سخنرانی
  • صفحه اصلی
  • سخنرانی
  • سخنرانی آیت ا... هاشمی رفسنجانی در جمع روحانیون و ائمه جمعه و جماعت اهواز

سخنرانی آیت ا... هاشمی رفسنجانی در جمع روحانیون و ائمه جمعه و جماعت اهواز

  • جمعه ۲۵ آذر ۱۳۶۷

 

«اَلْحَمْدُالِلّهِ ربِّ الْعالَمین وَ اَلصَّلوةُ وَالسَّلامِ عَلی رَسولِ اللّهِ آلِهِ أَجْمَعیüنْ»

من به طور جدی عرض میکنم که از محبت جناب آقای جزایری شرمنده شدم، چون ایشان فصیح بودند چیزی که میخواستند بگویند خوب ادا کردند اما من لایق ممدوحشان نیستم و حق برای من خیلی سنگین است  ولی از محبت ایشان سپاسگزاری میکنم.

روحانیت بهعنوانمسئولیت ما روحانیون واقعاً مهم و جدی است. ما عمری دنبال این بودیم سخنگوی اسلامکه جایی اسلام حاکم باشد و ما سخنگوی اسلام باشیم، اجداد ما هم چنین چیزی را بهدست نیاوردند. بعد از زمان پیغمبر(ص) تاکنون همیشه ما مجبور بودیم حرفهای حکام غیر اسلامی را بشنویم برای اولین بار در اینجا چنین موقعیتی پیش آمد و روحانیت بهعنوان سخنگوی اسلام الان وظیفه عمدهای به عهد دارد، ما بخواهیم یا نخواهیم انقلاب به نام روحانیت و پیشتازان اسلامی ثبت شده، مردم به اتکاء روحانیت مخصوصاً رهبری انقلاب وارد میدان شدند و پیش از روحانیت این انقلاب به نام اسلام ثبت شده، برای حفظ اعتبار اسلام و برای حفظ پایگاه اسلام که روحانیت است در این مقطع تاریخی وظیفه عمدهای ما داریم، وظیفهمان واقعاً مضاعف است، تشکیل این حوزههای علمیه تربیت طلاب انقلابی متعهد بسیار لازم است، ما ممنون هستیم از کسانی که در این شرایط مشکل تشکیل حوزه تربیت طلاب را میخواهند و وسایل تحصیل را فراهم میکنند.

توسعه بخشمختصری من از جناب آقای رضایی درباره وضع حوزه اینجا شنیدم که برایم طلاب عربجالب بود، مخصوصاً برادران عربمان که با کمبود جدی در گذشته ما نیاز قطعی بهتوسعه بخش طلاب عرب داریم؛ اولاً شما به خاطر زبانتان و تلاوتی که بهخاطر زبان عربی دارید به عنوان سخنگوی اسلام بسیار میتوانید مؤثر و مفید باشید. دنیای اسلام منتظر طلاب ایرانی است که با زبان عربی انقلاب را بهآنها توضیح بدهند و راه مردم ما را توضیح بدهند و ثانیاً در خود کشور ما آنهایی که به عربی صحبت میکنند نیاز زیادی دارند به مبلغ، کار خیلی شایستهای است که من خوشحال شدم که در اینجا جوانان عرب استقبال بسیار خوبی از حوزه کردند و الان مردم نیاز دارند که شما در بین آنها باشید و واقعیتها را برای آنها توضیح بدهید.

روحانیت سدی مقابلمیدانید خیلی از سخنگوهای باطل الان صدایشان به مملکت ما تبلیغات نادرستمیرسد، چندین رادیوی فارسی و عربی دارد برای مردم ما سمپاشی میکند، دشمنهر روز هزارها دروغ، تهمت، شایعه و هر چه که میشود درست میکنند و با شیوههای تبلیغی پیشرفته دنیا پخش میکنند و سمپاشی میکنند. روحانیت برای حفظ مردم، برای پاک کردن محیط جامعه از این سمپاشیها وظیفه عمدهای دارد. یک وقتی ما مسئول امور کشور نبودیم، وقتی که مسئول نبودیم بخش ناچیزی از مسائل را ما بایست برای مردم توضیح بدهیم، اسلام را باید بگوییم که اسلام آنقدر غنی و تابناک است که خیلی آسان میشود برای مردم معرفی کرد، اما امروز ما مسئولیم، مسئول کشور هستیم و در کشور مشکلات خیلی فراوان است.

