حدیث دیگران

شعر: سپاس خدمت

رجبعلی معلّمی (روحانی) پدر پاسدار شهید/ مسئول دایره عقیدتی سیاسی منطقه انتظامی گناباد

  • پنجشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۷۶

الگوی فضل و لیاقت هاشمی است        اسوه ی عقل و درایت هاشمی است

رکن پولادین نهضت استوار                       مرد میدان سیاست هاشمی است

بازوی فرمانده کلّ قُوا                                حامی اصل ولایت هاشمی است

   پیش تاز عرصه رزم و جهاد                      آن دلیر با صلابت هاشمی است

با شجاعت قبل و بعد انقلاب                         پایدار و با متانت هاشمی است

آنکه در وقت بروز فتنه ها                  می کند از حق حراست هاشمی است

سوء قصدی گر بدین آید پدید                  ناصر دین و دیانت هاشمی است

   چون ستون محکمی بهر نظام                مرد پیکار و رشادت هاشمی است

هم فکور و صائب و برنامه ریز                   آن مدیر با کیاست هاشمی است

قهرمان عرصه علم و عمل                      پر تلاش و با صداقت هاشمی است

آن توانا عنصر علم و ادب                         مرد ایثار و رشادت هاشمی است

   اوستاد کرسی وعظ و ارشاد                  آن خطیب با بلاغت هاشمی است

ذوفنون علم و قرآن و حدیث                    زیب کرسیّ امارت هاشمی است

جامع الاطراف در علم و فنون                        آن دبیر با متانت هاشمی است

در جواب هر سئوال از خصم و دوست       پرتوان و با کفایت هاشمی است

سیل آسا پرسش اَرآید به پیش                سد نمایش با شهامت هاشمی است

آنکه بی چون و چرا بر هر سؤال             پاسخ آرد با صراحت هاشمی است

آنکه خنثی می کند نقش عدو                در کلامش با اشارت هاشمی است

 بر پیام قائد اعظم امام (ره)                        آنکه بنماید رسالت هاشمی است

سخت کوش عرصه سازندگی                   آن حکیم با درایت هاشمی است

آنکه بی شک لطف و تأیید خدا            می کند او را حمایت هاشمی است

چهره محبوب و شاگرد امام                        چشم بیدار ولایت هاشمی است

آنکه اندیشد به فردای جهان                  چون طبیب با حذاقت هاشمی است

یاور و یار مقام رهبری                         از دل و جان با قداست هاشمی است

گوید این نکته معلّم از ادب                      مجمع شور و لیاقت هاشمی است

هدیه سازم بر سپاسش شعر خود                 محضر او از ارادت هاشمی است


( * ) /