حدیث دیگران
  • صفحه اصلی
  • حدیث دیگران
  • شعر: هاشمی تو بهار ایمانی

شعر: هاشمی تو بهار ایمانی

استان کرمان / مصطفی حسین خانی

  • کرمان
  • شنبه ۵ آذر ۱۳۷۳

هاشمی تو بهار ایمانی                                    پرتو آیه های قرآنی

من به گلبرگ ارغوان خواندم                        سرو سبز روزگارانی

 

ای که نایت ،نوای تاریخ است              رد پایت ورای تاریخ است

در تب و تاب امتداد زمان                  پا به پای تو ،پای تاریخ است

 

ای که مهرت به سینه مسطور است

ذکر خیرت هماره منظور است

 

هر کلامت کلیم صد طور است             هر پیامت چو مهر روشنگر

قلب امت زهمتت دلشاد                      جمله ایران شد از تو نو بنیاد

 

آذرخشی به خرمن بیداد                       تو کلیمی به طور این میهن

مادر دهر چون توئی کم زاد            دامن عشق چون تو گل پرورد