حدیث دیگران

شعر: تو روح رحمت بارانی

غلامسین یوسفی( ناقوس )

  • دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۷۶

                 ای حضرت هاشمی رفسنجانی

                                                      در مقدم تو خوش است جان فشانی

                 دیریست کویر تشنه باران است

                                                                امروز تو روح رحمت بارانی

                 از مقدم تو کویر گلباران شد

                                                 غنچه چو پیاله گشت و گل خندان شد

                  چون مونس رهبری و محبوب امام

                                                       باید که تورا ز جان و دل قربان شد

 

 

منبع: کتاب پرچین خیال