حدیث دیگران

شعر: مرد حق

سید رسول پالیزوان ارباستان / کارمند دادگستری شهرستان مشهد

  • جمعه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۷۹

نویسم قطعه‌ای از یک روایت                          بخوانند دوستانم این حکایت

بخوانند و بدانند مرد حق کیست       کجا بود و چی می‌کرد و کنون کیست

به خاک پاک رفسنجان ایران                             تولد یافت نوزادی زخوبان

  نهادند نام او اوصاف حیدر                                 علی هم نام مولا نام اکبر

زمان کودکی یاد علی بود                                مسیرش راه حق راه علی بود

چنان بود آرزوی جدّوبابابش                          ره حق عشق حق راه علی بود

عیان شد نور از خورشید تابان                        مایان شد بر او اوصاف خوبان

همی پیمود راه دانش دین                           که حاصل شد در او علم امامان

در او شد شور اوصاف حسینی                          هم او شد یاور و یار خمینی

به عصر کربلائی خاک ایران                    هم اوبود وجهه‌ای از لطف یزدان

به حفظ دین حق، در شوروشین بود         چو عباس علی، یار حسین (ع)بود

هم او شد حافظ میراث ایران                      هم او شد حامی و الگوی شیران

زایثارش شده کشور درخشان                   خدا عمرش دهد چندین و چندان

زدورانش تمام خاک ایران                           شده روشن در و دشت و بیابان

بهرجا دیده بیند جلوه اوست                      عیان است خدمتش در کلّ ایران

چنین حق است بر این سردار تاریخ           بسازند پیکرش چندین و چندان

نشان یاد دهم الگوئی خدمت                         گذارند بر سر هر سوئی میدان

تو ای سردار تاریخ ساز کشور                        تو ای سالار رمز و راز کشور

ز تو جوئیم همه سازندگی را                    توئی الگو و ساخت‌ و ساز کشور

تو هستی افتخار ملک ایران                              سپاسم بر تو بادا صد هزاران

نمودی وقف خود را بهر خدمت                                برای امت اسلام ایران

نشان راه حق در تو عیان است                     همه لطف خدا در تو نهان است

تو هستی گوهر و دریای حکمت                   الهی زنده باشی تا جهان است

زوصفت شعرها باید سرودن                           به صدها و هزاران بار خواندن

نمائی جلوه‌ات ای مرد تاریخ                                 بحق اسراری از الله گفتن

بازگو پالیزوان، بهرعلی اکبر بگو      بهر هاشم گوهر و آن دُرّ رفسنجان بگو

بازگو اوصاف آن مرد صدیق و با خدا     تا ابد هرگز نگردد یار او از ما جدا

بر سر میدان هر شهر و دیار خاک ما        یکر پاکش بماند یاد آن مرد خدا

پیکرش یادآور سردار آبادان بود      مظهر الگوی ساخت‌وساز درکشور بود

یاد او باشند همه مردان تاریخ ساز        اجرش، نزد حق در عرصه محشر بود

سید پالیزوانم، دارم  تمنای دعا             یا علی‌اکبر صدیق پاک اندر عصر ما

جمله با اهل عیال و شانزده فرزند خویش

جان فدایت می‌کنیم با ذکر اسماءخدا