سخنرانی
  • صفحه اصلی
  • سخنرانی
  • سخنرانی آیت ا... هاشمی رفسنجانی در جمع مسئولان و مدیران امنیت شهری وزارت اطلاعات

سخنرانی آیت ا... هاشمی رفسنجانی در جمع مسئولان و مدیران امنیت شهری وزارت اطلاعات

  • پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۳۶۷

 

باید با عوامل ناراضی کننده مردم بهطور جدی برخورد شود، انصافاً پیشرفت بسیاری در این زمینه صورت گرفته است. ما باید خود را موفق بهحساب بیاوریم زیرا این مرحله را با همه مشکلات آن پشت سر گذاشتهایم. البته این کار آسانی نیست اما بههرحال انجام خواهد گرفت. شما مطمئن باشید ما بهسوی تمرکز میرویم، ولی این امر احتیاج به زمان، مطالعه کافی و همکاری تمام نیروها را طلب میکند.

موقعیت کنونیجریانهای چپ در گذشته در جامعه ما بهخاطر موضع ضداسلامی و جریانات ضدانقلابضددینی بودنشان، موقعیتی نداشته‌اند و اخیرآ هم بهخاطر حوادثی که در دنیای کمونیستی پیش آمده است سران و متفکران و دبیرکل حزب آنها رسمآ اعلام میکنند: «ما گمراه بودیم و پشیمان هستیم. ما باعث عقب ماندن مردممان هستیم.» بنابراین مزدوران و بچههای آنها چه اعتباری در دنیا میتوانند داشته باشند؟

اینها یک جریان بالنده رو به رشدی نمیتوانند باشند مگر در دادن شعارها چند آدم گمراه و ناراضی را بتوانند جذب کنند؟ البته بهعنوان یک مزاحم و کسی که نیروها را مشغول میکند خواهند بود و باید مواظب اینها بود.

آنهایی که دستشان رو شده بود و در ماجرا دخالت داشتند و هم اکنون به واسطه سابقه و یا پروندهای که دارند، مشکل است که جذب جامعه بشوند و در حال حاضر در بنبست قرار دارند و از آینده خود نگران میباشند و با توجه به اینکه اینها جواناند شما باید برای جذب اینها راهی پیدا بکنید تا آنها را از بنبست نجات بدهید.

از جمله کارهای عجیب و غریبی که منافقین برای توجیه خودشان میکنند، این است که افرادی را که با زحمت از کشور خارج کردهاند، در یک مجموعهای در «عملیات مرصاد» اینها را به داخل کشور فرستادند و بههمان صورتی که سراغ دارید، منافقین در آنجا قتل عام شدند، برای سازمانی که افراد را یکی، یکی پیدا میکند و جذب میکند، مجموعه اینها را در عملیات مرصاد از دست میدهد، ضربه بسیار سنگینی است و باید جواب بدهند.

این تبلیغات کذب و عجیب و غریبی که در اروپا و کشورهای غربی منافقین راه انداختهاند که چند هزار نفر از نیروهای اینها در ایران اعدام شدهاند، برای این است تا افرادی را که در جریان عملیات مرصاد از دست دادهاند در دنیا توجیه بکنند و ناگزیرند بگویند که این نیروها در داخل ایران اعدام شدهاند و هدفشان این است که خودشان را از بنبست بیرون بیاورند. البته ممکن است از این شرارتها باز هم از سوی آنها داشته باشیم، ولی با ضربه جدی و سنگینی که در عملیات «مرصاد» بهاینها وارد شد، منافقین دیگر پایگاهی که امید جدی به هوادارانشان بدهد، در میان مردم ندارند.

ما باید ناراضی تراشها را در هر جا که هستند از نظاممان جدا بکنیم. البته یک سری از نارضایتیها ناشی از مشکلات انقلاب و جنگ و کمبودهاست که اینها تقصیر یک مأمور نیست. آنجاهایی که کارهای اداری و خدماتی دولتی مردم را ناراضی میکند باید بطور جدی با آن برخورد بشود. یکی از کارهای مهم وزارت اطلاعات این است که مواظب مأمورین خودمان باشد که مردم را ناراضی نکنند.

وظیفه مهمیکی از وظایف بسیار مهم وزارت اطلاعات این است که عوامل ناراضی وزارت اطلاعاتکردن مردم را شما باید از بین ببرید در آن صورت مردم بهشما به دیده حلال مشکلات نظر خواهند داشت. اگر مردم ببینند که باتلاشهایی که شما میکنید مشکلات زندگی آنها حل خواهد شد، دیدشان نسبت بهاطلاعات عوض خواهد شد. مردم نباید فکر کنند که شما مشکلات را میخواهید با سرکوب حل بکنید. سرکوب باید مخصوص عناصر اصلاحناپذیر باشد. در تمام دنیا همیشه انسانهایی هستند که هیچ راهی جز سرکوب آنها نیست. آنها را ما باید سرکوب بکنیم، این حالت وحشت باید برای انسانهای خائن و ناصالح باشد. آنها همیشه از شمشیر عدالت میترسند آنها از هر چیزی که میخواهد حق و امنیت را برقرار بکند، میترسند. بهجز خائنین، بقیه انسانها باید بهشما بهعنوان یک ماوی و پناهگاه برخورد بکنند و مشکلات خود را باید با شما در میان بگذارند و شما بتوانید مشکلات آنها را حل بکنید.

            والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته