازهمان ابتداء
درذهن کودک بایدراسخ بشودنفوذ کندتاپایان دانشگاه این که الان شما دردانشگاه یک طرز فکرمی بینیدودردبیرستان وکتب درسی دبیرستان یک طرزفکردیگربخاطراین جدایی است چه بسیارازکتب درسی راکه اساتیددانشگاه مثلاً درجامعه شناسی مثلاً دراقتصاددارنددرس میدهند که ازلحاظ هدف اگرشکافته بشودکا ملاً جدا ازآن چیزی است که دوره دبستان ودرسازمان آموزش وپرورش مطرح بوده است که دردوره دبستان ودرسازمان آموزش وپرورش مطرح بوده است مسأله چهارم درزمینه محتوی آموزش وپرورش یعنی مجموعه آن چیزی راکه مابایدبه کودک القاء کنیم یابه یک دانشجو القاءکنیم یک دانشجوی ما
چقدربداندازاوراضی هستیم؟ یک کودک چقدربدانددردورة ابتدایی ماازاوراضی هستیم ؟ خوب امروزبسیاری ازمطالب رادانش آموزان ما دردورة دبیرستان میخوانند که دردوره دانشگاه برای ادامه تحصیل اصلاً نیازی به آن مطلب نیست واین به آن  خاطراست که محتوی دربرنامه ریزی کاملاً جداازهم بوده است یعنی دوسازمان نیامده اندکنارهم بنشینندکه بگویندتااینجاتادورة کلاس دورة متوسطه راما درس دادیم دنباله اش راشمادردانشگاه درس بدهیداین کاررانکردند         
آنهابرای خودشان ازاول شروع کردندبه یک کارواینها هم برای خودشان شمابرای نمونه آنهایی راکه معلم هستندومن خودم
چون سالهامعلم بوده ام هنوزهم معلم هستندومن خودم چون سالها معلم بوده ام هنوزهم معلم هستم این راعرض میکنم الان
کتابهای جامعه شناسی دوره دبیرستان رابگذاریددربرابر کتابهای جامعه شناسی دوره دانشگاه نه تنها دنبال هم نیستندبلکه اصلاً
دوسری مسائل جدای ازهم هستندیک نفری که چهارسال دردوره نظری جامعه شناسی میخواندوقتی که میآیددانشگاه کاملاً بیگانه است نسبت به مسائل روانشناسی مسائل دیگری مثل اقتصادوازاین قبیل مسأله پنجم دراین زمینه مسأله روش هاوفنون تربیت هست این روش رااگربه معنی عامش بگیریم که شامل کلیه وسائل وابزاروفنون وتکنیکهایی باشدکه برای آموزش وپرروش به کارمی بریم متأسفانه بایداذعان کنیم دردستگاه آموزش وپرورش ما ودانشگاه ماکاملاً این دوروش جدا ازهم هستندبرای نمونه مثلاً درقسمت ابزاردانشگاه ازوسایل وابزارآنقدرغنی هست نسبت به دورة دبیرستان که اصلاً نمی شودمقایسه کردچه بسیاردانش آموزان ماکه حتی رنگ اسیدسولفوریک راندیده اندوبعدازاینکه رشته شیمی قبول شده انددردانشگاه تازه باآن آشنامی شوندیاظروف مرتبطه  راوازاین قبیل این به مناسبت این است که یک هماهنگی نبوده است وزارت علوم برای خودش سعی کرده دستگاه خودش راآبادکنداگرچه این امربه قیمت ویرانی دستگاه آموزش وپرورش باشد.یعنی ازسهمی مثلاً برای آموزش وپرورش نیست.درحالیکه اگرزیرنظریک وزارتخانه باشدخوب این دستگاه به نحومتعادلی توزیع میشودکه دنباله کارش دردانشگاه به کاربیایددرجنبه پرورش که بازهم ازروشهای تربیت هست آن هم همین طوراست من مطلقاً بایدبگویم که دردانشگاه اصولاً سازندگی مطرح نیست پرورش وتزکیه اصولاً مطرح نیست اگردانشجویان ما پاکندساخته شده اندمربوط به برنامه ریزی وزارت علوم نیست که وزارت علوم دراین زمینه مثلاً برای تزکیه
دانشجویان اقدام کرده است اغلب اینها خودساخته هستندیا فرض کنیدازطریق دیگری وازکانالهای دیگری پرورده شده اند
مسأله بعدی مسأله تربیت معلم است ماامروزدرنظام آموزش وپرورش متوجه هستیم مواجه هستیم با این امرکه وزارت علوم بدون اینکه ازبرنامه وزارت آموزش وپرورش مطلع باشدبدون اینکه دربرنامه ریزی ودرهدفشان مشارکت داشته باشداین وزارت علوم میآیدمعلم تربیت می کندبرای دوره دبیرستان مایعنی مادورة دبیرستان آنهایی که نظری هستنددوره لیسانسشان را
بایدگذرانده باشندلیسانسیه بایدباشندتابتواننددرس بدهندعرض می شودکه فوق لیسانس بایدداشته باشندیا دکتری تابتواننددردوره دبیرستان درس بدهندخوب اینهاراکی تربیت کرده است دانشگاه آیاازاین هدفهای وزارت آموزش وپرورش اطلاعی دارد؟ قطعاً نه آیادرباره برنامه اش نظری داشته؟ بازنه خودیک سری اطلاعات کلی به یک لیسانسیه می دهداوهم وارددبیرستان می شودیکی به سردانش آموزمی زندتاذره تاذره بتوا ندخودش راتطابق بدهدبا برنامه وزارت آموزش وپرورش
وبرآن اساس دانش آموزان راتدریس کند. ازدوره راهنمایی به پایین خودوزارت آموزش وپرورش تربیت معلمش راعهده دار
هست یعنی مادانشسراداریم تاسطح فوق دیپلم ودانشسرای به اصطلاح راهنمایی ومقدماتی که این دوعهده دارتا سطح راهنمایی هستندبراین اساس می بینیددرتربیت معلم هم چه وضع درهم داریم وازاینها مهمتراین است دومعلم یکی دروزارت
آموزش وپرورش کارمی کندبادرجه لیسانس عرض می شودحداکثرحقوقی که مثلاً به اومی دهند سه هزارتومان است همین شخص وارددانشگاه می شودمیرود دردانشگاه تدریس می کندمثلاً به او7 هزارتومان می دهندخوب این یک تبعیض آشکارهست ماچه بسیار دکترداریم آنهایی که درجه دکتری دارنددروزارت آموزش وپرورش دارندکارمی کندحداکثررتبه ای راکه می توانندبگیرندمقامی راکه میتوانندبه آن برسنددرحدفوق لیسانس وزارت آموزش وپرورش قبول می کندیعنی برای مثلاً
قسمت تحصیلات دکتری حداکثر5 امتیاز ازآن حساب می شوددرحالیکه همان آقای دکتر میروددردانشگاه مرحله استادیاری ودانش یاری وبعداستادی راطی می کنددونفربازنشسته می شوندبادوگونه تبعیض وبادوگونه درجه اول این به مناسبت این است که این دودستگاه جدا ازهم دارندکارمی کنندمسأله بعدی مسأله ارزیابی است ارزیابی هایی راکه درآموزش وپرورش هست باآنچه که دردانشگاه است کاملامتفاوت است مثلاً درآموزش وپرورش ارزیابی کارمعلم یک نظامی هست دردانشگاه چه کسی آمده ازاستادهاارزیابی بکند؟ ببینیداین استادها چه کارمی کنندآیادرکارشان موفق بودندیانه درآموزش وپرورش یک ورقه امتحانی رااقلاً دومعلم سه معلم امضاء می کنددردانشگاه چه ضابطه ای است؟ درزمینه کارمعلم به این صورتت است درزمینه برنامه هیچ ضابطه ای برای ارزیابی دانشگاه نیست مااستادهایی رامی شناسیم قبل ازانقلاب حتی بعدازانقلاب برای این که استادمحبوب شناخته بشونددردانشگاه 40 صفحه پلی کپی میدادندبرای سه واحددرس دانشجویان هم برایش کف میزدنددربرابریک استاد دیگری که می خواست یک درس دوواحدی رادر500 صفحه به دانشجوبگویدعلیه اواعتصاب وسروصدابودکه آقادرس سنگین است وازاین قبیل کاربجایی رسیده بودکه شعاردانشجویان این شده بودکه وارددانشگاه شوبیرون رفتنش خاطرجمع یعنی مدرک لیسانس حتماً همراهت خواهدبودمشکل فقط کنکورش است .درحالیکه دردبیرستان
کاملاً ضابطه فرق می کند.اصلاً دراین چهارچوب نیست آنجا یک ارزیابی درباره روش کاراست چه کسی آمده درزمینه وزارت علوم ازاستادمحترمی که داردتدریس می کندازاوسؤال کندآقااین روش که توداری بکارمیبری درست هست یاغلط است نه دانشجومیتوانداعتراض کندنه کسی هست که برایش روش معین کرده باشداویک چیزهایی رادرغرب خوانده یادرشرق یک تیتردکتری همراهش هست براساس این تیتردکتری میشوداستادکل علی کل کسی نمی تواندبه اواعتراض کنداو    میگویدهمین که من میگویم درست است زیادهم حرف بزندنمره (هـ ) به اومیدهدواوردمی شودوبا لاخره مسأله هشتم یا نهمی راکه درنظرگرفته ام دررابطه با بودجه است ما امروزچندین دستگاه داریم دروزارت آموزش وپرورش که مشابه آنهم دروزارت علوم است مثل ذی حساب مثل دفترکل وزارتی مثل معاونت پارلمانی که هرکدام اینهادارودسته ومیزوجمعیتی وحقوقی وازاین قبیل بهرحال دلایل متعددی هست من نمیخواهم زیادوقت بگیرم فرصت رامی خواهم بگذارم برای دیگرافرادی که درقسمت مخالف صحبت می کنندوبا لاخره آخرین نکته خودم راعرض می کنم که درجنبه تخطئه ها هم حساب کنیددانشگاه براساس یک ضابطه ای که آن ضابطه رادانش آموزبیچاره دردبیرستان یاد نگرفته کنکورمی گذاردبراثرآن  کنکوریک عده قبول نمی شوندیک مهرنفهم بی شعوربی درک برپیشانیش می خوردکه توتوانستی دردانشگاه قبول بشوی براساس ضابطه کنکوربعدوزارت علوم اعلام می کندچون دانش آموزان دردوه دبیرستان سوادنداشتندبه این صورت شدوزارت آموزش وپرورش هم می گویدنه این ضابطه ای راکه درکمیسیون مطرح شده ودوستان مادراین زمینه یاداشتهایی تهیه کرده اندحتی جناب آقای باهنرهم درآن روزبسیاری ازاین یادداشتهارابه ماالقاء فرموده اند یادداشت کردیم من معتقدهستم که این دووزارتخانه بایددرهم ادغام بشودازجمعیت سی هزارنفری کادرآموزشی آنهم هیچ نگرانی نبایدباشدوزارت آموزش وپرورش پانصدهزارکادرداردیک سی هزارنفری هم به آن اضافه می شوددر10 درست شده پستهایی
بودکه دررابطه باشخص درست شده یک فردی ازخارج می آمد حساب می کردندکه خوب به اوچه بدهندیک تیتری آنجا با یک تابلویی دم درمیزدندمعاونت امورمثلاً پژوهشی معاونت امورهنری ازاوسؤال کنیدکه حاصل کارتان درفاصله این 10، 15 سالی که وزارت علوم جداگانه داردعمل می کندچه بوده؟ چه می توانندعرضه کنند؟ بهرحال براساس من متعقدم هستم که این دووزارتخانه بایددرهم ادغام بشود.
رئیس ـ بسیارخوب مخالف بعدی صحبت کند .
منشی ـ آقای غلامرضادانش بفرمایید.
