حدیث دیگران
  • صفحه اصلی
  • حدیث دیگران
  • شعر: تو مرد فضلی و سردار صنعت مائی

شعر: تو مرد فضلی و سردار صنعت مائی

حمید دانیالی  /   دبیر بازنشسته آموزش و پرورش اردبیل

  • اردبیل
  • دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۷۵

ایا !  ریاست جمهور لایق ایران

                                                  بنازمت تو ید با کفایت مایی

قسم بحق که تو ای هاشمی ،ابر مردی

                                              رسا لباس تن پاک نهضت مائی

تو یادگار امامی تو دوستار امام

                                                 تو دست مقتدر رهبریت مائی

 بجان بحق ،ستاره رخشنده سپهر حقی

                                                       تو، سبب اوج عزت مائی

اگر شهید بهشتی بسان ملت بود

                                                  تو امتی و تو تنها هویت مائی

حماسه سازندگی به قدرت تست

                                                 تو مرد فضلی و سردار صنعت مائی