حدیث دیگران
  • صفحه اصلی
  • حدیث دیگران
  • شعر: پروانه سان به گرد وجودت تمام شهر

شعر: پروانه سان به گرد وجودت تمام شهر

ابوالقاسم طالبی، در استقبال عمومی مردم گلپایگان

  • چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۷۵

 

 

ای افتخار ملت ایران خوش آمدی

ای یادگار پیر جماران خوش آمدی

از مقدمت کنون شده گلپایگان بهشت

ای رهنمای مردم ایران خوش آمدی

برپهندشت گلشن گلپایگان زمهر  

چون بلبلان بطرف گلستان خوش آمدی

ای عندلیب نغمه‌گر خوش بیان ما

 با روی باز و چهره خندان خوش آمدی

پروانه سان به گرد وجودت تمام شهر

 ای چلچراغ و شمع فروزان خوش آمدی

باغی خزان زده در پیش روی تست 

ای باغبان به عشق بهاران خوش آمدی