حدیث دیگران

شعر: آینه زندگی

اثر : عبدالحمید یعقوبیان / ترجمه از : بهروز سپید نامه

  • چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۷۵

هاشمی ای همنفس خوَش خه وه ر          ورد حناس تو و هارهاته دَر

هاشمی ای همنفس خوش خبر            از نفس ات گل بدمد در سحر

نامِ تو نه معنی سازندگی                       ورد قدومِ تو خوه شه زندگی

نام تو همپایه سازندگی است                     آمدنت آینه زندگی است

اِی گِره کِ بیته وه مهمانمان             کَیمه خِرّت مال و دل و گیانمان

ای به فدای تو سر و جانمان                        دیده ی ما خانه مهمانمان

یاد حماسَیلِ حسینی تونی                               یارِ وفادار خمینی تونی

جلوه ی پیکار حسینی  تویی                          یار وفادار خمینی تویی

ساروِّمان سایه ی بالِ خوَته                      پا بنه وَی ماله کِ مالِ خوَته

مأمن ما سایه کاشانه ات                           پای بنه دیده ی ما خانه ات

 نُیر نبی یار علی هاتِگه                            عطر خوَش خامنه ای هاتِگه

نور نبی یار علی آمده ست              عطر خوش خامنه ای آمده است

هاشمی تا بیته وه مهمانمان                           بَرزه وه دُنیا سَرِ ایلاممان

از نفس ات گشته ،دلارام ما!                  نقطه ی پرگار جهان نام ما

  رایت منصور تو را حامی ام                     ای به فدایت دل ایلامی ام