خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • طرح مباحث ایدئولوژیکی از سوی آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی -- کتاب انقلاب و پیروزی -- سالهای ۱۳۵۸ -۱۳۵۷

طرح مباحث ایدئولوژیکی از سوی آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی -- کتاب انقلاب و پیروزی -- سالهای ۱۳۵۸ -۱۳۵۷

  • پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۵۸

طرح مباحث ایدئولوژیکی از سوی آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی تاریخ : 20/2/1358 طرح مباحث ایدئولوژیکی از طرف ما، تنها در جلسه‌های آموزشی حزب نبود، بلکه با توجه به احساس نیازی که در جامعه دیده می‌شد، ضروری بود که این گونه مباحث در جلسه‌های عمومی هم مطرح شود. خود من در اجرای این امر جدیت داشتم، به طوری که در بعضی از مکانهای فرهنگی ـ که عمدتآ جوانان انقلابی حاضر می‌شدند ـ ]مانند کانون توحید یا کانون اسلامی جوانان در تهران [و یا در برخی از مساجد و اماکن مذهبی ]مانند مدرسه فیضیه قم [مباحث عقیدتی و سیاسی زیادی را ]مانند زمینه‌های اقتصادی در انقلاب (20/2/58) و یا آزادی در انقلاب (20/4/58) و یا ویژگیهای ولایت فقیه (26/6/58)[، مطرح می‌کردم و می‌کوشیدم به سوالات حاضران در آن جلسه‌ها نیز پاسخ بدهم. دوستان دیگر ما نیز، چنین برنامه‌هایی را داشتند.  منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 58-1357 ، انقلاب و پیروزی، زیر نظر عباس بشیری