جلسات
  • صفحه اصلی
  • جلسات
  • مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 104 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 104 )

  • چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۵۹

        صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روزچهارشنبه هشتم بهمن ماه 1359
فهرست مندرجات :
1 ـ اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی ازکلام الله مجید. 2ـ بیانات قبل ازدستور آقایان معصومی،آیت، عبدالکریمی .
3 ـ تصویب شوراول طرح تنظیم هزینه های درمانی وبهداشتی. 4  ـ تصویب شوراول لایحه راجع به تفویض اختیارات ووظایف شورای عالی هواپیمایی کشوری. 5 ـ طرح سؤال خانم اعظم طالقانی ازآقای دکترفیاض بخش وزیربهزیستی وارجاع
آن به کمیسیون . 7ـ پایان جلسه وتاریخ تشکیل ودستورجلسه بعد.
    جلسه ساعت هشت وسی دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد
1 ـ اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی ازکلام الله مجید.
رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم، باحضور180 نفرجلسه رسمی است.آقای الویری دستورجلسه راقرائت کنید.
منشی ـ (الویری) بسم الله الرحمن الرحیم، دستورجلسه یکصدوچهارم روزچهارشنبه هشتم بهمن ماه 1359 مطابق با بیست و
یکم ربیع الاول 1401
1 ـ تلاوت کلام الله مجید. 2ـ نطقهای قبل ازدستور. 3 ـ گزارش شوراول کمیسیون بهداری درخصوص طرح قانونی تنظیم
هزینه های درمانی وبهداشتی. 4 ـ گزارش شوراول کمیسیونهای راه وترابری، اموراقتصادی ودارایی وبرنامه وبودجه درخصوص لایحه قانونی راجع به تفویض اختیارات ووظایف شورای عالی هواپیمایی کشور. 5 ـ سؤال خانم اعظم طالقانی ازسازمان بهزیستی درخصوص انجام واجرای اصول 10 و21 و29 قانون اساسی وهمفکری وحل معضلات.6 ـ سؤال آقای
نخست وزیردرخصوص بنیادمستضعفین. 7 ـ اعلام اسامی غائبین ودیرگان جلسه قبل . 8 ـ اعلام ختم جلسه وتاریخ وبرنامه
جلسه بعد.
رئیس ـ تلاوت کلام الله مجیدراشروع کنید.
                                               اعوذبالله من الشیطان الرجیم
ان الله وملائکته یصلون علی النبی یاایهاالذین آمنواصلواعلیه وسلمواتسلیماً● (حضارصلوات فرستادند ـ آیة 56 سوره الاحزاب)
                                                 بسم الله الرحمن الرحیم
لااقسم بیوم القیمه● ولا اقسم بالنفس اللوامه ● ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه ● بلی قادرین علی ان نسوی بنانه ● بل بریدالانسان لیفجرامامه ● یسئل ایان یوم القیمه ● وخسف القمر● وجمع الشمس والقمر● یقول الانسان یومئذاین المفر● کلالاورز● الی ربک یومئذ المستقر● ینبؤالانسان یومئذ بما قدم واخربل الانسان علی نفسه بصیره ● ولوالقی معاذیره ●
                                     (صدق الله العلی العظیم ـ حضارصلوات فرستادند)
« ازآیه 1 الی 16 سوره القیامه»
2 ـ بیانات قبل از دستورآقایان معصومی، آیت، عبدالکریمی
رئیس ـ سخنرانان قبل ازدستوررا دعوت کنید.
منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. سخنران نوبت اول آقای احمدکاشانی است که وقتشان رابه آقای معصومی وآقای آیت داده اند. آقای معصومی بفرمائید.
معصومی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . اللهم صل علی حجه بن الحسن المهدی وصل علی آبائه الطاهرین. باتشکرازبرادرمصمدومم که خداشفایش دهدبرادرکاشانی که پنج دقیقه ازوقتشان رابه من لطف فرموده اندمسایلی رابه اختصار به عرض تان میرسانم . یکی ازمسائلی که مشکلات فراوانی بعدازانقلاب ایجاد کرده است مشخص نبودن وضع مالکیت است.همه میدانیم که چه ضایعاتی به خاطراین موضوع تا به حال به وجودآمده است. باتوجه به اینکه ماهمه مسلمانان هستیم مالکیت وکلاً مسایل اقتصادی را درچهارچوبه شرعیش پذیرا هستیم وباتوجه به این که مسایل فقهی مایاضروریات هستندیا نظریات یعنی بردوقسم است. درضروریات ، فتواواستنباط راه ندارد. ولی درنظریات که فتواواستنباط راه داردهمه پیرو فتواوقول مجتهد اعلم هستیم. باتوجه به این مسایل دیگراینقدرهاهم مشخص کردن وضع مالکیت چه مالکیت صنعتی ، چه کشاورزی چه مستغلات چه سرمایه های تجاری برای ما مشکل نیست.روی همین اساس کمیسیون بازرگانی پیشنهادی رابه
هیأت رئیسه تسلیم کردکه کمیسیون مشترکی ازچندکمیسیونی که مربوط به مسایل اقتصادی هستندتشکیل بشودوکتاب تحریر
الوسیله این مسأله راحل کنیم چون همه میدانیم که مشخص نبودن این مسأله کشوررافلج میکند.موضوع دوم بعدازپیروزی انقلاب من دقیقأ یادم می آیدیک شب های اول پیروزی برادر،جناب آقای مهندس بازرگان دریک نشست تلویزیونی گفتندکه
مادربرنامه برنامه هایمان اولویت رابه روستاها میدهیم ومن آنموقع خیلی خوشحال شدم.چون ماطلبه ها بیشتردردورنج روستائیان رالمس می کنیم چون هم خودمان ازآنهاهستیم ولی متأسفانه یک برنامه ریزی صحیحی برای بهبودوضع روستاها
نشده است والان هم می بینیم باتوجه بااینکه همه مادم ازمستضعفین میزنیم دولت مان مکتبی است مجلس مان دلش برای این
مسایل می سوزدوامام مان تکیه برروی مستضعفین داردما به مسایلی اصلی من میکنم کمترتوجه داریم.مثلاً همین لایحه دیروز
که راجع به عوارض اتومبیلهایی که مربوط به دربارهستندمطرح شدبه جای این اگرپرداخته بشودبه طرحهای درازمدت برای آبادی روستاها،گروههای تحقیقی فرستاده بشودبرای ظرفیت آبهای هراستان برای زمینهایی که قابلیت کشاورزی دارندوطرحهای درازمدتی برای اینها ریخته بشودوبیایددرمجلس مطرح بشودیا خوددولت روی اینها تکیه کندضرورتش بیشترازمسایل جزئی
است که الان داردمطرح میشوددولت میتواندسوبسیدی راکه کالاهای مصرفی می پردازدبیایدروی کالاهایی به اسم ماشینهاوابزارراهسازی بپردازدکه بتواندکمکی درجهت خودکفائی وپیشرفت کشورباشد. موضوعی دیگرآنهایی که اسنادسازش شان درلانه جاسوسی موجوداست الان دارندجوی روی مسأله گروگانها به وجودمی آورندکه دیگرکسی درآینده جرأت نکند به آمریکابگویدبالای چشمت ابروست. ومن به روزنامه انقلاب اسلامی ومیزان تذکرمی دهم که حرفهاشمارارادیوآمریکاوبی بی سی یارادیوعراق دارندباتأکیدبه خودمردم میدهند(احسنت ـ احسنت) درحقانیت راهتان شک کنیدچون اگرحرفتان حق بودآنها این مقداررویش تکیه نداشتندآنهادشمن هستندویقیناًدشمن که منافع مارانمی خواهدپس حداقل اگرصداقت هست ان شاءالله که صداقت هست. حداقل درحقانیتش شک کنید.واین میتوانددلیل باشدبراینکه حقانیت دراین مسیری که داردپیموده می شود نیست.مسأله دیگراستان سمنان استانی است فراموش شده ومنمتأسفم ازاینکه استان مازندران سه دستگاه تبلیقاتی رادیو داردواستان سمنان از یک دانه اش هممحروم است.وروستاهای شاهرودحتی نمی توانندصدای رادیوتهران رابگیرند، نمیتوانندحداقل ازاخبارکشور(دیگرازخارج کارندارم )حتی ازاخبارکشوراطلاع پیداکنندازسرپرستان جدیدمیخواهم که دراین باره هم قدمی بردارند.مسأله دیگرازبرادران دانشجوی پیروخط امامیخواهم که کلیه اسنادومدارکی راکه دارندافشاء کنندتامردم
درجریان واقعیتها قراربگیرندتاافرادی منافق نتوانندسوءاستفاده کنندودورغهایی رادرروزنامه هایشان به چاپ برسانندوبه خورد
ملت بدهندموضوع دیگریک متنی تهیه شده برای پشتیبانی ازمردی که ریشش رادراسلام سفیدکرده است.جناب آقای فلسفی
درحدودشصت سال،هفتادنفرازبرادران دیگری هم خواستندامضاءکنندبه عنوان قدردانی وپشتیبانی ازاین مردی که یک عمربرای اسلام خدمت کرده است.می توانندنامه راامضاءکنند.والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته .
یکی ازنمایندگان ـ این نظرشخصی است .
رئیس ـ آقای آیت بفرمایید.
اعظم طالقانی ـ آقابعدازبیست وهشت مرادچه کسی درسخنرانی هایش ازشاه حمایت میکرد.
یکی ازنمایندگان ـ کارما به  جایی رسیده است که درمجلس شورای اسلامی فلسفی ها تأییدکنیم.
بیانی ( خطاب به آقای عابدین زاده ) چراحرف میزنی حیوان (زنگ رئیس ) .
رئیس ـ آقای بیانی بفرماییدبنشینید.
توکلی ـ به کی میگویدحیوان چه حقی داردتوهین می کند.
خلخالی ـ  بیست وهشت مردادتمام راکه علیه شاه قیام کردند ایشان قطاع الطریق گفته .
معادیخواه ـ نظرمن اینست .
خلخالی ـ نظرشماهست بلی .
رئیس ـ آقای بیانی ،آقای خلخالی بفرماییدبنشینید.آقای آیت شروع کنید.
آیت ـ بسم الله الرحمن الرحیم ،
بیانی ـ معادیخواه چراتوهین کرد.
رئیس ـ آقای بیانی چرادرمجلس شلوغ می کنید؟
یکی ازنمایندگان ـ توطئه ای درکاراست.
رئیس ـ آقای آیت بفرمایید.
بیانی ـ آقای هاشمی جلوی معادیخواه رابگیرید.
توکلی ـ جلوی آقای بیانی رابگیریدکه توی مجلس اهانت می کند.
آیت ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، صحبتی که هفته قبل درمورددسائس …
رئیس ـ آقای وافی آقای جعفری بحث خصوصی نکنید.
آیت ـ امپریالیستها به منظورمقابله باانقلاب اسلامی ایران صحبت کردم دسائس سیاسی…
دکترمیلانی ـ آقای باغانی تومیفهمی فلسفی چه کاره است .باغانی آشکارا اهانت می کند
رئیس ـ آقایان خواهش می کنم شماهرگوشه مجلس رابحث خصوصی کردیدآقای دکترمیلانی آقای باغانی آقایان بایداسمتان راازمیکروفون ببرم تاآرام بگیرید.خوب بگذاریددارندصحبت میکنند. توجه بفرمایید.
موحدی ساوجی ـ آقای میلانی شلوغ میکند.
رئیس ـ اینجامجلس است.اقاخواهش می کنم این بحث رابرای بیرون بگذارید.آقای آیت ادامه بدهید.
آیت ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، درصحبتی که هفته قبل درمورددسایس استعمارگران درمقابله باانقلاب اسلامی ایران صحبت
کردم شمه ای ازدسائس سیاسی راشرح دادم .
حجتی کرمانی ـ یکیش خودت هستی .
آیت ـ آقای حجتی شماتکلیفتان روشن است ( حجتی کرمانی ـ یکیش خودتی) شماازآنهایی هستیدکه دم ازآزادی میزنیدو
اختناق ایجادمی کنیدملت ایران بداندآزادی آقای حجتی به خطرافتاده است.
رئیس ـ آقای حجتی به شماهم تذکربدهم ؟
حجتی ـ آقای هاشمی من بایدپنج دقیقه صحبت بکنم .
رئیس ـ به چه حق ؟
حجتی کرمانی ـ برای اینکه من هرچه به شما مراجعه میکنم آقااجازه بدهید…
رئیس ـ آقاخواهش میکنم شماخودتان رایک وکیل الوکلاحساب نفرمایید.
حجتی کرمانی ـ مجلس رامیدهیددست کسانی که قصدتفرقه دارندمن خواهش میکنم ازشماکه دودقیقه به من اجازه بدهید.
رئیس ـ شماهم مثل همه یک ربع ساعت وقت داشتیدوحرفتان رازدید.
حجتی ـ به خداقسم این مملکت رادارندازبین می برند.
رئیس ـ آقای آیت بفرمایید.
آیت ـ ازدسایس سیاسی صحبت کردم فرصت نشدکه ازدسیسه دیگرکه به اصطلاح جامعه شناسی می گویند( دسائس حقوقی)بحث بکنم به خصوص این دسیسه بامجلس وقوة قانونگذاری سروکاربسیاردارد.این دسیسه به این نحواست که ازاینکه امپریالیسم نتوانندیک دیکتاتوررا برمملکت مسلط کنند.
حجتی کرمانی ـ تفرقه افکنی نکن آقاجون .(همهمه نمایندگان )
رئیس ـ هنوزبحث شروع نشده است بگذاریدبحث راشروع کند.
آیت ـ چراچوب راکه برمی دارندشماازجایتان حرکت می کنید؟
رئیس ـ آقای حجتی اجازه بدهیدبحث شروع بشود.وقت مجلس راضایع نکنیدپس جنابعالی مجلس رااداره بفرمایید.
حجتی کرمانی ـ آقای هاشمی من صبح خدمتتان پیشنهاددادم شمابه من اعتنا نکردید.
آیت ـ آقای هاشمی این هارابه حساب وقت من نگذارید.
رئیس ـ آقای حجتی حدخودتان راوحدوقتتان رابشناسید.
حجتی کرمانی ـ من ازشما خواهش می کنم به من اجازه بدهیدپنج دقیقه صحبت کنم .
رئیس ـ درحدقانونی به شمااجازه میدهم .درحدخلاف قانون که نمی توانم به شمااجازه بدهم شماچرانمی توانیدحدیک مجلس یانماینده ایراتوجه بفرمایید.آقای حجتی چراوقت مجلس راضایع می کنید؟شمااعصابتان راکنترل کنید.برخودتان مسلط
بشویدالان چنددقیقه است داریدوقت مجلس رابی جهت میگیرید؟ آنهم باکارخلافی که شماازمن میخواهیدصحبت کنیدمن میگویم به چه معیاری اجازه بدهم ؟ به نوبت صحبت بفرمایید.آقای آیت ادامه بدهید.
 
آیت ـ معلوم نیست چراوقتی که دم ازدیکتاتوری زده میشودبه آقای حجتی برمیخورداین راالبته ملت ایران بایدبفهمدچرا؟ به
هرصورت دم از(یکی ازنمایندگان ـ ملت فهمیده است آقا) دسایس حقوقی این است که دشمن باایجادجوسازی وباتبلیغات
وسیع می خواهدکه به عنوان جمهوری اسلامی قوانین خودش راتحمیل بکنداین نقش درجریان پیش نویس قانون اساسی میخواست اجرابشودآن پیش نویس نوشته شدالان فرصت نیست که من اختیاراتی راکه درآن پیش نویس به رئیس جمهوری داده شده بودکه می توانست مجلس رامنحل کندمیتوانست قوانین راوتوکند.تمام قضات دادگستری رامنصوب میکرد.فرماندهی کل قوابااوبود.ودههااختیاردیگر،جوسازی میخواستندبه تصویب مجلس خبرگان برسانندولی مجلس خبرگان
مقاومت کردوقانون اساسی اسلامی رااساس اسلامی رابه تصویب رساندخوب یادم هست.این آقایان آزادیخواه هیچ وقت …
نقوی ـ (اشاره به غفاری) ـ آقای هاشمی مرتب میگویدرستاخیزی ،درشمال پول جمع میکردبرای…
رئیس ـ آقای نقوی نیازداریدکه باشمادعواکنندتاآرام بگیرند؟
نقوی ـ صدباربه من گفت رستاخیزی شماچیزی نگفتید.
رئیس ـ آقامن دارم ازشمامیخواهم بدون دعوابدون اینکه من دادبکشم آرام بگیریدیک عده ازآقایان دراین مجلس هستندهروقت چیزی برخلاف نظرشان شدبه خودشان حق میدهنددادبکشند.
نقوی ـ مرتب به من می گویندرستاخیزی…..
رئیس ـ آقاچرادادمی کشی ؟
نقوی ـ میگویم درشمال پول جمع میکرد.
رئیس ـ آقای نقوی! بنشین.آقایان نمی توانندبفهمندکه من دوستانه میگویم خواهش می کنم،تقاضامی کنم ،آقاازجایش بلندمیشوددادمی کشد.
خلخالی ـ آقای هاشمی ! ازاختیارات خودتان استفاده کنیدونگذاریدآیت صحبت کند.همه اش دم ازاختلاف میزند.
اعظم طالقانی ـ وقتی توهین می کنندچیزی نگویند؟
خلخالی ـ نماینده آزادنیست.درقیدوبنداست همانطورکه امام فرمود…
رئیس ـ مثل اینکه آقایان نه تذکراحساس میکنندونه ساکت می شوندآقای نقوی ،آقای خلخالی ،آقای حجتی وآقای آیت .
آیت ـ ملت بایداین نظرات رابشناسد.
خلخالی ـ هروقت فرصت می شودآقابرای نق زدن بلندمی شودچراشمااین کاررامیکنید؟چرابهانه به دست دشمن میدهید؟
دیشب رادیوانگلستانازهمین آقای آیت تعریف میکردمی  گفت که حمله به نخست وزیرکرده است چرابه ایشان چیزی نمیگویید.
آیت ـ آقای خلخالی همه اشان ازشماتعریف می کنند.
رئیس ـ آقای خلخالی بفرماییدبنشینیدآقایان مراعات جلسه رابکنیدچرااینقدربی نظمید؟چرابه خودتان حق میدهیدسرهرقضیه ـای ازداخل مجلس حرف بزنید.
خلخالی ـ بی نظم آن کسانی هستندکه بی نظمی رادرست می کنند
فدایی ـ اگربی نظم درمجلس هست همان آقای خلخالی است .
رئیس ـ آقاآرام ، آرامش تان راحفظ کنید.آقای نقوی،آقای حجتی، آقای خلخالی، آقای آیت شماهم این مسائل رامراعات بفرماییدکه شلوغ می کنند.
آیت ـ من کاری ندارم من دارم صحبتم را می کنم کسی که نمی تواندبه حرف من اعتراض کند.
رئیس ـ خوب ،کسی نمیتوانداعتراض کندولی خواهش می کنم مراعات کنید.
آیت ـ اینهانمی توانندجودیکتاتوری ایجادکنند.
رئیس ـ آقای آیت بفرمایید.
حجتی کرمانی ـ توچی می گویی؟دیکتاتوری چیست ؟ نبش قبرمی کنی ؟
آیت ـ توچکاره ای ؟ توقیمی؟
رئیس ـ آقای حجتی بفرماییدبنشینید.
حجتی کرمانی ـ حزب جمهوری راازبین بردی ….!
رئیس ـ آقای حجتی با آبروی مجلس بازی نکن.
حجتی ـ آبروی حزب تان رابرد این آقا، به عنوان یک فردی که عضوحزب جمهوری هستم به شما عرض میکنم .من خودم
عضوحزب جمهوری هستم .
آیت ـ آقای حجتی شمارامردم می شناسندشماآزادیتان به خطرافتاده است معلوم هست به کجاوابسته ای.
خلخالی ـ شماخیلی موقعیت داری فردا«بقائی» رارئیس جمهورکن خودت هم نخست وزیرشووانقلاب رابه انحطاط میکشانی
رئیس ـ آقای حجتی بنشین ،اینقدرشلوغ نکن.
