حدیث دیگران
  • صفحه اصلی
  • حدیث دیگران
  • شعر: حرف دل یک سروان لشکر زرهی اهواز

شعر: حرف دل یک سروان لشکر زرهی اهواز

  • سه شنبه ۱۱ مهر ۱۳۷۴

ای پیام آورده از رهبر سلام

                   مژده آوردی تو ای یار امام

بس خوش آمدها نثار مقدمت

               گشته گلباران وطن از مقدمت

چشم ما روشن زدیدار تو شد

                  مردم این سرزمین یار تو شد

شاعران چون بلبل نغمه سرا

                 گل بیامد اندر این گلشن سرا

  آمدی و شهر گلباران شده

                    از قدومت خطه آبادان شده

   خوش قدم هستی تو اندر این دیار

      چون که داری خود پیام از سوی یار

   یاور ما رهبر والای ماست

             شادمان از پیک او دلهای ماست

   دشمن از این شادی ما خوار گشت

                  از پریشانی بسی بیمار گشت

   دشمنانت از حسادت ناخوشند

            دوستان از شوق دیدارت خوشند

چون گلی هستی زگلزار وطن

               نغمه چون بلبل سُرایم در چمن

مقدمت بس قلب ما را شاد کرد

                   رأی تو این خطه را آباد کرد

ای گل باغ ولایت هاشمی

                  پیک رهبر با شهامت هاشمی

از خدا خواهیم عِز و شوکتت

                  تا که باشد پایدار این دولتت

چون ثناگوی وجودت شد سلیم

                    حافظ و یارت خداوند نعیم

 

( * )  /   ............... *

دیدار عمومی با مردم شهرستان اهواز در سفر استانی

اجرا شده توسط گروه سرود لشکر زرهی 92 اهواز

سروان میر سلیم -  از لشکر زرهی 92 اهواز