دانش ـ بسم الله الرحمن الرحیم، عرض کنم که درمسأله ادغام بایدتوجه داشت یکی دلایل وزمینه هایی که مارا به این نتیجه می رساندکه ادغام
  
دووزارتخانه لازم وضروری است بایدبه آن توجه بشودومسأله بعدموانع ومشکلات ودلائلی که مانع ازاین کارهست متأسفانه برادرانی که دلائل ومسائلی رامطرح کردندیک سوء استفاده ای ازنظام هاوسازمان ووزارتخانه ای که درحکومت طاغوتی بریک  معیارهای غلطی وزارتخانه هایی راتشکیل می داددلیل گرفتندبرای یک نظام ویک سازمانی که براساس معیارهای اسلامی بایدتشکیل بشودودرمسأله ادغام تنها دلیلی که می شودرویش حساب کردومطرح کردوحدت هدف است درآموزش وپرورش وآموزش عالی ولی بایدتوجه داشت که آیااین وحدت هدف ایجاب می کندکه هدف گیری وبرنامه ریزی وطرح برای آموزش وپرورش نوجوانان کشوررابایدیک ارگان ویک سازمان انجام   بدهدیا اجراء کنندگان وبکارگیرندگان این برنامه وهدف واحدراآن مسأله ای که کاملاً روشن هست این است که آن ارگان وآن افرادوآن سازمانهای که می خواهدتعیین هدف وطرح وبرنامه ریزی برای آموزش وپرورش نوجوانان کشوربکنداوبایدسازمان واحدی باشدواین راما توجه داریم که آن سازمان وارگانی که قانون وهدف وطرح برنامه برای آموزش وپرورش تعیین می کنددردرجه اول قوه قانون گذاری ومجلس است ولی بخاطرگستردگی ووسعت کاردرآموزش وپرورش حتی مسأله قانون گذاری وهدف گیری رادرآموزش وپرورش به عهدة یک مجلس جداگانه ای به نام شورای عالی آموزش وپرورش وشورای عالی آموزش عالی گذاشته شده آنجاست که بایدستادانقلاب فرهنگی وانقلاب واقعی درفرهنگ وآموزش وپرورش کشورایجاب می کندکه یک شورای عالی مافوق مشترکی بایدهدفها طرحهای اصولی وانقلابی رادرساختن نسل جوان وتحقق انقلاب فرهنگی هدف گیری وطرح ریزی بکنندوتازه آن هدفها وطرحها واصول راآموزش وپرورش بطورجداگانه وآموزش عالی بطورجداگانه بابرنامه ریزیها وتقسیم آن هدفهای کلی درنقاط مختلف پیاده کندواگرمابه نقش یک وزیردروزارتخانه توجه داشته باشیم نقش اساسی ومسئول اجرایی ووزیرحسن اجرای مقررات صحیح وسازماندهی فنی وانتخاب نیروها ی لازم ونظارت ورسیدگی صحیح وعلمی وتوإم باتعهدی است که بتواندآن برنامه هاومقررات صحیحی راکه دستگاه قانون گذاری تعیین می کندبا کمال دقت وبا کمال هوشیاری وبا سازماندهی صحیح درهروزارتخانه ای پیاده بکندپس بنابراین آن عاملی که بایدبه آن توجه داشته باشیم این است که : وحدت هدف وجودهما هنگی دربرنامه ریزی ایجاب میکندکه آن ارگانی که بایدهدف طرح وبرنامه ریزی را برنامه ریزی را برای آموزش وپرورش نوجوانان درنظربگیردکه شوراهای عالی آموزش وپرورش وآموزش عالی هست. بایدیک وحدت وهماهنگی داشته باشدولیکن باتوجه باینکه مادریک مدرسه دریک بااینکه برنامه وهدف یکی است ضرورت ایجاب می کندکه صددا نش آموزش رادردوکلاس زیرنظردومعلم برنامه واحدرااجرامی کنیم چرا؟ برای اینکه آن برنامه راآن معلم مسئول درباره صدتادانش آموزدریک کلاس رانمی آییم دریک واحدبنام یک آموزشگاه تشکیل بدهیم وبانظارت ورسیدگی یک مسئول ویک مدیراداره کندبجای دویا سه چهارمعاون ده معاون دراختیارش قراربدهیم برای اینکه این صدکلاس بایدزیر
نظریک مسئول بادقت وهشیاری ونظارت مستقیم درحسن اجرا سهمی داشته باشدبایدبانظارت مستقیم درحسن اجرا سهمی داشته باشدونقشی داشته باشدوبطورمستقیم یا غیرمستقیم متوجه بشود که دراین کلاسها این برنامه ها چه شکلی پیاده میشود
یا دریک شهربزرگی مثل تهران بااینکه هدف برنامه یکی هست.ولی آموزش وپرورش بجای یک اداره آموزش وپرورش هجده اداره آموزش وپرورش باهجده رئیس وسرپرست ومدیردرنواحی مختلف تشکیل میدهندبا اینکه دراین ادارات مختلف حسابداریها یک برنامه ویک هدف ویک کاررا دنبال میکنند کارپردازیها همینطور وکاملاً روشن است که حتی اگر مایک رئیس آموزش وپرورش برای کل تهران با هجده معاون درنظربگیریم آن مسؤولی که باید رابطه بین محل کاروموضوع کارومسؤولمافوق باشد بخاطر وسعت وگستردگی کارامکان وتوانائی اینکه نظارت وسرپرستی دقیق وصحیح بکند عملی نیست .می آیند اداره آموزش پرورش تهران یا شهر بزرگ دیگری رابابودن یک برنامه ویک هدف ویک طرح به هجده اداره تقسیم می کنندوهجده مدیر کل یا مسؤول ورئیس برایش تعیین میکنند بنابراین (یکی ازنمایندگان ـ بایک مدیر کل) با یک مدیر کل ولی هجده رئیس آموزش و پرورش که باید در هجده ناحیه بطورجداگانه هجده حسابداری ، هجده کارپردازی ، هجده کارگزینی رابطورمکرر تشکیلبدهد وبه این سازمانها واین ارگانها وآموزشگاهها رسیدگی بکند .روی این حساب وحدت  هدف ایجاب نمی کند که ماگستردگی کاروآموزش وپرورش که با حدود پانصد هزارکادراگر بخواهد باآن برنامه های انقلابی وهدف هائی راکه قانون اساسی دارد ماپیاده کنیم باید وسعت کارده میلیون دانش آموزمابه بیست میلیون برسدواینها همه نیاز به نیروهای انسانی وتجهیزات وامکاناتی دارند که اگر بطور صحیح ما بخواهیم ذهنی فکر نکنیم و بطور عملی باین مشکلات برسیم .با یدآموزش وپرورش فعلی ماهم به دو وزارتخانه تقسیم بشود اگر همان این است که بخواهیم محتوا وجهت هدف واصالتی به انقلاب فرهنگی وانقلاب راستین خودمان بدهیم .روی این حساب آن دلایل دگیری راکه یکباردرکمیسیون آموزش وپرورش که خودهم شرکت دارم مطرح شدبعد حتی خود آقایان هم ابا داشتند بعنوان یک دلیل مستقل ذکر بکنندصرفه جوئی در بودجه وحذف سازمانها تکراریاینها هیچ درآموزش و پرورش عالی مورد ندارد. وآنجاهائی که صرفه جوئی در نیروی انسانی یا بودجه ایجاب بکند ونیاز ضرورتی نباشد با انجام دادن ادغام و جداگانه بودن دم وزارتخانه بودن هم این صرفه جوئیهاامکان دارد همانطوری که آموزش عالی وتحقیقات عالی که نسب به فرهنگ وهنر بود ، آن سازمانها وارگانهائی که زائد و غیر ضروری بودند حذف وصرفه جوئی دربودجه  وحذف سازمانهای تکراری اینها هیچ درآموزش وپرورش وآموزش عالی موردندارد. وآنجاهایی که صرفه جویی درنیروی انسانی بابودجه ایجاب بکندونیازضرورتی نباشدباانجام ندادن ادغام وجداگانه بودن ودووزارتخانه بودن هم این صرفه جوییها امکان داردهمانطوری که آموزش عالی که نسبت به فرهنگ وهنربودآن سازمانها وارگانهایی که زایدوغیرضروری بودندحذف کردندپس حذف وصرفه جویی درنیروی انسانی یابیت المال یامسائل دیگراین بدون ادغام هم درصورتی که امکان داشته باشدکاملاً عملی است ولی نکته اساسی این هست که بایدتوجه داشت مسأله ادغام مستلزم این خواهدشدیک وزیرمسئولی که بایدنظارت وسرپرستی ورسیدگی لازم راانجام بدهدباتحقق ادغام هرگزعملی نخواهدبودوتمام این اشکالاتی که راجع به مسأله تربیت معلم وتبعیض درحقوق وسایرمسایل هست اینها همه معیارهای غلطی بوده که درحکومت طاغوت هرمدرسه ای وهرنهادی وهرسازمانی برای خودش یک حکومتی ویک سازی ویک برنامه ای داشته است که حتی معلم اعتنایی به برنامه کلاس وبرنامه درسیش نداشت. ودریک کلاس دومیرفت بدون اینکه اعتناوتوجهی به هماهنگی وانسجام وهمگامی برنامه داشته باشدکارخودش رامی کردبنابراین اگرمایک حکومت عدل اسلامی داشته باسدکارخودش رامیکردبنابراین اگرمایک حکومت عدل اسلامی مسئول متعهدوذیصلاح وشایسته ای راانتخاب کردیم هم هماهنگی رادرهدف ودربرنامه بطورصحیح تحقق خواهنددادوهم ازسوءاستفاده وازبین رفتن انسجام واختلافها جلوگیری خواهدکرد.
رئیس ـ خانم اعظم طالقانی پیشنهادمسکوت ماندن طرح رادادندواین ازنظرآئین نامه حقی برای هرنماینده است.ایشان میتوانندپنج دقیقه نظرخودشان راتوضیح بدهند. یک مخالف هم می تواند صحبت بکندخانم طالقانی بفرمایید.   
خانم اعظم طالقانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، آقای فاضل دلایلی را برای مخالفت بااین طرح کردندکه تا حدودی درست به نظرمی رسید.وازطرفی آقای قائمی هم دلایلی آوردندکه دلایل ایشان هم بازبطورنسبی مثبت وبجا بودمنتها الان درشرایطی هستیم وهمانطور که آقای فاضل هم اشاره کردندآقای دکترباهنر هم خودشان دیروزفرمودندآموزش وپرورش ازجهت اجرایی
دریک شرایطی است که هنوزکا ملاجانیفتاده الابامشکلات زیادی روبرواست وازطرفی برنامه دانشگاههاکملاروشن نشده است.وداشگا ها هنوزبرنامه میخاهندچه کاربکنند.وازطرفدیگرساسیاست کلی مملکت برای دولت است وآموزش وپرورش،  
ودانشگاههردومیتوانند باهم همانگا بکننددرلوای همان سیا ست کلی لذابااین شراشطی که الان داریم بخصوصدرآموزش وپرورش جابیفتدوبرنامهاش مشخص تربشودوشما برادران وخواهران نماینده می دانیدکه آموزش وپرورش درشهرهادرتهران
الان درچه شرایطی است. بخصوص وضع مدارس ماهمان طورکه آقای دکترباهنردیروزفرمودندازجنبه اجرایی دچار مشکلات 
زیادی است وازطرفی با دانشگاه هم که ما تقربیاً    تماس داریم آنها هم دچارمشکلاتی هستندودربرنامه ریزی شان احتیاج به کمک دارندهمینطورکه قبلاً آقای هاشمی گفتنداگر
طرحهایی برای دفترانقلاب فرهنگی داریدارائه بدهید.لذا من درباره تقاضامی کنم این طرح مسکوت بماندتادردرشرائط مساعدمطرح بشود. نه برای اینکه اصلاً مطرح نشودولی برای طرحش شرایط مناسبتری بدست بیاید.
رئیس ـ مخالف بعدی رادعوت کنید.
منشی ـ آقای موسوی تبریزی بفرمایید.
رئیس ـ آقایان روی صندلیهای خودتان تشریف داشته باشیدکه تابلواصلاح بشودکسی هم اگربیرون هست به داخل جلسه تشریف بیاورید.
موسوی تبریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، البته من با اینکه بااصل ادغام مخالفم با مسأله مسکوت ماندن آن هم مخالفم به این دلیل: بعدازآنیکه مامی بینیم ومیدانیم دلایلی راکه برادغام اقامه کردنددلایل کافی نبوده ودلیل اینکه بایداین دووزارتخانه دوتا باشندوبتوانند بهتروخو بترکاربکننددلایل کافی هم گفته شده است چنددلیل هم من دارم که اگرنوبت مخالفت بمن رسیدبگویم بناعاً علیهذا بایدامروزتکلیف این لایحه روشن بشودتا وزارت آموزش وپرورش یا فرهنگ وهنریک ثباتی داشته باشندبدانندکه این دوتاوزارتخانه است وبه اصطلاح دوارگان مستقلی است که ثبات دارندبروندوبه کارشان بچسبندوباکمال ارادت وباکمال محبتی که برانقلاب مادارندبروندوکاربکنندبناعاً علیهذا مسکوت ماندن این لایحه برضررکارهای مثبتی است که بایداین دووزارتخانه داشته باشند. یا بایدمجلس امروزاین ادغام راردبکندیا ادغام راثابت بکندبالاخره تکلیف یک سره ومشخص باشدکه این دووزارتخانه چه کاری باید بکنند . ازاین جهت مخالفم .
 رئیس ـ مخالف صحبت کرد. ولی نصاب کم است آقایانیکه تشریف ندارند هم توبیخ می شوندوهم اسمشان جزو غایبین است . آقای یار محمدی اسامی آقایانی که جدیداً وارد جلسه می شوند یادداست کنید182 نفر الان درجلسه هستند آقایانیکه با پیشنهاد مسکوت ماندنی که ازطرف خانم طالقانی مطرح شد موافقند قیام کنند(عده کمی برخاستند)تصویب نشد. موافق بعدی صحبت کنند ولی آقایان یک قدری مختصرترصحبت کنید چون وقت خیلی کمی گرفته شداسم زیاد نوشته شده بعضی هم خیلی مفصل صحبت کردند. الان هفده دقیقه مختلف صحبت کرده وپانزده دقیقه موافق اسم هم زیادداریم مطالب راکوتاه بیان کنید که دیگران هم ممکن است حرف تازه ای داشته باشند .
منشی ـ آقای رجائیان موافق طرح بفرمائید.
رجائیان ـ بسم اللّه الرحن الرحیم . مطلبی که آقای جعفری دراول صحبت شان اشاره کردندکه وقتی که ادغام گفته میشوداین تصورپیش می آیدکه درکنارهم قراردادن این تشکیلات وسازمانهاووزارتخانه ها است درصورتیکه به هیچ وجه این منظورنیست.منظورحذف سازمانهاودستگاههای مشابهی است که عملاً یک کاررادردووزارتخانه ا نجام می دهدوهرکاریکی است ما درسطح کشورجمعاً 230 مؤسسه آموزش عالی ودانشگاه ومدرسه عالی ودانشگاه ومدرسه عالی داریم. که 52 یا53 مؤسسه باتصویب نامه شورای انقلاب درتهران ومؤسساتی که درتهران بودندادغام شدندوچهارتاشده است ولذا ماحدود صدوهشتاد دانشگاه ومدرسه عالی ومؤسسه آموزشی درسطح مملکت داریم جمع دانشجویان تقریباً 000/170 درسطح کشورمی باشدنزدیک 9000 کادرعلمی درسطح مملکت داریم.کارکنان اداری دانشگاه ها وکارکنان وزارت فرهنگ وآموزش عالی ومؤسسات وفرهنگ وهنردرسطح شهرستانها جمعاً باکادرعلمی حداکثر000/50 نفرهستندیعنی 000/50 درمقابل 000/500 نفرو000/170دانشجودرمقابل نه میلیون تاده میلیون است. بنابراین مسأله ساختمان وزارت فرهنگ وآموزش عالی واداراتی که آنجا هست.همانطورکه صحبت شدبه هیچ وجه نسبت دانشگاههاکاری انجام نداده ا ندودانشگاه ودانشگاههاخودشان مستقل بودندوکارشان راانجام میدادندوقتی ازادغام صحبت می شودیعنی حذف این دستگاههای زایدویکی شدن نه اینکه کنارهم قرارگرفتن.یکی ازبهترین دلایلی که واقعاً برای ادغام هست سابقه تاریخی این وزارتخانه است حدودسال 47 این وزارتخانه ایجادشده است. وهمة مامی دانیم دستگاه گذشته ورژیم گذشته همیشه بیشتربرای توسعه وزارتخانه ها وایجادپست وتشکیلات بوده است درسال 47 این وزارتخانه درست شده است برای اینکه پستی وتشکیلاتی وسازمانی واداراتی برای خودشان درست کنند. ومتأسفانه حتی بعضی ازتحصیلکرده های ما فکرمی کنندکه آموزش درسطح عالی درایران یک پدیده جدیدوتازه ای است به سابقه تاریخیش هیچ توجهی نمی کنندودانشگاه جندی شاپور که تا قرن دوم هجری هم وسعت وعظمتش واقعاً برکسی پوشیده نیست این خودشان میدهدکه تجربه وعظمتی که اصولاً دراین کارایرانیها ومسلمانها دارند نبایدآن مسأله ای که رژیم به آن معتقدبودکه حالت تخصص به آن بدهدووزارتخانه جدیدی وافراد خاصی رابرای این کارانتخاب کندوبگویداین بافت جدایی داردوبایدجدا ازبافت آموزش وپرورش باشداین یکی ازهدفهای رژیم بودکه به مسأله تخصص گرایی ومدرک گرایی همیشه توجه می کردوبه دانشگاهیان می گفت که آنهابافت شان چیزدیگری است وعکسش هم همینطورحتی درقسمتهای غیرازآموزشی یعنی سازمانهایی که هنری هستنددرآموزش وپرورش هم ماداریم دروزارت علوم هم داریم وکارههای مشابه انجام میدهندحجیم بودن کاراست.دستگاه آموزش وپرورش باعظمتی که اصولاً درشهرستانها داردکه کاملاً برای همه روشن است. باادغام مؤسسات آموزش عالی به هیچ وجه برای آنها زیادتأثیری نداردوبه قول معروف قطره ای است درمقابل دریا یعنی ما برای اداره دانشگاهها چه ادغام انجام بگیردوچه انجام نگیردیک آئین نامه ای بایددرست بشودما الان برای نحوه اداره دانشگاهها که درارتباط باستادانقلاب است آئین نامه ای نداریم چون سابق به یک نحو دیگری بودکه آن وضع الان دیگرنباشدبنابراین حجیم بودن کار نبایدکسانی راکه مسئولان اجرایی هستند.بترساند.ومیدانیم که بااعمال مدیریت صحیح این مسأله حل خواهدشد.ما از9 تا 10 میلیون دانش آموزی که وجوددارداگربخواهیم بگوییم که متوسطه ازراهنمایی وابتدایی جدا یاشداین چقدربرای من الان بعیداست به همین صورت ما بالاترازدیپلم راکه الان جدا کردیم یعنی این یک پیوستگی ورابطه ای درطول بایدباهم داشته باشدجداکردن متوسطه دقیقاً همین صورتی راکه الان به نظرما بعیدمی آیدکه دانشگاههاجدا هستندوواقعاً بعیداست. مشکلاتی که ما درکنکورداریم این است که دقیقاً مشکلات کنکوربعدازسال 1348 که داوطلبین بیشترشدندورویهم ا نباشته شدندوبررسیهای دقیق نشان می دهدکه مشکلات کنکوربعدازجدا شدن وزارت فرهنگ وآموزش عالی همیشه بیشترشده واین دودستگاه همیشه درمقابل هم بوده اند یعنی نسبت به دانش آموزان وبرنامه های درسی شان همدیگرراقبول نداشتند. الان هم به آن صورت جلسات مشترک وهمکاری وجودداردوسابق هم وجودداشته است والان هم وجوددارد. ولی آن همکاری که درجلسات می گوییم به هیچ وجه مفیدوعملاً نمی شودکه اعمال بشودمگراینکه واقعاً هردوسازمان وتشکیلات یکی بشود. دلایل دیگری بودکه من یادادشت کرده بودم که برادران به آن اشاره کردندکه برادران به آن اشاره کردند.خیلی متشکرم .
