حدیث دیگران
  • صفحه اصلی
  • حدیث دیگران
  • راه‌اندازی دانشگاه آزاد اسلامی مبتنی بر روحیه آزادطلبی بود.

راه‌اندازی دانشگاه آزاد اسلامی مبتنی بر روحیه آزادطلبی بود.

ترویج علم و دانش همواره با روحیه استبدادی و دیکتاتوری و در تضاد است.

  • تهران
  • چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵

احمد شمس، رئیس واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به نقش آیتالله هاشمیرفسنجانی (ره) در توسعه علمی کشور گفت: «راهاندازی دانشگاه آزاد اسلامی مبتنی بر روحیه حریت، آزادطلبی، آزادیخواهی و برخاسته از آرمانهای انقلاب اسلامی بود که آیتالله هاشمیرفسنجانی سنگبنای آن را نهاد و تا پایان عمر پربرکتشان بر این دانشگاه مردمی نظارت داشت.» او با بیان اینکه آیتالله هاشمی (ره) در کنار امام راحل و مقام معظمرهبری از بنیانگذاران انقلاب اسلامی بودند، ادامه داد: «آیتالله هاشمیرفسنجانی ایده ایجاد دانشگاه مردمی را داشت و این ایده را عملی کرد؛ چرا که ترویج علم و دانش همواره با روحیه استبدادی و دیکتاتوری و در تضاد است. بنابراین تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی و توسعه آن در کشور، مبتنی بر این خصلت و روحیه بود که نشات گرفته از آرمانهای جمهوری اسلامی و تفکرات آیتالله هاشمی رفسنجانی است.»

 

منبع: روزنامه  فرهیختگان ۱۳۹۵/۱۰/۲۹