حدیث دیگران
  • صفحه اصلی
  • حدیث دیگران
  • شعر: نمونه هاشمی است ، اینک به ایران

شعر: نمونه هاشمی است ، اینک به ایران

مسعود ایوبی / شهرستان خاتم استان هرات افغانستان

  • رفسنجان
  • سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۱

                به رفسنجان گذر کردم یک روزی

                                              به ایام بهار بود و نوروزی

                به ناگه من محیطی باز دیدم

                                              در آنجا مردمانی ناز دیدم

                بدیدم موزه ای چون کاخ آنجا

                                                 اشیاء پر بها بسیار آن جا

                به خود گفتم گذارم یک نمادی

                                     یک شی یا یک نامی، یادگاری

                نوشتم این دو بیتی را به قابی

                                           که باشد بر زبانها گاه گاهی

                که رفسنجان شده عزت ایران

                                                بله آنها شدند فاتح ایران

                اگر ایران بود مهد دلیران

                                 نمونه هاشمی است، اینک به ایران

تصاویر ضمیمه