رئیس ـ مخالف بعدی رادعوت کنید.
منشی ـ آقای رضا اصفهانی مخالف هستیدبفرمایید.
رضااصفهانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، من علت مخالفت خودم راباذکرچندمقدمه بیان میکنم که هم وقت کمتری بشود.(رئیس ـ چندمقدمه خودش خیلی وقت می خواهد.) مقدمه کوتاه است.اول اینکه این موردقبول هردوطرف هست که دروزارت علوم ووزارت آموزش وپرورش وجوه مشترک خیلی زیاداست.تقریباً میشود گفت که برنامه یکی است.منتها دریکی برای پائینی ها ودریکی برای بالاترها دوم اینکه ما بایدبین آنچه که بایدبشودبا آنچه که می تواندبشود.فرق نگذاریم بله
ایده آل همه اینست که کارها هرچه سریعترودرعین حال باحجم ( نظرات نفرات) کمترانجام بپذیرد خیلی خوب است ولی آیا میشود این پیاده بشود؟ این مهم است باتوجه به این گرفتاریهایی که الان مامی بینیم با اینکه بعضی ازوزارتخانه ها خیلی محدودندبازآنطور که بایدوشایدانجام مسئولیت نمی شود.مسأله دیگراینکه کاراگربخواهدمتراکم بشودهراندازه که متراکم بشود
ویک جا متمرکز بشودبه همان حدروندآن کاری که هدفمان است کمترخواهد شد. نه یک بار نه دوبارنه ده بار صدبارآزمودیم ومرتب هم می بینیدوراجع به اینکه گاهی اوقات برنامه های متضادی درآموزش وپرورش ووزارت علوم دیده می شود من معتقدم که میشوداین رابا کمیسیونهای خیلی حساب شده ودارای افراد آگاهی حل کرد. یعنی یک جریانی بوجودبیاورندکه برنامه ها یک جوری ریخته بشودکه بقول بعضی از    
برادرها لازم نباشدکه یک مسأله ای راکه دردبستان یا دبیرستان هم طرف میتواندبیاموزدفعلاً این رابه اویادندهندتا برسدبه مسأله دانشگاه ومسأله دیگرهم که گفته شدراجع  به اینکه بعضی ازآزمایشگاههایا چیزهای دیگرهست که دردانشگاه هست که دردانشگاه هست دردبیرستانها نیست یا دردبیرستانها هست وممکن است دردانشگاه نباشداین هم سهل است به نظرمن اگربشودکه تمام دقت مان روی این باشدکه مسئولین آگاه ومتعهدومسئولی واقعاً باشنداین رامی شودحل کردوالبته درپایان صحبتم این راعرض کردم بکنم الزامی نیست حالا اگربنا باشد که بشوددریک جایی عنوان نباشد.مثلاً عنوان معاون وزیربصورت یک مدیرکلی یاحتی عنوان وزیربه عنوان یک رئیسی یک مسئول قسمتی بشوداگردعوا سرهمین عنوان است خوب این رامی شودزود حلش کردوالا آنچه که بایدانجام بگیردبه نظرمن مشکل است که یک وزارت آموزش وپرورش یایک وزارت علوم تمام این جریانات رابتوانددرست انجام بدهدوهیچ اشکالی وایرادی هم  درآن نباشداین است که من به این شرایط مخالفم .
رئیس ـ موافق بعدی رادعوت کنید.  
منشی ـ آقای هراتی موافق بفرمایید.
هراتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، البته من دلایل موافقتم رادرزمینه ادغام درده موردیادادشت کرده بودم که بعضی ازمواردش راچون برادران تذکردادندصرف نظرمی کنم وخیلی سریع مطالبم رامی گویم که ان شاء الله وقت به سایربرادران موافق هم برسد.درمرحله اول اعتقادمن برای این است که به جای مسأله «ادغام» مسأله «بازگشت به اصل»مطرح بشودچراکه اصولاً آموزش وپرورش وآموزش عالی یک روح هستندمنتها براساس یک سری برنامه های استعماری این روح راتقسیم کرده بودندودردوبدن ونا هماهنگ داشتندعمل می کردنددرحالیکه مامی توانیم باتوجه باینکه درمقاطع طولی اینها دارای یک هدف هستندباادغامشان این برنامه راتحقق بدهیم مسأله دیگری این است که چه دلیل منطقی وجودداردکه یک جوانی که دیپلم می گیردوازهفت خان رستم می گذردووارددانشگاه می شودمااین رابجای اینکه به یک مؤسسه ای که کارش ادامه دهنده همین برنامه است به یک وزارت دیگربدهیم وبجای اینکه وزارت علوم وآموزش عالی رادرآموزش وپرورش ادغام کنند.دروزارت فرهنگ وهنرادغام کرده بودندکه هیچگونه همگونی بایکدیگرنداشتند. سوم اینکه برنامه وروشها هماهنگ می شود.چهارم اینکه مامی دانیم وزارت علوم وآموزش عالی دوکارانجام میدادیک مسأله اعزام دانشجوبه خارج بودویکی مسأله کنکوردرحالیکه اگرادغام صورت بگیردبه کارآیی وزارت علوم افزوده می شودواین که این دووزارتخانه به خاطراینکه خط مشی هایشان یکسان نیست ازتخطئه همدیگرجلوگیری می کنند.مسأله بعداینکه معلمی اگرمیخواست ازوزارت آموزش وپرورش به وزارت عالی برودمشکلات فراوانی بوددرحالیکه بااین ادغام میتواندحتی یک آموزگاردبستان تا مرحله استادی پیش ببرد. مسأله بعدی مسأله مدرکک گرایی است. که متأسفانه ازهمان نظام بورکراسی برمی خیزدولی وقتیکه یک وزارتخانه واحداین مسئولیت رابپذیرد که سیاست ونیازآینده مملکت راارزشیابی بکندچون براساس یک سیاست واحدنظام متحداین کارصورت میگیردبنابراین عملاً ازمدرک گرایی جلوگیری میشودبراساس نیاز مملکت صورت خواهدگرفت ومسأله بعدی مسأله سیل عظیم دیپلمه های بیکاری است که پشت سددانشگاهها میمانند.این بازبه  خاطرعدم هماهنگی این دووزارتخانه است. امابرادران مسایلی که درمخالفت اظهارداشتندیکی مسأله مسئولیت سنگین این دووزارتخانه بودکه باتوجه به اینکه معاون جدیدی انتخاب بشود مسأله حل خواهدشددوم اینکه تاآنجا که من نظرم هست درحدودچهارماه قبل که روزنامه کیهان دراین زمینه بادست اندرکاران ومتخصصان فن مصاحبه کرده بود اکثریت قریب باتفاق بااین برنامه موافق بودندمنتها بعضی ازآنها می گفتندزمان زوداست درحالیکه من برعکس معتقدم زمان بهترین موقعیت است. چون هنوزستادانقلاب فرهنگی برنامه دقیق ومنظم خودش نریخته وقتی این مسأله ادغام صورت بگیردآنها هم برنامه هایشان رادراین جهت ادامه خواهنددادوبرنامه دقیقاً اجرا خواهدشداما مسأله افرادی که زایدباشندمامیدانیم که رشدکارمندی درایران 44% است ودرکشورهای دنیا حداکثررشد14% است بنابراین خواه مایک عده کارمندان زایدداریم هرتصمیی که دولت برای بقیه کارمندان
زایدبگیردناگزیربرای اینها هم بایدگرفت وما بخاطریک عده کارمندی که وجودشان لازم نیست.نظام آموزشی کشوررادچاراختلال وسرگردانی وناهماهنگی نکنیم، نیست.نظام آموزشی کشوررادچاراختلال وسرگردانی وناهنگی نکنیم .
رئیس ـ مخالف بعدی رادعوت کنید.
منشی – آقای رحیمی مخالف هستیدبفرمایید.
آقای رحیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، درمخالفت بااین طرح بعنوان یک معلم این است که من بعضی چیزهایی دراین مجلس می بینیم مثلاً سازمان بهزیستی ازوزارت بهداری جدا میشوداگراینها دارای یک هدف باشندپس آنهم یک هدف داشت
می بایست باهم باشندوبعدوزارت فرهنگ وهنررادرآموزش عالی ادغام می کنندکه الان نسبت به هنراسلامی ونسبت به سینماها وفیلمها ونمایشنامه هاهمچون اثرمثبتی درایران بعدازانقلاب نمی بینیم دوباره ازسراین وزارتخانه راهم می خواهندبگذارندداخل وزارت آموزش وپرورش یکی ازبرادران فرمودکه هدف مشترکی دارندخوب پس کل جامعه اسلامی ما یک هدف مشترک داردبنام تخلق باخلاق الله پس بیاییم یکوزارتخانه ای درست کنیم. دردرجه دوم درهمین آموزش وپرورش شما هنوزنهضت سوادآموزی راجداکردیداین راادغام درآموزش وپرورش نکردیدسازمان تربیت بدنی راداخل درآموزش وپرورش نکردیدخودش وابسته است به نخست وزیری پس مابیاییم این زوائدرااول بزنیم یک وزارت آموزش وپرورش درست وحسابی درست کنیم وبعدیکی ازبرادران فرمودکه تبعیضاتی هست حقوقهازیادهست یامثلاً دستگاههای آزمایشگاه دانشگاه رابه آموزش پرورش نمیدهنداینها برادردررژیم شاهنشاه بوده است حالا ما می آییم بابرنامه ریزی باستاد هایی اینها رادرست می کنیم اصلاح می کنیم 10 میلیون باز10 میلیون دانش آموزاینها پدردارندمادردارندمی خواهند درباره بچه هایشان تماس بگیرنددوباره ازسر کاروزارت آموزش وپرورش ازاین هم بدترخواهدشداگرهم تازه این کارخوبی باشدباید مثل کشورهای دیگریامثل کشورخودمان ان شاءالله بسوی اسلام راستین پیش می رودیک فرهنگ وهنری یک مؤسسه جدا، تحقیقات وپژوهش یک مؤسسه بدون وزارتخانه وکارمندوفلان برای تحقیقات این هم جدا باشدبعدیک وزارت آموزش وپرورش ازکودکستان تا دانشگاه، تحقیقات وپژوهش وبررسی ازاین بایدجدا بشودبعضی ازبرادران فرمودند سابقه تاریخی اگربنا باشدکه ما اصلاً بایدوزارت صنایع ومعادن ووزارت صنایع ومعادن وزارت برق ووزارت برق ووزارت آب واینها همه راحذف کنیدچون اینها درقدیم نبودندحالا هستند بنابراین بایدستادانقلاب فرهنگی مال آموزش عالی برنامه اش رامنظم کندمال آموزش وپرورش راهم منظم کندزوائدواین تعبعیضات راازبین ببرندوبیاینداصل اسلام ولایحه ها وطرحهایی که برادرایمان راثابت کندبعدطلب ارث کنیم مابیاییم یک لایحه ها وطرحهایی رادراین مجلس مطرح بکنیم که بتوانیم اسلام را به جهان بشناسانیم بعدان شاء الله بیکارکه شدیم می آئیم درباره این موضوعات بحث می کنیم والسلام علیکم .
رئیس ـ موا فق بعدی .
منشی ـ آقای حسین علی رحمانی موافق.
رئیس ـ آقای رحمانی برای موافق فقط سه دقیقه وقت داریم .
حسین علی رحمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، غالب چیزهایی که درنظرداشتم تذکرداده شدوقت هم ضیق است یکی همان هماهنگی بودیکی ارتباطی که بین این دووزارتخانه هست. سوم هم مقدمه بودن آموزش وپرورش برای دانشگاه صرفه جویی درهزینه ووقت هم میتوان آنرا تصورکردازطرفی هم مشکلات انتخاب وزیرکه با تجربه معلوم شده است که چطوراست مخالفت هایی هم که شدیکی ازمخالفتها این بودکه تعددوزارتخانه ها روی نیازاست جواب اینست که تعددوزارتخانه تأثیری دررفع نیازها نداردرفع نیازها احتیاج به برنامه صحیح وکارمندکافی داردآنهم منافات باوحدت دووزارتخانه ندارداینجوری نیست که خیال بکنیم تعددموجب برای حسن جریان است ووحدت موجب برای سوء جریان خیلی ازبرنامه ها که طاغوتی است مخصوصاً درقسمت فرهنگ وهنرساقط شده است آنهم کمکی می کندبه اینکه ما یک خرده بتوانیم این وزارتخانه ها راجمع کنیم. بعضی ازبرداران علت مخالفت ذکرکردندمربوط به اجرا درسطح کشوربودمخصوصاً جناب آقای دانش وکاری با وحدت وتعددوزارتخانه ها غالباً طرح ریزی و   
تصمیم گیری است آقای رحیمی فرمودندکه بهزیستی راازبهداری جداکرده ایم با این موردنمی توان قابل مقایسه باشدچون بهداری درموردمعالجه بیماران است وبهزیستی وظایف دیگری که بنظرآقایان رسیده است ازشیرخوارگاه وغیروذلک آن غیرازآموزش عالی است که فرع آموزش وپرورش است وباهمدیگردرارتباط هستندویکی مقدمه برای دیگری است وباید هماهنگی بواسطه وحدت وزارتخانه ها بر قرار بشود.
رئیس ـ وقت شما تمام است .
رحمانی ـ والسلام علیکم .
رئیس ـ متشکر، سه دقیقه دیگربرای مخالفین مانده مخالف بعدی صحبت کنند.
منشی ـ آقای سبحان اللهی.
رئیس ـ من باپیشنهادبدهم که نمی دهیم .
آیت ـ شما مفاد آئین نامه را رعایت کنید.
رئیس ـ بحث تکراری است پیشنهادکفایت مذاکرات هم رسیده است .
آیت ـ مادة 92 کفایت مذاکرات نمی خواهد.
رئیس ـ بله کفایت مذاکرت ندارداما وقتش تمام شده دیگر
آیت ـ وقت ندارد.
رئیس ـ چطوروقت ندارد.
آیت ـ اجازه بدهیدعرض کنم .
رئیس  ـ چه ماده ای .
آیت ـ مادة 92
رئیس ـ خودم میخوانم نفربعدی رابگوییدصحبت کنند.
منشی ـ آقای سبحان اللهی بفرمایید.
سبحان اللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، دلایل مخالفت بااین طرح رابرادران یک مقدار توضیح دادند فقط آن قسمتهایی که شاید نگفته مانده آنها رامن اشاره می کنم مسأله ای که ازهمه مهمتراست ادغام این دو تا وزارتخانه ها لازمه اش اینست که این دوتا وزیر بروندکناربروندوبعدیک وزیر جدیدمعرفی وبعدتصویب بشودکه اینهم باصطلاح بی سرپرست ماندن دووزارتخانه وروشن نشدن تکلیف این وزارتخانه خیلی حساس ومهم وآن هم با این مشکلاتی که درانتخاب ومعرفی وتصویب وزارء داریم مسأله دیگردلایل موافقتی که آقای دکترقائمی اشاره کردنددررابطه با دانشگاههای قبل ازانقلاب بوده ایشان ایراداتی که میگرفتندما انقلاب کردیم وستادانقلاب فرهنگی تشکیل دادیم واینها دارندبرنامه ریزی می کنند برای دانشگاه آینده وحالا دانشگاه آینده باچه ضوابطی شروع می کنند به کارواینها آنوقت بایدمقایسه کرددانشگاههای فعلی مان را
بامدارس واینها ویک اشاره کردندبه مسأله تبعیض حقوق واینها خوب این یک مسأله کلی درتمام وزارتخانه هست هستندوزارتخانه هایی که حقوق 20 هزارتومانی 30 هزارتومان دارندووزارتخانه ای که از7 هزار،  8 هزار، 10 هزار، تومان بالا حقوق نیست یک فکراساسی وفکرکلی بایدکردنه تنها دراموردووزارتخانه ای که مورد بحث است بعدحالا با این برنامه ایکه
این استادانقلاب فرهنگی شروع کرده این رااجازه بدهیم کارشان تمام بکندبعددانشگاهها یمان شروع به کاربکنندبعدازمدتی اگرمسأله کلا حل شد وبه آن صورت اساسی دانشگاهها نداشتیم درمملکت بنشینم درمورد ادغام ویا اصلاً به وجود آوردن سایر مؤسسات لازم صحبت بکنیم من بیشتر ازاین وقت نمی گیرم .
رئیس ـ بسیارخوب، الان نیم ساعت موافق 20 دقیقه کمیسیون صحبت کردندآقای آیت مدعی بودند که ماده 92 نامحدود کرده چنین چیزی نیست اگرمیخواهیداستدلال بکنید تذکرآئین نامه ای اگرهست بگویید.
آیت ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، این ماده 92 گفته است که درمورد توجیه طرحهاصحبت می شودوبعدکفایت مذاکرات داده میشود، یک مادة 56 هم داریم که این نیم ساعت راشما ازآن استفاده کردیداما یک مسأله راجنابعالی توجه نفرمودیداینکه همینطورکه خودتان هم قبول کردیداصولاً ورود درشور یک بحث است منتها شما وروددرشور ومسأله بعدی رایکی کردیدمطابق رویه واین هست که نمی توانددیگرآن نیم ساعت دراینمورد صدق کندیعنی بایدبرای بعدش یا وقت بگذارید یا اینکه این وقت راادامه بدهید تا کفایت مذاکرات داده بشود.
رئیس ـ حالا شما که این حرف راچند باردیگرهم زدید.
آیت ـ زدیم ویک چیز هم اضافه کنم توجه بفرماییدشما برای خریدآمبولانس سه تا نیم ساعت وقت دادیداما برای چنین مسأله ای که با سرنوشت مملکت دووزارتخانه 35 میلیون جمعیت به هرحال من میخواهم این به مجلس مراجعه بشودوازمجلس خواسته بشودنیم ساعت وقت اضافه بشود.
رئیس ـ بسیارخوب اجازه بدهید اولاً برای آمبولانس کسی بحثی هم نکردوآن بحث ها زیادی است.برای یک چنین استحقاق سه تا نیم ساعت هست هنوزدووزیر هم تشریف دارندباید آن دونفرهم صحبت کنندبیش از یک ساعت ونیم است وآن رویه قانونی ما هم همانطور که من گفتم چون آن نقطه اش مبهم است ونمی گویدبعدازشروع درشورچه بکنیم ما رویه گرفتیم تا آئین نامه جدید( آیت ـ مبهم نیست ) کفایت مذکرات هم ضمناً آمده آقای آیت مایک مقداروقتمان راهم صرف کفایت مذاکرات بکنیم که رأی هم می آورد.
آیت ـ معلوم نیست رأی بیاورد.
رئیس ـ نیازی ندارد یا یک بدعت می شودبرای طرحها ولوایح بعدی که درموردی این نیم ساعت ها میخواهدنقض بشودبگذاریدتا آئین نامه جدیداین رویه رانقض نکنیم .
آیت ـ به هرحال این مسأله مهم است شما پیشنهاذکنید.
رئیس ـ البته مهم ومن هم به اهمیتش واقفم منتها این اواخرهرچه استدلال میشودتکراری است حالا آقای دکترعارفی ودکترباهنر صحبتشان رابفرمایندببینم .
دکترسحابی ـ خواهش می کنم اجازه بفرماییدازمجلس استجازه ای بشودکه این بحث درمجلس ادامه داشته باشد. …
رئیس ـ آقای دکترسحابی اسمشان اول بودیعنی اولین کسی بود که اسم نوشته بودند درموافقت بعدخودشان نامه نوشتندکه تبدیل کنیدبه آخر ما به ایشان تذکردادیم که ممکن است آخرنوبتتان نشودگفتندپنجم وپنجم هم گذاشتیم حالا هنوزنوبتشان نشده به هرحال آقای دکترعارفی ودکترباهنرصحبت بکنند ببینیم بحث به کجا می کشد.
لطیف صفری ـ ولی نیاز به بحث بیشتری دارد .
رئیس ـ کفایت مذاکرات رابعدمطرح می کنیم آقای دکتر عارفی صحبت بفرماییدوقت دووزیر هم محدودنیست.
دکترعارفی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، بعدازدرودبه رهبری عزیزمان که این اجازه رادادواین انقلاب رارهنمودکردکه مادورهم بنشینم اینجا وراجع به مسائلی که سالهاسال عقده ای برای ما شده بودصحبت بکنیم من قبل ازاینکه عقیده خودم راوعقیده وزارتخانه راعرض کنم خدمت خواهران وبرادران یک مقداری ازوضع وزارتخانه ای که به من تحویل داده شد بایدعرض بکنم تا اول ببینیم بار اجرایی این چقدرهست من دریکی دوکمیسیون که درخدمت برادران بودم عرض کردم که اجرا شدن این موضوع اصلاً محال است فکرکردنش اصلاً برای فردی مثل من یامثل آقای دکترباهنر که درقسمت اجرایی قرارگرفتیم اصلاً جزء محالات است مگراینکه بخواهیم تخریب بکنیم به هرجهت وزارتخانه ای که به من تحویل داده شدشامل چندقسمت بودیکی سازمان سنجش بودکه دراین قسمت روزهای اولی که ما واردشدیم دیدیم صفهایی درحدود هزارنفردم دریکی ازساختمان های وزارتخانه مردم می آیندواوراقی راارائه می دهندوسه تا مهرروی ورقه شان زده می شود واینها ارز ازاین مملکت خارج می کنندبررسی کردیم دیدیم یک عده ازآنها اصلاً دانشجو نیستندوآن مدتی هم که درخارج بودیم واطلاعی داشتیم دیدیم به عنوان شوفرتاکسی یا فرش یا جواهر وغیره ارزاین مملکت راخارج می کنندوبه هیچ وجه دانشجونیستندبنابراین بایداین کنترل می شدوبه وسیله برادران متعهدی که دراین قسمت وزارتخانه داشتیم بررسی کردیم درحدودصدنفرآدم متعهدآوردیم وبه این نتیجه رسیدیم که درحدود500 نفرتاالان یعنی 10 هزار نفرکه بررسی شده 500 نفر پیدا کردیم که اینها به نام یک نفرازسه جا ارزخارج می کنندبه عبارت دیگربه نام حسن عارفی ازتهران ، ازشیرازازمشهدبه عنوان دانشجوداردارزخارج می کنداصل راهم درنظربگیریم که اصلاً ممکن است این دانشجو نباشدیعنی ممکن است آنجا فرش فروشی 
داشته باشدوتقلب ها راگرفتیم والان هم هنوزمواظب هستیم واصلاً تعداددانشجویانمان راهم نمی دانستیم که ماچند دانشجو درسطح بین المللی داریم اول به ما گفتنددرحدود 120 هزار نفربعدگفتند150 هزارنفرما آمدیم اوراقی تهیه کردیم وارائه دادیم که هرفردی که دانشجو است ومیخواهدارزخارج بکند بایداین فرم راپرکندتا حالا مثل اینکه درحدود 220 یا 230 هزارنفرگرفتندبنابراین ما هیچ اطلاعی نداریم ازهمین قسمت اعزام واین چیزهایی بودکه من وما انتظارداشتیم بعدازانقلاب درهمان ماه اول یا دوماه اول تکیلف این معلوم بشوددرقسمت دوم ( البته کوشش میکنم خلاصه بگویم ) فرهنگ وهنرمابود همین که واردآن ساختمان شدیم که عبارت ازفرهنگ وهنرپشت بهارستان است برخورد کردیم بادرحود چهارپنج هزارنفرافرادی که بیکارنشسته بودندومن ازآنجایی که عقیده دارم وزیر باید ( ممکن است یک عده دراینجا یا دربیرون مخالف باشند) ولی وزیربایدازدانه دانه کارهایی که تحت نظرش هست اطلاع داشته باشدتا بتواند اقدام بکننددرغیراینصورت اگربخواهدبنشیندپشت میزش وبخواهد همینجوردستوربدهد90% اشتباه می کند به هرجهت آمدم دانه دانه دراطاقهارا باز کردم ورفتم وپرسیدم خانم، آقا، شما اینجا چکار میکنیدکی تا حالا کارنکردی چند وقت است که به اصلاً کارنکردی بعضیها ذکر
کرد ندکه ازمهر57 تا به حال یعنی دوسال هیچ کاری نکردم وموکت ها مخملی واینهاروی صندلیهائی که شایددرخانه هیچ یک ازما پیدا نمیشوددروزارتخانه وجودداردوآنجا می نشستندویک نمونه اش راعرض میکنم فقط پول تلفن یک ساختمان 75
هزارتومان درماه بود که تمام صفرهایش رامن بستم وقطع کردم یعنی ا فرادی بیکار نشسته بودند نمونه دومش اینست که حدود120 ماشین بود با راننده اش دراین یک ساختمان واینها را ما آمدیم ماشینها را فرستادیم به جبهه یا به وزارتخانه های
دیگر ، را نندگانش را فرستادیم به شرکت واحدیا به محلهای دیگروقسمت هنری که ما داشتیم یک مقدارکارهای دستی بودکه تمام اینها روی یک جعبه های طاغوتی بنا شده بودبه عبارت دیگراگرقالی یا قالیچه ای بافته می شد یک طرحی ازطاغوت روی این فرش بودولی الان آمده روی خط سیری به جای اینکه عکس طاغوت یا نمونه ای از طاغوت روی آن باشدالان آن قالی باف باآن دست پنجه زبردستش دارد معراج پیغمبررا روی آن نقش می بندد پس بنابراین اینها احتیاج داشت دانه دانه دیده بشود دانه دانه سفالهائی که آنجاداشتند نقش ونگاررویش می کردندکه تمام آثاری از عکس طاغوت بزرگ یا نیمچه طاغوت بود امروزتبدیل شده به اینکه اللّه اکبر رویش نوشته بشود یا بهار آزادی.
محمد مجتهدشبستری ـ آقا خارج ازموضوع است .
رئیس ـ خارج از موضوع مربوط به رئیس مجلس است ووزراءوقتی که می آینددرمجلس برای طرحی این محدویتها نمایندگان را ندارند میتوانند صحبت کنند .
دکترسامی ـ آقای هاشمی چرا ندارند؟
رئیس ـ برای اینکه درقانون اساسی نوشته «به حرفهایشان استماع میشود».
دکتر سامی ـ قانون اساسی گفته نظرات خاص .
رئیس ـ خوب ایشان می خواهند بگویند به این دلیل مخالفند. آقایان به هرحال تشخیص آن است . آقای دکترعارفی ادامه بدهند.
