حدیث دیگران
  • صفحه اصلی
  • حدیث دیگران
  • شعر: ای سمبل روزهای آبادانی

شعر: ای سمبل روزهای آبادانی

به بهانه سوم شهریور سالروز تولد حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی/ اسمعیل شاه محمدی

  • یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۵

s

ای در خور صد مدیحه و صد تحسین              مانند فرشته ای بر روی زمین

ازاوج ارادتم به تو ؛بس بود این           تبدیل شده ست شک و شبهه به یقین

ای باعث افتخار هر ایرانی  /    حاج اکبر هاشمی رفسنجانی

ای موجب افتخار شهریور ؛تو                      برکشور و انقلاب هم زیور؛ تو

فرهنگ وهنرگرفته اندر بر ؛ تو                   آوازه ی زخمه های پردیور ؛ تو

تو در دل تاریخ وطن می مانی  /   حاج اکبر هاشمی رفسنجانی

این ملک شبیه تو ملک کم دارد                 این ملک بدون تو فقط غم دارد

سردار جهاد تا که پرچم دارد                      ایران به تن اش روح معظم دارد

تو روح و طراوت ترنجستانی  /    حاج اکبر هاشمی رفسنجانی

ای مرد قبیله ؛ همسفر پیدا کن                   کشتی به شط زده ؛خطر پیداکن

از همسفران خود خبر پیدا کن                    چاقوی نشسته در کمر پیدا کن

ای رهروی مدرس و خمینی   /    حاج اکبر هاشمی رفسنجانی

 داری تو به گردن همه حق نمک             ذکرتو گرفته اند هم انس و ملک

دیدم که نوشته اند بر اوج فلک         اسم تو به روی عرش اعلی شده حک

بر تارک مملکت تو جاویدانی  /   حاج اکبر هاشمی رفسنجانی

ای اسم تو مثل نفسم در ریه ها                   از متن نرفته ای تو در حاشیه ها

سمت تو همیشه می رسد زاویه ها                   بی تاب رسیدن به تو ثانیه ها

ای سمبل روزهای آبادانی   /     حاج اکبر هاشمی رفسنجانی

درد دل خاص و عام را می دانی                         اسرار بنی کلام را می دانی

از خیل بزرگان و حکیمان تنها                         تو مصلحت نظام را می دانی

در فصل خطر تو حامی ایرانی  /   حاج اکبر هاشمی رفسنجانی

شایسته مدح و جانب تقدیری                ای بخت جوان که در سیاست پیری

صدبار رجال صدقوا را خواندیم                      آن ینتظری که آیه را تعبیری

تو نابغه ی طریقت قرآنی   /   حاج اکبر هاشمی رفسنجانی

آن عهد که با امام راحل بستی         خونت به جگر شده ست و آن نشکستی

جانت به لبت رسید و تو نگسستی            ای شیخ چنان که می نمایی هستی

ای عاجز از مدیحه ات خاقانی  /   حاج اکبر هاشمی رفسنجانی