روحانیت موردهمانطور که آقای انتظاری میگفتند اینجا و همه جا اینطوری است سؤال مردمروحانیت مورد سؤال مردم است، مورد خطاب مردم است، درست است. مردم الان حرفشان این است که ما به ابتکار روحانیت وارد شدیم، بچههای انقلابی ما دانشگاهی ما، جوانهای ما، این رزمندهها و همه آنهایی که برای اسلام وارد میدان شدهاند با ارسال روحانیت به مجلس آنها هم پیش خداوند مسئولند برای اینکه راه اسلام را تشخیص دادهاند، الان هم با ما طرف هستند. بیشتر من قبول دارم این را هر چند روحانیت مسئول هم نباشد و هیچ سمتی هم نداشته باشد، هیچ نفوذی هم نداشته باشد، وقتی بهیک روستایی برود مردم او را به عنوان یک مسئول میشناسند، مردم از او توقع دارند مشکلاتشان را حل کند، مشکلاتی که به کل نظام مربوط باشد از یک روحانی هر چند روحانی هیچ جا دستش بند نباشد از او توقع دارند جواب بشنوند. لذا یک برهه حساسی است و ما از این باید استقبال کنیم، نباید از این دلخور باشیم. این باعث میشود که ما بهطور جدی بهمسائل مردم بپردازیم. جالب نبود که ما در میان مردم باشیم و مردم ما را بهعنوان یک زائده تلقی کنند و بگویند خوب این بنده خدا که دستش به عرب و عجم بند نیست کاری ازش نمیآید این هنری نبود، ارزشی نبود برای ما، بیمسئولیت بودن، بیخاصیت بودن و عنصر زائد بودن اینکه چیزی نیست، بگذارید مردم از ما توقع داشته باشند و ما هم احساس   3 1بودجه مسئولیت بیشتر بکنیم، دنبال مسائل مردم برویم البته مسائل قابل توضیح مملکت،است، خیلی آسان میشود مردم را قانع کرد برای اینکه کشوری که ده سال است بودجه جنگدر جنگ و انقلاب بوده و حداقل 3 1 بودجه مملکت صرف جنگ میشد، خود مردم در جنگ بودند میدانند چه خبر بوده، در جنگ کشوری که در محاصره دشمنان بوده و هست، در یک چنین وضعی این مقدار کمبود قابل توجیه است حتی بعد از جنگ، خوب ما هنوز از جنگ در نیامدهایم که یک دفعه اوضاع کشور عوض بشود. اینها یک مقدار واقعگرایی میخواهد که ما باید با مردم صحبت کنیم و مردم را در مقابل آسیبی که ممکن است از تبلیغات و سمپاشیها به آنها برسد مصون بکنیم و حفظشان بکنیم، احساسشان بکنیم و مردم را در صحنه نگه بداریم. راه صحیح تبلیغ هم در دنیای امروز صرفاً حرف زدن نیست، ما اگر موفق بشویم بعد از حرفهایی که به مردممان زدیم، کشور را آنطور که اسلام میخواهد بسازیم، کشوری درست بکنیم که در آن مردم کار داشته باشند، مردم نان داشته باشند، مردم فرهنگ داشته باشند، و راه صحیحی در پیششان باشد در این صورت از راه صحیح تبلیغ وارد شدهایم.

جامعه ما الگوییجامعه اسلامی آباد، آزاد، مستقل، قابل قبول در یک سطح زندگی در دنیا برای همهدرست این چیز منحصر بهفردی است و این میتواند الگو باشد، ما همه همتمان را باید صرف این بکنیم که یک جامعه را بهوجود بیاوریم که در دنیا بگوییم اسلام چنین جامعهای را میتواند عرضه بکند. بهاندازه کافی از معارف اسلام گفتهایم از قرآن از نهجالبلاغه از سنت از سیره از آن چیزهایی که معرف شریعت بوده ما گفتیم، مردم هم فهمیدند، مردم هم به همین دلیل وفادار شدند، بههمین دلیل فداکاری کردهاند، باید نمونه عینی نشان بدهیم دیگر، این دیگر کافی نیست که ما باز بگوییم و عمل نشود و اگر این تجربه، تجربه این انقلاب موفق نشود شکست جدی است به خاطر اینکه کشوری مثل ایران با این امکانات و مردمی مثل مردم ما که انصافاً نشان دادند مثل فولاد آبدیدهاند، بهترین مردممردم دیگر بهترین نمونههایش را ما اینجا داریم، توی خوزستان داریم مردمی که ده سال هشت سال است از شهرشان از روستایشان از خانه و زندگیشان از نخلستانشان از مزرعهشان دورند و در اردوگاهها و در مهاجر خانهها جمعند و با این مشکلات زندگی میکنند و باز هم بچههایشان را جبهه میفرستند، باز هم از این راه حمایت میکنند، مردم دیگر نشان دادند تا آخر میآیند؛ یعنی، چیزی این مردم کم نگذاشتند ما نباید توقع کنیم همه مردم بدون استثناء این باشند، به هر حال یک بخش عظیمی از مردم که میتوانند صلابت یک جامعه را حفظ بکنند این بخش را ادامه میدهند.