دکترعارفی ـ مؤسسه تحقیقاتی که ماداشتیم درحدود400 نفرآنجا به عنوان محقق وبه عنوان پژوهشگرآنجا بودندولی نمونه ای ازپژوهش وتحقیق درعرض سالهای گذشته ندادندووقتی که من رئیس دانشگاه بودم آنجا به من گزارشی می آمدازافرادی که
تشریف دارنددراینجاکه این طرح تحقیقی در3 ساس پیش به جناب استاد فلان داده شده به من گزارش بدهید ببینیم چه کار کردید ؟آن فرد300000 تومان /200 هزار تومان پول گرفته بود وبعداز3 سال نه جواب تحقیقی داده بودواین فرددرخارج از
مملکت بوداینهادا نه دا نه باید تحقیق بشودواینرا باید مسؤول تحقیق می کرداشتباهی که من دراینجا دیدم عذرمی خواهم به
عنوان یک برادر کوچک عرض میکنم گذشته را بگذاریم کنارآن چیزی که ما می خواهیم داشته باشیم درآینده ممکلت آنرا درنظربگیریم بنابراین دانشگاه ما/50 سال گذشته همانطور که عزیزمان ذکرولی هیچ چیزی تحویل مانداد اخیراً درعرض همین چهاریا پنج ماه اخیری که دردانشگاهی شروع به فعالیت کردمن دریکی ازدانشگاهها واردشدم دیدم رنگ ساخته تمام رنگهایی که دراینجا می بینیدانواع واقسام همه ازخارج می آیدساده ترعرض کنم سرم فیزیولوژی یعنی نمک وآب که این یک داروی اساسی است برای اسهال واستفراغ نمکش راازخارج می آوردندیعنی این مملکت تاالان البته تا سه چهارماه پیش نتوانسته بودناخالصی نمک را درواقع جدابکندوتحویل اجتماع مابدهدوحدود هشت ماه پیش 160 هزارتومان فقط پول نمک دادیم درصورتیکه مااینجاکوه نمک داریم دریاچه نمک داریم بنابراین بگذاریدآن درراببندیم به روی گذشته که آن دانشگاه که ما داشتیم نه تحقیقی بودنه پژوهشی بودنه فردی که آنجا بودمتعهدبنابراین آنها رامعیارقرارندهیم به هرجهت دریک دانشگاه دیگرواردشدم دیدم ازآهنهای قراضه ای که درکوی وبرزن وجودداردیافعل وانفعالات شیمیایی بیش از20 نوع رنگ درست کرده وفقطحاضراست اینرا ارائه بدهد به صنعت وارائه بدهدبرای ساختنش فیلمهایی راشبانه همه مان می بینیم ما کمتردقت داریم ولی می بینیدآن چیزهایی را برادران متعهدوخواهران متعهددانشگاهی آمدنددارندمیسازندبنابراین ازپنج، شش ماه پیش یک دردیگری به روی دانشگاه بازشدکه فرق می کندآنهم بازذکرمی کنم فقط افرادمتعهدبودند وهستندکه میتوا نندچرخ زنگ زده لجن گیر کرده مملکت را به حرکت درآوردندصحبت ازافراد متعهدکنیم نه گذشتگان چیزهایی که اینجا ذکرکردیم آزمایشگاه عزیزان آزمایشگاه دبستان با آزمایشگاه تحقیقاتی یا لابراتور تحقییاتی دانشگاه دبستان با آزمایشگاه دبستان یا سلول
وآن کرموزم راوژن آنجارادرواقع داردبررسی می کند. که آن بایدزیرمیکروسکوپ الکترونیک بایدبررسی کندقبول دارم بررسی که کردم 27 میکروسکوپ الکترونیک داشتیم درایران که بزرگترین دستگاه ومجهزترین دستگاه است من یکدا نه اش رافقط دیدم کارمی کندبنابراین مامی خواهیم اینها رابه راه بیندازیم واگربخواهیم به راه بیندازیم بایدبرویم دانه دانه ببینیم، بینیم این چه دردی دارد چرا کارنکرده وچرا درگذشته کارنکرده واینرا کی بایدراه بیندازیم جزمسئول.برودبگویداین اگرخرجی داردمن وزیرمی نویسم پایش 100 هزارتومان می دهم وراهش  ببیندازاگرفردی را می خواهیداستخدام کنیدمن پول می دهم اجازه اش رااینجا می گیرم واجازه میدهم راهش بیندازدولی اگربخواهیم برای یک وزارتخانه معاونین درست بکنیم آن فرق می کندحاشیه میروم اینجا اگرمی خواهیم بگوئیم آموزش تمام ارتش داردآموزش می دهدفیضیه قم داردآموزش می دهدآموزش وپرورش آموزش میدهد دانشگاه هم آموزش میدهدهمه رابگذاریم زیریک پوشش آنوقت ببینیم گرده ای می توانند این را بکشد؟ محال است بنابراین آن چیزهایی که دردبستان ودبیرستان ودانشگاه معیارقرارمیدهیم براینکه اینها باهم یکی هستندیکی  نیست تحقیق دردبستان باتحقیق دردبستان با تحقیق درلابراتواردانشگاه بایدزیر یک پوشش باشدفیضیه قم هم بایدزیریک پوشش باشدفیضیه قم هم بایدزیر یک پوشش باشدرادیوتلویزیون خیلی بهتربایدزیراین پوشش باشدچون اگرشما میخواهیدآموزش ورادرنظربگیریدآموزش فقط به سطح دبستان ودبیرستان ختم نمی شودمیروددرخانه های مردم وامروزبررسی کردندهمانطورکه یکبارذکرکردم ازوقتی که جنین درشکم مادراست آموزش وشخصیت یک فردازآن موقع معلوم میشودفرق می کنداستداعا میکنم بیاییدبرویددردانشگاهها برویدبه لابراتورهای مجهزوببیندچه خبراست آنجا تحقیق فرق می کندذکرکردیددانشگاههای مادرگذشته یعنی وزارت علوم چیزی نبوده بله چیزی نبوده به دلیل اینکه وزارت علوم آنجابوده دانشگاهها هم هرکدام یک آهنگ جدایی میزندما دانشگاهی داریم که بعداز دوسال تأسیس 20 واحدورزش گذارنده و20 واحدزبان گذارنده درصورتیکه یک دانشکده پزشکی بوده دراین مملکت وزارت علوم وظیفه اش هماهنگ کردن ارگانهاست اینست که بیاییدببینیدهمان کاری که من الان کردم وازجمعه هم اعلام کردم استاددارم می گیریم ازتمام سطح بین المللی وبعدآنهاراتقسیم می کنیم مننن می بینم اگردانشگاه ارومیه استادنداردمی آیم استادمتهعد استخدام می کنم می گذارم آنجاکارهایی است که ا نجام نشده بودیعنی مافکرکردیم ارومیه بایدخودش برودبه قول ما به توربیندازدیک استادراوبعداین را
بیاورداستخدام کنددوبرابر حقوق بدهدآنجا به کارش برسدبنابراین این وزارت علوم به معنی حقیقی هماهنگ کننده وکنترل کننده دانشگاه ها است بازیک نمونه دیگرکه داخل پرانتزمی گویم موضوع کامپیوترهای این مملکت بوده است شیرازدرحدود
400 هزارتومان درماه دارداجاره کامپیوترمیدهدمادر          

ایران حدود130 کامپیوترداریم که مال خودمان است ولی اینها داردخاک می خوردتوی انبارها و130 تا کامپیوترداریم که اجاری واستیجاری است واینها داردکارمی کندچرا؟برای اینکه پول آن به جیب آمریکای جنایتکارمی رودولی این مال خودماست وتوی ا نبار داردخاک می خوردیک وزیربایدبرودتوی ا نبارببیندچه خبراست بایدبرودببینداین دستگاه بزرگی که هنوزدرش بازنشده چرااین عمل ا نجام نشده بنابراین اینها رادانه دانه ماداریم رسیدگی می کنیم ورسیدگی کردیم اشکالات کنکورراذکرکردیدمادرآینده به احتمال زیادکنکورنخواهیم داشت که شما مطرح می کنیدستادانقلاب فرهنگی داردبرنامه میریزد
وکمیته گزینش دانشجوداردکارمیکندکه ببینیددرسطح مملکت ما چه جوری دانشجوبپذیریم ممکن است کنکوری نداشته باشیم که اصلاً بحثی ازآن بکنیم کنکورهای گذشته راهم شایداجازه به خودم می دهم چون اینجا خانه مان هست. درگذشته ما آمدیم رفتیم 3 ماه 4 ماه پیش که شروع کردیم به کاررفتیم دراطاق سؤال های کنکوربازکردیم دیدیم چیزی وجودنداردسؤالهای کنکورکه طرح میکردنداینها به صورت جزواتی چاپ میشده و اینها به آموزشگاههائی درسطح شهرهای بزرگ آنجاپخش می شده وآنجا تدریس میشده وآن دانشجویی که بیشترقبول می شده آن بوده که آن آموزشگاه شبانه رامیرفته دوره اش رامیدیده پس بنابراین هیچکدام شان به راه صحیح نبودندمن یک سؤال دارم ازشما وقتی که ما آمدیم آن طرح سازمانیمان راداریم ارائه می دهیم که تصویب کنندمی گوینداین وزارتخا نه فرهنگ وهنرش آنقدرسنگین است که بایدحتماً سه معاون داشته باشدچطورفکرمی شودحالا که این بارسنگینی که اصلاً تکانش نمی شوددادشما انتظاردارندکه اینرا بگذارند به گرده یک فردی اگرمی خواهیم نابودش کنیم انجام بدهیم ما الان متوسطه 16 یا 17 ساعت کارمی کنیم وافتخارهم می کنیم ولی وقتی شب می رویم خانه مشق شب داریم چقدر! واینرا بعداً کی میخواهد ا نجام بدهدروزجمعه آنهایی که آمدنددیدندمن اینقدرباردارم زیر بغلم آقای دکترباهنرهم همینقدرداردمعاونین من هم هرکدام همینقدرکاردارندمن که الان اینجا ایستادم دارند به من تلفن می کنند،پج من همین الان صدا کردبرای من هم خیلی ساده است که بروم یک جابنشینم وهرکه تلفن می کندبگویندنیست یابگویندبعداً جواب می دهدمگرمردم رامیخواهیم سرگردان کنیم من دردرامیدانم چه هست این درست است آن مثل هم صحیح است یک قطاری است واین قطاربایددرواقع دریک جهت حرکت بکندولی دراینجا من یادم هست که قطاری را به بچه ام نشان دادم که 140 واگن می بست ولی این 140 واگن رایک موتورنمی تواندبکشدبرای این بایدچندموتورگذاشت یعنی بین هر12یا13 واگن یک موتوربایدگذاشت بنابراین اگرمی خواهیم خوب این باررا به مقصدبرسانیم بایدتقسیم بشودما سیاست کلی آموزشی کشوررابایددریک جهت حرکت بدهیم این درست است بنابراین برای این یک شورای عالی آموزشی کشوربدهیم این راهم من چهارماه پیش که درروزنامه ها مطرح بودذکرکردم وبعداین وزارتخانه ها راحتی تقسیم کنیم وزارت فرهنگ وهنروآموزش عالی به نظرمن به وسیله 3 یا 4 نفربایداداره بشوداگرمیخواهندبگویندماوزیریم یا بگویندبه دردمردم می توانیم پی ببریم چون رشته من نیست ولی وقتی که 14 یا 15 سال پیش که پزشک شدم وفارغ التحصیل شدم وافتخارداشتم که 14 ماه درسیستان وبلوچستان بودم سرکلاس میدیدم بچه ها هیچکدام کفش ندارنداینها رایک وزیربایدبرودببیندکه فقط فکرنکندیک دبیرستان فلان درشمال تهران وجودداردهمانجوریک وزیرآموزش عالی هم بایدهمینجوربایدبروددا نه دا نه جاها راببیندمن دوهفته پیش که درمشهدبودم درآنجا رفتم واردیک اطاق شدم وتوی بیمارستان که همان متدخودم است رفتم دا نه دا نه سرزدم دیدم چهارتا بچه باهمدیگردارندمی میرندوچانه میندازندودرآنجا پرستاری نیست پزشک کشیک شب کم است یک وزیربه عنوان وزیرمسئول بایدبرودببینداگرمی خواهد راجع به بهیاری پرستاری پزشکی می خواهدتصمیم بگیردبایدبرودببیندچهارتا بچه معصومی که برادران وخواهران ما هستندودارندچانه میندازندوپرستاروبهیارودربالینشان نیست آنها رابایددقیق وازنزدیک بایدببینندبنابراین اشکالات رابایدبرودوداخل بشودوببیند.آن مسأله که داریم ومیخواهیم درواقع سیاست کلی آموزشی کشورمعلوم بشودباز شما شورای عالی آموزش وپرورش را نمی توانیدبا شورای عالی ادغام کنیدچون درهردو یعنی این قسمت که تأسیس میکنم ومربوط به
خودم است وآن قسمت درآموزش وپرورش را میروم ولی من حقیقت رابگویم 3 ساعت اگرمی روم وآنجا می نشینم می بینم مقدارزیادی چیزها به من مربوط نیست مثلاً ارامنه می خواهندشنبه راتعطیل کنندودرس رامی خواهندتقسیم کنندویک ساعت برای روزهای دیگرشان بگذارندخوب من که میروم سه ساعت آنجا می نشینم به من چه ارتباطی دارد.
دکترسامی ـ آقای هاشمی طبق مادة 65 اخطاردارم این مسائل که میگویندبه اینجا ارتباط ندارد( همهمه نمایندگان) .
آیت ـ ارتباط داردچرا ندارد؟
رئیس ـ کاملاً مربوط به مطلب است بفرماییدبنشینید.
مهاجرانی ـ مخالفت سیاسی است نه اخطارقانونی .
رئیس ـ اخطارتان رابخوا نیدآقای دکترسامی .
موحدی ساوجی ـ اگربی ربط باشد چی؟
دکترسامی ـ خواهش می کنم آقایان نمایندگان توجه بفرماینداین مجلس مربوط به همه نمایندگان است وهمه نماینده هستند( موحدی ساوجی ـ شما مگرقیم همه هستید) به آقایان اجازه ندهیدجو بسازندوقتی می خواهیم صحبت بکنیم می گوینداخطار سیاسی است این مزخرفات چیست که درمجلس گفته میشود.
رئیس ـ آقای سامی اخطارتان را بفرمایید.
دکترسامی ـ مادة 65 خیلی صریح مشخص کرده که بایدوقتی یک طرح مطرح می شودچگونه راجع به آن صحبت بشودوچه مقدار وبه علت اشاره به همین مادة 65 است که آقای هاشمی وقتیکه نیم ساعت موافقین ومخالفین تمام می شودمی گویندصحبت تمام شد وبا وجودیکه جومجلس الان جوری است که می گویند این مسأ له مهم است وبحث راجع به آن راادامه بدهیم واجازه بدهید که نمایندگان درزمیته مخالف وموافق صحبت بفرمایند. میفرمایندنه، نیم ساعت تمام شده است عین مسأله درموردتوجیه طرح هم هست. توجه بفرماییدگفته شده است« که برای اظهارات مجموع مخالفین ومجموع موافقین نسبت به لوایح وطرحهاوبرای توجیه طرحهای قانونی نیم ساعت» وقتیکه توجیه طرحهای قانونی گفته میشود« وهمچنین درموردلوایح مهم وتفضیل رئیس مجلس میتوا ندنیم ساعت های فوق رابه اطلاع قبلی مجلس تا یک ساعت افزایش دهد» این
حرف طبیعی است که اگرمسأله ای مهم است ورئیس مجلس تقاضا می کندومجلس رأی میدهدمیتوا ننداین نیم ساعتها راتا یک ساعت بالاببرند. آن وقت کسی که میخواهدتوجیه طرح بکنداعم ازکمیسیون اعم ازمسئولین اجرایی دقیقاً تا یکساعت حرف بزنندومن موافقم که این کاربشود. به علت ضرورتی که این لایحه داردشما اول اجازه بگیریدواین وقت راتمدیدبفرمایید.بعدآقایان وزراء دراین زمینه صحبت کنند( یکی ازنمایندگان ـ این کجایش اخطار قانونی است آقا) ولی الان که وقت تمام شده  است شما اجازه میدهیدکه دراین زمینه خارج ازاین قضیه صحبت بشود. استنادشما هم به اصل 70 قانون اساسی درست نیست آقای هاشمی اجازه بدهیداخطارقانونی هم دارم.
رئیس ـ آقای دکتراخطارتان به کجا وارداست بعدازصحبت ایشان اگرلازم بودما وقت راتمدیدمی کنیم .
دکترسامی ـ من الان وقت ایشان رایک ربع ساعت گرفتم شما فرمودیدچقدرمانده است ؟ ایشان ازآن وقتشان گذشتندوهنوزدارندصحبت می کنند.
رئیس ـ آن وقت مربوط به ایشان نیست .
دکترسامی ـ چرا مربوط به همان وقت است ..
رئیس ـ خیروقت مخالفین وموافقین مال وزراء نیست .