حجتی کرمانی ـ آقا من خودم جزومؤسسین حزب جمهوری هستم …
رئیس ـ آقای حجتی ماقبول داریم شماجزومؤسسین حزب جمهوری هستیداماشلوغ نکنید(خنده نمایندگان ) خوب ماهم هستیم ولی شلوغ نمی کنیم
آیت ـ آنموقع که آن پیش نویس کذایی تهیه شده بودهیچ کس ازاین لیبرالها باآن مخالفت نکردولی وقتی که مجلس خبرگان 
قسمتی ازاختیارات رابه رهبردادآقایان بحث ازاستبدادفقیه کردند. پس ازاینکه قانون اساسی می خواهند قانون اساسی راازاعتباربیندازند.
خلخالی ـ آقایانی که باگفته های آقای آیت مخالفندازجلسه بیرون بروند.
بیات ـ آقای هاشمی به خلخالی تذکربدهیدبه ایشان اخطار بدهید.
رئیس ـ آقایان یادتان هست وقتی که بعضی ازآقایان صحبت می کردید.
خلخالی ـ آقای هاشمی هردلقکی هرچه میخواهدمیگوید.
یکی ازنمایندگان ـ هنوزکه حرف نزده است .
رئیس ـ خیلی خوب شمابرویدبیرون.آقای خلخالی شماکه داشتیدکه اعتراضاً میرفتیدبیرون تشریف ببریدخودتان راراحت کنید
آقای آیت بحث تان راادامه بدهید.(آقایان صادق خلخالی ـ غفورخلخالی ـ نقوی ـ صباغیان ـ معین فرـ حائری زاده ـ دکتر
شیرازیان ـ غضنفرپور ـ شهاب محمودی سرتنگی ـ ازجلسه خارج شدند).
آیت ـ من دراین شلوغی چگونه بحث بکنم .شما که مجلس رااداره نمی کنید. (همهمه نمایندگان)
رئیس ـ خوب ، اگراینجوری باشدوقتی که شماها صحبت می کنید90% مجلس میرودبیرون آنجوربهتراست؟اگرشماچهارتا پنج نفردراین مجلس اگربخواهیدهمه مجلس دراختیارشماباشدکه نمی شود.
حجتی کرمانی ـ اکثریت مخالف هستند.
رئیس ـ مخالف باشندمگرما نگفتیم آقای حجتی مسئولیت نطق پیش ازدستوربه عهده خودگوینده است.
حجتی کرمانی ـ شماخودتان آقای هاشمی رأی بگیریداگردیدیداکثریت مخالف نبودند.
رئیس ـ خیلی خوب،ازاین به بعدشماها توقع نداشته باشیدموقع سخنرانی شمامجلس راکنترل کنم مجلس رادیگربه نفع شما کنترل نمی کنم .
دیالمه ـ آقای هاشمی! آقای حجتی فکرمی کنندمابلدنیستیم شلوغ کنیم.
رئیس ـ آقایان خیال می کنندکه چهارـ پنج نفردرمجلس هیاهوکنندوقت رامی گیرندوقت ایشان همه اش محفوظ است من یک دقیقه وقت ایشان همه اش محفوظ است من یک دقیقه وقتشان راهنوزحساب نکردم نگذاشتیدحرف بزند.
یکی ازنمایندگان ـ وقتی که آقای سحابی صحبت می کردچراصدای اینها درنیامد؟
قره باغ ـ آقای هاشمی ازمرکزاسنادملی بخواهیدتاپرونده آقای نقوی رابیاورنداینجاتاماهیت ایشان معلوم شود.(نمایندگان ـ احسنت ـ احسنت ـ ماشاءالله ) (همهمه نمایندگان)
رئیس ـ خیلی خوب ،ماازآقای نقوی خیلی توقع نداریم ازآقای حجتی توقع داریم که آبروی مجلس رااین طورازبین نبرند.
آیت ـ آبروی خودشان رامیبرندمجلس که آبرویش حفظ است.
رئیس ـ انصاف اینکه آقای حجتی امروزهیچ مراعات نکردندنه عدالت رامراعات کردندونه انظباط راونه شخصیت خودشان را
ونه شخصیت حزب جمهوری اسلامی راکه خودشان رامؤسس آن میدانند.
اعظم طالقانی ـ چراآقای حجتی رابهانه می کنیدآقای آیت چرابرخلاف حرف امام حرف میزند؟
موحدی ساوجی ـ چه کسی برخلاف حرف امام حرف میزندهمان فردایش آقای مهندس صباغیان ……
اعظم طالقانی ـ امام میگویدآرامش تان راحفظ کنید.
رئیس ـ آقایان توجه می کنیدکه صدای چه کسی درمجلس درمی آیدآقای حجتی ،آقای نقوی ، آقای خلخالی ،خانم اعظم طالقانی وآقای صباغیان اگراین آقایان درسخنرانی های شان بعداًمجلس به آنهااعتراض کرددیگرحق ندارندکه بگویندکه اکثریت مجلس نمی گذاردماحرف بزنیم ببیننیدآیااینهاطرفدارآرامش وانضباط مجلس هستند؟بفهمید.ملت هم بیرون بفهمند.اسامی اینهاراگفتم که آقایان هستندکه درمجلس دادمیزنندجوسازی می کنندواین هم جوسازی آقایان است .من حرفهایآقای آیت رابه عنوان شخص خودش میدانم هرنماینده ای حق داردحرفهایش رادراینجابگویدوقتی که حرف میزندافکارشخص خودش است اگراعتراض داریداگرحرف حسابی دارید،اگرمطلبی داریدآن مطلبتان رادرجای خودش ودرنوبت خودتان بگوئید.چه حقی داریدشماهاالان ده دقیقه است داریدوقت مجلس راضایع می کنید؟(یکی ازنمایندگان ـ تا
حالاآقای آیت چیزی نگفتند.)
آیت ـ آقایان لابد باقانون اساسی مخالفند،باولایت فقیه مخا لفند.
غفاری ـ آقای هاشمی اعتراض دارم .
رئیس ـ آقای غفاری شمااعتراض نکنیدمن اعتراض می کنم آقای آیت بفرمایید.
آیت ـ برطرفدارن اصیل انقلاب اسلامی است که باتأکیدبراجرای قانون اساسی جلوی دسایس دشمن رابگیرندیکی ازاصول
بسیارانقلابی قانون اساسی اصل 49 است.این اصل علاوه براین که به تصویب دوسوم مجلس خبرگان رسیدیک استثناء دیگرهم هست .که تنها اصلی است که به طورجداگانه هم تک تک نمایندگان آن راامضاءکرده انداصل آن الان دردست من وبه خط خودمن هم هست ومیخوانم : «دولت مؤظف است ثروتهای ناشی ازربا،غصب،رشوه ، اختلاس ،سرقت ، قمار ، سوء
استفاده ازموقوفات ومقاطعه کاریها ومعاملات دولتی،فروش زمینهای موات ومباحات اصلی ودایرکردن اماکن فسادوسایرموارد
غیرمشروع راگرفته وبه صاحبان حق ردکندودرصورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد.» اگرتنها همین اصل پیاده بشودبزرگترین انقلاب دراین مملکت انجام شده زیرامیدانیم که سرمایه داران ومستکبرین همه اموالشان ازاین طرقی که دراینجاگفته شده فراهم شده است ولی متأسفانه دشمنان انقلاب باجوسازیهاوصحنه سازیهاوقت مجلس ومملکت رامی گیرند
برای اینکه قوانین چنین اصولی رامجلس نتواندبنویسدوپیاده کندیااصل 43 قانون اساسی که منع احتکاروربادرآن پیش بینی شده است میدانیم که علت گرانی احتکارات الان گران فروشان خون ملت رابه معنای واقعی کلمه درشیشه کرده انددراین موقعیت حساس انقلاب وجنگ به نظرمن گرانفروش خیانتش ازصدام وسادات شدیدتراست (احسنت ـ احسنت ) دولت وقوة قضائیه بایددراین موقعیت حساس آنهارابه سختی مجازات بکندویکی ازکارهای اساسی همین سهمیه بندی کالاهای موردنیازمردم است البته شرط آنکه معقول وبه اندازه احتیاج صورت بگیردشایداین تذکراینجالازم باشدقندوشکری که الان سهمیه بندی شده است کارخوبی است ولی من فکرمی کنم چون کشاورزان وروستائیهاقاتق نانشان هم قندوشکراست ترتیبی
داده بشودکه سهمیه آنها بیشترازسهمیه شهریهاقراربگیرد.( احسنت )
رئیس ـ شمادودقیقه دیگروقت دارید.
دکترآیت ـ موضوع دیگرهست ایجادکاروآموزش همگانی است که قانون اساسی صراحتاً گفته است دولت مؤظف است  برای همه مردم کارفراهم بکندواین امرممکن است ،سوادآموزی خودش میتواندیک میدان برای کارباشداصل 42 قانون اساسی
هم که میگویید: «اموال رهبرونخست وزیرووزاء ورئیس جمهوربایدقبل وبعدازدردست گرفتن امورتقویم بشود»این اصل هم ازآن اصولی است که حتماًبایداجرا بشودومن معتقدم درموردنمایندگان هم این مسأله اجرابشودمن میخواستم خودم ازاین فرصت استفاده بکنم ولااقل اموال خودم رااینجااعلام بکنم منتها سروصدای بعضی ها که آزادیشان به خطرافتاده بودمانع شدکه من بتوانم مسائل رااینجاخوب عنوان کنم ولی ملت ایران بایدبشناسدکسانی را که دم ازآزادی وآزادیخواهی ودم ازحقوق مردم میزنندچگونه اینجا حقوق خودنمایندگان مجلس وملت ایران رادارندپایمال می کنند.والسلام علیکم ورحمه الله
وبرکاته .(احسنت ـ احسنت )
قره باغ ـ آقای هاشمی ایشان چه حرفی زدندکه آقایان ازاول فریادشان برآمد؟
رئیس ـ من امروزدرمجلس یک نوع توطئه دیدم .
قره باغ ـ شمابایستی آقای هاشمی …..
رئیس ـ آقای قره باغ اجازه بدهید بفرماییدبنشینیدکردم این یک توطئه ای درمجلس بودکه بحمدالله برطرف شد.
حائری زاده ـ توطئه نیست آقای هاشمی.
حجتی کرمانی ـ اجازه بفرمایید بنده توضیح بدهم .
رئیس ـ شماهیچ دفاعی حق نداریدبکنید.
حجتی کرمانی ـ آقای هاشمی شماچراتوهین می کنید؟من توطئه گرهستم ؟
رئیس ـ بفرماییدبنشینیدآقای حجتی.شمانیستیدمجموعه بود.
حجتی کرمانی ـ بنده که نبودم ،من بایدازحقم دفاع کنم .
موحدی ساوجی ـ آقایحجتی جزتخریب توچکارکرده ای که می خواهی دفاع کنی ؟
رئیس ـ عرض کردم مجموعاً توطئه بودوالا حرف هنوزشروع نشده این دادوفریاد یعنی چه ؟
حجتی کرمانی ـ من حق دارم یک ربع ازخودم دفاع کنم .
رئیس ـ یک ربع هم حق ندارید.
حجتی کرمانی ـ شماگفتیدتوطئه من روحم خبرندارد.
رئیس ـ به شمانگفتم . توطئه راگفتم هنوزحرف شروع نشده آقایان شروع کردن به دادوبیدادکردن .
حجتی کرمانی ـ شماکه میدانیداعصاب من ناراحت است چرامی گوئیدتوطئه ؟
رئیس ـ آقای حجتی مگرمن به شماگفتم آن آقایانی که پاشدندومجلس راترک کردندچه علت داشت که مجلس که مجلس را
ترک کردندچه علت داشت که مجلس راترک کردند؟آن پنج نفری که ازمجلس رفتندبیرون وقتی که خودشان سخنرانی میکننداگرهمه مجلس بیرون بروندهمین است ؟بفرماییدبنشینیدخواهش می کنم .آقای سیدمحمدخامنه ای فرمایشی دارید؟(سیدمحمدخامنه ای ـ من احضاردارم )آقایان به اخطارآقای سیدخامنه ای توجه کنید.
سیدمحمدخامنه ای ـ آقای رئیس مجلس من اخطاری که دارم روی مادة 72و73 است مخصوصاً تکیه می کنم والان اعصابم
ناراحت است به حدی که چنددفعه تصمیم گرفتم بروم بیرون به علت اینکه به دعوت آقایان نباشدخوداری کردم من اعتراض
دارم به نحوه اداره اینجاشماخیلی مسامحه می کنید،شمامی خواهیدبااخلاق ونصیحت آئین نامه رااجراکنیداین صدمه به وجهه مجلس ، به جان ماواعصاب ما وبه کارما می زند.
رئیس ـ حالااین ماده رابخوانید.
سیدمحمدخامنه ای ـ ماده اینجااست که میخوانم: «مادة 73 چنانچه دریک جلسه دوبارتذکرشفاهی واخطارصریح نتیجه نبخشیدوازناحیه نماینده بی نظمی واحیاناً اهانت واخلال ادامه یافت رئیس ازنماینده دعوت می نمایدکه جلسه راترک کندالی
آخرقضیه»من ازشماخواهش می کنم عده ای راکه سابقه آنهانشان میدهدبنابراخلال دارندچون من الان اعصابم ناراحت است وتشنج دارم ماتقصیری نکرده ایم ماوظایف وحقی داریم هم وظایفمان رامیخواهیم انجام بدهیم هم حقوقی داریم که بایدرعایت بشودنسبت به این عده که باعث نارحتی وتضییع وقت ما که درواقع تضییع وقت مجلس وملت میشودتصمیمی
صحیح والااقل برابرهمین ماده بگیریدمن درخواست می کنم دراجرای این ماده برای ممانعت ازوروداین آقایان یک فکری بکنیدویاآقایان تعهدبدهندکه آئین نامه رارعایت بکنندویاآقایان تشریف نیاورندیا اجازه   
بفرماییدمانیائیم این اخطارمن بودوخواهش میکنم جوابش رابدهید.
رئیس ـ شمابفرمائیدبنشینیدمن هم یک تذکری بدهم (مادة 70)من برای اینکه مردم هم که این مسائل راازمجلس می شنونددر
جریان قراربگیرندازتذکرآقای خامنه ای خیلی تشکرمیکنم که تذکردادند. مادة 70 نمایندگان مجلس براساس مسئولیت نمایندگی خودرامتعهدوملزم به حفظ حیثیات مجلس ونمایندگان ورعایت نظم ونوبت واجرای آئین نامه داخلی میدانند، درمواردی که احیاناً نماینده ای رعایت تعهدات فوق راننمایداقدامات ذیل به ترتیب ازطرف رئیس وهیأت رئیسه به عمل خواهدآمد«تذکرشفاهی ،اخطار،توبیخ واحضارمتخلف درجلسه هیأت رئیسه.» این چهارمرحله است : «رئیس، به نمایندگانی که ازموضوع خارج میشوندیابدون اجازه صحبت می کنندوهمچنین نسبت به نمایندگانی که به واسطه عدم رعایت مادة65 یا
به انحاء دیگررعایت نظامات مجلس راننمایندتذکرمیدهددرصورتیکه رئیس مجلس به یکی ازنمایندگان دوبارتذکردادونماینده
مجدداً ازحدودنظم خارج گردیدرئیس به اواخطارمیکندچنانچه دریک جلسه دوبارتذکرشفاهی واخطارصریح نتیجه نبخشیدوازناحیه نماینده بی نظمی واحیاناً اهانت واخلال ادامه یافت رئیس ازنماینده دعوت مینمایدمجلس راترک کندودرصورت استنکاف رئیس جلسه راموقتاًتعطیل وفوراً هیأت رئیسه شرکت کندتامقررات تخلف وبی نظمی اجراءگردد.» 
حالامقررات، آثارتوبیخ چیست وبعضی چیزهای دیگراست که معلوم می شود.آقایان همانطورکه شاهدبودیدآقای آیت شروع
به صحبت کردهنوزجملات اولش راادا نکرده بودکه آقای حجتی ازپایین فرمودندبالفظ موهنی که خوداهانت به نماینده جریمه بزرگی داردکه من لفظ ایشان رانمی گوییم اهانت کردندمن ازایشان خواهش کردم که بفرماییدبنشینیدآرام باشیدایشان
راه خودشان راادامه دادندآقای نقوی ازپهلوبه حمایت آقای حجتی بلندشدندودادوبیدادراه انداختندآقای خلخالی ازآن گوشه به حمایت آقای حجتی بلندشدندوهمه باهم دادزدندقبلش آقای بیانی درمورددیگری بلندشده بودندودادکشیدندهرچه من به آقایان مکررگفتم که آقایان بنشینیدشلوغ نکنید.
شجونی ـ آقای بیانی بدترین فحشها راداد.
رئیس ـ اجازه بدهیدخواهش می کنم آقایان دخالت نکنندتوبیخ هم کردم،اخطارهم کردم آقایان توجه نکردند وهمینطوربه بحث خودشان راادامه دادندالبته معنای این حرف این نیست که بااظهاراتی که آقای آیت می کنندمجلس موافق است ولی همین آیین نامه ای که همه امضاء کرده ایم حق داده نماینده بیایدنظرش رابگویدومسئول نظرش خودش است اگرخلافی بکندطبق قوانین رسیدگی میشودالبته نماینده هم حق دارداعترضاً علیه اظهارنماینده مجلس راترک کندمؤدب بلندبشودودوستانه برودبیرون نظم مجلس را بهم نزنداخطارآقای خامنه ای این مقداربه مردم ایران نشان دادچون بعضیها گاهی
ازمن گله می کنندکه توتندبرخوردمیکنی نسبت به نمایندگان، می بینیدکه من کوتاه آمدم که درحدکوتاهی مورداعتراض قرارگرفتم من بایست بعدازاخطاروعدم توجه ازایشان می خواستم که ازمجلس بیرون بروندوایشان راازمجلس بیرون کنم البته
ملاحظه کردم من به آقای حجتی حداکثراحترام راقائلم ایشان ازبرادرن همرزم دوست وهمفکرماهستندوهمین حالاهم همفکر
مااست اماایشان براعصابش مسلط نیست ودرمجلس ناراحت میشود،امروزناراحت شداین مسائل رابوجودآوردالبته اگرآقای
حجتی نمی کردندآقای نقوی هم این جورنمی کردایشان که جلومی افتنددیگران هم به خودشان حق میدهندکه دنبال قضیه راه بیفتندحالامن خواهش می کنم یکباربادقت این آئین نامه انضباطی رابخوانیدمراعات کنیدحالاکه مردم هم مطلع شده اندو
مردم ازتریبون این موادراشنیدندبعداً دیگرمن این فرصت راپیدامی کنم که موادبعدی تنبیهی رااجرا خواهم کرد.
حائری زاده ـ آقای هاشمی اجازه بدهیدمن اخطار آئین نامه ای دارم .مادة77 است .
رئیس ـ بفرمایید.
حائری زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، مادة 77 آئین نامه داخلی .توبیخ شدیدکه علاوه برمقررات توبیخ مؤکدموجب محرومیت حداکثر5 روز ازحضوردرجلسه علنی خواهدبوددرمواردذیل انجام میگیرد: 1 و2 وشمارة سومش اینست :
3 ـ اگرنماینده ای نسبت به مجلس ویا رئیس جمهور توهین کنداین بایستی توبیخ مؤکدباشد وقتی شماآقای آیت راتوببخ مؤکدنمیکنیدبنابراین…
رئیس ـ آقای آیت به چه کسی توهین کرد؟
حائری زاده ـ  وقتی مسائلی گفته میشود که به رئیس جمهورتوهین است این بابطبع توبیخ داردووقتی که من همجلسه راترک میکنم شما میگوئید توطئه کردیم ؟
رئیس ـ اگرایشان توهین میکردمن جلویش رامیگرفتیم هرکس توهین بکندجلویش را میگیریم امادراین مجلس آقای بیانی وآقای حجتی هردوتوهین کردندبه نماینده.
حائری زاده ـ من که بیرون رفتم چه توطئه ای بود؟
رئیس ـ نه ، بیرون رفتن رانمی گویم توهین لفظی را میگویم .
حائری زاده ـ چرامارادرمقابل خودتان قرار می دهید؟ ماچه توطئه ای کردیم ؟
رئیس ـ آقای حائری زاده شما هم خودتان را نشان دادید.
حجتی کرمانی ـ من اختاردادم .
