حدیث دیگران

شعر: ناجی ایران زمین

دلاو رامیری / کارمند دولت

  • چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۷۶

هاشمی در پرتو دین خدا شد ناجی ایران زمین

 گرد حق، کرد عمل، با هوش و دور اندیش بین

او گلستان کرد، ایران، چون بهشتی بی قرین

تا ابد نام نکویش را بتاریخ جهان منفقوش بین

پرچم ایران اگر روزی سرهیمالیا کردی مکین

لیک امروزش بنام هاشمی، برماوارء عالمش مفروش بین

او اگر سردار شد، در سازنده گی بالنده گی هرگز نکرد

پیرو عدل علی دارد ز تقوای مهر عزت بر جبین

هاشمی خاری است بر چشم ستمکار جهانخواران قرن

چون علی یارضعیفان است و محرومان عالی را مبین

مستقل ایران اسلامی ز افکار بلند هاشمی است

جان فدایت هاشمی، ای یاور قرآن و دین

خطیب منبر و سردار جنگ، هاشمی است عبد خدا

یقین بدان که بود نقش نام او به عرش برین