دکترسامی ـ وقت توجیه وزراء هم طبق اصل 70 قانون اساسی که شما هم …
رئیس ـ وقت نیم ساعتها که اصلاً تمام شداگرروی آن وقت بخواهدباشدکه هیچ چیزی نیست .
دکترسامی ـ آقای هاشمی اصلاً اخطارقانونی هم دارم آن استنادشما به اصل 70 قانون اساسی درست نیست یعنی وزراء درموردیکه برای توجیه طرح یا لایحه به مجلس می آیندبایددرقالب این آئین نامه وازنیم ساعت استفاده بکنندآن یک مسأله جداگانه است که وقتی اگروزیری درمجلس حاضرمیشودونمایندگان میخواهندکه صحبت ایشان رااستماع بکننداین حق رادارند. آن
مسأله جداگانه ای است وهیچ ارتباطی به این موضوع ندارد.
رئیس ـ منظورازکلمه «میخواهند» درموردنمایندگان نیست. این را به میل خودتان نخوا نید.
دکترسامی ـ اصلاً 70 دراین قسمت واردنیست .
موحدی ساوجی ـ آقای هاشمی ایشان تقاضایی داشت که به عنوان تذکر دراینجا ذکرکرد. وقت مجلس راهم بیخودگرفت. تقاضای تمدید داشت .
خلخالی ـ ایشان می خواست یک حرفی بزند.
رئیس ـ آقای دکترعارفی ادامه بدهید.
دکتر عارفی (وزیرآموزش عالی) ـ قبل ازاینکه ما به این وزارتخانه بیائیم فقط میخواهم یک نکته راراجع به ارزخدمتتان عرض کنم که 64 ارزفقط به اسرائیل داده شده است. بنابراین اگرما مسئول می گوییم ومی گوییم یک فردی درجایی نشسته است وبه عنوان ارزدا نشجویی به اسرائیل فرستاده شده است.یعنی 4ماه قبل ازاینکه مابیاییم یعنی درهمان سال 58 یا اوایل 59 بنابراین این مسائل دیگروبارسنگینی که به عهده وزارتخا نه ماهست که ماامکان این که دروا قع ادغام رامطرح کنیم وجودندارد.من فقط یک نکته راعرض می کنم وبه مطالبم خاتمه میدهم.
خلخالی ـ آقای دکترازتالاررودکی هم بفرمایید. درباره تالاررودکی به من چیزهایی گفتند.
دکترعارفی ـ بلی آنچه راکه برادرمان آقای خلخالی ذکرکردندمن آن مطالب راچون بارها ذکرکرده ام نمی خواهم دیگرعرض کنم. من وقتیکه واردوزارتخانه شدم فقط 16 ماه ازجمهوری اسلامی گذشته وهنوز120 نفررقاص دریکی ازمؤسسات ما حقوق می گرفت.که 520 هزارتومان حقوق اینها بودکه من آنهاراقطع کردم وبازخریدیا اخراج کردم (همهمه نمایندگان ) میلیاردها تومان ثروت این مملکت که ازپول خون این مردم بهره برداری شده است ودرکاخها گذاشته شده بودوتمام آنها درحال نابود شدن بودکه ما آمدیم آنهارا جمع کردیم وهنوزبه صورت خاکروبه کتابهای نفیسش ماوبهترین کتابهای این مملکت است درکتابخانه ملی داردازبین میرودوازسقفش آب روی آنها می ریخت. بنابراین جمع کردن اینها ترتیب دادن اینها منظم کردن اینها احتیاج به یک نیرودارد. نه اینکه ما بیاییم همه چیزراادغام بکنیم وبه عنوان یک وزیریک فردراپشت میزبنشانیم وبگوئیم درهمان جاامضاء بکندوچیزپخش بکند.من ازنظراینکه بعضی ازبرادران یک مقدارناراحت شدندعذرمیخواهم. نگران نباشیدان شاء الله به یاری خدادرزیرلوای اسلام وبارهنمودهای پیامبرگونه رهبرعزیزمان امام خمینی اینهاراهدایت خواهیم کرد.( حضارسه مرتبه صلوات فرستادند) (احسنت ـ احسنت )
رئیس ـ آقای باهنربفرمایید.
دکترباهنر ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، درموردبحث ادغام دووزارتخانه مسائل مختلفی ازطرفین به صورت موافق ومخالف عنوان شده است.البته سابقه این بحث به حدود4 ماه قبل درکمیسیون مشترک آموزش وپرورش وکمیسیون آموزش عالی کشانده می شودوآن موقع ما هم درکمیسیون شرکت داشتیم طی چندین جلسه بحث وبررسی میشد.البته جالب این هست که در4 ماه قبل من شخصاً هم به عنوان موافق آن ورقه راامضاء کردم اما بعدازآنکه این دوماه ونیم اخیرواردمیدان کارشدیم مقداری درآنچه که قبلاً نظرداده بودم شخصاً تجدیدنظرکردم وظاهراً علت آن این بودکه آن موقع بیرون گودبودیم وامروزدرداخل گود.وآنچه که میخواهم خدمت برادران عزیزعرض کنم اساس اینکه آموزش مایکپارچه باشدطرحهای مشترک داشته باشداینها بسیارهدفهای جالبی است وبایستی این مسائل راتعقیب کرد. اما ما بایک واقعیتهارامن واقعاً ازبرادران وخواهران عزیزمیخواهم که رهنمودبدهند.وراه حل نشان بدهند.من فقط بعضی ازکارهای عظیم آموزش وپرورش رااشاره میکنم که ببینیدآیااین کارهای عظیم راچه بایدکرد؟ فقط برای ساختمان ماامسال درحدودپنج میلیاردوهفتصدمیلیون خرج کردیم واین نزدیک به کل بودجه ای است که وزارت مسکن توانسته است خرج کند. یعنی فقط یک سازمان کوچک مربوط به وزارت آموزش وپرورش به اندازه کل سازمان مسکن کارداشته است ویک وقتی هم که آمارداده بودیم وآمارها یک مقداری روشن نبود. اجازه بدهیدکه من این رقم راازروبخوانم. که درسال گذشته یعنی سال تحصیلی گذشته که تاشهریورتمام میشدیازده هزاروپانصدونودوسه مدرسه ساخته شده بودودرسال جاری پنج هزاروصدوسی ویک مدرسه دریک طرح و10 هزارساختمان مدارس روستایی هم درطرح دیگریعنی پانزده هزار اینجا وحدوددوازده هزار هم آنجاکه این ساختمانها ی نیمه تمام که اگرتمام بشودسرازبیست وهفت یا بیست وهشت هزاردراین دوساله درمیاورد.وتقریباً بودجه ای نزدیک به کل آنچه که سازمان مسکن خرج کرده است ما قسمتهایی درزمینه هنرستانها داریم هنرستانهای فعال نیستند.وبسیاری محدوداست.درصدش نسبت به کل مدارس نظریمان کم است طرحی برای توسعه اش داریم درعین حال بین 250 تا 300 هزارهنرآموزداریم یعنی دا نش آموزی که فقط درمدارس فنی حرفه ای یا خدمات دارندکار میکنندوتازه کم است وقرارداریم که درسال آینده این کاررا به کلی دگرگون کنیم دررا بطه با کارخانه ها دررابطه باکارهای تولیدی وساختن قطعات یدکی وغیره ایجاد بشود.عرض میشودکه مسأله آمارآموزش وپرورش ودا نش آموزان راکه شمامکررشنیده ایدوصحبت از10 میلیون
است. من فقط این جمله رابگویم ازنظررشدعظیمی که آموزش وپرورش به برکت انقلاب می کنداین آمارشیندنی که ما درسالی که انقلاب انجام شد یعنی سال 57 دانش آموزان کلاس اول ا بتدایی مان یک میلیون وصدهزارنفرتقربیاً بودندوما برای چاپ کتاب برای سال آینده کلاس اول ابتدایی که سه کتاب می خوا نندقراردادشش میلیون وسیصدهزارکتاب را بسته ایم. یعنی دومیلیون وصدهزاردا نش آموزبرای سال اول پیش بینی میکنیم یعنی طی سه سال ناگهان ازیک میلیون وصدهزاربه
به دومیلیون وصد هزاررسیده است. وعجیب است که فیل همه یادهندوستان کرده است وبچه ها مثل موروملخ به جان مدرسه ریخته ا ند. یا مدرسه ها به روی بچه ها بازشده است ومخصوصاً درروستایی که هیچ گاه قیافه مدرسه یا پناهگاهی که درآنجا مدرسه ای ساخته بشود نداشته ا ند. ماطرح عظیمی داریم برای اینکه ا نشاالله روستاهایمان راهم زیرپوشش مدرسه قرار بدهیم واین رشدعظیم واستقبال بزرگ راتاحدی بتوا نیم جذب کنیم. درموردمسائل صرفه جویی ها من خدمتتان عرض کنم که الان مسأله دووزارتخانه وپنج وزارتخانه درمعیارهای فعلی مسأله  صرفه جویی مطرح نیست برای اینکه اولاً حقوق وزراء راکه میدانیدچه مقدارتعیین کرده اند آنهم اگربدهند.حقوق معاونینی که مادروزارتخانه داشتیم که پنج معاون بودند. باهم توافق کردیم که صرفاً همان حقوق معلمی رابگیرندیعنی همان حقوقی که میگرفتندکه مثلاً معاونی داریم که 4200 تومان حقوقش بوده یکی 5300 تومان بوده به ترتیب سوابقش ما گفتیم ازآن مقداربیشترنگیرند. درطی این دوماهی که ما رفته ایم درعین آنکه صرفه جویی های بسیاربسیارعظیمی دردوران گذشته شده بودوبرادرمان جناب رجایی فعالیت عظیمی درمسأله آموزش وپرورش کرده بودند. معذالک آن حرکتی که به سوی صرفه جویی می شدکه ما ادامه دادیم درهمین مدت چهارـ پنج 
اداره کل رادردرون دفترستادی کم کردیم. وتعداد زیادی ازکارمندان دفاترستادی وزارتخانه رادرواقع کنارگذاشتیم ومثلاً دفتری که 513 نفرکادرداشته است ما به 138 نفررسانده ایم. یعنی این صرفه جویی ها مرتب ادامه دارد. درحدوددومیلیون تومان ساختمان استیجاری فقط درهمین اول سال توانستنددرتهران به مالکینش پس بدهندوما توانستیم اینها رادریک ساختمان های ملکی که خودمان داشتیم ادغام کنیم. بنابراین مسأله صرفه جویی هم بسرعت ادامه پیدا می کندواینکه حالا دوتا یا چهارتا پنج تا معاون باشنددرواقع برای ما با 5 نفرحقوق فرق نمی کند. مطمئن باشید که برای ما این مسأله مطرح نیست ساختمانهای استیجاری هم بسرعت داردپس داده می شودحالا توجیه هایی که برادارن عزیز راجع به ادغام می کننداین توجیه ها منطقاً قبول است . اگرما بخواهیم واقعاً منصفانه بحث کنیم . اگربشود برنامه ریزیهارامشترک کردبسیارخوب مسأله استخدام رابشودهماهنگ کردبسیارخوب است همین جا من عرض می کنم که استخدام درداخل دانشگاهها هم حتی تبعیض عظیمی است . مثلاً دانشگاه ملی یک سیستم استخدامی وحقوق خاص داشته است ودانشگاه اصفهان جوردیگرواصلاً چندین شیوه است. الان هم که می خواهد دانشگاهها به صورتی هماهنگ بشودوادغام بشودبازاین مسأله تبعیض دراستخدام وجوددارد این
رابایدبه سازمان اموراداری واستخدامی گفت وبه برادران عزیز مجلس عرض کرد      
خواهش کردکه بیاییدبه دادمسائل استخدامی واداری مملکت برسید. که آنقدرتبعیض وناهماهنگی وجوددارد فقط ما درآموزش وپرورش هشت نوع بازنشستگی داریم وآنقدرتبصرة است پس بیاییم اینها رامحض رضای خدای درکل کشورهماهنگ کنیم. یعنی مسأله ادغام دووزارتخانه قضیه راحل نمی کند. چون الان هم وزارت علوم هم یک وزارتخانه است ولی معذلک چندین سیستم استخدامی درهردانشگاهش هست. بایدسازمان اموراداری واستخدامی مسأله راحل کند.واما درمورددانشگاها این جمله راعرض کنم که الان دا نشگاه به شیوه ای جدیدمتولدمیشود. این ستادانقلاب فرهنگی بامشکلات فراوانی مواجه است ازنظراینکه برنامه ریزهای دانشگاهها بسیارناهماهنگ ومشکلات فراوان این جمله راعرض کنم درحدود155 کمیته مشغول برنامه ریزی درستاد انقلاب فرهنگی است برای اینکه بتواندنظام آینده دانشگاهی راتدوین کند. حالا درنظر بگیریدبا این همه ناهماهنگی ووضع آشفته ای که دردانشگاهها وجودداشته است واینکه اصلاً هنوزما نمی دانیم که آیا220 واحددانشگاهی مان بایدبه 300 تاتبدیل بشودودرهم ادغام بشود چگونه توزیع اش بکنیم یا دانشکده پزشکی مان راباوزارت بهداری چگونه ادغام بکنیم وآموزش رابا بهداشت چگونه هماهنگ کنیم درحالیکه هنوزدرگیریهای فراوانی درستاد انقلاب فرهنگی ونظام دهی به وضع آموزش عالی داریم من نمی دانم اگرازهم اکنون بخواهیم آن راهم باآموزش پرورش ادغام بکنیم آیا چه وضعی خواهیم داشت ولذا این جمله راعرض کنم که بعضی ازبرادران می گویندکه اشکال نداردشما این 
آموزش وپرورش وآنرا ادغام بکنیدمنتها برای هرکاری یک معاونی انتخاب بکنیدمن عرض می کنم که الان سیستم اداره مملکت اینطوری است که بالاخره وزیر دربرابر کل مسائلی که دریک وزارتخانه می گذردمسئول است ما اگر12 معاون هم برای آن وزارتخانه بعدی درست بکنیم یا درست بکنندهرکس که مسئول خواهدشدباز12 معاون بایدکارهایشان زیرنظروزیر متمرکز بکنندوالان بقول برادرمان آقای دکتری عارفی موقعی که تکلیف شبمان رابایدببریم خانه باصطلاح آن نامه هایی است که ازحدود 1500 نامه ای که روزبه وزارتخانه میرسدتازه بسیاری ازآنها راجواب داده اندوبسیاری ازآنها این طرف آن طرف رفته است.آن نامه هایی که ناگزیرما بایدببینیم یا ناگزیربایستی تصمیم بگیریم بازصدها نامه است که درروز بایستی روی آنها اظهارنظرکرد. وبعدشاخه ها معاونت هم که زیاد تربشودناگزیرازهرمعاونتی با لاخره مسأله ای به سراغ وزیرخواهدآمد. نکته دیگری ازهرمعاونتی بالاخره مسأله ای بسراغ وزیرخواهدآمد.نکته دیگری که می خواستم بگویم یک مقدارناهماهنگی ازنظروزارتخانه ها هم فکرکنیدمثلاً وزارت ارشادیک وزارتخانه است باحدود160 میلیون بودجه وحدود1000 نفرپرسنل وزارت آموزش وپرورش ووزارت آموزش عالی اگرهردوباهم بشونددرحدودپنجاه میلیاردتومان بودجه این دووزارتخانه میشودباآن پرسنل عظیم وباآن حجم وسیعی که درکارهای مختلف دارد. البته من نخواستم ازشاخه های مختلف آنچه که دروزارت آموزش وپرورش داریم برای شما عرض بکنم والا بقول بعضی ازدوستان ماتازه داریم یک چیزهایی کشف میکنیم بااینکه آموزش وپرورش خیلی منسجم است وتقربیاً معین است همین امروزصبح قبل ازاینکه اینجا بیاییم یک سازمانی راکشف کردیم که مربوط به آموزش وپرورش است وحدود200 میلیون بودجه هم خودما برای تهیه لوازم آموزشی آن سفارش داده ایم وهنوزخیلی تحت انضباط کامل مادرنیامده است  بسیاری مؤ سسات بسیاری آموزشگاههای وهنرستانها وطرحهای عظیمی که درآینده وجود دارد اینها هست من فکرمی کنم بایدبرادران به آموزش وپرورش کمک کنندبرای اینکه بتواندانسجامی پیدابکندراه بیفتدوبرنامه هایش راروی غلطک بیندازد وآموزش عالی را هم کمک بکنندوستادانقلاب فرهنگی راکه فرهنگی را که یک طرحی برای دانشگاهها وانسجام دانشگاهها درآینده بریزدبعداینکه به مسئول وزارتخانه اعلام کردندکه این دووزارتخانه منسجم شده است ودگرگونی های لازم که میخواسته انجام بشودببینندآیا می شوداینها راهماهنگ کردیانه ؟ درموردتربیت معلم برادرانمان توضیحی دادندمن این راعرض کنم درست است که تربیت معلم یک مشکلی برای آموزش وپرورش است مادرسال بیش از30 هزارمعلم جدیداحتیاج داریم وازاین 30 هزار حداقل10 هزارنفرش بایستی دردانشگاهها تربیت بشوند اگرمدرک لیسانس رابرای دوره متوسطه اختصاص بدهیم. اگربرای دوره راهنمایی یاابتدایی هم بخواهیم سطوح عالی تحصیلی برای معلم باشدکه میزان زیادتری است. ما 10 هزارمعلم ازدانشگاه می خواهیم وحدودبیست هزارمعلم رابایدخودمان تربیت بکنیم برای اینکه این کارهماهنگ بشودستادانقلاب فرهنگی تصمیم گرفت کلیه دانشگاههای تربیت معلم ودانشکده های امورتربیتی وهمة مؤسسات عالی که به گونه ای برای مامعلم تربیت می کندهمه اینها رابیائیم یک برنامه ریزی مشترک وواحدی بکنیم ومنسجم بکنیم. البته پیشنهاداین بودکه این دانشگاهها دردل وزارت آموزش وپرورش بیایدولی ما بازبخاطرسنگینی بارمی گوییم ازنظربرنامه ریزی که تحت نظارت باشدکمیته تربیت معلم دانشگاهی هم درستادانقلاب فرهنگی تأسیس شده است وکارش راشروع کرده است وداردفعالانه پیش میرودامیدواریم این شناسایی بعمل بیایددقیقاً برنامه ریزی مشترک به وجودبیایدکه بعدازاین معلم ماراهم کسانی تربیت بکنندکه با مسائل آموزش وپرورش دقیقاً
آشنا باشندوبهتربتوانندروی این مسائل نظربدهنداین کاریعنی این انسجام این هماهنگی دارد بوجودمی آیدوا نشاء الله مشکلی هم ازنظرتربیت معلم نخواهیم داشت وآن شورای عالی برنامه ریزی هم که برادران پیشنهاد دادندبنظررسیده است که یک شورای عالی هم باشدولی بشرطی که دقیقاً درآن مسائل ریشه ای نظامها وآموزشها درآنجا بحث بشودوالا اگرمثل شورای عالی آموزش وپرورش خودمان بشود که ما مجبورباشیم درمسائل ریزهم بازآئین نامه ای که مثلاً فرض کنیدتعطیلات نوروزچه ا ندازه باشدیا ساعت تعطیل مدرسه چه موقع باشداین هم بخواهددرآن شورا بیایدهیچگاه به کاراصلیش نمی رسد.