تعریف از مردممولا علیابنابیطالب در رکابشان این مقدار نداشتند، پیامبر(ص) در رکابشان این مقدار نداشتند، خیلی مردم خوبند، کشوری با این غنا]ی[ مردمی، با این خوبی، فرهنگی به این غنا و عظمت خوشبختانه روحانیتی که با این وسعت و امکانات پرورش روحانیت بدون تحمیل بر بودجه دولت که با امکانات خود مردم و وجوهی که خود مردم می‌دهند مدرسه می‌سازند، شهریه می‌دهند، مجلس درست می‌کنند و با عزت و احترام ما را به‌آنجا می‌برند، گوش به حرف‌های ما می‌دهند، خودشان همه وسایل تبلیغ را فراهم می‌کنند برای ما که برویم برایشان حرف بزنیم، دست ما را می‌گیرند و دعوت می‌کنند که برویم برایشان افکارمان را بگوییم.

آزمایش ده سالهچنین شرایطی واقعاً کم اتفاق می‌افتد جور بیاید، خوب مقاومتی شد آن موفق خطری که همیشه به پیش می‌آید که با جنگ و با کودتا و با شورش و با این‌طور چیزها مملکت را از پا در بیاورند معلوم شد نمی‌توانند؛ یعنی، معلوم شد این ملت این‌قدر محکم است که عظیم‌ترین توطئه‌ها نمی‌تواند خرد بکند، اگر خودمان درست باشیم ما می‌توانیم به خوبی ادامه بدهیم، آزمایش بسیار موفقی را این ده سال انجام دادیم و دنیا هم فهیمده، حالا ممکن است که گاهی تعبیرات ضعف‌القاکنی را داشته باشد اما واقعیتش این است که فهمیدند این ملت و این انقلاب فولادین است، این انقلاب آسیب ناپذیر است، می‌ماند و ماندنی است این برای دنیا روشن شده، لذا این گردنه سخت و مهم راهمان را ما پشت سر گذاشته‌ایم، حالا فرض کنید اول انقلاب است و تازه ما کشور را به‌دست گرفتیم و می‌خواهیم کشور را بسازیم، روز اول تجربه نداشتیم ولی حالا داریم، روز اول مدیر نداشتیم ولی حالا داریم، روز اول دشمنان‌مان امیدوار بودند ولی حالا نیستند منابع‌مان را شناختیم، مشکلات‌مان را شناختیم، راهمان را درست کردیم، حالا می‌توانیم کارمان را به‌خوبی ادامه بدهیم و زندگی بهتری یاد گرفتیم. ما باید همگی هماهنگ باشیم، همراه باشیم، مسئولان را حمایت کنیم، مسئولان از روحانیت حمایت بکنند، دست به دست هم بدهیم و یک چند سالی تلاش بکنیم تا این که یک جامعه‌ای را آن‌جوری که مردم احتیاج دارند بسازیم.

مملکت ثروتمند وغنیشما در استان خودتان ببینید استان شما برای یک مملکت بزرگی می‌تواند غذا تهیه کند، می‌تواند ارز تهیه کند، می‌تواند وسیله زندگی تهیه کند، استان‌های دیگر هم به‌یک نحوی غنی‌اند و هر یک خاصیت‌های دیگر دارند، مملکت بسیار ثروتمند و غنی‌ای است، مردم صبور و پرکاری هم داریم، جوان‌های خیلی خوب و فداکاری هم داریم که هم آماده است و هم با روحیه.

ماهیت انقلابی وتلاش کنیم که این ماهیت انقلابی کشور ما محفوظ بماند، ماهیت اسلامی اسلامی کشورکشور در ما محفوظ بماند، رابطه مسئولان و مردم صمیمی بماند، شما روحانیون این کار از شما ساخته است؛ یعنی می‌توانید، رودررو می‌روید توی مردم، می‌روید توی روستاها، می‌روید پیش عشایر، پس شما می‌توانید قانع کنید این رابطه مسئولین و مردم را، صمیمیت را که در سایه این صمیمیت‌ها ما می‌توانیم برویم به‌سمت یک جامعه اسلامی، ان‌شاءالله. آنهایی که تلاش کردند، بدون توقع اجر مادی پیش خداوند معززند و آن آرزویی که ما همیشه توی دعاها گفتیم؛ خدایا ما را داعی فی سبیل خودت قرار بده در حکومت عدل امام زمان، حالا آن حکومت لایق امام زمان تشکیل شده و ما هم داعی آن هستیم، و آن به دست ما افتاده، ان‌شاءالله این نعمت الهی را خوب از عهده‌اش بربیاییم و سپاسگزاری بکنیم. ما شما را به خدا می‌سپاریم، بعدا" با هم حرف خواهیم زد ان‌شاءالله.

            والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته