حدیث دیگران
  • صفحه اصلی
  • حدیث دیگران
  • شعر: به چه می انــدیشی ســــــــــــــردار ؟

شعر: به چه می انــدیشی ســــــــــــــردار ؟

محمد علی مقیسه

  • جمعه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۷۶

به چه می انــدیشی ســــــــــــــردار ؟

             اندیشه ات پــاک ، به زلالــــــــــی آب

                                   و چه زیباست آیه" من الــماء کل شیی حی"

                                                  و تو واژگان زیــبای حیات یک امــــــتی

 

به چه می انــدیشی ســــــــــــــردار؟

                               دیدگان تیز بین ات ، خیره در افقهای روشن

                                                  افقی که روشنی از وجــــــــود تو گرفت

 

به چه می اندیشی ســــــــــــــــردار ؟

                      دستان مهربانت، طراوت می پاشد

                             و قافله سرسبزی از سر منزل تو بسوی آینده در راه است

 

چه عظمتی اســــــــــــت در تو

                      که کوهساران را حقیرانه بکرنش واداشته

                                و چه بزرگی تو ،که سد عظیم، نگین انگشتری توست

 

به چه می اندیشی ســــــــــردار ؟

                 تو سرود دلنشین توکلی ، تفسیر سوره حدید

                                                       در تــــــــــو متـــــــــــــــجلی است

 

تو که هستی که کوه به پــــابوسی ات چمن آراسته

          و نگاه نافذت، روح بودن را به ســــنگ خارا هدیه کرده

               و دانه بشوق دیدن رویت، راه سختی را در دل سنگ پیموده است

 

به چه می انــدیشی ســــــــــــــردار؟

               تو امید همیشه سبـــــــــــــــــز ولایتی

                                               در تو رود عبادت همیــــــــشه جاری است

 

تو هماره ، طـــــــــــــــــــــراوت امتی

سبزیت تا ابد پایدار و وجودت از هرگزندی مصون باد .انشاءالله