این پیشنهادخوب است که یک شورای عالی برنامه ریزی مشترکی برای کارهای ریشه ای آموزشی درسطح کشوربوجودبیاید
وفعلاً هم اجازه بدهیم دووزارتخانه فعالانه کارخودشان رامنسجم کنند. طرحهای خودشان رایک خرده بتوانندپیاده بکنندوبعددریک فرصت بعدی مسأله ادغام مطرح بشودوالسلام علیکم ورحمـ ﺔ الله.(احسنت ـ احسنت )
رئیس ـ 10 دقیقه آقای جعفری می توانندصحبت بکنندولی چون تقاضای زیادی  …   برای اینکه دیگران هم بتوانندصحبت بکنندبودطبق مادة 65 که آقای دکترسامی وآقای آیت هم اشاره کردندراهش این است که رئیس مجلس با اطلاع قبلی مجلس بگوید که اضافه  می شوداطلاع قبلی اش راشما اگرسخت نگیریدما به دوسه نفرازآقایانی که باقی مانده اندبشرط اینکه خلاصه صحبت بکنندمیتوانیم حداکثر10 دقیقه (چون به پایان وقت میرسیم ) وقت بدهیم که آقایان صحبتشان رابکنند( استکی ـ مذاکرات کافی است) (همهمه نمایندگان ) به نظرمی رسدچون ما دیگربه کاربزرگی تا آخرمجلس نمیرسیم یک مقدارازحرف جدیدی هم بشنویم قضیه هم مهم است .
لطیف صفری ـ مسأله روشن است .
خلخالی ـ آقای هاشمی مسأله واضح شد.
رئیس ـ یک مشکلی که الان پیش آمده است آقای رضوی اردکانی پیشنهادکفایت مذاکرات دادندودراین رابطه هم باز درآئین نامه وضع روشن نیست یعنی دراینجا نگفته است وقتیکه نیم ساعتها تمام شدرئیس مجلس بااطلاع مجلس خواست وقت راتمدید بکندکفایت مذاکرات می تواندجلو این کاررا بگیردیا خیر؟ البته ماده کفایت مذاکرات مطلق است واستثناهای معینی داردپس برای اینکه ما طبع مجلس را هم بفهیم کفایت مذاکرات را مطرح می کنیم اگرمجلس موافقت کرداین چند نفرآقایان هم مختصرصحبت میکنندآقای اردکانی کفایت مذاکراتان رابدهیدالبته آقای جعفری شما مشمول کفایت مذاکرات نیستیدشما مشمول کفایت مذاکرات نیستیدشما وقت تان محفوظ است آقای رضوی بفرمایید.
رضوی اردکانی ـ البته موافق ومخا لف بحث های زیادی کردندواخیراً به تکرار رسیدولی باشرح وتوضیحی که دووزیرمسئول دادندمعلوم است که این طرح رأی نمی آوردوبایددریک فرصت مناسبی بحث بشودلذا حالا بازهم بحث بشودورأی هم نیاورد وبعداً فراموش بشودوقت مجلس تلف می شودولذا بنده پیشنهادکفایت مذاکرات دادم .
الویری ـ آقای هادی مخالف هستید؟
هادی ـ گفتم آقای جعفری صحبت بکنندبعدکفایت مذاکرات…     الویری ـ مخالف کفایت مذاکرات چه کسی است؟ آقای صفاتی مخالف هستید؟
صفاتی دزفولی ـ خیر
آقامحمدی ـ آقای دکترسحابی مخالف هستند.
رئیس ـ آقای سحابی بفرمایید.
دکترسحابی ـ این مذاکرات کافی نیست. درعین اینکه آقایان تصورمی فرمایندکه موضوع روشن شده است وآقای رضوی هم پیش بینی کردندکه موضوع ردخواهد شد(با توضیحی که آقایان دووزیر دادند) برعکس به نظربنده عرض می می کنم که اختلاف شدیدبین فرمایش دووزیربودوآقایان درطرزاداره وزارتخانه های خودشان اشتباه زیادی می کنندونتیجه گیری که برای امرادغام کردندکه عملی نیست به نظربنده این مذاکرات با این ا ندازه کافی نیست برای آقایان سوء تعبیروسوء تفاهم بیشترفراهم شده است تااینکه بتواندقضاوت به  حق وقضاوت عادلانه دراین خصوص بکند.
رئیس ـ متشکرموافق کفایت مذاکرات؟
الویری ـ آقای موسوی تبریزی .
ا بوالفضل موسوی تبریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، من ازاین جهت موافق کفایت مذاکرات هستم که ما قول حضرت امیر رانامه شان را به مالک اشترنبایدفراموش بکنیم . به مالک اشترمی گوید: «شما که دریک جایی فرمانروا هستید(به اصطلاح فرماندارهستید) » «ایاک» برای اینکه حذربکندازاین که بروی دریک جایی بنشینی دسترسی بمردم نداشته باشی پس بایدکسی که درمملکتی درناحیه ای کاری رامتصدی شده است بامردم هم اقلاً بتواند تماس مستقیم داشته باشدبا این مشکلاتی که این دووزارتخانه دارد که با این مشکلات الان نمی توانند وزرای ما بامردم تماس مستقیم داشته باشنداگرشما بیاوریدادغام بکنیدومشکلات رازیادتربکنید.
رئیس ـ مخالفت صحبت نکنیددرمورد مخالفت کفایت مذاکرات صحبت کنید.
ا بوالفضل موسوی تبریزی ـ من موافق کفایت مذاکرات هستم جهتش راتوجه بفرماییدچون جهتش روشن است شما می خواهیددووزارتخانه رایکی بکنیدومشکلات رادوچندان بکنید.
رئیس ـ کفایت مذاکرات مطرح است ( شاهچراغی ـ این کفایت مذاکرات نیست ازبحث خارج نشوید)
خلخالی ـ پیرامون کفایت مذاکرات خودش می خواهدحرفی بزند.
ابوالفضل موسوی تبریزی ـ واین علتی است که برتمامی برادران وخواهران روشن است بناء علی هذا مخالفین وموافقین دلیلشان را گفتندخیلی هم روشن است اساس مسأله هم روشن است ای بسا جنبه سیاسی هم داشته باشدازاین جهت موافقم
مذاکرات کافی بشودمجلس رأی برعدم ادغام بدهندبرویم روی مسائلی که الان درمملکت مطرح است. ( خنده نمایندگان )
رئیس ـ اینطورازتربیون مجلس استفاده کردن نتیجه معکوس دارد. 188 نفردرجلسه حاضرندآقایانی که با کفایت مذاکرات موافقندقیام بفرمایند( اکثراً برخاستند) تصویب شد(متأسفانه).حالا آقای جعفری 10 دقیقه وقت دارندکه توضیح بدهند.
خلخالی ـ 10 دقیقه یعنی 10 تا بیست هزارتومان متوجه باشیدکم حرف بزنید. ( خنده نمایندگان)
یکی ازنمایندگان ـ 30 هزار تومان ( خلخالی ـ 10 تا 30 هزارتومان چه بهترهردقیقه مجلس 30 هزارتومان خرج دارد)
جعفری ـ آقای خلخالی این ارزیابی خوب بوددرباره همه صحبتها میشد نه تنها درمورددفاع ازطرح وامادراینجا سه قسمت صحبت بنده داردکه با 10 دقیقه به هیچوجه امکان نداردکه ناچارم ازهمین 10 دقیقه استفاده بکنم اول سؤالهایی است که رسیده است وباید جواب داده بشود. دوم مطالبی که آقایان مخالفین گفتندوسوم اتهامات آقای دکترعارفی است که چون از
پشت تریبون مجلس سوء استفاده کردندبنده ناچارم جواب بدهم ( یکی ازنمایندگان ـ سوء استفاده نکرد) واگرچنانچه جواب  داده نشوددرذهن شماوهمة شنوندگان اینطوروارد شده است که حرف هایشان کاملاً درست است به  همین دلیل عرض میکنم (همهمه نمایندگان )
رنجبر ـ مجلس بایدجواب راتأییدبکندنه به حرف شما، شما نمی توا نیدبگویید.
معادیخواه ـ تذکرآئین نامه ای دارم .
رئیس ـ آقایان بگذارید صحبت شان رابکننداگر چیزی گفته شدجواب میدهندبشرطی که مربوط به بحث باشد. 
 معادیخواه ـ اجازه بفرماییدطبق آئین نامه مخبرکمیسیون درچه زمینه ای می توا ند حرف بزند؟
جعفری ـ به همان دلیل که آقای وزیر درمورد مسائلی کاملاً نامربوط به طرح گفتند بنده هم بایدجواب بدهم .
رئیس ـ آقای جعفری شما حالا توضیحات تان رابدهید تا به آنجا هم برسیم .
خلخالی ـ آقای جعفری شما نمی توانید اینطور صحبت کنید قانون جلو شما رامی گیرد.
علی اکبرناطق نوری ـ آقای هاشمی تشخیص اینکه گفتار وزیرمربوطه بوده است یا نه مشخص شما هستید نه آقای جعفری .
رئیس ـ آقایناطق نوری اجازه بدهیدصحبت تمام بشود آقای جعفری بفرمایید ایشان 10 دقیقه وقت دارند، ایشان رانگیرید.
یکی ازنمایندگان ـ بایدبه تشخیص مجلس باشدنه تشخیص ایشان .
جعفری ـ آقای وافی سؤال فرموده اند ارتباطی که این دووزارتخانه دارندباعث ادغام نمی شودزیرا آموزش عالی استادبرای همه وزارتخانه ها تربیت می کندونیازی به ادغام ندارد.جواب این است که آن معلمی که برای وزارت آموزش وپرورش تربیت می کند دقیقاً درجهت مسائل تربیتی وآموزشی است وبا کارمندا نی که برای دیگروزارتخانه ها تربیت می کند خیلی
فرق دارد مضافاً به اینکه خود وزارت بهداری هم الان این مسائل واختلافات رادارد آنهم اطبائی که میخواهدویا وزارت کشاورزی مهندسینی راکه می خواهد گاهی یک بازآموزیهایی برای آنها می گذارد درباره بودن مؤسسات مشابه میتوانند همکاری کنندونتیجه مطالعات خودرا دراختیاریکدیگر بگذارند. عرض کردم این دررسابق هم بوده وحالا هم این همکاری هست ولی آن مقصودبا این همکاریها حاصل نشده چه دررژیم سابق که قصدشان اصلاً همکاری نبودوچه دررژیم نظام جمهوری اسلامی که واقعاً قصدهمکاری هست تادریک سازمان نباشندعملاً امکان پذیرنیست شوداین هماهنگی راایجادکرد.
نقایص دیگری ذکرکردندبرای این بودکه دریک نظام غیراسلامی عملکردداشتندولی اگرنظام اسلامی باشدباهم کارمی کنندوهماهنگ هستندبدون اینکه نیاز به ادغام داشته باشد. که جواب این عرض شددرهرنظامی که باشدوقتی اساس یک مؤسسه ای برباطل گذاشته شده باشدهرچندکه همکاری بکنندبه تصحیح درست نمی رسندمگراینکه آن سازمان راکاملاً زیر
وروکنندوبه یک سازمان واحد وهماهنگ دیگری برسند.آقای صفاتی دزفولی سؤال فرمودند: شما که یکی ازاهداف ادغام را هماهنگی درسی عنوان فرمودید آیا اطلاع دارید که مواددرسی دردانشگاهها هم اختلاف داردکه توضیحش رابازگفتند. بله این
اختلافات همانطورکه آقای دکترباهنرفرمودندوبعضی ازبرادران دیگرهم فرمودند. نه تنها درمواد درسی بلکه دراین وضع استخدامی هم بین دانشگاهها اختلافات زیادی هست وهمه این کوششها برای این است که این اختلافات نه تنها ازدا نشگاه
ها ووزارت آموزش وپرورش هم برداشته شود. لطفاً 10 نمونه سازمانهای تکراری که درصورت ادغام حذف میشودذکر نمایندکه آقای دا نش سؤال فرموده اندشاید10 نمونه رالان درذهنم نباشدولی درهروزارتخانه ای سازمانهایی هست که جزولوازم آن وزارتخانه است ووقتی که دووزارتخانه یکی شدبسیاری ازآنها یعنی ازسازمانها ی اداری وقسمتهای اداری حذف میشود. مضافاً به اینکه دروزارت آموزش عالی سازمانهای تحقیقاتی وعلمی وآموزشی مشابهی هم هستندکه باادغام حذف خواهدشدویکی خواهدشدوهماهنگ خواهدشدآیا باادغام این دووزارتخانه وسیله کناررفتن دووزیر نمی شودووزیر جدیدموردتأییدنباشد آنوقت دولت ضعیف شود؟ آیا رادیوهای خارجی .( رئیس ـ    
   
آقای جعفری تذکرمیدهم که اگرمسائل لازمتری داریدسؤالها راشما ضرورتی نداردکه جواب بدهید)
مرتضی محمودی ـ آقا ضرورت نداردکه جواب دهند.
رئیس ـ حالا ایشان 10 دقیقه وقت داشتند.
آقای جعفری ـ سؤال شده گروههای مخالف نمی گویندکه دانشگاهها رابستندوزارت علوم راتعطیل کردندبا ادغام دووزارتخانه لازم نیست حتماً وزراء کناربروند. این رامن ازجناب آقای رجایی هم پرسیدم گفتندکه : معلوم نیست چنین چیزی باشدوبعداً مسأله ، مسأله موضعی وحال که نیست یک مسأله اساسی وهمیشگی است ما نمی توانیم بخاطریک جوی که دریک موضع خاص ایجادشده ازیک وظیفه مهم غافل بمانیم واما قسمت جواب به برادرانی که درمخالفت  صحبت کردند
عرض می شود یکی ازبهترین دستاورد های انقلاب اسلامی ما شوراهایی است که با خود آورده واگراین شوراهای اسلامی درست تشکیل بشودوبه اجرا دربیایدبسیاری ازاین مسائل راحل می کندازجمله شورای عالی اقتصاداست شورای عالی آموزش وپرورش که همانطورکه آقای عارفی وآقای باهنراشاره هایی کردندممکن است وظائف این شوراها رادرست بکنندریشه ای بکنندبنیادی بکنند. وگرنه این شورا می تواند برهرقسمت چه درهم ادغام بشوندوچه نشوند یعنی درواقع هم برتعلیمات ابتدایی ومتوسطه وهم برتعلیمات عالی وکارهای دیگری که دروزارت علوم آموزش عالی هست نظارت مستقیم ودقیق داشته باشدکه بتواند تمام اینها راهماهنگ بکنند مقصود نه زیاد کردن یک شخص ویک ساختمانی است ونه کم کردن آن. مقصوداصلی هماهنگ کردن سیاست آموزشی کشوراز ا بتدا تا ا نتهاست .این یک نکته ، نکته دیگراینکه همان ستاد انقلاب فرهنگی که الان دارد با153 کمیته کارهایش راانجام میدهد بسیاری ازاین بارهارا برمی دارد. یعنی وقتی که یک سیاست درستی برای دانشگاهها تدوین بشود دیگر باردانشگاهها به عنوان یک مؤسسه اداری ویاآموزش بردوش این وزاتخانه
جدید نخواهد بودواین هم خوددلیلی است مؤید برضرورت ادغام وهماهنگ کردن این دو سازمان که آنها هم اتفاقاً دراین جهت دارندکارمی کنند.اگربدون ارتباط با آموزش وپرورش بخواهند سیاست آموزش کشورراطرح ریزی بکنند، مسلماً نتیجه
 ـ ای نخواهدداد.درموردتعدد وزارتخانه ها درکشورهای پیشرفته اولاًتعددوزارتخانه دلیل برپیشرفت کشوری نیست. ممکن است یک کشوربسیار عقب افتاده ای باشد ولی برای اینکه پشت همینطوراضافه بکند هفتادتا وزارتخانه هم داشته باشد.مهم کارانجام  گرفتن است وتازه هم نمی توا نیم تقلید بکنیم درجمهوری اسلامی ازیک کشورغربی یا شرقی که مثلاً برای وزارت آموزش وپرورش آن سه وزارتخانه هست. مابایدببینیم نیاز اصیل خودمان دراین شرایط چیست ومطابق با آن برنامه ریزی بکنیم. نه کاری به فرا نسه داشته باشیم نه شوروی نه آمریکا نه جاهای دیگری که تا بحال برما مسلط بودند.
رئیس ـ شما دودقیقه وقت دارید آقای جعفری .
جعفری ـ عرض کنم که موضوع دیگرکه فرمودندآقای عارفی هم فرمودندکه وزیربایدبه یکی یکی این کارها برسدبنده عرض می کنم که این اتفاقاً نقض غرض است. چون اگروزیربخواهد به یک یک کارها برسدما دوییست وهفده یا دویست وسی واحدآموزش عالی داریم که اگربخواهدبه تک تک دا نشکده ها برسدبایدبه تک تک کلاسها برسدبه تک تک دا نشجویان هم برسد به ادارات مختلف هم برسد.اگربعضی نرسندحق دارندگله بکنندوکارهارا ا نجام ندهندآقای دکترباهنرهم بایدبه تک تک ده میلیون دانش آموز برسدماهم ازخداوند می خواهیم که چنین عمری به هردو نفراین آقایان عطا بفرمایدکه به تک تکشان برسند. اما یک وزیر ووزیرخوب آنست که یک سازمان هماهنگی ایجادبکندکه تمام کارها بجا وبموقع ا نجام بگیردکه خودش ناچارنشودبه  تک تک تلفنها به تک تک نامه ها به تک تک کارها واحدها وافراد برسدبلکه بایداین بطورزنجیری به هم ارتباط داشته باشدومسئولیت ازافراد بخواهد که به همه اینها رسیدگی بشوددروضع حاضرسیستم غلط است سیستم رابایددرست کرد.وگرنه اگرکسی نرسیددلیل براین نمیشودکه خودش نخواسته. سیستم دست وپایش را بسته اگرهم بخواهدبرسددراین نظام دراین سیستم اداری که الان ما داریم به همه اش نخواهدرسیدوبعضی کارها ناقص می ماند.
رئیس ـ وقتتان تمام است .
جعفری ـ متأسفانه وقت تمام است.بنده دلایل خیلی زیادی دارم چه دررد دلایل مخالفین چه دلایل اصیل وچه درمورد مسائلی که آقای عارفی فرمودندکهاگرفرصتی شدهمه را به عرض می رسانم .
رئیس ـ ا نشاء الله ، خوب طرح خوانده شد. کمیسیون توضیحاتی کافی دادمخالفین توضیحا تشان رادادندموافقین هم دادند وزراء هم صحبتهایشان راکردند تابلو 188 نفررا نشان میدهدبرای عبورازکلیات طرح رأی می گیریم فقط کلیات وبرای وروددرشوردرموادوجزئیات رأی گرفته می شود. نمایندگانی که بااصل طرح موافقند که واردشور( آقایانی که مخالفندبلندشوند) (خندة حضار) آقایانی که با …(یکی ازنمایندگان ـ اصل طرح رایک بار بخوانند )اصل طرح خوا نده بشود 
(به شرح زیر قرائت شد. ) طرح ادغام وزارتخانه های آموزش وپرورش وفرهنگ وآموزش عالی .
مادة واحده ـ به منظوراصلاحات اساسی درتمام سطوح تعلیمات وتحقیقات وفرهنگ کشوروهماهنگ ساختن این اصلاحات برمبنای اسلامی وعلمی دولت موظف است دووزارت آموزش وپرورش وفرهنگ وآموزش عالی وسازمانهای وابسته به آنها راادغام نموده ووزارت واحدجدیدی به نام وزارت فرهنگ ایجادنماید.
تبصره ـ مسئولان فعلی دووزارت آموزش وپرورش وفرهنگ وآموزش عالی موظفندباهمکاری وبانظروتصویب کمیسیون مشترک آموزش وپرورش وفرهنگ وتحقیقات عالیه مجلس شورای اسلامی وباتوجه به نیازهای دینی وتحقیقی وفرهنگی وعلمی وفنی امروزکشوروبارعایت سادگی ومقتضیات محلی جلب همکاریهای مردم سازمان اداری وشرح وظایف وزارتخانه
جدید راحداکثر تا سه ماه تعیین وبه مورد اجراگذارند . هرتغییراساسی درسازمانهای مصوب باید با تصویب کمیسیون مشترک آموزش وپرورش وفرهنگ وتحقیقات وتعلیمات عالیه مجلس شورای اسلامی یا کمیسیون جانشین آن باشد.
رئیس ـ بسیارخوب تمام شد. 191 نفردرمجلس حاضرند.آقایانی که با اصل طرح موافقند قیام بفرمایند (عدة کمی برخاستند) تصویب نشد.بفرمایید. خوب چندمسأله کوتاه داریم که دراین یک ربع ساعت که  تا ظهرداریم (موحدی ساوجی ـ طبق مادة 76 تذکرآئین نامه ای دارم ) اجازه بدهید این مسأله تمام شدتا بعداخطارتان رابفرماییدیک لحظه صبرکنید.چیزهای کوچکی هست. خواهش میکنم اجازه بدهید. آقایان تشریف داشته باشیدیک مسأله که به مجلس بایداطلاع بدهیم مربوط به لایحه اصلاحاتی درلایحه بودجه است که طبق قانونی ازکمیسیون که میایدباید هفتادودوساعت قبل ازطرح درمجلس پخش وتوزیع کرده باشیم . البته این دریک فوریتی قیدنشده اماچون مطلق است ما این رابا مجلس خواستیم درمیان بگذاریم روزیکشنبه این منتشر شده گرچه تاریخ چاپ روزشنبه است اما روز یکشنبه منتشرشده است واگربخواهیدبا این دقت عمل بکنیم یعنی بایدفردااین لایحه بودجه رامطرح نکنیم با اینکه یک فوریتی است پس فردا مطرح کنیم . بعضی ازآقایان هم پیشنهادمی کردندمی گفتندبرای اینکه ما با دقت بخوانیم چون این لایحه مفصل است یک روزهم به ما فرصت بدهید دوستان اگرصلاح می دا نیدیک روزفرصت بدهیم این رابگذاریم برای چهارشنبه وفکری برای سه شنبه بکنیم. البته تاریخ چاپ آن شنبه است  اما یکشنبه تکثیرشده برنامه امروز چیزهای کوچکی است. حالا جزئیاتی داریم البته دوسه تا سؤال امروز هم مانده می توانیم فردا انجام بدهیم . من یک سؤالی ازمجلس می کنم  اگرمجلس موافق بود می گذاریم برای روزچهارشنبه ویک مسأله دیگری که آقایان تشریف داشته باشید بعضی ازدوستان پیشنهاد کردندکه  هفته آینده را جلسه علنی نداشته باشیم وبجای آن روزشنبه وپنجشنبه جلسه علنی داشته باشیم واین بخاطرسالگردانقلاب است که چون روزچهارشنبه تعطیل است بعضی ازآقایان میخواهندفرصتی باشدکه هم به شهرستانهایشان بروندوهم ازلحاظ وقت مجلس هم فرقی نمی کند.
صباغیان ـ برنامه کمیسیون ها به هم می خورد.
رئیس ـ من میخواهم نظربگیرم ازمجلس .
خانم طالقانی  ـ آقا تعطیل نکنید.
رئیس ـ حالا ببینید این دومطلب به هم مربوط است.اگربخواهیم پنجشنبه وشنبه جلسه داشته باشیم آقایان ازجلسه خارج نشویدتشریف داشته باشیدبنشینیدما این راسؤال کنیم برادرانی که موافقندکه ما پنجشنبه وشنبه رابجای دوشنبه وسه شنبه هفته آینده …    
یکی ازنمایندگان ـ یک مخالف ویک موافق یک چیزی بگویندتا موضوع روشن بشود.
یکی نمایندگان ـ مخالف وموافق نمی خواهد.
رئیس ـ وضعش روشن است دیگربحث نمی خواهد. دلیل آنهایی که می گوینداین تبدیل رابدهیم می گویندبرای اینکه هفته آینده وقتی بازشدبرای اینکه رفقا بتواند به شهرستانهایشان سری بزنندبرای اینکه چهارشنبه هم تعطیل است .
یکی ازنمایندگان ـ بله آقا صحیح است آقا، رأی بگیرید. 
رئیس ـ آقایانی که مخالفندمی گویندبرنامه کمیسیون ها به هم می خورد چون پنجشنبه وشنبه برنامه کمیسیون هایی هست که اگرجلسه علنی بگذاریم ممکن است به هم بخورد حالا استدلالها رادیگرنمی کنیم.این قانون نمی خواهدما فقط می خواهیم ببینیم اکثریت دوستان نظرشان چیست که هیأت رئیسه این تصمیم را بگیردالبته اصلاً قانون نمی خواهد هیأت رئیسه می توانست این کار را بکند ولی برای اینکه نظربرادران را بفهیم درمجلس مطرح کردیم حالا کسانی که موافقند روزسه شنبه ودوشنبه راجلسه علنی اش تبدیل بشود به پنجشنبه این هفته وشنبه آن هفته کسانی که موافق بااین تغییر هستند قیام بکنند .
منشی ـ 91 نفر ایستاده ا ند.
رئیس ـ رأی آورده چون 91 نفر ایستاده بودند. و170 نفر الان درتابلو نشان می دهد. البته رأی که نخواستیم بگیریم چون هیأت رئیسه این کار را می توا نست بکند. ما خواستیم با مجلس آشنا بشویم ونظرمجلس راببینیم .
5 ـ پایان جلسه وتاریخ تشکیل ودستورجلسه آینده
رئیس ـ برنامه فردا که ازساعت 8 شروع می شود جلسه تتمه برنامه امروزاست که ا نجام نشدوسؤال اضافی داریم که آقای امید نجف آبادی کردند ودر آخروقت هم لایحه بودجه جلسه ختم می شود.( ساعت 10/12 دقیقه جلسه پایان یافت )
   رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبرهاشمی رفسنجا نی