حدیث دیگران
  • صفحه اصلی
  • حدیث دیگران
  • شعر: مژده به یاران، مه تابان رسید

شعر: مژده به یاران، مه تابان رسید

دیدار عمومی با مردم شهرستان سپیدان در سفر استانی سید محمد جواد فروزان  /   دبیر آموزش  و پرورش سپیدان

  • دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۷۴

مژده به یاران، مه تابان رسید             هاشمی آن نوگل خندان رسید

مقدم او با برکت بهر ما                          لطف الهی به عزیزان رسید

مرد سیاست در ایران بگشت            همچو یکی شیر به میدان رسید

   بوی خوش یوسف شیرین سخن           باد ببرد و سوی کنعان رسید

   عطر وجودش چو گل یاسمن             همچو نسیمی به سپندان رسید

   هاشمی آن پیرو روح خدا                    روح خمینی به مریدان رسید

   در خط اسلام و خط رهبری                  مرد عمل حامی قرآن رسید

   هاشمی آن رهرو راه علی                 همچو گلی سرخ عذاران رسید

   هاشمی آن گوهر علم و ادب                  بحر سخا مظهر ایمان رسید

   هدیه آن معدن جود و سخا                      در گرانی به سپیدان رسید

مصرف هر هدیه گل است و گلاب

بوی گل هدیه  به بستان رسید

چون همه پروانه شمع تواند                       گرد وجود تو هزاران رسید

آن مدد غیبی پروردگار                            پشت و پناه تو فراوان رسید

نغمه شیرین دلیران ما                                  بر سر گلزار شهیدان رسید

عطرگل یاسمن و نسترن                                 حامل پیغام امامان رسید

تهنیت جمله سپیدانیان                            بر تو گل سرخ گلستان رسید

کلبه احزان که نبودش فروغ                       روشنی از اختر تابان رسید

نور رخ شمع وجودت چو تیر

آمد و برقلب فروزان رسید