رئیس ـ دیگراختارقبول نیست . بفرمائید بنشینیدمن خواهش می کنم بفرمائید بنشینید همین که من میگویم بنشینید اگرننشینید خودش بی نظمی است ، همینکه گوش به حرف نمیکنیدچه توقعی داریدازمن…
بیانی ـ آقای هاشمی شما که عدالت رااجرامیکنیدورئیس مجلس جمهوری اسلامی هستیدروزی که من صحبت کردم چند مرتبه معادیخواه به من توهین کرد؟
رئیس ـ شما حالا حرف آن روز رامی گوئید ؟
بیانی ـ شما چرا اسم من را میبرید؟
رئیس ـمن برای اینکه دیدم شما بلند شدید واین جور بد حرفی کردید . جلوی چشم من بلند شدید وخودم دیدم چه گفتید .(همهمه نمایندگان)
یکی از نمایندگان ـ آقای هاشمی من شنیدم ایشان فحش دادند .
حجتی کرمانی ـ آقای هاشمی مردم صدای من رانمی شنوند وصدای شمارا می شنوند اجازه بدهید صحبت کنم .
رئیس ـ آقای حجتی جلسه کشش ندارد.
حجتی ـ من به توطئه متهم شدم .
رئیس ـ من شما را نگفتم گفتم توطئه ای در کار بود شما را که نگفتم .
حجتی کرمانی ـ آقای هاشمی شما یا میفرمائید توطئه یا …
رئیس ـ آقای حجتی خواهش می کنم بنشینید.
حجتی کرمانی ـ من فقط می خواهم بگویم به من توهین شده است .
رئیس ـ آقای حجتی کرمانی .( همهمه نمایندگان )
عسکراولادی مسلمان ـ آقای هاشمی این جایزه ای است که ایشان میدهیدکه صحبت کنند؟
حجتی کرمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ،من ازبرادرمان آقای هاشمی اجازه میخواهم که (همهمه نمایندگان )
اسدی نیا ـ آنها می آیند برخلاف دولت صحبت می کنندودولت راتضعیف می کنندمادرمیان صحبت آقای سحابی چیزی نگفتیم .
رئیس ـ شما بفرمائید بنشینید ایشان صحبتشان را بکنند.
کرمی ـ آقای هاشمی اگرحجتی صحبت کنندمن هم صحبت می کنم .
طیبی ـ آقایانی که مخالف صحبت آقای حجتی هستندازجلسه خارج بشوند.
موحدی ساوجی ـ این چه امنیازی است که به یک آدمی که درمجلس اخلال می کندمی دهید.
رئیس ـ آقای حجتی خواهش می کنم صرف نظرکنید.
حجتی ـ اجازه بدهیددوکلمه برادرانه صحبت کنم جوتمام می شود.(همهمه نمایندگان ) آقایان نمی گذارندمن صحبت کنم من به خاطراینکه
می خواهم برادرانه صحبت کنم مردم بشنوندوالابردارانی که اینجا هستندهمه شنیده اندمن میخواهم بگویم که من این قسمت راکه من عصبانی میشوم …
رئیس ـ آقای حجتی دارید می بینیدنصف جمعیت مجلس بیرون رفتند.
حجتی کرمانی ـ باشدمن برای مردم میخواهم صحبت کنم.
رئیس ـ مجلس اکثریت نداردکه شماصحبت کنید.
حجتی ـ من می خواهم بگویم به من توهین شده است.من متهم شده ام
شاهچراغی ـ آقای حجتی شماازحقتان صرف نظرکنید.
یکی ازنمایندگان ـ آقا اعلام تنفس کنید.
موحدی ساوجی ـ آقای هاشمی این راملاحظه کاری ها راکنار بگذارید.
رئیس ـ بگوئید آقایانی که مجلس را ترک کرده اندبرگردندآقای حجتی ازصحبت کردن منصرف شدند.
طیبی ـ مگراختیارمابدست حجتی ودیگران است .
رئیس ـ خیر بفرماییدبنشینید.
طیبی ـ آقای هاشمی اختیارمادست خودمان است به علاوه نمایندگانی که خطشان مشخص است ماشناختیم .
منشی ـ آقای طیبی بفرماییدبنشینید.آقای عبدالکریمی بفرمایید.
رئیس ـ (زنگ رئیس) بگوئیدآقایان برگردند به داخل مجلس آقای حجتی ازاجرای برنامه شان منصرف شده اندبگوئیدآقایان
تشریف بیاورند.آقای عبدالکریمی بفرمایید.
عبدالکریمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمدالله والصلوه علی رسول الله وعلی آله اجمعین والسلام علیکم ورحمه الله .
بادرودفراوان به همه رزمندگانی که سخاوتمندانه درجبهه های جنگ به نبردخودوبه جنگ گرم خویشادامه میدهندونگران
جنگ سردبعضی ازافرادنماینده درمجلس هستند.
رئیس ـ شما دربارة مسائلی صحبت نکنیدکه اختلاف باشد.
عبدالکریمی ـ اگرقرارباشدپیش ازنطق ناطق فهرستی ازبحث گوینده به خدمت نمایندگان محترم تقدیم بشودشاید خیال
عده ای راحت باشدکه چه میخواهید بگوید من امروزبیش ازهمه زمانها لازم وضروی می بینم که بااندیشه ای بسیارکوتاه
ومحدودم سیری اجمالی درخط راستین امام که پدیده اندیشه والای امام است بکنم وهرچه زودتر وفوری ترجومتشنج مجلس راباکلمات امام وسخنان همیشه سعادت بخشش آرامش دهم پاره ای دانسته یا نادانسته تصورمیکنندکه امام ازمتشابهات است اما برای اکثریت قاطع ملت خطامام واندیشه روشن وسخنان همیشه بیدارش ازمحکمات است ما امام راادامه دهنده راه انبیا، میشناسیم همانگونه که انبیا، درتاریخ به زبان قوم خودسخن گفته اندکه همه توده هاهمه مردم به روشنی آنرا فهمیدندوبه کار بستندامام نیزاینگونه بامردم سخن میگویندپیامبراسلام نیزسخنی همه برای مردم بیان می فرمودند
( وما ارسلنامن رسول الا بلسان قومه لیبین لهم ) هیچ پیامبری ازناحیه حق برگزیده نشدمگرآنکه آن پیامبرآشنابه زبان قوم خودسخن گفت سخنی که همه آنرا فهم کردندپیامبراسلام سخنی روشن باامت خویش میگویدپیامبران همانندفیلسوفان نیستندکه فقط برای معدودی سخن بگویندشما نمایندگان محترم همانطورکه من میشناسم ومیدانم عده ای ازبرادران نماینده
آشنایی کامل به متون فلسفی دارندشما این سخن بوعلی رابعنوان یک سخنی که ازسوی یک فیلسوف وحکیمی گفته شده است ملاحظه کنید«من اثرالعرفان للعرفان فقدقال بالثانی»این سخن شایدبرای بسیاری ازفلاسفه نیزقابل فهم نباشدپیامبران اینگونه سخن شایدبرای بسیاری ازفلاسفه نیزقابل فهم نباشدپیامبران اینگونه سخن گفته اندزیراپیامبران پیامبرهمه بوده اند:
هوالذی بعث فی الامبین رسولاً منهم یتلوعلیهم آیاته دراین آیه کریمه همه برادران مستحضریدومن این سخن را ازباب قطره
به عمان بردندمیگویم دراین آیه دونکته اساسی مطرح است «امیین»و«یتلو»پیامبرخدادرمیان امیین که خودنیزازامیین بودبرگزیده
شده امیین یعنی توده مردم نه ازیک قشرخاص، نه ازیک طبقه ممتاز یعنی پیامبران ازطبقه خاصی نبودندیا پیامبراسلام ازیک
طبقه ممتازبرنخاست خودامی بودوازمیان امیین فهم کنند«یتلوعلیهم آیاته» تفاوت ظریفی که بین کلمه «قرائت»و«تلاوت» به
عقیده بعضی ازمفسران موجوداست این است که تلاوت باکلمه «تلو»هم ریشه است دراینجاخداوندمتعال میگویدپیامبرقرآن
راتلاوت می کندنه قرائت «یتلوا» یعنی قرآن رادرصحنه جامعه کشاندن یعنی قرآنرابه شکل محسوس وملموس برای عامه مردم بیان کردن ودرپهلوی مردم قراردادن  «یتلوعلیهم آیاته اگربه سخنان وبه رهنمودهای امام دقت کنیم ملاحظه  میکنیم که
اینگونه رهنمودمیدهدوسخن میگویدحکماءگفته اندبالاترین حددرجه اختلاف بین دومقوله تناقض است «نقیض کل رفع اومرفوع » من میخواهم دراینجا باصراحت به حضورشمانمایندگان محترم بگویم چه عواملی باعث میشودکه برخی به خودجرأت دهنددربرابرسخن امام سخنی به تناقضبگویند ومع الاسف وعجببترآنکه خودرادرخط امام نیزبدانندمگرتناقض چیست ؟وپاسخگوی این تناقض کیست؟دراین میان امام است؟یاآن گوینده دیگرمن یکی دونمونه ازسخن امام برای شمامطرح می کنم تااین مسأله کاملاًروشن شودومقایسه کوتاه باسخن دیگری بشودامام دربرخی ازبیانیه هایشان فرمودند«ایران
کشوری است که رسماًباامریکا جنگ میکنداگردیگری بگویدماخودراباامریکادر جنگ نمی بینیم آیااین دوسخن متناقض نیستندوآیاگوینده سخن دوم حقداردخودرادرخط  امام بداند؟هرگز.(رئیس ـ شما دودقیقه دیگروقت دارید)من بیشترازاین نمونه نمی دهم چون وقت بسیاربسیارکوتاه است.مامعتقدیم«منزله الفقیه فی هذاالوقت کمنزله الانبیاء فی اسرائیل» که خودامام
این حدیث رادریکی ازنوشته هایشان که الان من بخاطرنمیآورم مطرح فرموده اندکه  نقل کرده اندازیکی ازمنابع ومأخذحدیثی،شایددرحکومت اسلامی ایشان باشد.این بینش اسلامی ماست منزلت وموقعیت یک فقیه دراین هنگام شایدمنظورازاین هنگام،هنگام غیبت کبری باشدمن به تعبیرناقص خودم می گویم «کمنزله الانبیاءفی بنی اسرائیل»آری امام درمیان ما نبی ای است ازانبیاء بنی اسرائیل.باامام ستیزه نکنندوبه خوداجازه ندهید که دربرابررهنمودهایش اعلامیه منتشربکنید
ومن امیداوارم خداوندمتعال توفیق فهم عنایت اطاعت ازولی فقیه رابه همة مااطاعت کند.هان! ای نویسندگان هان! ای اندیشمندان، هان! ای سردبیران محترم روزنامه ها، شمااگربذراختلاف رادربسترصفحاتروزنامه هایتان نپاشید،من معتقدم که شایداختلافات پایان بپذیرد.ن ،والقلم ومایسطرون.
رئیس ـ وقت شماتمام شده است.
عبدالکریمی ـ این قلم امانتی است که بدست شماسپرده شده است.من خیلی ازمطالب راداشتم که ناگزیربایدحذف بکنم فقط
چندتذکرمهم هست که میدهم .
رئیس ـ وقتتان تمام شده است.
عبدالکریمی ـ شما یک دقیقه به من فرصت بدهیدکه من تذکرات رابدهم.
رئیس ـ بسیارخوب بفرمایید.
عبداکریمی ـ تذکرنخست طرح خائنانه ای که سران مرتجع منطقة علیه ایران درکنفرانس طائف که برای ماروشن بودکه کنفرانس ازمسیراسلامی خودبه مسیرصدامی وامریکایی کشیده شده است .این طرح راطرح ریزی کردندواین توطئه رابنیان
نهادندمن هشدارمیدهم به همة نمایندگان محترم به همة مسئولان که مسأله راکاملاً پی گیری بکنند،اگرچه سران کشورهای مرتجع …
رئیس ـ یک دقیقه اضافی هم تمام شدآقای عبدالریمی .
عبداکریمی ـ اگرچه سران کشورهای مرتجع بخوبی میدانندکه انقلاب شکوهمنداسلامی هیچ گاه مرعوب این گونه توطئه ها
نخواهدشد. والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته .
3 ـ تصویب شوراول طرح تنظیم هزینه های درمانی وبهداشتی
رئیس ـ اولین دستورجلسه گزارش شوراول کمیسیون بهداری درخصوص طرح قانونی تنظیم هزینه های درمانی وبهداشتی است، مخبرکمیسیون تشریف بیاورند.
قره باغ ـ اخطاردارم .
رئیس ـ بفرمایید.
قره باغ ـ بسم الله الرحمن الرحیم، اصل 86 : نمایندگان مجلس درمقام ایفای وظائف نمایندگی دراظهارونظرورأی خودکاملاً
آزادندونمی توان آنها رابه سبب نظراتی که درمجلس اظهارکرده اندیا آرایی که درمقام ایفای وظائف نمایندگی خودداده اند…
الی آخر.الی البته بحث آیت نیست .شایدمن        
شخصاً بابعضی ازسلیقه های آیت مخالفم این یک مسأله ای است که به ایشان ومن مربوط است .
رئیس ـ خوب حالاشمااخطارتان رابفرمایید.
قره باغ ـ لکن مسأله اینست که درمجلس شورای اسلامی آقایانیکه روزنامه هاراپرکرده اند،فریادازنابودی آزادی میزنند،آیا ایشان به عنوان نماینده حق ندارندحرفهایشان رابزنند؟تازه مبتداراگفته وخبرش نیامده است آقایان فریادزدندوآقای خلخالی ازنمایندگان خواست که هرکس بامن موافق است برودبیرون .
رئیس ـ خوب کسی بیرون نرفت .
قره باغ ـ و 4 نفربا ایشان رفتندبیرون .
رئیس ـ 5 نفررفتنددیگرشما سراین خیلی غصه نخورید.
قره باغ عرض می شودکه بایدبرای مااین مسأله واقعاً روشن بشودلذامن مادة واحده ای راپیشنهادمیکنم .مادة واحده :
رئیس ـ آقااینجوری نمی شودمادة واحده رابایدبیاورندودرمجلس طرح کنند؟.(خنده نمایندگان ) تذکری که ایشان دادنداخطار
قانونی نبودالبته نماینده نظرش رامیدهدوبیرون نمی شودنظرشان راتعقیب کردماهم تعقیب نمی کنیم .
خلخالی ـ ایشان اسم من رابردندمن حق دارم درجواب ایشان مطالبی رابگویم .
رئیس ـ ازشماتعریف کردند.
خلخالی ـ بنده یک نفری رفتم بیرون احتیاج نداشتم کس دیگری هم برود.
رئیس ـ چرااعلام فرمودیدکه بروندبیرون وپنج نفرهم همراهتان آمدندبیرون،عیبی هم نداردخوب ماهم سرآن موضوع خیلی
اعتراض نداریم مسأله ای نیست آقای دکترولایتی بفرمایید.
دکترولایتی (مخبرکمیسیون بهداری ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، نظربه وضع غیرمتعادل هزینه های درمانی وبهداشتی معمول
درشرائط جاری کشوروشکایات فراوان دال برعدم وجودضوابط وموازین معقول درروابط مالی پزشکی ولزوم کنترل صحیح 
آن ماده واحده ذیل تقدیم می شود:
مادة واحده ـ وزارت بهداری مکلف است ظرف مدت 2 ماه،جهت تنظیم صحیح وعادلانة هزینه های درمانی وبهداشتی مطالعات لازم راانجام وباتهیه آئین نامه های مربوط پس ازتأییدکمیسیون بهداری مجلس شورای اسلامی به موقع اجراء گذارد.
تقریباً همه آقایان اطلاع دارندکه یک نابسامانی وبی ضابطگی درروابط بین مردم ومراکزومؤسسات پزشکی هست واین تقریباً موردشکایت عام مردم است ومردم به حق ازوزارت بهداری توقع دارندکه نابسامانیهای درمانی وبهداشتی مملکت راحل
بکنداماوزارت بهداری دربسیاری ازجهات فاقداختیارات لازم هست ودرحقیقت یک شیربی یال ودم واشکمی است که ازآن
توقع شیربودن رادارندبایدبتدریج این اختیارات رابه وزارت بهداری برگردانیم که البته تفسیراین قضیه باشدبه یک زمان دیگرامایکی ازحقوقی که حقاًبایدوزارت بهداری داشته باشدحق نظارت وکنترل باضمانت اجرائی برمراکزدرمانی است وشاید
تعجعب خواهیدکرداگربدانیدکه وزارت بهداری چنین حقی ندارد.توصیه میکندکه فلان قسمت اینطورعمل بشود، فلان هزینه
اینقدرباشد،اما توصیه اش بصورت بخشنامه ای خواهدبودفاقدپشتوانه اجرایی وبه راحتی به داخل سبدکاغذهای باطله ریخته
میشودوهرکسی ،مؤسسه ای هرکاری که دلش بخواهدمیکند. البته مااین رامعترضیم که اکثرآقایانی که سرویس وخدمات پزشکی میدهنددرجهت انقلاب وخدمت به مردم هستندولی این معنایش این نیست که ماکارمان ضابطه نداشته باشد،بایدوزارت بهداری قانوناً این حق راداشته باشدکه باداشتن ضمانت اجرائی این رابطه درمانی بین مردم ومراکزپزشکی را
کنترل بکنداین ماده واحده دراین جهت است. بنده فعلاً دیگرعرضی ندارم . واگرسؤالی بودپاسخ میدهیم .
رئیس ـ کسی مخالف این نبوده است که بخواهدصحبت کنددرمجلس اگرکسی بعنوان مخالف می خواهدمی تواندصحبت بکند.
هادی ـ بنده سؤال دارم .
رئیس ـ سؤالتان رابکنید.
هادی ـ این اختیاردادن به کمیسیون برای قانون گذاری نیست؟ (رئیس ـ خیر) باین وسیله میخواهیداختیاربدهید.
رئیس ـ این شوراول است اصلش فقط مطرح می شوداماجزئیاتش رابایدبعداً درشوردوم مطرح کنیم.آقایان اگربیرون تشریف
دارند،بیایندداخل برای رأی گیری آقای ولایتی شماباشیداگرسؤالی دارندجواب دهیدتابلوها راهم روشن کنند.
منشی ـ آقای رجائیان سؤال دارند.
رجائیان ـ بسم الرحمن الرحیم ، راجع به این هزینه های درمانی توضیح بیشتری بدهند.
دکترولایتی ـ عرض کنم که مؤسسات درمانی کلاًدونوع است یا آنهائی است که بصورت یک سرویسی دولت دراختیارمردم
میگذاردکه آنجاتعیین هزینه واینها مطرح نیست غلباً بصورت رایگان هست یا پول خیلی ناچیزی بابت یک قبضی میگیرند.
اما بیشترمؤسسات خصوصی است بابت حق ویزیت ویاتخت روزویا پول آزمایش،پول عکسبرداری وخیلی چیزهای دیگر
اینها بایدیک ضابطه ای داشته باشدووزارت بهداری متناسب باوضعیت روزونرخ وتورم وازاینجورچیزهایک نرخ عادلانه برای
اینها میگذرد وخودش هم کنترل می کند این نرخها اجراءبشود.
منشی ـ آقای حائری زاده .
حائری زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، عرض کنم که من خودم جزو امضاءکنندگان طرح هستم اما دیشب که مطالعه می کردم روی سابقه این ، نمی دانم آیا شما یعنی خودکمیسیون با وزارت بهداری وبهزیستی ونظام پزشکی تماس گرفته ویا سابقه این مسئله راگرفته است ؟ ماده 9 آئین نامه انتظامی پزشکی هست ، مصوب کمیسیون های مشترک بهداری ودادگستری مجلس به سال1348 درآنجا قیدشده که تعیین حق العلاج  بعنوان قراردادمقطوع برای درمان بیمار ممنوع است مگردرمورد حق العمل جراحی وکارهای دندانپزشکی ونظائرآن که ازطرف وزارت بهداری طبق تبصره 6 واحد قانون اصلاح قانون استخدام پزشکان و بیمارستان ها ودرمان گاه ها مکلف به رعایت دستمزد ونرخ های مقررازطرف وزارت بهداری هستند حالا من تبصره 6 را میخوانم که اصلا به نظر من اشکال قانونی پیش می آید که چرااین قانون اصلا وجوددارد.
