حدیث دیگران

شعر: ای تو قهرمان

  • پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۷۶

هاشمی ای تو قهرمان خوش آمدی

                                 مالک اشتر زمان خوش آمدی

ای تو هما بر سر ما خوش آمدی

                                   نشانه لطف خدا خوش آمدی

خوش آمدی در بر ما هاشمی

                                دل بزدی بر سر ما خوش آمدی

خار دو چشم دشمنان خوش آمدی

                               همدم موسی زمان خوش آمدی

مرغ دلم پر زده در هوای تو

                                   شهره شده منطقه از عطای تو

ای به صفا بازده بر دریایی

                                           آمدنت بر سر ما رویایی

همدم صد لاله صحرا بودی

                                   درهمه عرصه جنگ ما بودی

شهره لامردی ما بادین است

                              رگ به رگ مردم ما آیین است