حدیث دیگران

شعر: کبیر فطرت

از جمع حروف اول مصرح اول این شعر، نام محسن هاشمی و از جمع حروف اول مصرح دوم آن، نام هاشمی رفسنجانی، حاصل می شود.

  • یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۷۵
شهرستان ارومیه   /    محمدیان مسافر / مسئول انجمن شعر و ادب ارومیه

 

م  مقیم کعبه عشقی و خادم قرآن

 ا  اصول دانش و فضلی و منبع عرفان

ح   حسن جمالی و محسن  خصال و نیک انجام

ک کبیر فطرت و یزدان شناس و با ایمان

س  سرود نصر و ظفر بر لبان تو جاریست

ب   بساط معرفتت داده حضرت یزدان

ن   ندیم دولت قرآن شدی به لطف خدا

 ر   رسائی پدرت بین بخدمت ایران

ه  همیشه نام نکوی شما مؤیّد باد

ه  هزار مرتبه گفتم بعزت سبحان

ا  امید ملت و ملکید و بانی شوکت

ا  از اختیار شما گشته کشور آبادان

 ش  شکوه و شوکت کشور ز اهتمام شماست

ش  شراب وحدتتان خوش گوار و جاویدان

م  مدبری نبود همچو هاشمی به جهان

م  مدیر و مطلع دین درست و با ایمان

ی یگانه اند "مسافر"، به مدحشان بگشا

ی  یکی زبان دعا گو و دیگری برهان

 

( * ) /   دوازدهم اسفند ماه سال یکهزار و سیصد و هفتاد و پنچ