تبصره 6 ـ این تبصره 6 مربوط هست به ماده واحدقانون اصلاح قانون استخدام پزشکان مصوب29 اردیبهشت ماده 28 که البته این را ضمن تماسی که با آقای دکترحفیظی سرپرست نظام پزشکی گرفتم ایشان راهنمائی کردند.
تبصره 6 ـ ماده واحدقانون اصلاح قانون استخدام پزشکان بدین شرح است : وزارت بهداری مکلف است حداقل واکثری برای دستمزد طبیبان وجراحان تعیین کند وبعد از صدورتصویبانه اعلام دارد با این حساب معلوم میشود که این طرح قانونی رامانباید ادامه بدهیم بلکه ازخود وزارت بهداری بخواهیم که براساس همین تبصره 6 این رااعمال کندونظر بدهد حالا تانظر مجلس چه باشد .
دکتر ولایتی ـ عرض کنم که همان طور که خودتان هم ذکرکردید این دربعضی ازموارد محدود است وهمه مخارج پزشکی دستمزد نیست وبسیاری ازمخارج است که درآن موادوتبصره ها پیش بینی نشده مااین راواگذار میکنیم به یک آئین نامه مفصل وجامعی که وزارت بهداری مینویسد حالا درپاسخ آقای هادی هم درجزئیات خواهیم گفت که علت اینکه نیاز نبود این دوباره برگردد به مجلس ،قانونی را خوب مجلس تصویب میکند وبعد هم محول میکند به وزارت بهداری که اجراء بکند، برای اینکه
یک کنترلی بشودآئین نامه وزارت بهداری، خواستیم که ازکمیسیون بهداری مجداً آن آئین نامه وزارت بهداری، خواستیم که ازکمیسیون بهداری مجددآً آن آئین نامه بگذردبنا براین این ماده بسیارجامع ترازپیشنهادی است که حضرت عالی فرمودید.
منشی ـ آقارهامی .
رهامی ـ آقای دکترولایتی اینکه نوشته ایدپس ازتأئیدکمیسیون بهداری آیامیخواهیدیک قانونی تصویب کنیدشمابرای هزینه ها
که نوشته ایدپس ازتأییدکمیسیون بهداری یا اینکه خوددولت الان یک چیزی راکه اعمال می کندشمامیخواهیدکنترل کنید؟
مقصودتان ازتأییدکمیسیون بهداری   
      
مجلس شورای اسلامی این است که یعنی بصورت یک قانونی دربیاید؟یااینکه کمیسیون میتوانداین کاررابکند؟ شماتوضیح
بدهید.این خیلی مبهم است.یک چیزی است که حالاهم شما می توانیدبه وزیربهداری بگوئیدکه آقاهزینه هایی که مورددرمان
داریدبه مابگوئید.مادةواحده نمی خواهدشماتقاضا می تواندبکند،به هرنماینده ای می تواندازوزیربخواهدکه هزینه درمان رااعلام کند.شمامقصودتان چیست؟یعنی بااین میخواهیدیک قانون اعلام کنیدوتمام درمانها وقرص وآمپول وهزینه ویزیت وغیره رامی خواهیدبصورت قانون دربیاورید؟ یعنی اینکه کمیسیون بهداری نمی خواهدکه چنین قانونی راتصویب کندبایدمجلستصویب کند.
دکترولایتی ـ عرض کنم که باوزارت بهداری هم اطلاع داریم واین راباتوافق آقایان معاون پارلمانی وزارت بهداری وخودوزیربهداری این ماده واحده رانوشتیم، وزارت بهداری دراعمال مصوبات وبخشنامه هایش ضامن اجرائی نداردیعنی ابلاغ می کندکه نرخ این خدمت یااین نوع خدمات درمانی این طورولی متعاقبش اگرآن مؤسسه یاآن فرداین بخشنامه رااجراء
نکردمعلوم نیست که وزارت بهداری چکارمی تواندبکندومابه این ترتیب حق نظارت رابه وزارت بهداری می دهیم واما اینکه
جزئیاتش که حالافلان چیزچه نرخی داشته باشداین جزءآئین نامه است .
منشی ـ آقای رشیدیان .
رشیدیان ـ البته شایدجنبة سؤالی نداشته باشدیک مقدارهم توصیه وشایدهم یک مقدارمخالفت باشدوآن اینست که این مادة واحده ای راکه شمابه مجلس آوردیدباتوجه به قانون اساسی،من فکرمی کنم که این تاحدودی مخالف بااین اصل 29 باشد،
یعنی اگرمجلس، طرفدارمستضعفین است که واقعاًاینطورهم هست که طرفدارمستضعفین است که واقعاًاینطورهم هست که طرفدارمستضعف ومحروم است وبیش از80 ،90%ملت ماهم محروم هستند.اگرالان بخواهیم یک قانونی راتصویب کنیم که هزیته های درمانی وپزشکی رامعین بکندحقی داده ایم که درمان وبهداشت مجانی راازبین برده است.اصل 29میگوید«برخوداری ازتأمین اجتماعی ازنظربازنشستگی، بیکاری ،پیری ازکارافتادگی ، بی سرپرستی درراه ماندگی حوادث
وسوانح ونیازبه خدمات بهداشتی ودرمانی ومراقبتهای پزشکی بصورت بیمه وغیره حقی است همگانی»آنوقت درپایین اصل
اینطورمیگوید«دولت مکلف است طبق قوانین ازمحل درآمدهای عمومی ودرآمدهای حاصل ازمشارکت مردم ،خدمات وحمایت های مالی فوق رابرای یک یک افرادکشورتأمین کند»یعنی اول میگویدکه دولت  آن نیازهای بهداشتی ودرمانی و
پزشکی ومراقبتهای پزشکی رابایدتأمین بکندودرپائین می گویدکه دولت می توانداین هزینه های درمانی وپزشکی راازمحل
درآمدهای عمومی وامکانات مالی واجتماعی تعیین بکندوبپردازد،بنابراین اگراول کارمابیائیم این مسأله سطحی وتقریباًجنبی
رابه اصطلاح عادلانه بگذاریم این حق اصلی واساسی که درقانون اساسی قیدشده است ازبین میرودماخواهش می کنیم که شمایک طرحی راارائه بدهیدبراساس این اصل واصل سوم قانون اساسی وهم چنین اصول دیگری که بازاین تکرارشده ،بهداشت ودرمان دراصل های دیگرتکرارشده واین میرساندکه قانون اساسی این رامی خواهد بگوید یعنی حتی به صراحت
که درمان وپزشکی باید مجانی باشد، یک طرح اینجوری بدهید متأسفانه همه اش طرحهای جنبی وحاشیه ای است یک طرحی بدهید که واقعاً اساس مرض را اساس درد اجتماعی مردم را حل بکند وگرنه اینکه دولت بیاید بعد هم قیمتها را تعیین
بکند معلوم نیست که خود پزشکان ممکن است یک مقدار ارزانتر بگرند تا ان حدی که تعیین کرده اندمتشکرم.       
دکترولایتی ـ عرض کنم که این طرح ما هیچ مغایرتی بااصل 29 قانون اساسی ندارد منتهااجرای آن طرح مستلزم یک مقدار
زیادی کارهست که هم ازطرف وزارت بهداری وهم ازطرف مجلس بایدبشودبااین توضیح که ماهمة ابزارکارراهم درحال
حاضردراختیارنداریم، بایدبه 35 میلیون جمعیت ایران سرویس بهداشتی ودرمانی داداما چگونه؟این محل بحث است
یعنی شمابایدطبیب به اندازه کفایت داشته باشیم وبه فرض که دولت امکانات مالیش راداشته باشد.همه قضایاراپول حل
نمی کندودرحال حاضر، حالااینجاجایش نیست اگرشماخواستید، تشریف می آوریدکمیسیون بهداری تاما وضعیت بهداشتی ودرمانی مملکت رابرای شما تشریح بکنیم ،امکانات پرسنلی مان رابرایتان ذکربکنیم تاببینیدکه بااین امکانات موجودمیشود
درحال حاضراصل 29رامحقق کرد،اصل 29 که مشخص نکرده که تافلان تاریخ این کاررابکنید، خوب مادرپی اینهم هستیم
وداریم این کاررامقدماتش رافراهم میکنیم امااحتیاج به زمان داردوتاحصول آن مطلب نمی توانیم مردم رامعطل بگذاریم واین حالت آنارشی که وجودداردتحمل بکنیم به امیداینکه بعداز8 ماه یکسال دوسال دیگرآن اصل 29 رابتوانیم تمام وکمال اجراء
بکنیم برای این یکی دوسال هم بلاخره یک ضابطه ای می خواهد،من خدمت شما عرض کردم که الان یک بی ضابطگی حاکم است وما برای اینکه جلوی این بی ضابطگی را بگریم چنین طرحی را اوردیم .
رئیس ـ بسیار خوب ، اقای دکترمنافی شما توضیحی دارید ؟
دکترمنافی(وزیر بهداری )ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم ، راجع به این ضابطه ای که الان آقای دکترولایتی هم فرمودند ، این ضابطه حتماً باید باشد اصل29 قانون اساسی دولت رامکلف کرده است که دراختیار گذشتن درمان وبهداشت برای همه به طریق بیمه ، مشارکت مردم وغیره . حالااین مشارکت مردم به چه طریق باید باشد یکی این مسأله هست ، درهر صورت تا رسیدن به یک(یکی از نمایندگان  ــ چنین چیزی نیست) تصمیم گیری قطعی وآن پیاده شدن کامل اصل 29 یک فاصله ای وجوددارددراین فاصله نمی شود که ضابطه نداشتیم باشیم وبااین وضع امروز طب که الان ما می بینیم نه ضابطه دارد ونه نرخ معین درست است که بعضی وقتها طبیعی هست که خودش نرخش راآورده است پائین یا اصلا یک رابطه دیگری بامریضش دارد،اطبائی هم هستندکه مامیبینیم احجافهای خیلی زیادمیکنندروی همین بی ضابطگی بنابراین دراین یک ضابطه ای بایدباشد،نبایدشک کرد من فکرمیکنم که برای این حتماً لازم است ضابطه تعیین بشودواین ضابطه راباید زودتر تعیین کردواجراء کردتا تحقق کامل اصل 29.
رئیس ـ صحبتها شدبرای اصل لایحه رأی می گیریم تا شوردومش که بازاگر کسی روی عبارتها پیشنهادی یاحرفی داردبگوید.
شهرکی ـ آقای هاشمی سؤال میشود کرد؟
رئیس ـ نه دیگر چون چون خیلی سؤال شد،حالا هم شوراول است اگر پیشنهادی دارید خواهش میکنم به کمیسیون بدهید/183نفردرجلسه حضوردارندآقایانیکه با اصل لایحه موافقندواجازه میدهندکه واردشوردرجزئیات بشوم قیام بفرمایند
(اکثربرخاستند)بااکثریت قاطع تصویب شد.
4 ـ تصویب شوراول لایحه راجع به تفویض اختیارات ووظایف
                                           شورایعالی هواپیمائی کشوری
رئیس ـ دستوربعدهم بازگزارش شوراول کمیسیونهای راه وترابری واموراقتصادی وبرنامه وبودجه درخصوص لایحه قانونی راجع باتفویض اختیارات به شورای عالی هواپیمائی کشورکه مخبرکمیسیون تشریف بیاورندبرای دادن گزارش ، آقای محمودی مخبرکمیسیون راه وترابری بفرمائید.
مرتضی محمودی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، گزارش ازکمیسیون راه ترابری به مجلس شورای اسلامی .
لایحه شماره632/6788مورخ12/7/59دولت راجع به تفویض اختیارات ووظایف شورای عالی هواپیمائی کشورکه به این کمیسیون ارجاع شده بوددرجلسه روز شنبه 8آذرماه 1359 به حضورآقای معاون پارلمانی وزارت راه وترابری مطرح وموردرسیدگی قرارگرفت وبااضافه نمودن بندهای 6و7ویک تبصره به آن به تصویب رسید.اینک گزارش آن برای شوراول تقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد.لایحه قانونی به تفویض اختیارات ووظائف عالی هواپیمائی کشوری .
ماده واحد ـ مادام که قانون جدیدهواپیمائی کشور ،به تصویب نرسیده است. کلیه اختیارات ووظائف شوریعالی هواپیمائی کشوری موضوع قانون اصلاح ماده 6قانون هواپیمائی کشوری مصوب 1347 به هیأتی مرکب ازهفت نفربه شرح زیرتفویض میگردد:
1 ـ معاون وزارت راه وترابری ورئیس سازمان هواپیمائی کشوری .
2 ـ یکنفرازاعضاءعالیمقام هواپیمائی کشوری به انتخاب وزارت راه وترابری.                                              
 
            
3 ـ یکنفرنماینده عالی مقام ازوزارت اموراقتصادی ودارائی به انتخاب وزیراموراقتصادی ودارائی
4 ـ یکنفرنماینده عالیمقام ازسازمان برنامه وبودجه به انتخاب وزیرمشاوروسرپرست سازمان برنامه وبودجه .
5 ـ یکنفرمتخصص حقوق هوائی به انتخاب وزیرراه وترابری. تا اینجااصل همان ماده واحده ای است که وزارت راه وترابری به مجلس آورده است. دوبندی که کمیسیون راه وترابری اضافه کرده است به شرح زیراست .
6ـ یکنفرنماینده عالیمقام ازوزارت امورخارجه به انتخاب وزیریاسرپرست وزارت امورخارجه .
7ـ یکنفرنماینده نیروی هوائی جمهوری اسلامی ایران به انتخاب وزیردفاع ، تبصره ای هم که به آن اضافه شده این است :
تبصره – آئین نامه هیأت مذکورشامل طرزتشکیل جلسات وطریق ارجاع امور به هیأت و رسیدگی واتخاذ تصمیم وسایر مسائل مربوط به طرزعمل هیأت تنظیم وپس ازتصویب هیأت وزیران به مورد اجراگذارده خواهدشداین لایحه درکمیسیونهای
اموراقتصادی ودارائی، وبرنامه وبودجه هم تصویب شده است .
رئیس – آقای محمودی گزارش کمیسیون رالطفاً بخوانید .
هادی ـ آقای هاشمی اگرمتن گزارش ها یکی باشد آیالازم است بازهم همه گزارش خوانده شود .
محمودی ـ فقط گزارش شان را می خوانم ولی ماده واحده را نمی خوانم .
رئیس ـ بلی ، بخوانید .
محمودی – گزارش از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای اسلامی .
درجلسه مورخ 25/10/1359 با حضور اکثریت اعضاءلایحه قانونی راجع به تفویض اختیارات ووظایف شورای عالی هواپیمائی کشوری درکمیسیون اموراقتصادی ودارائی برای شوراول مطرح گردیدوپس ازبحث وشنیدن نظرات مخبرکمیسیون
راه ترابری لایحه مزبور به اتفاق آراء تصویب شد . وپیشنهادشد نظر به این اینکهامور هواپیمائی با وزارتخانه های کشورو
خارجه نیز به نحوی ازانحاءارتباط پیدا میکند .این شورا ازپنج نفربه هفت نفرافزایش پیدا کند یک نفرنماینده ازوزارت کشورویک نفر هم ازوزارت امورخارجه دراین شورا شرکت کنندکه درمورد نماینده وزارت کشور به اتفاق آراء ودرمورد نماینده وزارت امورخارجه با اکثریت آراء تصویب شد.اختلافاتی که اینجا کمیسیون اموراقتصادی ودارائی با کمیسیون راه وترابری دارد، این است که:درآن دونفری که اضافه شده است .کمیسیون راه وترابری یکنفر نماینده از وزارت دفاع با نیروی هوائی خواسته است. ولی کمیسیون امور اقتصادی دارائی به جای آن یکنفرنماینده از وزارت کشوربه جایش گذاشته است. بعدتشخیص داده است این نماینده وزارت کشوربیشترازوزارت دفاع با هواپیمائی کشوری سروکاردارد، درحالیکه درکمیسیون راه وترابری اینطورتشخیص داده شدکه نیروی هوائی جمهوری اسلامی ایران بیشترازوزارت کشوربااین شوراارتباط دارد،ولی کمیسیون برنامه وبودجه این لایحه رابه همان صورتی که به مجلس آمده وهمینطوری که از کمیسیون راه وترابری آمده است، همانطورتصویب کرده است ودیگرچیزی به آن اضافه نکرده است.گزارش ازکمیسیون برنامه وبودجه به مجلس شورای اسلامی: لایحه قانونی به تفویض اختیارات ووظایف شورایعالی هواپیمائی کشوردرجلسه 12/8/59درکمیسیون برنامه وبودجه مطرح شدوباتوجه مطرح شدوبا توجه به شرایط جنگ تحمیلی ونبودن قانون جدیدهواپیمائی کشور، کمیسیون آنرا به تصویب رسانیده است. معاون پارلمانی وزارت راه وترابری که به جلسه کمیسیون تشریف آوردنددلیلی که برتقدیم این لایحه داشتند مهمترین دلیل ایشان این بودکه چون شورای قبلی که درزمان طاغوت بوده است ازیازده نفر تشکیل میشده است که این یازده نفردراین پرونده صورتشان هست. وچون این یازده نفرهیچوقت نتوانستندآنهاراباهمجمع کنندوجلسه تشکیل بدهندوآن چیزی که مربوط به آن هست، موردرسیدگی قراربدهندبه این دلیل این لایحه را تقدیم کردندکه آن یازده نفربه پنج نفرتبدیل بشوند.ویک دلیل دیگری هم این بوده است که بعضی ازاین اعضای یازده نفری اصلا دراین شوراوجودشان بی مورد بوده است این هارا حذف کردندوحالا پنج نفرشده است. اما درکمیسیون های امور اقتصادی ودارائی وراه وترابری که من به خدمت شان رفتم بحثهائی شدوقرارشدکه دو نفربه این پنج نفر اضافه بشوند.دلایلش این بودکه وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران به علت ارتباط خاصی که این شورا باوزارت خانه داردیا این وزارت خانه با این شورا داردبه خاطر اینکه باید سیاست خارجی هواپیمائی کشوری وپروازهای خارجی رااوباید تنظیم بکندوارتباط مستقیم داردوهمچنین به خاطر اینکه نیروی هوائی با هواپیمایی کشوری ازلحاظ فرودگاهی وازاین قبیل کارها ارتباط دارد.به هرحال به نحوی ازانحاء این دو وزاتخانه بااین بااین شوراارتباط دارند یا شوراباآنهااتباطداردبه طوری که قبلاً هم دراین شورای یازده نفری بوده اندلازم دیده شدکه دونفربه آنها اضافه بشود.دلیلی هم که درکمیسیون اموراقتصادی ودارایی مطرح شداین بودکه این پنج نفری که ازطرف وزارت راه وترابری تعیین شده است سه نفرشان ازطرف وزارت راه تعیین میشوند.وچون سه نفرازطرف وزارت راه ترابری تعیین میشودمسلماً اکثریت باوزارت راه هست.وهمیشه رأی برنده راوزات راه میبرد.اینهاگفتندکه اگرمایکنفرشان راحذف کنیم
آنوقت آنهاچهارنفرمیشوند.آنوقت اکثریت اصلاًحائری نمیشودمسلماً بایدبه آنهااضافه  کنیم وچون تشخیص داده شدکه این دونفرهم ضرورت داردآمدندیکنفرازوزارت امورخارجه ویکنفرازوزارت امورخارجه ویکنفرازوزارت کشوربه آن اضافه کردندکه جمعاً اعضاء این شوراهفت نفرشده است.ولی دونفربه کمیسیون راه وترابری ازامورخارجه ونیروی هوایی اضافه شده اند، این کل توضیح درباره این بود.حالاوظایفی که این شورایعالی هواپیمایی کشوری داردبرای استحضارنمایندگان محترم به شرح زیرمیخوانم که نمایندگان محترم اطلاع حاصل نمایندومتوجه بشوندکه چه وظایفی به عهده آنهااست.وبرای رأی دادن وتصمیم گیری شان مؤثرباشدوظایفی که اینهادارنددراین قانون قبلی ، قانونی که شورای یازده نفری راتشکیل میدهدذکرشده است.
تبصرة1 ـ وظایف شورایعالی هواپیمائی کشوری به قرارزیراست : الف ـ مطالعه واظهارنظردرمسائل مربوط به هواپیمایی کشوری که ازطرف نخست وزیر به شوراارجاع ویایکی ازاعضای شوراپیشنهادنماید( یابایکی ).
