حدیث دیگران
  • صفحه اصلی
  • حدیث دیگران
  • رئیس مجمع تشخیص مصلحت در پنج اپیزود -- خاطرات یک روزنامه نگار از دیدار با هاشمی رفسنجانی

رئیس مجمع تشخیص مصلحت در پنج اپیزود -- خاطرات یک روزنامه نگار از دیدار با هاشمی رفسنجانی

روزنامه نگار علی شاملو -- پایتخت کهن

  • تهران
  • چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵

نزدیک به چهل روز اســت که بحث روز رســانههای کشــور موضوع رحلت ناگهانی آیتاهلل هاشــمی رفسنجانی است به همین مناسبت الزم دیدم برای ارج نهادن و سپاس از خدمات خادمین کشــور نکاتــی را همراه با خاطراتــی از آیتاهلل به هموطنانم یاد آوری نمایم. اپیزود اول اولین دیدار با آیتاهلل هاشمی فروردین سال 1389 ســرکار خانم فائزه هاشمی موجبات و پیگیری این مالقات و دیدار با آیت اهلل را برای من فراهم کرد در این دیدار آیت اهلل از وضعیت موجود برای مطبوعات و فضای سیاسی کشور اظهار تأســف و نگرانی کرد و اظهار داشت: تصور و آرزوی ما قبل از انقالب برای آینده و اداره کشور و بعداز پیروزی متفاوت بود که متأسفانه هنوز آن آرزو تحقق نیافته است. وبعد از آن صحبتها وقتی ایشان فهمیدند که من بهعنوان یک روزنامهنگار و عالقمند به مباحث قرآنی در کالسهای تفاسیر قرآن روشنفکرانی چون مهندس لطفاهلل میثمی شرکت میکنم ودر آن کالسها از کتاب راهنمای تفسیر قرآن ایشان هم استفاده میکنم. بسیار خوشــحال شدند و ازمن سؤال کردند که کتاب تفسیر مرا از کجا تهیه میکنی و من به ایشان عرض کردم از کتابخانه محل کارم و ایشان بالفاصله دستور فرمودند که یک دوره 21جلدی از تفســیر شــان به بنده داده شود. این دیدار در محل مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شد. اپیزود دوم مالقات خانوادگی با آیتاهلل در خانهاش اردیبهشت ماه ســال 89 سرکار خانم فائزه هاشمی مالقات خانوادگی را برای خانواده مرحوم آیت اهلل طالقانی ترتیب داد در این مالقات که در خانه آیت اهلل انجام شد و به غیر از خانواده آیت اهلل طالقانی، همســر آیت اهلل هاشمی سرکار خانم عفت مرعشی، سر کار خانم دکتر فاطمه هاشمی و مونا الهوتی نوه ایشان حضور داشتند. از سئواالت تخصصی و فنی که از اعضای حاضر در رابطه با شغل و نحوه کارشان میپرسیدند حاضران جمع همگی به هوش و استعداد باالی ایشان در آن مقطع سنی و در میان روحانیت احسنت گفتند. اپیزود سوم دیدار در رمضان سال 91 از ابتدای تابســتان ســال 91 بنا بر دستور خانم دکتر فاطمه هاشمی ریاست محترم بنیاد بیماریهای خاص بهعنوان دبیر تحریریه فصلنامه بنیاد بیماریهای خاص که اسم نشریه هم خاص بود مشغول به کار شدم در رمضان آن سال به همراه سایر کارکنان بنیاد برای افطار به محل مجمع تشخیص مصلحت نظام دعوت شدیم در آن شب آیت اهلل همه را دعوت به صبر و تحمل در برابر مشکالت کشور و ابراز امیدواری کرد که سال آینده اوضاع بهتر خواهد شد که این آرزوی آیتاهلل در رمضان سال ۹۲ با انتخاب دکتر روحانی تحقق پیدا کرد. اپیزود چهارم دیدار با آیت اهلل به همراه اعضای کانون زندانیان سیاسی مسلمان قبل از انقالب اســفند ماه سال 91 از آنجا که پدرم آقای اصالن شاملو که از اعضای کانون و از دیپلماتهای سابق وزارتخارجه میباشند به همراهی ایشان و سایر اعضای باسابقه کانون به دیدار آیت اهلل رفتیم در این دیدار آیت اهلل با دکتر ســید کاظم اکرمی از زندانیان سیاسی قبل از انقالب و وزیر آموزش و پرورش دولت مهندس موســوی به ذکر خاطراتی از دوران مبارزه پرداختند و در این دیدار حاضران را به صبر و بردباری دعوت میکرد. اپیزود پنجم دیدار با آیت اهلل به همراه سایر روزنامهنگاران اردیبهشت ماه ســال 92 با تعدادی از دوستان روزنامه نگار برای دعوت از آیت اهلل هاشــمی جهت شــرکت در انتخابات ریاســت جمهوری مالقات خصوصی با ایشان انجام شد. در این مالقات همه از لزوم شــرکت آیت اهلل در انتخابات سخن گفتند، این مالقات عاطفیترین و صریحترین مالقات آیت اهلل در سالهای تصدی مسئولیتشان پس از پیروزی انقالب بود. هاشمی مرد روزهای سخت بود که با درایت ، صبوری، حلم، میتوانست در زمان بدترین بحران بهترین تصمیم را بگیرد که متأسفانه افرادی مثل مرحوم هاشمی در ایران سالهاست از جرگه قدرت و تصمیمگیری توســط همان کسانی که در این سالهای اخیر به هاشمی دشنام میدادند از قدرت بیرون رانده شدند، و همفکران و دوستداران ایشان در دولتهای نهم و دهــم به ناحق به زندان افتادند و اکنون برای مداوای خود مجبورند راهی کشــورهای دیگر شــوند ویا اگر اجازه خروج از کشــور را ندارند با بیماری خود کنار بیایند. صبر هاشمی درسهای بســیاری را به ملت آموخت که یکی از این نتایج آن انتخــاب دکتر روحانی در ســال 92 بود. اکنون باید دید مرگ ناگهانی این روحانی سیاستمدار میتواند پشتوانه آرای روحانــی و اصالح طلبان برای انتخابات 29 اردیبهشــت 96 شوراها و ریاست جمهوری باشد؟ پاسخ این پرسش را میتوان ۳مــاه دیگر از صندوقهــای رأی دریافت کرد؟ در پایان باید گفت مرگ آیت اهلل هاشمی با شب سالگرد شهادت میرزاتقی خان امیرکبیر بسیار تقارن عجیبی است زیرا آیت اهلل هاشمی تنها روحانی اســت که در ســالهای قبل از پیروزی انقالب کتابــی درباره این صدراعظم خوش فکــر و نوگرا در دوران قاجاریه نوشته است و کتاب آن مرحوم در میان دانشگیاهان و حوزه با اقبال عمومی مواجه شــد. از منظر دوم که تقارن مرگ آیت ا... با شــب شــهادت امیرکبیر را در اذهان تداعی میکند چگونگی مرگ این دو مصلح اجتماعی است که یکی در سال 1230 ه.ش در حمام فین کاشان به شهادت میرسد و دیگری 165 سال بعد در استخر جان به جان آفرین تسلیم میکند. خداوند بر همه چیز بینا و شــنوا اســت، باشد که ما بندگان عبرت گیریم. فاعتبروا یا اولواالبصار