حدیث دیگران
  • صفحه اصلی
  • حدیث دیگران
  • شعر: دشت ایران را گلستان کرده ای

شعر: دشت ایران را گلستان کرده ای

 شهر اصفهان / عباس سلیمی پور  ، کارگر پرس گار

  • چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۷۵

دشت ایران را گلستان کرده ای           دشمنان را خوار و حیران کرده ای

صنعت و سازندگی علم و هنر                  بر جوانان خط ایمان کرده ای

 

دانش و بینش به دانشگاهیان                    همرهی تا حد امکان کرده ای

با دو صد سد ها که در ایران زدی           خاک ایران را گلستان کرده ای

 

هر کشاورزی که در این کشور است        بهر عمران تو خروشان کرده ای

ارتباط و انفعالی در جهان                        بین کشور ها فراهم کرده ای

 

مخبر و اخبار خط رابطه                        بر همه مردم چه آسان کرده ای

کارگر با پیشه گر دوشا به دوش                     بهر آبادی ایران کرده ای

 

خط زینب  دختر شیر خدا                   در وجود زن گل افشان کرده ای

در نماز و خطبه های نافذت                   مکتب دین را چراغان کرده ای

 

ورزش نسل جوانان وطن                      تو زمکتب خط فرمان کرده ای

کودکان و نونهالان را به حق                   راه فرهنگش فروزان کرده ای

 آنکه می آموزدش استاد علم                 اجر او با حیی رحمان کرده ای

عدل و انصاف الهی در بشر                          افتخار راه مردان کرده ای

 

هر بسیجی را سپاه از مسجدش                    متحد تا حد امکان کرده ای

 ارتش و شیران جنگی خدا                  حافظ این ملک و قرآن کرده ای

 

حفظ دیار و زمین و آسمان          

      با سلحشوری چه طوفان کرده ای

هفته سازندگی با آن جهاد راشدت

                                      کشور ایران ز احسان تو زر افشان کرده ای

نور چشم ملت ایران به شهر اصفهان

 با قدومت شهر ما را غرق رحمت کرده ای

گر سلیمی پور ثنا گوی تو شد 

   چون به راشد مجری فرمان قرآن کرده ای


( * ) /