یکی ازنمایندگان ـ آقای محمودی لطفاً یک کمی  واضح ترقرائت بفرمایید.
ب ـ چشم اظهارنظرراجع به صدوربهره برداری هوایی یاالغاء یاتوقیف موقت،یامحدود ساختن اختیارات مندرج درپرونده که طبق مقررات قانونی به شورا ارجاع می شود.
یکی ازنمایندگان ـ آقای محمودی این بند دیگری است؟
محمودی ـ بلی،درقانون قبلی که شورای یازده نفری که قبلا بوده است آن شورا این وظایف راداشته اندحالا این شورای جدیدیعنی این شورای هفت نفری که تشکیل میشود، این وظائف رابه اضافه وظایف دیگری دارا هستند.که حتماً نماینده دولت یادرآئین نامه جدیدی که دولت میبایست به تصویب برساند. برای آنها درنظرمیگیرند.برای اینکه نمایندگان محترم آگاهی پیدا بکنندکه چه وظایفی برعهده این شورا هست. اگرلازم می دانیدمن این هارابخوانم وسه الی چهاربندهم بیشتر نیست.   
رئیس ـ بخوانید.
ج ـ تعیین وتصویب نرخ حمل ونقل هوائی مسافروبار.چ
د ـ اظهارنظرراجع به لوایح قانونی مربوط به هواپیمائی کشوری وطرح موافقتنامه ها وقراردادهای بین المللی بادول خارجه که به وسیله دولت، تقدیم مجلس میشود.
هـ ـ تعیین خط مشی کلی هواپیمائی کشوری.
دریک تبصره هم هست که هروزارتخانه ای یا سازمانی هرقانونی که بخواهدبه تصویب برساند.اگر چناچه به نحوی ازانحناء بااین شورا ارتباط پیدا بکند.می بایستی حتما به این شورا اطلاع بدهند.وشورا رادرجریان بگذارند.این کل وظایفشان هست که خدمتتان عرض کردم،من دیگرعرضی ندارم.
هادی ـ آقای محمودی لطفاً آن یازده نفرراهم بخوانیدکه بدانیم که چه تغییراتی داده شده است.
محمودی ـ چشم . ماده شورائی به نام شورای عالی هواپیمائی کشوری              
درنخست وزیری تشکیل ودارای 11 نفرعضو به ترتیب زیرخواهدبود که برای مدت سه سال انتخاب مجددآنان بلامانع است:
1 ـ رئیس کل هواپیمایی کشوری(که دراینجاهم آمده است).
2 ـ یکنفرازاعضاء عالیمقام هواپیمایی کشوری به انتخاب وزیرراه وترابری( که بازهم دراینجاآمده است).
3 ـ یکنفرازقضات عالیمقام به انتخاب وزیردادگستری.
4 ـ یکنفرازامراء نیروی هوایی به انتخاب وزیرجنگ یاوزیردفاع (که این قدیمی است ).
5 ـ یکنفرنماینده عالیمقام ازوزارت اقتصادبه انتخاب وزیراقتصاد.
6 ـ یکنفرنماینده عالیمقام ازوزارت کشوربه انتخاب وزیرکشور(خانم طالقانی ـ آقای محمودی اینهاراازکجامیخوانید؟)
7 ـ یکنفرنماینده عالیمقام ازوزارت امورخارجه به انتخاب وزیرامورخارجه .
8ـ یکنفرنماینده عالیمقام ازسازمان برنامه به انتخاب مدیرعامل سازمان برنامه .
9ـ یکنفرازاعضاءاطاق بازرگانی تهران به انتخاب رئیس اطاق .
10 ـ یکنفرازاعضاء‌‌ اطاق صنایع ومعادن ایران به انتخاب رئیس اطاق. 
11ـ یکنفرمتخصص حقوق هوائی به انتخاب وزیرراه(که این هم در آن شورای هفت نفری هست).  
یکی ازنمایندگان ـ آقای محمودی بگوئیدکه هیچوقت این جلسه یازده نفری تشکیل نشد.  
محمودی ـ چشم، والسلام علیکم ورحمه¨ الله وبرکاته.  
رئیس ـ مخالف وموافق صحبت کنند.  
منشی ـ آقای حائری زاده مخالف هستند، بفرمائید.  
حائری زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم. آنچه که دراین لایحه آمده است باید نسبت به هر سه گزارش کمیسیونهااظهارنظر بکنیم آنچه که کمیسیون برنامه وبودجه گزارش داده است عیناً همان لایحه دولت است بدون هیچگونه تغییری گزارش کمیسیون راه و ترابری اصل لایحه دولت است به اضافه دو بند6و7که نماینده وزارت امور خارجه و نماینده نیروی هوائی هم اضافه شده است که خیلی هم بجااست . ویک تبصره هم اضافه شده است که علتش را هم عرض میکنم …..  
رئیس ـ شما میتوانید پیشنهادحذف تبصره را بدهید . اگر در اصل کلیات مطلبی دارید ، بفرمائید .  
حائری زاده ـ این یک مادة واحده است حالا من در کلیات آن مطلبی که دارم عرض میکنم : بند3را که در این لایحه نسبت به قانون قبلی حذف شده است «بند3یکنفراز قضات عالیمقام دادگستری به انتخاب وزیردادگستری بود » . که این بند راحذف  کرده اند. حالا این مقدمه است که دارم عرض میکنم وبعد از توضیحات دلائلی هم دارم . «بند4 ـ یکنفر از امراء نیروی هوائی به انتخاب وزیر جنگ بوده است »این بند 4 هم حذف شده است .  
عده ای از نمایندگان ـ آقا حذف نشده است .  
رئیس ـ حذف نشده است . 
حائری زاده ـ در اصل لایحه عرض میکنم که حذف شده است .  
رئیس ـ آقای حائری زاده در مورد گزارش کمیسیون راه و ترابری صحبت بفرمئید .  
حائری زاده ـ چشم ، تبصره ای را که کمیسیون راه و ترابری اضافه کرده است . این اضافی است . برای اینکه تبصرة4 قانون اصلاح مادة6 قانون هواپیمائی کشوری مصوب سال1347عیناً همین تبصره رادارد و لزومی ندارد که ما این تبصره را بگذاریم  من البته پیشنهاد میکنم که تبصره حذف بشود ولی عین جمله آنجا را میخوانم : آنچه که در قانون وجود دارد این است . فقط درمتن مادة واحده کلمه «هیأتی» تبدیل به «شورایی»شود ، عیناً همان است یعنی هیچ فرقی با آن نمیکند چون در نام لایحه نیز  «شورای عالی هواپیمائی کشوری»آمده است در چند تبصره دیگر قانون اصلاح مادة 6 نیز اصطلاح «شورایعالی هواپیمائی » آمده است تنها فرقی که تبصره اضافه شده به وسیله کمیسیون راه با آنچه که در قانون هست دارد این است که کلمه «شورائی» را برداشته و کلمه «هیأتی» را گذاشته است . این کلمه «هیأتی »رااگر برداریم و کلمه «شورایی» بگذاریم از آنجا که اصطلاح شورایعالی هواپیمائی در همه جا به کار رفته است هیچ اشکالی هم پیش نمیاید آن تبصره ای که آن کمیسیون اضافه کرده است آنهم اضافه است .  
رئیس ـ لطفاً در جزئیات وارد نشویدودر کلیات صحبت کنید .   
حائری زاده ـ حذف بند 4 که یکنفر…من دارم راجع به لایحه حرف میزنم که به چه علت…
رئیس ـ نه آقای حائری زاده منظوراین است که این چیزها را شما میتوانید در شور دوم پیشنهاد بدهید وهرنظری دارید در شور دوم مطرح بفرمائید .  
حائری زاده ـ بلی ، آنچه که در خود لایحه هست اگر یکنفر از امراء نیروی هوائی حذف بشود ، با آنچه که در قسمتهای «الف و ب ، ج ، د، وهـ وو» مادة 5وجود دارد ، جور در نمی آید و کاملا وسیله این رابطه ، رابط و هماهنگ کننده مشترک بین مسائل و اطلاعات و عوامل مختلف نیروی هوائی از طرفی واز سوی دیگر هواپیمائی کشوری هماهنگی ایجاد نمیشود . من آن قسمتهائی را که مربوط میشود به حذف این بند 4 که در اصل لایحه نیست ، مانند ایجاد فرودگاهها و تأسیس و به کار انداختن دستگاههای هوا شناسی هست ، دستگاههای مخابراتی ،رادیوئی جزو کارهای اصلی اداره کل هواشناسی است  اگر آن شخصیت وتلفنی که مخصوص تنظیم رفت وآمد هوا پیماها است و تأمین بی خطری پرواز آنها میباشد و بطور کلی هر نوع مساعدتی که به منظور پیشرفت هواپیمائی کشور و تأمین بی خطری پرواز است لازم میباشد . 
ب ـ نظارت درفعالیت هواپیمایی کشوری طبق مقررات هواپیمایی به منظورجلوگیری ازوقوع مخاطرات ورقابتهای مضره بین متصدیان حمل ونقل هوایی وجلوگیری ازوقوع مخاطرات وحفظ مصالح عمومی .
ج ـ تربیت متخصصین .
د ـ تشویق صنایع .
هـ ـ مطالعات وتفحصات علمی .
تمام اینها مربوط میشودبه اینکه حتماً آن شخصیت متخصصین نیروی هوایی دراین قانون باشدکه بتوانداینهاراهماهنگ کند.
رئیس  ـ خوب اینهاراپیشنهادبدهیدآقای حائری زاده چراشما اصرارداریدکه وقت مجلس گرفته بشودبرای شوردوم  پیشنهادبدهید.
محمودی  ـ آقای هاشمی اینها هست.
رئیس ـ بله ، بعدشماتوضیح خواهیدداد.
حائری زاده ـ آنچه که درپیشنهاد وزارت کمیسیون راه هم نیست بند«ث»حذف شده یکنفرازقضات عالی مقام به انتخاب وزیر
دادگستری، من می گویم این لایحه به این صورت ناقص است .
رئیس ـ خیلی خوب نواقص آنرا باپیشنهادبرای شوردوم رفع بفرماییدالان اصل لایحه مطرح است.
حائری زاده ـ من می گویم که این لایحه به این صورت ناقص است وبه این صورت هم من باآن مخالف هستم پس برای چه بحث کنم وقتی که مقام دادگستری حذف می شودمواردی که دربند( الف، ب، د، هـ ) است مخصوصاًمواردبند(الف) و(ب)و( د) بسیارضروری است حداقل آنها بایستی خوانده بشودوبحث بشودکه چرامقام دادگستری ازاین یازده نفرحذف میشودوبه 5 نفرتبدیل میشودویادرپیشنهادکمیسیون راه /7 نفرمیشوداگرقرارباشدکه راجع به اینهاهم گفته نشودپس چه بحثی بکنیم کلیات چیست؟ازمادة واحده من یکی یکی دارم میگویم وباتفویض اختیارات به این 5 نفرمخالفم علتش راهم میگویم ازیازده نفرکه به هفت نفرتقلیل پیداکرده این یکنفری که حذف میشودمشکلات ومسائلی راایجادمی کنداگرقراراست که این بحث نشودکه ماهم لزومی نمی بینیم وحرفمان راهم تمام میکنیم .خودآقایان قسمتهایی راکه عرض میکنم فقط بخواننداگرمقام دادگستری حذف بشوددرموارد(الف ،ب، د، هـ ) مخصوصاً موارد( الف، ب، د) خیلی مشکل ایجادمیشوددیگرمابحث مان راتمام میکنیم .
رئیس ـ موافق میخواهدصحبت بکند.
منشی ـ آقای معادیخواه به عنوان موافق بفرمایید.
معادیخواه ـ بسم الله الرحمن الرحیم ،  عرض کنم صبح که برای ثبت نام آنجاایستاده بودیم به برادرمان آقای حائرزاده که برای مخالف ثبت نام میکردندگفتم که این جائی برای مخالفت نداردگفت نه ،چیزی که مخالفت باآن باشد،     
 
خوشمزه نیست بایدمخالفتی بشودکه خوشمزه باشدحالااین اظهارات نشان دهنده همین مسأله بودکه یک مخالفتی اجمالاًبالایحه بشود.کلیات روشن است که وقتی انسان درباره کلیات صحبت میکند.
حائری زاده ـ آقای هاشمی من اعتراض دارم برای اینکه ایشان هیچگونه اطلاعی درمورداین لایحه ندارندفقط ثبت نام موافق کرده اندمن که کلیه سوابق رادارم اجازه نمی دهیدکه بحث کنم ولی ایشان می گویندکه فقط شوخی من درآنجابه حساب میآید
مسأله خصوصی که من باایشان مطرح می کنم، نبایستی که درجلسه علنی گفته بشودمن مخالفتی که کردم مستدل است ……
رئیس ـ بله این مسأله رامراعات بفرمایید.
معادیخواه ـ عرض می کنم که اگرشورای گذشته راباترکیبش درنظربگیریم می بینیم که درحال حاضرودروضع موجوددولت وباتوجه به اهمیت سازمان هواپیمایی کشوراحتیاج هست به اینکه یک ترکیب جدیدی جایگزین آن ترکیب بشودحالااگربنده بخواهم یک مقدارتوضیح بیشتری بدهم مثلاًفرض بفرمایید.بگویم که نماینده ای ازوزارت امورخارجه به انتخاب وزیرامورخارجه الان وزیرامورخارجه نداریم .ممکن است بگویند که توهین به رئیس جمهور شده است ومشکلاتی ایجاد بشود . اما به طور کلی اگر آن ترکیب گذشته را در نظر بگیریم می بینیم که با آن ترکیب وجود شورائی که بتواند نظارت و اداره بکند ممکن نیست . باید یک ترکیب جدیدی جایگزین بشود که عملی باشد ووجودداشته باشد و بتواند به نیازها توجه بکند بنابراین در کلیات این قضیه اصلاحی اضافه بشود . بنابر این من وقت مجلس را نمیگیرم .
رئیس ـ دیگرمخالفی نداریم؟نماینده دولت میخواهندتوضیحی بدهند؟ آقای محمودی اگرخودتان باآنچه شنیدید،می خواهیددرموردآن توضیح بدهید.بفرماییدتوضیح بدهید.
گلزاده غفوری ـ آقای هاشمی من مخالف هستم.
رئیس ـ بفرمایید.
گلزاده غفوری ـ این بیان مخالفت،یک قسمتش مربوط به این است که لوایحی که دولت میخواهدتنظیم بکندبااین که من درآن
جلسه معرفی کابینه قبلاًگفته بودم که اساساًیک تشکیلات جدیدمتناسب بانظام اسلامی مااحتیاج داریم وروی خرابه های گذشته اگرمابخواهیم همینطوری بسازیم بامشکلات روزافزون روبرومیشویم.به آن هنوزجواب داده نشده است که حدوداختیارات وتعداد وزیران وتشکیلات جدید.به آن چیزی که من میخواهم اشاره بکنم این است که : وقتی لوایح درهیأت وزیران مطرح میشودبایدلااقل اصول قانون اساسی که نظام جدیدی راپایه گذاری موردتوجه باشد.ومن به عنوان یادآوری خدمت دوستان عرض میکنم.این هفت نفری که دراینجاگفته است.که هفت نفرعالی مقام هستندواصل یکصدوچهارم قانون اساسی هردوراباهم میخوانیم هرچه دوستان ازاین نتیجه گرفتند،آنوقت خودشان میدانند.
مادة واحده ـ مادام که قانون جدیدهواپیمایی کشوری موضوع قانون جدیدهواپیمایی کشوری موضوع قانون اصلاح  مادة 6 قانون هواپیمایی کشوری مصوب سال 1347 هیأتی مرکب است ازهفت نفربه شرح زیرتفویض میگردد.دراین هفت نفرتوجه بفرماییدتمام آنها یا مستقیماً یا غیرمستقیم به قوة مجریه منتهی میشود. آنهم تقریباًباهمین قیدعالیمقام :
1ـ معاون وزارت راه وترابری ورئیس سازمان هواپیمایی کشوری پس این یک نفرمعاون وزیر.
2 ـ یکنفرازاعضاء عالیمقام هواپیمایی کشوری آنهم به انتخاب وزیرراه وترابری ( این دوتاوزیرراه )
3 ـ یکنفرنماینده عالیمقام ازوزارت اموراقتصادی ودارایی به انتخاب وزیراموراقتصادی ودارایی .( پس بازهم باانتخاب وزیر)
4 ـ یکنفرنماینده عالیمقام ازسازمان برنامه وبودجه به انتخاب وزیرمشاوروسرپرست سازمان برنامه وبودجه ( بازهم وزیر)
5 ـ یکنفرمتخصص حقوق هوایی ( بازهم به انتخاب وزیرراه وترابری)
6 ـ یکنفرنماینده (بازهم ) عالیمقام ازوزارت امورخارجه به انتخاب وزیرویاسرپرست وزارت امورخارجه ( حالاچون وزارت امورخارجه وزیرندارد).
7 ـ یکنفرنماینده نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران به انتخاب وزیردفاع .این که من میگویم نه اینکه مخالفت بااین مسأله باشدبه طورخصوصی این پیشنهادممکن است اصلاح بشود.تذکراینکه چرادرهیأت وزیران قانون اساسی به دقت باتوجه به طرح لوایح ،امیدواریم موردتوجه قرارگرفته باشدولی حالابه عنوان مثال درطرح همین تقدیم این لایحه اصل یکصدوچهارم قانون اساسی راباهم می خوانیم:
اصل یکصدوچهارم ـ به منظورتأمین قسط اسلامی وهمکاری درتهیه برنامه ها وایجادهماهنگی درپیشرفت امور، درواحدهای تولیدی صنعتی، وکشاورزی شوراهایی مرکب از: نمایندگان کارگران ودهقانان ودیگرکارکنان ومدیران ودرواحدهای آموزشی ،
اداری .خدماتی ، که حالامنطبق کنیدکه این هواپیمایی کشوری بالاخره یادرآن آموزش است یابالاخره یک واحداداری است یا
حداقل یک واحدخدماتی وماننداینها…
شوراهائی مرکب از: نمایندگان اعضاء این واحدهاتشکیل میشودسؤال این است که دراین شورایعالی تشکیل شده درمجلس شورای اسلامی بعدازتدوین وتصویب این قانون اساسی، این اصل یکصدوچهارم قانون اساسی چقدررعایت شده است ؟
هادی ـ آقای هاشمی ازآقای غفوری خواسته بشود،که ذیلش راهم بخوانند.
گلزاده غفوری ـ ذیلش هم این است که اشکال دیگری است که من دارم
یکی ازنمایندگان ـ آقاربطی به تشکیل شوراندارد.
غفوری ـ به خاطراینکه مجلس شورای اسلامی جوابگوی نیازها باشدبایدقوانینی راجلوبیندازدکه مشکل گشای راه مردم باشدوالادراین لایحه نمی خواهم من به حاشیه بپردازم لایحه ای بیاوریم که دراستانداردمثلاً فلان کس بوده است وحالافلان کس باشدبنابراین این دنباله آن این است چگونگی تشکیل این شوراها وحدودوظایف واختیارات آنها راقانون معین میکند.
علی ای حال الان باتصویب این قانون که مایتوانیم این کارگرانی که آنجا هستنداین اعضای اداری که درانجا هستندخلاصه آنهائی که روی آنهاتصمیم گرفته میشود ولی آنها بایداجرا بکنند دراین شورا بایدآنها حتماَ سهم داشته باشند.
یکی از نمایندگان ـ آقای هاشمی من تذکرقانونی دارم.
رئیس – آقای گلزاده غفوری همیشه خارج ازموضوع صحبت میکنند ازایشان خواهش میکنم یک بارهم درباره موضوع صحبت کنند .
هادی ـ آقای هاشمی چراوقتی که آقای حائری زاده داشتندصحبت میکردندچند بار به ایشان تذکر دادیدکه خارج ازموضوع صحبت نکنند ولی به آقای گلزاده غفوری که همه اش که کلاخارج از موضوع صحبت کردند تذکر داده نشد؟
رئیس ـ بلی، من تااخرمنتظربودم که ازتوضیحات ایشان به جائی برسیم ولی یک دفعه متوجه شدم که اصلاًبه جای دیگری رفتندومطالبی که گفتندمربوط به مقدمه ازآقایان خواهش میکنم دراین خصوص رعایت بفرمایندلطفاً نماینده دولت توضیح بدهند .
