خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • سخنان امام در محکومیت دخالتهای آمریکا در ایران به روایت ر هاشمی رفسنجانی -- کتاب انقلاب و پیروزی -- سالهای ۱۳۵۸ -۱۳۵۷

سخنان امام در محکومیت دخالتهای آمریکا در ایران به روایت ر هاشمی رفسنجانی -- کتاب انقلاب و پیروزی -- سالهای ۱۳۵۸ -۱۳۵۷

  • شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۵۸

سخنان امام در محکومیت دخالتهای آمریکا در ایران از زبان آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانیتاریخ : 29/2/1358 امام دخالتهای آمریکا پس از پیروزی انقلاب را به شدت محکوم کردند و در سخنانی ]در تاریخ 29 اردیبهشت  1358 [فرمودند: معلوم است که سنای آمریکا باید ما را محکوم کند؛ شکی نیست. ما می‌دانیم که آنها ما را محکوم می‌کنند. دولت آمریکا نیز ما را محکوم می‌کند،... برای اینکه آن داغی که به دل آمریکا به واسطه این نهضت وارد شده، به دل هیچ کس وارد نشده است، هیچ کدام از ممالک به اندازه آمریکا، از ایران استفاده نمی‌کرد،... باید ما محکوم باشیم. توقع اینکه سنای آمریکا موافق با ما باشد، توقع بیجایی است.... دولت آمریکا ما را ]تهدید[ کرده بود که اگر چنانچه این اعدام‌ها ادامه پیدا کند، در روابط ایران با آمریکا، یک قدری خطر می‌افتد؛ ای الهی که ]این رابطه[ به خطر بیفتد. ما روابط با آمریکا را، می‌خواهیم چه بکنیم. روابط ما با آمریکا روابط یک مظلوم با ظالم است. روابط یک غارت شده با یک غارتگر است. ما ]این رابطه را [می‌خواهیم چه کنیم، آنها میل دارند و احتیاج دارند که با ما روابط داشته باشند، ما چه احتیاجی به آمریکا داریم". منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 58-1357 ، انقلاب و پیروزی، زیر نظر عباس بشیری