حدیث دیگران
  • صفحه اصلی
  • حدیث دیگران
  • شعر یکی از پزشکان در سوگ آیت الله هاشمی رفسنجانی

شعر یکی از پزشکان در سوگ آیت الله هاشمی رفسنجانی

  • چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵
دکتر رحمت ملکی در پی درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی شعری را سرائیده است که در ذیل می خوانید.

مَرد مردان جهان اکبر رفسنجانی               افتخاریست به هر مسلم و هر ایرانی

او امیراست و کبیر است نمیرد هرگز    زآنکه باقی است از او هر طرفی عمرانی

آنکه چرچیل از او درس سیاست آموخت    بهرتاریخ مدرس شده این روحانی

آنکه در جنگ بیفتاد بدامش صدام            حفظ ارکان وطن کرد از آن ویرانی

بهر ملت چو بهشتی خود او ملت بود             بود در معرکه جنگ چنان چمرانی

بهر رهبر ندهد هیچکسی همچون او             معنی دوستی و یاری و هم پیمانی

اوکه آرمگهش در حرم روح خداست     روح او غرق سرورست از این مهمانی

حضرت خامنه ای بانی این مجلس اوست     بانی مجلس او گشت یکی ربانی

 

دکتر رحمت ملکی

مشهد مقدس