قائم مقامی (نماینده دولت)ـ ضرورت تشکیل این شورا برای تصمیم گریری دراموری که به عهده این شورا طبق قانون گذاشته شده است ، بعدازانقلاب بسیاردیده است ، متأسفانه به لحاظ کثرت اعضاءودرارتباط نبودن موضوع بااین اضاءماازبعداز انقلاب تاکنون این شوراراتوفیق به تشکیل نداشتیم حتی صورت جلسات شورا قبل ازانقلاب هم نشان میدهدکه برخی ازاین اعضاء به لحاظ همین توضیحی که خدمتتان عرض کردم ،درجلسات شوراشرکت نمیکردند. بنابراین ،دراین رابطه وباتوجه به ضرورتهائی که جهت تصمیم گیری نسبت به موضوعاتی که بعهده این شوراهست تفکرشده است که :
اولاً ـ قانون هواپیمائی کشوری منطبق بامصالح جمهوری اسلامی ایران تجدید نظروبرسی شودواز طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. منتهاتا زمانی که این قانون این مشکلات رابتوانددرچهارچوب خودش حل وفصل کند . این دید
مطرح شدکه این شورااختیارات رابه یک هیأت پنج نفری که درکمیسیون های مربوط وبالاخره درکمیسیون ما، کمیسیون راه و
ترابری پس ازبحث هاوتبادل نظرها به هفت نفررسیدکه بتوانداین اختیارات رابه یک هیأت پنج نفری که درکمیسیون  های مربوطه وبالا خره درکمیسیون مادر، کمیسیون راه وترابری پس ازبحث هاوتبادل نظرهابه هفت نفررسیدکه بتوانداین اختیارات و
وظایف رابه مرحله انجام درآورد.تازمانیکه قانون جدیدهواپیمائی کشوری تقدیم مجلس بشود. طبیعه¨ ایرادات کلی که اساساً درچهارچوب وظایف
                                                  
                  
سازمان هواپیمایی کشورهم مطرح است،درچهارچوب آن قانونی که داردتجدید نظرمیشودوبطورکلی مسائل رامی بینیدتقدیم
خواهدشد .ولی کوچک شدن این شورا به لحاظ رسیدن به آموزش به شدت مورد نیازدولت است . بنابراین استدعاداریم که بااین لایحه ای که تقدیم شده است.آقایان بانظرموافق به آن رأی بدهند.
منشی (توکلی) ـ آقای بشارت موافق هستیدبفرمایید.
محمدتقی بشارت ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، درموافقت این لایحه من لازم میدانم که جوابی به برادرمان آقای غفوری بدهم،
این مسأله درمجلس خبرگان هم مطرح بوده، مادرقانون اساسی به شوراهااختیارتصمیم گیری ندادیم واین شورائی که برای اداره هواپیمایی است باشوراهایی که موردنظرایشان بوده فرق می کند. این شورایک مقام تصمیم گیری واجرائی است ولذااگرازچندوزارتخانه افرادی به نمایندگی انتخاب میشوندبه علت این است که مقام تصمیم گیری واجرائی هستند.وآن شوراهائی که بایدکارگران وسایرافراددرآن شرکت داشته باشند.
رئیس ـ جناب آقای بشارت درست است که صحبت های شماجواب آقای غفوری است ولی چون صحبت  ایشان خارج ازموضوع بود، صحبت های جنابعالی هم طبعاً خارج ازموضوع است .
محمدتقی بشارت ـ واما درمورداین لایحه همین بس که چون این یک حالت موقت داردوبرای اینکه کارهاعقب نیفتدوهرچه زودتر آنجابتواندبرنامه هاراانجام بدهند،این است که فعلاً لازم است واگربخواهیم ان شاءالله بحث های دقیق تری بکنیم درآینده که قانون اداره هواپیمایی راتصویب می کنیم درآنجادقت خواهیم کردوبه همین منظورهم بعضی ازکمیسیون هاکه رأی
موافق رأی دادنددلیلشان براین بوده است که این فعلاًدریک حالت موقت است وفعلاًهیچ اشکالی هم بنظرنمیرسد.وازاین بابت است که من دیگرصحبتی نمیکنم .
رشیدیان ـ بنده مخالف هستم .
رئیس ـ آقای رشیدیان شماگفتیدکه من سؤال دارم ونگفتیدکه مخالف هستم.به هرحال اگرمخالف تان رابفرمایید.
رشیدیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم، من مخالف خودم رادریک جمله می گویم وامیدوارم که به این جمله توجه بشود. ملتی که انقلاب کردبایدلوایح وطرح هایی راکه می دهدانقلابی باشدیعنی انقلاب آن است که اساساً همه چیزرازیروروکند،یعنی اگربه خواهیم انقلاب رادرمقابل رفرم قراربدهیم، این هامیگوینداین طرح واین لایحه ای که آورده اند قانون سال 1347 رااصلاح میکند.اساساً انقلاب مانبایدآنهارامعیارقراربدهد.( رئیس ـ درموردلایحه صحبت کنید.) راجع لایحه است ….(رئیس ـ
نصایح تان راقبول داربم.) من عرض میکنم که لوایح وطرحهایی که به مجلس می آیدبایدحکم رفرم واصلاح رانداشته باشد
وبایداصولی واساسی باشد. نه اینکه ازحاشیه شروع کنیم وبه اصل برسیم بلکه بایدازمتن واصل بگیریم. وبایدطرحی اصولی واساسی راجع به هواپیمایی کشورهم بدهندبه اضافه مطالبی که آقای غفوری درموردآن افرادی که تعیین کردند، گفتند.
منشی (توکلی ) ـآقای شهرکی به عنوان موافق بفرمایید.
شهرکی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، کل این لایحه به این ترتیب است که یک شورای عالی هواپیمایی وجودداشته است که خط مشی هواپیمایی کشوری راتعیین میکرده است ویکی ازوظایف مهم آن تعیین خط مشی هواپیمایی سازمان هواپیمائی  کشوری است که یک سازمان وابسته به وزارت راه وترابری است . بعدازانقلاب این شورا به دلایل مختلف که یکی از دلایل آن همین اعضای زیادی است که بعضی از اعضاءآنها هم لازم نبوده است که در جلسات باشند. ولزومی هم دیده نمیشده است که نماینده اطاق بازرگانی همیشه در جلسات شورا شرکت داشته باشند تشکیل نشده است و خیلی از وظایف شورا که الان ضرورت دارد و لزوم آن هم احساس میشود به زمین مانده است ولی بایستی که شورا این وظایف را انجام میداده است ولی بدلیل این که شورا وجود نداشته است ویا وجود داشته است و عملا قادر به کار نبوده است ویا تشکیل نمیشده است اینکار انجام نشده است . هیأت دولت برای اینکه اینکار واقعاً عملی بشود و یک مسائلی هست که بایستی تصمیم گیری بشودمثلانرخ بارومسافربایدتعیین بشودواین یکی ازوظائف این شورا است و نبایدنرخ بارومسافرسالهاثابت باشدشایدجائی این نرخ زیادباشدوشایدبرای جائی دیگراین نرخ کم باشدکه روی این مسائل تصمیم بگیردوپیشنهادکرده اند که به جای این شورا هیأتی که مرکب از پنج نفر بوده اند اینکار را انجام بدهندوماهم بدلایلی در کمیسیون گفتیم که به جای پنج نفر هفت نفر باشند .چون لازم دانستیم که مثلا نماینده وزارت دفاع و نماینده وزارت امور خارجه هم باشند وآن اعضای اجرائی هم که به کمیسیون آمدند این موافقت را کردند ولزم آن را تأیید کردند این یک هیأتی است که برای انجام وظایفی که به آن محول شده است تشکیل میشود تاآن وظایف را انجام بدهد . وظایفی هم که قبلا بوده است،گفتیم که اگر این وظایف یک وظایف طاغوتی باشد این هیأت باید یک آئین نامه اجرائی داشته باشد که بتواند تغییراتی در آن وظایف بدهد که به آن صورت سابق نباشد و دلیل این لایحه هم این بوده و ضرورتش هم همین بوده است که این لایحه داده شده است ولازم است که این لایحه هرچه زودتر به وضع سازمان هواپیمائی کشوری و تعیین خط مشی آن رسیدگی کندواقدام بشودودلیل دیگری هم ندارد وباید هم این کار بشود این سازمان بیشتردر کارش عقب      می افتدمتشکرم.
رئیس ـ موافق ومخالف صحبت کردند، کمیسیون هم توضیحاتش رادادنماینده دولت هم توضیحاتشان رادادند، والان /184 نفرهم درجلسه برای رأی گیری حضوردارندبرای اصل گزارش کمیسیون واصل لایحه وبرای وروددرشورموادوجزئیات رأی
می گیریم ،نمایندگی که بااصل موافق هستندقیام بفرمایند( اکثربرخاستند) تصویب شد.
5 ـ طرح سؤال خانم اعظم طالقانی ازآقای دکترفیاض بخش وزیربهزیستی وارجاع آن به کمیسیون
رئیس ـ دوسؤال دردستوربرنامه امروزداریم وبرای آقایان هم خسته کننده نیست اگرمایلیدتنفس داده بشودوالااگرزودترتمام
کنیم بهتراست که این زمان تنفس راآخروقت داشته باشیم.( عده ای ازنمایندگان ـ تنفس نباشدبه بحث ادامه بدهیم) چشم ادامه میدهیم اولین سؤال کننده خانم طالقانی هستندکه سؤال ایشان ازوزیربهداری وبهزیستی بوده است ودومین سؤال مامربوط به آقای غفوری است که ازآقای نخست وزیرسؤال کرده بودنددرباره بنیادمستضعفان که آقای کریمی برای جواب ایشان تشریف می آورند. پس خانم اعظم طالقانی سؤال شان رامطرح کنندتاآقای دکترفیاض بخش جواب بدهند.
خانم اعظم طالقانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، تقریباً درحدوددوماه گذشته بودکه درنطق قبل ازدستورمسأئلی رامطرح کردم
وازجناب آقای دکترفیاض بخش دراینجا خواسته شدکه دربارة اصول /10 و/21 بند(2) و(4) واصل /29 قانون اساسی برنامه ـ هایی راکه تابه حال داشته اند ویابرنامه ریزی هایی که برای آینده کرده اندوفعالیت هائی راکه شده است برای ماتوضیح بدهندومطالبی من دراین باره دارم که بعدارتوضیحاتی که جانب آقای دکترفیاض بخش دادندبه عرض نمایندگان محترم میرسانم .
رئیس ـ آقای دکترفیاض بخش شماپانزده دقیقه برای پاسخ سؤال وقت داریدبفرمایید.ودرضمن اگرنمایندگان محترم سؤالی ازآقای دکترفیاض بخش به ذهنشان رسیدمستقیماً به ایشان ندهنداول برای هیأت رئیسه بفرستندتا ازطرف مابه ایشان داده بشود.
دکترفیاض بخش ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، الهم وفقنالما تحب وترضی دراصل /29 واصولی که ذکرشد. نیازهائی راکه درجامعه مطرح میکندمثل بچه های بی سرپرست وخانواده های بی سرپرست، بچه های عقب افتاده،معلولیت هاازکارافتادگی
وپیران وسالمندان ورسیدگی هاوقادرسازی وحمایتی است که دولت اسلامی بایددراین زمینه به این افرادنیازمندبکند. بطورکلی برای پیاده کردن وتحقق هرهدفی درجامعه . مانیازبه چندمطلب داریم.یکی داشتن یک مقداراطلاعات مختصرآماری
برای اطلاع هفته ای هشت تاده بچه ازخانوداه هائی که پدرومادرشان ازهم جداشده انددرحال حاضرازدادگاه ها به معرفی میشود. ازدادگاه های مدنی خاص دادسرا. البته این آمارفقط مربوط به تهران است. درحدودهفته ای یک باردونفراززنان ودختران مهاجروگم شده ای که ازشهری به شهری دیگرمی آیندبه مامعرفی میشود.وحدود5800 فرزنداست که فقط دریکی ازآن سازمان های گذشته به اسم « سازمان بهزیستی فرح » وازسن یک ماهه تابیست وپنج ساله هستند
 
واینهافرزندانی بودندکه درآمارسال 1357 جزوآن چیزهائی بودندکه به ماتحویل دادندوبقیه آمارها هم درشاخه رفاهی همان است که جلسه گذشته خدمتان دادم. وآمارهای کلیه مؤسسات ازچهارده سازمان تربیتی.شهرداری وغیره درخدمتان هست. در
شاخه توان بخشی تنهاکهریزک ما/2000 نفرپشت نوبت داردیعنی معلولینی هستندکه احتیاج به نگهداری دارندوپیران و سالمندان .برای آسایشگاه های دیگرهم همینطورپشت نوبت داریم. بچه های عقب افتاده بابهره هوشی های مختلف وبانسبت ـ های مختلف دریک سازمان بنام«انجمن ملی حمایت کودکان» درآن انتقالی که شددرآنجابودندالبته این راعرض کنم که برای
هریکی ازاین آسایشگاه هادرحدود/300 الی/400 نفرپشت نوبت هستندونابینایان وناشنوایان طبق آمارسرانگشتی که میتوان گفت که تقریباً تحقیق کامل نیست درحدود/150 هزارنابیناو150 هزارناشنوا درسراسرکشوراست که مافقط یک دهم ازآن را
سرویس میدهیم ( یعنی درآن قسمت هاکه به سازمان بهزیستی منتقل شد) معلولیت های دیگرهم که به خصوص بعدازانقلاب بوجودآمده است درحدودچندصدهزاراست. این یک آمارمختصری بوده که اجمالاًحضورتان عرض کردم. واما
امکاناتی که بماداده شد: درحدودیک هزارواحدازشیرخوارگاه، مهدکودک، آسایشگاه ، اردوگاه، ومؤسسات ومراکزرفاهی بوده
که دراین سازمان های مختلف جمع آوری شده است ومیتوان آن رابه حساب آوردوسرمایه گذاری پروژه های ساختمانی آنهم درحدودیک میلیاردتومان است.که درحدودهشتادپروژه ساختمانی ازنقاط مختلف سازمانی است. بودجه ای که ازامکانات داشتیم درسال 1357 تقریباً سه میلیاردتومان دراین سال بوده که البته این بودجه متعلق به همین واحدهایی بوده که
به مامنتقل شدوکل برنامه منظورکرده است درحدود16 میلیاردتومان است ودرسال 1360 درحدود6 میلیاردتومان بودجه جاری هست، غیرازبودجه ای که برای بنیادشهیدوکمیته امدادمنظورشده است که سال گذشته این بودجه درحدود6 میلیاردتومان درسال بوده. این امکانات ماهست ولی چه هست ولی چه کسی این رااجراء میکند.قبل ازانقلاب  این سازمان ها
یعنی درحدود13الی 14 سازمانی که به وزارت بهزیستی منتقل شدودرواقع سازمان بهزیستی راتشکیل میدهدومجری هست و
تأمین اجتماعی یک مجری هست که به (10) ده میلیون جمعیت باضوابط بیمه ای خدمت میدهدوبنیادشهیدونهادهاوکمیته امدادهستندیعنی درواقع آن اعمال وآن شرح وظیفه ای که عرض شدودراین مواد/29 و/21 قانون اساسی است درحال حاضر
مجری پیاده کردن آنها درجامعه این چهارنهاداست.
1 ـ تأمین اجتماعی ـ البته باظوابطی که درگذشته داشته است وبایددرآن اصلاحاتی بشود.
2 ـ سازمان بهزیستی کشور.
3 ـ بنیادشهید.
4 ـ کمیته امداد.
البته این مجریان هرچقدربه روستاهاوبخش ها وشهرهای کوچک نزدیک میشویم بایدکه هماهنگی شان بیشترباشد.یعنی شاید
یکنفربتواندآن عملی راکه مسئول تأمین اجتماعی یاسازمان بهزیستی میخواهدانجام بدهد.مثلاً میتواندمسئول امدادیاکمیته هرسه
مسئولیت رابه عهده بگیردواینکارراانجام بدهدالبته هرچه قدربه طرف شهرهای بزرگترمی آئیم این کارتخصصی ترمیشودویا
به عللی جداترمیشودولی چه بهترکه اینهاهمه باهم هماهنگ باشند.بطورکلی یک خط مشی کلی برای اینکارلازم است.برای
این که هدف بتوانددرجامعه پیاده بشود،خط مشی کلی ای که داریم این است که حتی الامکان بچه هادرخانواده باشندبه جای
اینکه درپرورشگاه ها وشیرخوارگاه ها وسراهانگهداری بشوندوبه همین دلیل هم هست که ماازاین /8500 بچه (که درگزارش
کارعرض خواهم کرد) تقریباًبیشترآنها راترخیص کرده ایم ومنظورمن ازترخیص کردن این است که آنهارابه خانواده هاداده ایم داوطلب دراین زمینه زیادبوده وآنهایی هم که قابل ازدواج بودنددرتماس بانهادهاتدارکاتی تهیه شدوامکاناتی بوجودآمدکه
برای اینهاشرائط ازدواج کردن فراهم بشودوهم چنین درموردترخیص هم بایدبگویم اینکارا نجام شده است وتاحدودی هم دراین زمینه توفیق بوده است.ودربیشترشیرخوارگهابه جای اینکه بچه های مازیادبشوندخیلی کمترشده اندوبرای مثال بحمدالله یک بچه جنگ زده روی دستمان نمانده است وتمام بچه ها به خانوادة نزدیکشان وبیشتردرمناطق خودشان به اقوام نزدیکشان
داده شده است والان کسانی که درانتظارگرفتن بچه هستنداین تعدادافرادخیلی بیشترازموجودی ما هستندوبحمدالله اینهابرگشت داده شد.درقسمت پیران باآن معیاراسلامی توصیه وخط مشی براین است که براین است که درخانواده ها نگهداری بشودمگردرمواردضروری که بایدبه آسایشگاه ها برگردندوهم چنین درشهرهایی که تعداداینهازیاداست بایددرآسایشگاهانگهداری بشوند.درموردمعلولین بیشترجنبه قادرسازی مطرح است.البته برحسب نوع معلولیت که آیانابینا، ناشنوا است ویامعلولیت آن فردازدست یاپایا ذهنی باشدارزش یابی میشودواینهابایددرآینده امکاناتی داشته باشندازجمله امکانات دست وپاسازی ـ ویلیچرسازی وعصاهای مختلفی که یک معلول بوسیله آن میتوانددوباره به اجتماع برگرددوکاری
که متناسب بامعلولیتش است انجام بدهددراین شاخه باامکاناتی که تدارکات آن کاملاًشده است ومن درتتمة وقتم عرض میکنم اینهاقادرسازی بشوند. دراین کاریک معیارهائی هم بایدرعایت بشود،یعنی معیارهای اسلامی که بعدازانقلاب بخصوص
موردتوجه است وآن استفاده ازعواطف مردم است چرا؟برای اینکه درمجامع اسلامی مردم بیش ازاندازه میل به مشارکت دارند ومابه اینکاردربهزیستی خیلی اهمیت میدهیم وبرای اینکاردفتری داریم. برای تأمین بودجه اگربرنامه ریزی خوبی بشود
واعتمادمردم هم جلب بشودمامیتوانیم ازنذورات وصد قات وگاهی مالیاتهای غیرمستقیم وازاین قبیل …    وازمشارکتهای مردم
بطورخوب استفاده ببریم.احترام به پیران که بخصوص دراسلام هم توصیه شده است و قرواکبارکم ولاتقل لهمااف.که دراین
زمینه توصیه های زیادی است ومامی توانیم سعی کنیم تاپیران رابیشتردرخانواده ها نگهداریم مگردرموردضرورت ها واین یک معیاری است که درجوامع غربی کمتربه آن توجه می شودوبالاخره اعتمادبه نفس وقادرسازی که دراسلام هم خیلی به آن
توجه شده است ومابایدسعی کنیم که این معلولین فقط جنبه حمایتی نداشته باشندوبیشتردرجهت قادرسازی به آن ها کمک
بشودکه درجهت اقداماتی که ما دراین مدت کرده ایم عرض خواهم کردواما اقداماتی که ما دراین زمینه ها کرده ایم وچون
وقت کم است بطوراختصاربیان می کنیم به این ترتیب است. درحدود/2500 تا/3000 بنگلادشی وخدمتگزاران خارجی دراین
کشوربودندکه ازشروع سازمان تاکنون تعداد زیادی ازاین ها به کمک وزارت کارووزارت امورخارجه ترخیص شدندچون دربین اینها تعدادی جاسوس بودندواینهابه اسم اینکه می آمدنددرخانواده ها به معلولین مرفه جامعه درزمان گذشته وبه معلولیت های داخل خانه خدمت می دادندکارهای خلاف عرف وصلاح جمهوری اسلامی هم انجام میدادندومابه همت برادران توانستیم تعدادآنهارابه 200 الی 300 نفربرسانیم وفعلاً شایدبیشتراز200 الی 300 نفردرجامعه ماوجودندارندالبته مقدماتی هم فراهم شده است که درقسمتت آموزش میدهیم دورهای 2 یا3 ماهه وکوتاه مدت گذاشته ایم که ازدختران وخانمهای خودمان تربیت بدهیم که درخانه هائی که احتیاج به این نوع افراد دارند به جای آنها ازاین استفاده بشود، البته ازآنهادرجنبه های فحشاوامثال اینها. هم استفاده میشدکه شایدذکر این مسائل دراینجامناسب نباشدفراهم کردن تمام امکانات
برای پذیرش بچه هائی که ازقبل ازانقلاب بلاتکلیف مانده اندوازدادگاه ها معرفی می شوند،البته مادلمان نمیخواهدکه بچه ها
رابه آسانی قبول کنیم که دادگاه ها هم وسیله ای باشدکه پدرمادرها زودازهم جدابشوندولی بهرحال یک ضرورتی است که
درجامعه وجودداردوهمانطورکه عرض شدهفته ای هفت الی هشت بچه ازدادسراها معرفی میشوندولی توجه داشته باشیدکه مانه تنها قبول کردیم بلکه سعی کردیم که اینها رابه سرعت به خانواده ها وداوطلبینی که بچه ندارندپس بدهیم البته یایک برنامه ریزی که هیچکدام برتعدادشیرخوارگاه ها وپرورشگاه های مااضافه نکرد(نائب رئیس ـ جناب آقای دکترفیاض بخش
یک دقیقه دیگروقت دارید.) هنوزپانزده دقیقه نشده است ( نائب رئیس ـ شما فقط15 دقیقه وقت داشتید)پس اجازه بدهیدمن
سه دقیقه دیگرصحبت کنم.
