حدیث دیگران

شعر: نوگل فصل بهار

شهرستان گنبد گاووس /  حمید عبدالحکیم شاوزنی /   دانشجوی رشته جغرافیا

  • جمعه ۱۵ تیر ۱۳۷۵

هاشمی ای نوگل فصل بهار            حسن تو هر جای ایران صد هزار

سایه ات  هست بر سر ایران ما             چتری از آرامش و امن و قرار

از وجودت کشور ما سرفراز           قامتش تا آسمان است چون چنار

بُرده ای آوازه ایرانمان                   هرکجای این جهان گوش و کنار

استوار گشته ایم ما ایرانیان                      مملکتهای دگر گشتند مدار

حاضریم به میدان آبادی و جنگ          اسب تکتاز زمان هستیم سوار

در مقامت بس فروتن هاشمی                گویی بر ملت منم خدمتگزار

 هر سیاست را که دشمن رو کند          با سیاست های تو گردد مهار

تا بدان حد درسیاست زیرکی        گشته آمریکا به پیشت خوار خوار

شد شکوفا انقلاب مردمی                   دست پر خیرت به رنج بیشمار

ای خدایا  کن اجابت این دعا                   یادگار آن امام را زنده دار

هاشمی پاینده باشی تا ابد          جمله ایران را، به دل هست این شعار