حدیث دیگران
  • صفحه اصلی
  • حدیث دیگران
  • شعر: آنکه ایران را نمودآباد، بودش هاشمی

شعر: آنکه ایران را نمودآباد، بودش هاشمی

علی کیهانیان

  • پنجشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۷۳

 

s

آنکه ایران را نمودآباد، بودش هاشمی

   یاردیرین امام وهست وفادارهاشمی

در شرایط های سخت چون کوه‌نستوه‌وسترد

کردایران را نگین در مرکب خودهاشمی

بود چون اشتربه‌فرمان امام در جبهه‌ها

فایق آمد برهمه بعثی و کفارهاشمی

درصلابت کوه و درتقوا، صبوری بردبار

درسیاست بینظیر باشد بدنیا هاشمی

ملک ایران، ‌این وطن بگسسته‌ازشاه

کرد با یاد خدا شیرازه برآن هاشمی

نام سردارکبیرملک ایران را گرفت

برلیاقتهای خود در امر اجرا هاشمی

گشت تصویب ازیدش قانون‌اسلام پایدار

درریاست های مجلس بهرایران هاشمی

هست خادم بهرامت آن عزیزکردگار

برتصدی های ایران است جناب هاشمی

دست او با دست رهبرکرد ویران کاخها

درمبارزهای ایران‌با اجانب هاشمی

روشن است برخلق ایران خدمت والای او

دردفاع سرفراز بارای و دست هاشمی

دادفرمانش خمینی بهرحفظ انقلاب

 حکمدار مصلحت بهرنظام است هاشمی

پیروخط امامت. حافظ راه ولایت

 خودفقیهی عادل و صاحب مقام است هاشمی

بود در رأس قوا فرمانده با امرامام

جامعه رزم برتن و در جبهه بود هاشمی

 در رژیم پهلوی آن غاصبان این وطن

می نمود تبلیغ علیه این وقیحان هاشمی

سالها برجرم دین‌خواهی به‌بندآوردنش

چون اباذربوددرزجروستمهاهاشمی

دست بی‌داد ستم سختی‌زاوغافل نبود

 در پی تبعید آن سروخرامان هاشمی

میرساند پیک امام را برعزیزان وطن

 درخفا و ترس و وحشت ازپلیدان هاشمی

پابه‌پابود رهبر مردم برای انقلاب

تاطلوع بهمن و فجردرخشان هاشمی

داشت امام آن راحل فرزانه براواعتماد

برکیاست‌های سردار سرافرازهاشمی

گفت بارها پیرما بر امت ایران ‌زمین

هرچه داد انقلاب باشد زوجد هاشمی

حال می‌خواهم من عاسی زدرگاه خدا

بهرحاجت چند دعائی از برای هاشمی

بارالها برمقرب بندگان‌صالحت

کن عطاعزت برای یار اسلام هاشمی

ای خدا، ای  خالق کون‌ومکان

باش حافظ درهمه‌عالم زجان هاشمی

ای ورود بی‌شریک ای عالم سروخفا

تاظهورمهدی (عج)است ده طول عمرهاشمی

ای که قهاری وجباری وسبحان وکریم

باش حامی بهردین از رهنمود هاشمی

ای که ستارالعیوبی، قادرمطلق توئی

کن نابود هرکه هست دشمن برای هاشمی

ای که قرآن را نمودی هدیه ‌اسلام ما

 جان قرآن باش حامی برمقام هاشمی

ای یگانه قادرمطلق خدای کردگار

کن توان‌مند نطق بران و تیز هاشمی

ای که دادی برشهیدان درشفاعت وعده‌ها

برشهیدان‌باش یاورهم پناه هاشمی

هست علمدارحسین، مشکل گشا ای کبریا

جان عباست گشا مشگل زکار هاشمی

برمحمد(ص)ختم مرسل باقی دین مبین

مسجدالاقصی شودآزاد بدست هاشمی

 

هست "کیهانی" حقیر و چاکر وخدمتگزار

هم به‌رهبر هم به‌دولت هم برای هاشمی

شاعری گمنام لیکن عاشق کوی حسین(ع)

ازحسین خواهد که جاویدان بماند هاشمی

مطمئن‌باش هاشمی باشی مظفربرجهان

هست دعای امت همراه راهت هاشمی

... ای خدا بر چهار قل دربطن قرآن کریم

ازبلیات کن مصون جان امیدم هاشمی

 

( * )   /    ...........  *