 
 
بهرحال ما ساختمان ها ومراکز ستادی راترخیص برنامه ای که الان داریم6وزارتخانه است وچون وقت ندارم من ازبقیه مطالب میگذرم ، در قسمت آموزش نیروی انسانی برای تمام این قسمت ها برای این که مادریار، کودک یار،آدم هائی که باید معلولین را برحسب معلولیت شان ارزشیابی کنندوحسب نوع معلولیتشان با آن ها کاربکنند دراین قسمت هم برنامه ریزی شده است وتفکیک این معلولیت ها برحسب نوع معلولیت درواحدهای مختلف شده است که مراکزجدیدی برای پذیرش این هافراهم شده است که من فعلاً به آنها اشاره نمیکنیم، کارمهمی که الان هست 6 وزارتخانه است که یک امنیت رفاهی برای کل 36میلیون جمعیت ازروستا وبیمه وبهزیستی و بطورکلی یک امنیتی باشد برای یک افراد این ملت که فکر بازنشتگی وازکارافتادگی وبی سرپرست شدن بچه اش رانداشته باشدوبداندکه یک تشکیلات یا یک وزارتخانه وبا یک سازمانی هست که این میتواند اگرخدای نکرده بهرعلتی یک پدری ازبین رفت ویا ازکارافتاده ویاپیر شددرهر شرایطی از روستائی گرفته  تا پیشه ورتاکارمندبداندکه احتیاج به یک پس اندازی برای زمان پیری خودش ندارد ویا این که یک پس اندازی بکند از کاراافتادگی ویا برای بی سرپرستی بچه اش ومقدمات این لایحه کاملاً تهیه شده است وان شاءالله چون قرار است از شورای استفتاء ومراجع هم دراین زمینه نظرخواهی بشود، من فقط به عنوان یک کمک ازبرادرانی که اینجا هستندوبرای این که اگر این لایحه به مجلس آمد قبلاروی آن مطالعه شده باشد تقاضا دارم که دراین زمینه اگرنظراتی هست چون آن میتواند برای انقلاب پشتوانه ای باشدو این حالت تکاثر وپس اندازی که درافرادهست که مبادا خودویا خانواده اشان به یک چنین روزهائی مبتلا بشونداین برنامه بتواند با یک جامعیتی به مجلس بیاید من فقط تقاضایم این است که دراین زمینه با ما همکاری بشودوکارهائی هم که دراین زمینه شده است باتوجه به سوابقی که خودم از نظر پزشکی داشته ام بوده واین مسؤولیت را فقط به عنوان یک وظیفه شرعی قبول کرده ام . چون قبلا یک پزشک جراح بودم که به علت اینکه علاقه نداشتم که قبل ازانقلاب باشم …(نایب رئیس ـ وقت شما تمام شد) عرضم تمام شد. فقط بخاطر این که دراین زمینه خدمتی شده باشد واین امنیت که امنیت که میتواندپشتوا نه ای باشدبه انجام برسدقبول کردم وامیداوارم این آرزو بهروسیله ( همانطورکه من خدمت حاج آقاکروبی وبردارم حاجی آقاشفیع رسیدم) واین عرض راکردم مسئول مجری نیست پیاده شدن این هدف درجامعه اسلامی است که پشتوانه به یاری خداپیاده بشودآن موقع آن واحدهای پراکنده جمع شدوبصورت بهزیستی درآمدوالان این سه چهار
ارگانی که این رابصورت همآهنگ به روستاها وبخش ها وبرای یکایک افرادجامعه بتوانندبایک برنامه همآهنگ ومنسجمی پیاده کنندوبه یاری خدااین دعائی که درماه رمضان خوانده میشوداللهم اغن کل فقیر. اللهم اشبع کل جائع به یاری همه برادرانی که دلی سوزناک دراین زمینه دارندان شاءالله که پیاده بشود.
نایب رئیس ـ سرکارخانم طالقانی بفرمائید.
خانم اعظم طالقانی ـ اصل ـ /10 واصل /21 و29 رامن میخوانم ومیخواهم که خواهران وبرادران توجه بفرماینداصل 10 ـ ازآن جاکه خانواده واحدبنیادین جامعه اسلامی است همه قوانین ومقررات وبرنامه ریزی های مربوط بایددرجهت آسان کردن
تشکیل خانواده وپاسداری ازقداست آن واستواری وروابط خانوادگی برپایه حقوق واخلاق اسلامی باشد.
اصل 21 ـ بند(1) ـ ایجادزمینه های مساعدبرای رشدشخصیت زن واحیای حقوق مادی ومعنوی او.
بند(2) ـ حمایت مادران بخصوص دردوران بارداری وحضانت فرزندوحمایت ازکودکان بی سرپرست .
بند(4) ـ ایجادبیمه خاص بیوگان وزنان سالخورده وبی سرپرست .
اصل 29 ـ برخوداری ازتأمین اجتماعی ازنظربازنشستگی، بیکاری ، پیری ازکارافتادگی ، بی سرپرستی، درماندگی، حوداث وسوانح ونیازبه خدمات بهداشتی ودرمانی ومراقبتهای پزشکی بصورت بیمه وغیره حقی است همگانی .
دراین رابطه من یک نکته ای اضافه کنم ماکه مدتها است دم ازانقلاب فرهنگی میزنیم این نکته رابایدتوجه داشته باشیم که انقلاب فرهنگی جزازواحدبنیادین خانواده اگرشروع بشودیک کارسطحی وروبنائی است ومسأله خانواده بایددردرجه اول ازاهم مسائل قراربگیردتابتوانیم آن تغییرات لازمی که درخانواده بوجودمیآوریم یک انقلاب فرهنگی اساسی درمملکت انجام
بشودبه همین لحاظ ازآنجائی که مامیدانیم برنامه هائی که به عهده سازمان بهزیستی است وازگذشته هم چیزهائی برایشان به
ارث رسیده است حمایت ازخانواده های بی سرپرست، معلولین، سالمندان وغیره تاآنجائی که من اطلاع دارم وبه خدمت برادران مان درسازمان بهزیستی رسیدم  برای معلولین فعالیت هائی وکارهائی شده است که خوشبختانه تااینجانسبتاً مفیدبوده
است ولی برای سلمندان چیزی برای ما نفرمودندکه چه کرده اند؟ وچه شده است ؟ پیرمردهاوپیرزن هائی که کسی راندارندو
من خودم تعدادی رامی بینم  که حتی کنارخیابان هم میخوابندوخانواده ها هم اجازه نمیدهندکه این هارابه خانواده ها ببرند.
برای اینها دررژیم گذشته یک کارهائی کرده بودندوالان هم شایدیک قسمت هائی باشدولی درآنجا پیرمردها وپیرزن هائی
راجامیدادندکه پول گزافی بدهندیاازخانواده های اشراف وطبقه مرفه جامعه باشندنه پیرمردهاوپیرزنهائی که هیچ جائی ندارندو
کاری هم ندارندخواده ای هم ندارندوبه هرجاهم که روی می آورندبه آنها جائی داده نمی شودامیدوارم دراین نظام این مسأله
هم موردتوجه قراربگیردواما مسأله بعدی . مسأله خوابگاه های شبانه روزی است که آن هم میدانیم بازازرژیم گذشته بخصوص یک مقدارزیادی بمارسیده است ومطلع هستیم که چه وضع اسفناکی داشته است والان تاحدودی تقرییاً وضعش بهترشده است ولی بازهم ازبرادران میخواهم که دربرنامه ریزی این خوابگاه ها وبرنامه های این دختروپسرهائی که بخصوص
تعدادی ازآنها مراجعه هم میکنندوامکانات میخواهندکه البته فکرمیکنم تاحدودی امکانات داده شده باشدولی کافی نیست اینها
بزرگ شده اندومیخواهندکه ازخوابگاه هابروندوشغلی بگیرندوازدواج کنندوتشکیل خانواده بدهندوخلاصه امکانات میخواهند
که سازمان بهزیستی بایدتوجه بیشتری نسبت به آن داشته باشد.مسأله بعدی مسأله ای است که درآن بازبه خودخانواده برمیگردم برادران نمیدانم تاچه اندازه ای شمابه مسأله دادگاه هاواردهستیدبعضی ازبرادران ممکن است آگاهی داشته باشندولی گزارشاتی که به مامیرسدوالان بازمن اینجاتعدادی گزارش دارم متأسفانه دربعضی ازدادگاهها ازروی بی مسئولیتی
طلاق دادن یک امررایجی است وحاکم شرع استدالال میکندکه این یک حکمی است شرعی وخداوندهم فرموده است هروقت مردمیخواهدزنش راطلاق بدهدخوب طلاق بدهد،وزن بایدطلاق بگیردوبرودحالااین زن به چه صورت کجابایدبرود؟
وکجاتأمین بشود؟ این مسأله ای است که آقای فیاض بخش بایدترتیب آن رابدهند( خنده نمایندگان ) بنابراین بعدازاین زن
طلاق گرفت ( یکی ازنمایندگان ـ چرافیاض بخش) برای اینکه ایشان مسئول سازمان بهزیستی هستندواین زن بی سرپرست
میشودوامکاناتی هم نداردوپول وخرج ومکان وجائی هم نداردبیرونش میکنندوطلاقش میدهندومیرودبخصوص بعدازانقلاب
مسأله متعه که اصلاًیک مسأله ای شده است وتبلیغ هم روی آن میشودوبازازروی بی مسئولیتی آنها راثبت نمی کنندوپس ازمدتی مردمی آیدوزیرقولش میزندواین زن رارها میکندواین زن دیگربخانواده اش هم نمی تواندبرگرددومسأله دیگری که باز
داریم این است که یازن های دیگری هم داریم که آنهاهم مسأله دیگری دارندوآنهاراهم بازبایدسازمان بهزیستی زیرپوشش بگیرد( یکی ازنمایندگان ـ مادرخدمت گزاری حاضریم ) به همین دلیل عرض میکنم سازمان بهزیستی بدون ارتباط بادادگاهها
نمیتواندبرنامه ریزی کندوکارش راپیش ببردتاآن جائی که اطلاع دارم مثل اینکه یکی ازآقایان حاکم شرع درسازمان بهزیستی
هستندوفعالیت میکنندولی مسأله اینست که بایداین برنامه هماهنگ بشودومسئولین قضائی یک قوانین مدون به مجلس ارائه کنندتامسأله سوء استفاده ها وفرصت طلبی ها جلویش راگرفته شود. شمابرادرهامیدانیدیانمیدانیدنمیدانم. ولی بارها زن ها به
ما مراجعه میکنندوامکانات وجاومکان ندارندوگاهی اوقات هم آنها رابه سازمان بهزیستی فرستادیم بعضیها راخیر.ویک مسأله ـ ای که      
  
مهم است اینجا؟ این زنهائی که مراجعه میکنندبعضی هابچه دارندبایدبنشنندبچه هایشان رانگهداری کنندوبچه هایشان سرپرست نداردسازمان بهزیستی به اینهاحقوق میدهداما یک عده ازاینها رامیشوددرکارهای تولیدی شرکتشان دادمن آنروزسؤال میکردم یکی ازبرادران درسازمان بهزیستی بودکه میگفتندمثلابرنامه مان نیست که جهیزیه تهیه کنیم باتودجه کمی که بهزیستی داردضرورت نداردجهیزیه تهیه کندبجای این کارتولیدی برای این زنهادرست بشودوکارتولیدی هم میتواندازکارهای دستی باشدویاکارهای دیگری درکارخانه وجاهای دیگر.
نائب رئیس ـ خانم طالقانی وقتتان تمام است یعنی ده دقیقه تمام شد.
طالقانی ـ آقایک ربع وقت دارم .
نائب رئیس ـ خیرمجموعاً یک ربع وقت دارید، اول بایدپنج دقیقه صحبت بفرماییدبعدده دقیقه وقت داریدوقتتان تمام است حالابفرماییدسؤالتان رابه کمیسیون ارجاع بدهم یاقانع شدید.
خانم طالقانی ـ اجازه بدهیدیک جمله دیگرهم عرض بکنم.ببینیدخانواده های شهدارابنیادشهیدزیرپوشش گرفته تاحدودی هم داردخیلی خوب فعالیت می کند، بازآن روزهم عرض کردم ولی مسأله خانواده هائی که شهیدندارندحالاهمسرازدست داده یا
بالاخره متارکه است یاهرچه هست این مسأله ایست که اگرمی خواهیددقیقاً بافحشامبارزه بشودویک مملکت وملت سالمی
داشته باشیم به این مسأله تقاضامی کنم توجه بیشتری بشودزیرامسائلی است که بایدبه آن اولویت داده بشودماهمه جورمسائل
رااولویت میدهیم به غیرازمسأله خانواده زن که بایدروی زانویش جامعه رابسازدوانسانهاراتربیت کندشمااگربرایش امکانات وآگاهی ندهیدامکانات برایش تهیه نکنیدونخواهیدکه نقش اساسیش راانجام بدهدچطورمیتوانیدانتظارداشته باشیدکه جامعه سالم وجامعه اسلامی داشته باشیم این مسأله ای است که بایدموردتوجه قراربگیرد.
نائب رئیس ـ حالاقانع شدیدیابه کمیسیون ارجاع بدهند.
خانم طالقانی ـ والله من فکرمی کنم اگربه کمیسیون برودازیک جهات چون مطالب دیگری دارم وشمامی فرماییدوقتم تمام شده درآنجابابرادرمان یک مقداربیشتری صحبت کنیم پس به کمیسیون ارجاع بشود.
نائب رئیس ـ بسیارخوب برودبه کمیسیون
6 ـ طرح سؤال آقای گلزاده غفوری ازبنیادمستضعفین وارجاع آن به کمیسیون
نائب رئیس ـ سؤال جناب آقای دکترگلزاده غفوری ازبنیادمستضعفین درخصوص عملکرد بنیادمستضعفان مطرح است ازایشان خواهش میکنم چون پنج دقیقه فرصت دارنداگرتوضیح دارند بفرمایند.
دکترگلزاده غفوری ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، همراه تاریخ هرانقلابی یک سلسلة مسائل دیگری وجودداردکه تاحدودی بیانگراهداف وزیربناهای آن انقلاب است ازجمله چیزهایی که درتاریخ همراه انقلاب ثبت میشودنهادهایی است که همانطورکه اسمش گذاشته شده است نهادهای انقلابی ، همراه این انقلاب است بنابراین برای خدمت به انقلاب بایدابعاداین نهادها کاملاً روشن باشدهم نسل حاضرهم نسل آینده درحقیقت پی ببردبه آن جنبه های انسانی آن انقلابی که صورت گرفته است یکی ازاینها بنیادمعروف به بنیادمستضعفان است باتوجه به اینکه نزدیک دوسال ازجریانات مربوط به این بنیادمی گذردوباتغییراتی که درمدیریت ها درپنج مقطع تااآنجا که من میدانم حاصل شده است.سؤالات .ابهامات واعتراضات وحتی اتهاماتی رااین بنیادباآن روبروبوده وایجاب میکرده که یک روزی پرده برداشته بشودهمچنانکه همیشه ازهمه کارها بالاخره پرده برداشته خواهدشداینست که ماتا قبل ازتشکیل کابینه باوجوداینکه خیلی ازمسائل رامی شنیدم ولی مرجعی برای اینکه سؤال بشودودرواقع سؤال همه مردم بوده وروشن بشودمخصوصاً که ازمستضعفان بیشترمایه میگذاشته این سؤال بشودومنتظرشدیم تایک مرجعی برای سؤال وپاسخ پیدابشودوبعدمدتی هم صبرکردیم که چون واگذارشدبه یک نهادرسمی زیرچترنخست وزیری بصورت یک گزارش رسمی وجامع وکامل همانطورکه گفتیم برای خدمت به انقلاب ورفع هرگونه سوءتفاهمات این گزارش تقدیم بشودوقتی که نشددرتاریخ 19/9 /59 یعنی 19 آذراین سؤال رامن نوشتم وهمه مردم فکرمیکنم خیلی خوشحال بشوندازاینکه گزارش جامع ورسمی البته دراین مدت یکربع نمی شودبایدکتباً دولت نظرخودش راراجع به این موضوع دریک کتابچه ای برای مردم روشن کنداما تاآنجاکه یکربع میتواندابعادی ازآنراروشن بکنداصل سؤال رامیخوانم ودرفرصت باقی اگرچنانچه به جهاتی که می بایست جواب داده بشودورفع ابهام بکندنه فقط یک سلسله ارقام وکلیات بعدهم بدهکارکردن مستضعفان والبته مامیدانیم مشکلات بسیاربسیارفراوانی هم درکاربوده باتوجه به همة اینهااگرچنانچه سؤالاتی کافی نبودهم درده دقیقه بعدمسائل رامطرح میکنم تاببینم به کجامیرسیم .
بسمه تبارک وتعالی ،مقام محترم ریاست مجلس شورا! انتظارداردطبق اصل 88 قانون اساسی ازنخست وزیری خواسته شودتادراولین فرصت ممکن وقبل ازحداکثرفرصت قانونی درمجلس شورای اسلامی حضوریابند. گزارش رسمی، جامع، کافی، دربارة بنیادمستضعفان تقدیم ملت نمایدوبه سؤالاتی که درمورد:
1 ـ بیلان درآمدهاوهزینه ها وبخصوص گزارش فروشها.
2 ـ دارایی بنیادمنقول، وغیرمنقول.
3 ـ اقدامات انجام شده درمصلحت مستضعفین .
4 ـ برنامه آینده دولت درموردبنیادمستضعفین مطرح است پاسخ دهندمتشکرم .
چهارشنبه 19 آذر، حالاخوشحال میشویم که بشنویم ودرده دقیقه بعدچنانچه چیزهائی برای لااقل خودمن مبهم است روشن نشدبعدتوضیح میدهیم .
نائب رئیس ـ آقای کریمی یک ربع ساعت میتوانیدتوضیح بفرمائید.
