حدیث دیگران

شعر: شکوه نمودی به چاه

استان کرمان / عباس دبستانی رفسنجانی

  • کرمان,استان کرمان
  • شنبه ۷ فروردین ۱۳۷۲

s

شمع وجود تو شد روشنی چاه و راه      مهر و نوای تو شد موجب گرمی آه

هاشمی ! ای آشنا! اسوه ایثار ما !مژده           کم خدا ! دشمن طاغوت و شاه!

جمله  کرمانیان ، بل همه ایرانیان        همنفس و همصدا، نیمه شب اندر پگاه

از سر صدق و نیاز،اه دعا در نماز                                                    پیش سبب سوز راز، مالک خورشید وماه

شکر و سپاس ترا خواهد و خواهش کند

چون بوجود تو شد امن و امید و رفاه

رهبر مستضعفین خامنه ای در زمین                                           بوذر و عمّار دین ،زیب تو زیبد بجاه

صبر و ظفر جاودان ، در تو تبلور که هان!

جور زمان چون علی ،شکوه نمودی به چاه

حاصل عمر امام! هاشمی از خوش پیام !                                  راه امامم عیان از لب و فکر و نگاه

مقدم سبز تو دوست! هر ده و شهرت نکوست

میمنتش همچو کوه ، خدمت با برگ کاه

قشر دبستانی و جمع معلّم زدل                                    جرعه عشق آفرین میدهدت جان بخواه