حدیث دیگران
  • صفحه اصلی
  • حدیث دیگران
  • شعر: سلام بر سردار سازندگی

شعر: سلام بر سردار سازندگی

شاعر: ناشناس

  • چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۷۶

s

                گرانمایه سردار سازندگی

                                    که شد موجب عزت و بالندگی

                ابر مرد تاریخ ایران زمین

                                             بود موجب عزت سرزمین

                اگر نام نامی او اکبر است

                                      به دیهیم نام آوران گوهر است

                به حفظ وطن چون امیر کبیر

                                       در علم و سیاست ولی بی نظیر

                که با لشکر رأی و لطف بیان

                                               ظفر یافت بر قلب ایرانیان

                چو در راه سازندگی پا نهاد

                                        دری تازه بر روی ایران گشاد

                بر ایران زمین جلوه ای تازه داد

                                                به دنیا طنینی پرآوازه داد

                اگر کار او خوب و ممتاز شد

                                       چون از اولین مجلس آغاز شد

                ریاست به مجلس چنان سخت بود

                             که هر کس در آن نغمه ای می سرود

                زهر فرقه و حزب در انقلاب

                                            همه در لباسی مقدس مآب

                به عنوان مردان اسلام خواه

                                                گرفتند بر مسند دین،پناه

                ولیکن جنین مرد با آگهی

                                            به صبر و به ایثار و با فرهی

                به گفتار چونانکه لب می گشود

                                  به وقت سخن، کس حریفش نبود

                سزد آنکه اکنون سخن سرکنم

                                              نگاهی به تاریخ اکبر کنم

                که دوران ما عصر اکبر بود

                                                به تاریخ ایران، برابر بود

                چو با چشم خود در همه زندگی

                                              ندیدیم اینگونه سازندگی

                الا هاشمی، ای گرامی مرد

 

*********************************

منبع: کتاب پرچین خیال

                                  امید که برجان پاکت گزندی مباد