کریمی (معاون نخست وزیردربنیادمستضعفان ) ـ سلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم، سؤالی که ازبنیادشده است بنظرمیرسد
که پاسخش رابه خاطراین چهارماهی که مسئولیت به ما محول شده زوداست که بتوانیم کافی وجامع ازگذشته بنیادبیلانی و
پاسخی بدهیم . اما خوشبختانه ازفروردین یااردیبهشت سال 59 هیأتی ازطرف امام انتخاب شدندبرای بررسی عملکردبنیادکه این هیأت گزارش کارشان راکه همان عملکردگذشته بنیاداست تقدیم امام خواهندکردوبا صلاحدیدامام حتماً خدمت نمایندگان مردم هم ان شاءالله فرستاده خواهدشد. ولی اگرازاین چهارماهه مسئولیتی که به مامحول شده است سؤال بشودمن
مختصراً عرض می کنم که ما وارث یک وضع بی نهایت آشفته ای بودیم بنیاددارای یک ابعادگسترده ای است ودرهمة ابعادش همیشه سرپرست واحدها نیازدارندکه ارتباط مستقیم برای تصمیم گیری های کلی بامدیریت بنیاد،سرپرست بنیادداشته باشندوبنیادماهها بودکه فاقدسرپرست بودخوداین مسأله که هرمسئول واحدی مجبوربودطبق شناخت خودش کاربکندطبیعی است برای کسانی که مدیریت کردنددریک واحدی یاآگاهی دارندنسبت به مدیریت واحدها طبیعی است که یک آشفتگی رابدون اینکه مقصرباشدبوجودمی آوردباتوجه به این اصل همچنان که شمافرمودیدبنیاد،یک نهادانقلابی است وتمام نارسائیهائی که بعدازانقلاب برای یک جامعه هست درخودبنیادهم بوده مابرای رفع این نارسائیها کوشیدیم وآن گزارش کافی وجامعی که برادران میخواهندان شاء الله تاآخرسال تقدیم حضورشان خواهیم کردولی این یک فرصتی است که ما به ملت عزیزمان یک شمای کلی ازبنیادبدهیم من به لحاظ اینکه ازاول تأسیس بنیاددربنیادبودم ودرواحداجرائیش انجام وظیفه میکردم یک اطلاعاتی به اندازه شناخت خودم دارم که آن اطلاعات رابه محضرتان تقدیم میکنم بعضی بنیادراکه نهادانقلابی است بادیگرنهادهائی انقلابی است بادیگرنهادهائی انقلابی که بعدارانقلابی که بعدازانقلاب پاگرفتندمقایسه میکنندبنظرمن این یک مقایسه ای است که بایدپیرامونش مطالعه بیشتربشودبنیادوارث نابسامانیهائی شده که ازطاغوتیان برایش به ارث مانده است میدانیم که ازهفده شهریورتمام وابستگان طاغوتی به این نتیجه رسیده بودندکه دیگرثبات اقتصادی دراین جامعه برایشان نیست وشروع کرده بودندبه خارج کردن ارزکه ارقامش راهم یکمقداری بانک مرکزی آنروزها توسط اعلامیه هائی انتشاردادندواین وابسته ها بازوبندهائی که دربانکهاداشته اندوثیقه بانکهامیگذاشتندوچندین برابرارزش واقعی اش رامیگرفتندومیبردندتاآنجاکه دیگرامیدشان ازحرکت اقتصادی درجامعه قطع شدحرکتهای دیگری هم کردندوهمان کاری که شریف امامی درأس مملکت کرداینهادرواحدهای خودشان شروع کردند      
به این کارهاراکردن،یعنی بقدری این واحدهاراویران کردندکه آن کسی بعداً میخواهدوارثش بشودهم ازاداره اش عاجزباشدهم به عنوان یک کسی که نتوانسته آن واحدی که طاغوتیهااداره می کردنداداره بکند.متهم بشودوپس ازاینکه این اموال واین شرکتهامصادره میشدوبه دست مامیرسیدعوامل وابسته شان درکارخانجات ودرشرکتهاباچهره های چپی که میگرفتندکه متداول بوددرجامعه ما، طرفدارکارگری شدندکه قبلاً استثمارش میکردندبه سودهمان طاغوتی، وکارگرراعلیه انقلاب وعلیه بنیادبسیح می کردندمن اگربخواهم هنربنیادمستضعفان رادرتصرف این اموال ازدست طاغوتیان ووابستگانشان بگویم واقعاً زبانم قاصراست ومتأسفم که هنوزنتوانستندرسانه های گروهی، رادیوتلویزیون ، یانتوانستندچهره واقعی بنیادرا
به جامعه معرفی کنندواین حق رامن به جامعه مان ومخصوصاً به نمایندگان میدهم که این دلهره راداشته باشندکه بنیادمستضعفان چه میکند، اما مقصراصلی رابایدشناخت رسانه های گروهی ماورادیوتلویزیون ما دراینموردسخت کوتاهی کردنداینهاآن روزهاکه هرجاهرکس متخصن میشددوربین هایشان بالای سرشان بودمن مکررازایشان خواستم که بیائیددراین
نمایشگاه آسیایی که مابخش فروش گذاشتیم ببینیدشکل کارماراببینیدوماکه بزرگترین مجموعه گرانبهاترین مجموعه عتیقه جهان راازلابلای این اموال جمع آوری کردیم واینجاداریم پاسداری میکنیم بیاییداین راببینیدودرکناراینهااین ویرانیهائی که مردم درجامعه گذاشتندبگذاریدوپیامتان رابه ملت بدهیداینهاهیچکدامشان این کارهارانکردندوتصویردرستی ازبنیادبه جامعه ندادبازمسأله دیگری که گرفتاری بزرگ بنیاداین بودکه بنیادمجری احکام دادگاههابودآن احکام که درست بودومیخواست برود اینها رابگیرداینها ارتباط داشتندارتباط بایک جاهای خیلی بالاهم داشتندوحقیقت راهم نمی رفتندبگویندمی آمدندومیرفتندواژگونه مسائل دیگری رامی گفتندوآن مسائل دیگری رامی گفتندوآن مسائل رااززبان اشخاص مطمئن میبردنددرجاهائی پخش می کردندواین باعث میشدکه بنیادیک مقداری ضربه بخورد، بعضی ازاحکام بوده که این احکام ناپخته صادرشده بودومی یابداین حکم صادرنمی شده بدلیل این که قاضی بعدی آمده است بسیاری ازاحکام را نقض کرده است این احکام هم چون مجریش بنیادبوده تمام اتهامات وشلاقهابرپیکربنیادخورده است بنظرمن مظلومترین نهادانقلابی بنیاداست یک نفرکه درسپاه پاسداران میرودخدمت میکند، عشق به شهادت اوراسیرابش میکند یک نفرکه درجهادسازندگی می رودفعالیت میکندآن موقعی که ازآن روستای تفتیده آب رابیرون می آوردویک بچه روستائی آب بصورتش میزندالتیام پیدامیکندیکنفرکه دربنادشهیدفعالیت میکندوموقعی که لبخندبه چهره فرزند یک شهیدمی بیندالتیام پیدا میکنداماآن کسی که دربنیادکارمیکنددقیقاً بالجن هایی کارمیکندکه طاغوتیان برایش به ارث گذاشتندوبعداً چون دستش لجنی است متهم میشودبه 
اینکه این آدم بالجن کارمیکندواین برای خداتمام این ضربه هارابجان میخردمن توقع دارم وتقاضادارم کسانی که دررابطه با
بنیادرابشناسندوبازازرسانه های گروهی مان ازرادیوتلویزیون تقاضامی کنیم یک خرده وقت بگذارندخدماتی که بنیادکرده البته من بازمیگویم خدماتی که بنیادکرده درمقابل نقش اصلی اش نسبت به راه اندازی شرکتهاوکارخانجات آنقدرناچیزاست
که من اصلاًحیفم می آیدبگویم مثلاً درروستاهازلزله زده مامثلاً 140 دستگاه ساختمان ساختیم یافرسنگهاراه ساختیم یادرخوزستان سیستان وبلوچستان،چه کارهاکردیم اینهاراآنقدرکوچک می بینیم نسبت به خدماتی که بنیاددرگذشته برای جامعه اش کرده اینهاچیزهایی است که بنیادبایدخودش رامعرفی بکندودوستانی که میخواهندنسبت به بنیادآنهایی که خدارا
نمی شناسندخوب میدانیم بی تعهدهمه چیزرامی گویندولی کسانی که خدا رامیشناسند.
شهرکی ـ درسیستان وبلوچستان کاری به آن صورت نشده است .
کریمی ـ عرض کردم اصلاً کاری که بنیادکرده دراربطه باآن خدمت اصلی که انجام داده ناچیزاست حالااگرخواستیدآماری که مابرای سیستان وبلوچستان پول ناچیزی که دادیم همان روزهای اول انقلاب بعرضتان میرسانیم ولی عرض کردم اصلاً
که بنیادمستضعفان خدماتش نسبت به خدمت اصلی که به جامعه کرده آنقدرناچیزاست وآنقدرکاردومش بزرگ است که اصلاً گفتنش کاربنیادرا بی ارزش می کندکه اگر15 میلیون تومان به فلان واحدانقلابی داده ویاچندمیلیون تومان به فلان استان داده اینها اصلاً ارزش ندارددرمقابل اینکه یک کارخانه ای که 1200 نفرکارگرداشته وکارگرهایش علیه انقلاب بسیج شدندروزی که گرفته نه مواداولیه داشته وماهها هم حقوق کارگرش عقب افتاده ازاینهاگذشته بنیادیک حرکتی راقبول کرده که حتی خلاف اساسنامه اش بوده واین بزرگترین خدمت است. بند3 اساسنامه بنیادمیگویداموالی رامیتواندبگیردکه ارزش به آن بیش ازبدهی آن باشداین به اموال مصادره شده ای رسیده که همان روزاول متوجه شدکه اگربخواهدنگیردکارخانه متوقف میشوددامش ازبین میرودماشرکتهائی داشتیم مثل شرکت ران ووشمگیرکه 163 میلیون تومان بدهکاراست والان همة
اموالش که بنیادیک سال ونیم است داردسرپرستی اش رامی کندحدود30 میلیون تومان است که بنیادمی گرفته چراگرفته ؟
برای اینکه دامش ازبین نرودفلان کارخانه ایکه باشرکت ساختمانی که میلیونهاارزش بدهی اش بیش ازارزش آن است نمی بایدبنیادمی گرفته چراگرفته؟ برای اینکه اگرنمی گرفت کارگرهایش بیکارمی شدندآن اموالی هم که درآن شرکت هست به
یغمامیرفت وهنوزکه من درخدمتتان هستم بانکهاحاضرنشدندبیایندوثائقشان رابگیرندویک ارگان هنوزقبول نکرده که گرفتاریهائی که بنیادنبایدمسئولیتش راقبول می کردوقبول کرده بگیرداین مایة تأسف است واین عظمت گرفتاریهای بنیادرا
میرساندکافی است هرکدام ازبرادران مابخواهندیکی ازشرکتهای بنیادرابیایندبررسی بکنندبعداً ازاین یکی بقیه450 شرکتی که
بنیادمتعلق شده است قضاوت بکنند.
نائب رئیس ـ آقای کریمی دودقیقه وقت دارید.
کریمی ـ من بیش ازاین وقتتان رانمی گیرم اگرسؤالی هست بازپاسخ میدهم .
نائب رئیس ـ آقای غفوری بفرمایید.
گلزاده غفوری ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، درموردگزارش جامع ورسمی وکافی وعده دادندکه تاآخرامسال این گزارش راتنظیم بکنندوبرای حفظآبروی انقلاب وآن مسائلی که خودشان  هم جسته وگریخته به آن اشاره کردندکه مسأله مال نیست
منتها برای این گزارش هرچه جامعه ترباشدوپاسخگوی آن سؤالات ا بهاماتی باشدکه لااقل دوستان علاقمندازنمایندگان به
نظرشان میرسدبنابراین میرسدبنابراین علی الحساب این سؤال راکمیسیون ارجاع میدهیم برای اینکه چیزی نیست که ملت ازآن بگذردمسأله مال اینست که کسی یک چیزی رابرداشته حالاهرجا گذاشته خودش بین خودوخدامیدانددراین جریان خیلی هابایدجواب بدهندولی ملت هم جواب خواهدواماباتوجه به اینکه ایشان گفتندباوجودیکه سه چاهرماه است بعنوان یک نهاددولتی اختیاررادردست گرفتندولی ازاول بودندبسیاری ازمطالب بودکه ایشان می توانستنداینجا بگویندبجای اینکه مشکلات رابگوئیدچون مشکلات واقعاً یک مقداری روشن است بنابراین به هیچ یک ازچهارسؤالی که شده بوددرمتن نامه یعنی بیلان درآمدها هزینه ها ومخصوصاً گزارش فروشها که بسیاربحث دیگراست اینها چطوری کارمی کنندونتایجش چیست؟ مخصوصاً درموردبعضی ازچیزها که اصلاً به قیمت درنمی آیدسؤالات بسیارفراوان است درموردسؤال دوم که اموال منقول وغیرمنقول که میدانیم (این بقول سابق هزارفامیل که بودند) شایدبیش ازیک چهارم اراضی وباغات این مملکت
ازآنهامانده که دراختیاربنیادمستضعفان است شرکتهابقدری زیاداست که ایشان گفتند450 شرکت آنوقت چه شرکتهایی؟یکی
شرکت هواپیمایی یعنی ارتاکسی وچیزهای دیگروکشتیرانی وحمل ونقل این خطوطرانندگی بین بندرهاواینجاباان دستگاههائی که بودندیعنی درانحصاربودمسأله کارخانجات مسأله آثارعتیقه واسنادتاریخی این مملکت که اینهاخوب کارگزاران بودنددیگرحالایک خرده اش راتوانسته اندببرندوآثارهنری که بهترین کلکسیونهای دنیاحالامن الان مطرح نمیکنم
چون نمیدانم درکمیسیون مطرح میکنم مجسمه هائی که مخصوصاً یک مجسمه ای راشنیدم ازنظرتاریخ مسیحیت بسیارقابل
توجه است واین اسنادهیچ معلوم نیست درکجاست؟ ولی انباریک خانه ای که مخفی کرده بودندهمراه چیزهای دیگروتعمیر
کارشوفاژرفته آنجاتعمیربکندکلنگش خورده ازآنجادرآمده وهیچ پیدانیست. ازسنگ یشم یک پارچه اصلاً اینهارانمیشودبه قیمت درآوردمن نمی خواهم به ریزآنچه که شنیدم تاحدودی هم میدانم شایدشماهم خیلی بدانیدبعضی هاهم                                 
                                             

دراینجاهستندکه دراین جریانات ازنزدیک بودندجزء آن هیأت 6 تفره بودندمامی خواهیم این ملت برای رضای خدااین مسأله
برایش کاملاً روشن بشودهمان طورکه گفتم درتاریخ این مملکت می ماندالان ابعادمختلفی داردبنیادیک بعدش بعدمالی است
ببینیم چه داریم چه نداریم حالاهرچه داریم بانک مرکزی بدهکاریهانمی دانیم یک بعدش بعداقتصادی است یعنی بنیاداگرامین نبودقبول نمی بایست بکند(هرکه بوده ) واگرامین بوده این یک بحث اقتصادی است آن 980 هکتاری که دیروز
یکی ازبرادران گفتنددرگنبدآنجاخراب شده باغات مرکبات،بهترین باغات دربندرعباس بازیکی ازدوستان که خوب بهترمیدانند
وجاهای دیگراین الان چه جوری اجاره داده میشود؟وبالاخره مسأله کارخانه هاومسأله آثارهنری، وازجمله بخصوص مواردی
است درموردفروش یک فرشهای نفیس که لنگه اش پیدانمی شودحتی ارقام بزرگی که بازمن اینجاچون انتظارداشتم یک مقداری اشاره بشودبه این چیزها اشاره هم نشدودرقسمت سوم چه چیزی خرج مستضعفان شده وچه برنامه آینده دولت است که هیچ چیزگفته نشدمثلاً شنیده میشودبازنمیخواهم بگویم چندهزارتخته فرش به چه ترتیب به چه حسابی ودرازاء چه
چیزی وازجمله این راکه میشودخیلی زودبه آن جواب دادآن ته چکهائی است که درحساب بنیادوجوددارداین سؤال برای مردموجوددارد( حالاشمابگوئید) پاک بودن یک مسأله است ارائه پاکی مسأله مهمترته چکها شنیده میشودچکهای بیش ازده
میلیون حواله شده وصادرشده لااقل بایدمجوزصدوراینهاومحل مصرف اینها برای مردم روشن بشوداگرمستضعفان ازنظرپولی
چیزی گیرشان نیامدومردم هم همین طورلااقل خیلی چیزهاروشن بشوداینهم بعداقتصادی، بعدقضائی داردهمانطوری که خودشان گفتنداحکام ناپخته صادرشده .
نایب رئیس ـ جناب آقای غفوری یکدقیقه دیگروقت دارید.
گلزاده غفوری ـ وبعدیکی دیگرآمده نقض کرده ومن شنیدم بعضی ازچیزهاچهارپنج بارنقض وابرام شده تاهرچه ته آن مانده
بوده حسابش رادرست کندوآخرسرکه ابرام میشودچیزی دربساط نمانده باشدبنابراین نهادجهات ابهام بسیاربسیارفوق العاده ازجهات مختلف مالی،اقتصادی، قضائی ، سیاسی ، اجتماعی ، وجهات هنری مخصوصاًکه ممکن است بنظرمابیایدهنرچیست؟
ولی چیزهائی بوده که دردنیالنگه نداشته است اینها روشن بشودبنابراین جداً تقاضا می کنم باتوجه به حسن نیتی که دردوستان مکتبی حتماً هست خودشان نه بعنوان یک پاسخگوبعنوان یک سؤال کننده مسأله روشن کنندودراولین جلسه ای که کمیسیون ترتیب میدهدسؤالات دیگری که من وسایردوستان داریم برای روشن شدن برای خدمت به انقلاب مطرح بکنیم
ویک گزارش جامع همراه تاریخ انقلاب تقدیم مردم دنیابکنیم  متشکرم .
نایب رئیس ـ سؤال به کمیسیون رسیدگی به سؤالات ارجاع میشوداسامی غائبین رابخوانید.
منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، درجلسه روزدوشنبه مورخ 6/11/59 غیبت موجه نیست.تأخیرهای غیرموجه بیشتراز15 دقیقه آقایان : رحمان استکی ازشهرکرد ـ ابراهیم یزدی ازتهران ـ خزاعی ازرشت ـ سلامتیان ازاصفهان ـ عضنفرپورازلنجان ـ
ابوسعیدازجیرفت ـ اینهاهرکدام 20 دقیقه تأخیردارند. آقایان: آقامحمدی ازهمدان ـ امین ناصری ازآستانه ـ منتظری ازنجف آباد ـ محمدشجاعی ازیزد ـ هرکدام 25 دقیقه تأخیردارندوخانم طالقانی 25 دقیقه آقای امین سازگارنژادازسروستان 30  دقیقه
جلسه روزسه شنبه 7/11/59 غائبین غیرموجه تنهاآقای حسن فریدون روحانی ازسمنان تأخیرهای بیش از15 دقیقه غیرموجه
آقای محمدرضاعباسی ازکوهدشت20 دقیقه ـ آقایابوسعیدی منوچهری ازجیرفت 20 دقیقه ـ آقای خزائی ازرشت 40 دقیقه ـ
آقای کرمی ازدشت آزادگان 50 دقیقه.
7 ـ پایان جلسه وتاریخ تشکیل ودستورجلسه بعد
نائب رئیس ـ برنامه روزیکشنبه 12 بهمن ماه جلسه بعدکه ساعت 8 شروع خواهدشدعبارتست از:
1 ـ گزارش شوراول کمیسیونهای آموزش وپرورش واموراقتصادی ودارایی درخصوص تعهدخدمت معلمان فارغ التحصیل
مرکزتربیت معلم که مشمول پاکسازی میشوند.
2ـ گزارش شوراول کمیسیون های فرهنگ وتحقیقات وتعلیمات عالیه واموراقتصادی ودارایی درخصوص لایحه اصلاح قانون اجازه ورودوترخیص ده دستگاه آمبولانس موردنیازدانشگاه تهران بااستفاده ده معافیت ازپرداخت حقوق وعوارض گمرکی ویک سؤال هم که دراین دستورکارخواهدبودجلسه بعددرساعت 8 روزیکشنبه 12 بهمن ماه خواهدبود
( جلسه ساعت 40/11دقیقه پایان یافت .) رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبرهاشمی رفسنجانی