حدیث دیگران

شعر: ای به حق لایق

استان همدان / سید ابوالحسن روح القدس / روشندل از مرکز توانبخشی نابینایان شهید ارشاد بهزیستی همدان

  • همدان
  • پنجشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۷۱
از جمع حروف اول ابیات این شعر، نام هاشمی رفسنجانی، حاصل می شود.

ه هر آنکه پیروی از حقّ  بروزگاران کرد

                                                           بروزگار، حکومت بقلب یاران کرد

الف  از آن به دیده دلها نشسته ای که لبت

                                                            ادای حقّ و عدالت بروزگاران کرد

ش شجاع چون تو در احقاق حق شود هرکس

                                                                  پیروی زره عارف جماران کرد

م مراد امُت مائی که خُلق خوی خوشت

                                                             به کاروان صفا از طلایه داران کرد

ی یقین و باور پاک تو ای بحق لایق

                                                      همیشه خون به دلِ خیل زشتکاران کرد

ر رهین لطف تو هستیم چون که رأفت تو

                                                               بکام تشنه ما کار نوش باران کرد

 ف فدای جُمله همسنگران لایق تو

                                                    که فخر بر هسته ی تاریخ سربداران کرد

س سرم چو گوی به چوگان آن شهید رود

                                                   که خاک کشور ما را چو لاله زاران کرد

ن نوید فتح نهائی است نُطق و پیغامت

                                                          که شاد قلب همه چشم انتظاران کرد

ج جمال دوست ،خزان دیار بابا را

                                                 به نکهت از همه سو، رشک نو بهاران کرد

الف  اگر ز بعد خمینی صبور بنشستیم

                                                    شکیب هدیه وجودت به سوگواران کرد

ن  نگفته ام همه عُمر مدح کس در شعر

                                                            مرا کمال ارادت ز جان نثاران کرد

ی یگانه حسرت روح القدس بجز این نیست

                                                    که وصف خوبی جانان یک هزاران کرد