حدیث دیگران
  • صفحه اصلی
  • حدیث دیگران
  • شعر: او، مردم شناسی بود، ممتاز

شعر: او، مردم شناسی بود، ممتاز

بمناسبت تغییر نام بزرگراه نیایش تهران بنام آیت الله هاشمی رفسنجانی / سیداسدالله شمس

  • تهران
  • جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶

 

s

نیایش برخدایی دارم امروز                                  نیایش را بنام هاشمی کرد

نیایش هم چنین ایجاب میکرد                              خیابانی بنام  هاشمی کرد

سپاس و شکر و تقدیر از چهل سال             تلاش و جهد وکار هاشمی کرد

بدستورامام امت ما                                              اهم کارها را هاشمی کرد

دفاع ازخاک ودین وملک وناموس              وزین فرماندهی را هاشمی کرد

و با آن نامه های نغز و نابش                       عجب فتح الفتوحی هاشمی کرد

تجاوزرابه دست شوم صدام                           دلیل آوردوثابت هاشمی کرد

ودربین الملل صدام ملعون                        تجاوزگرشد،آن هم هاشمی کرد

خطیب خطبه های قسط بود او                    بهین تفسیرعدالت ، هاشمی کرد

او، مردم شناسی بودممتاز                              تحجررازدین دورهاشمی کرد

درایت، تیزهوشی،ازخصالش                          فقاهت،اعتدالی ،هاشمی کرد

اگرخواهی زدانشگاه آزاد                               موسس بودوآبادهاشمی کرد

واماطرح مترو،غنچه واکرد                             گلی شد،آبیاری هاشمی کرد

پس ازپروازروح حق،خمینی                           ولایت را معین، هاشمی کرد

فقیهی ازتبارفقه پویا                                       علی برماولی شد،هاشمی کرد

خدایا عزتش افزون بفرما                              شب ماروزگردید،هاشمی کرد

ولایت ازفقیه نیک پندار                        خمینی درنجف گفت،هاشمی کرد
بدنبالش فقیهی نیک کردار                             هماره مشورت باهاشمی کرد

همیشه برنکویی،نیک کاری                             علی دستوردادوهاشمی کرد‌‌

واما انحرافی شدهویدا                                 به رفعش پافشاری هاشمی کرد

نهایت آفتاب حق طلوع کرد                           زپشت ابرتهمت،هاشمی کرد

عجب حلمی،عجب صبری نمود،او                   به پای انقلابی ،هاشمی کرد

وله الشکروالحمدا کثیرا                          خدا، یاری دراین کارهاشمی کرد

تصاویر ضمیمه