خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • دیدگاه آیت الله هاشمی درباره سخنان امام خمینی در خصوص استعفای سرپرستان دانشگاه تهران

دیدگاه آیت الله هاشمی درباره سخنان امام خمینی در خصوص استعفای سرپرستان دانشگاه تهران

  • چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۵۹

 

دیدگاه آیت الله هاشمی درباره سخنان امام خمینی در خصوص استعفای سرپرستان دانشگاه تهران

تاریخ : 3/2/1359

 

درست در همین روزها وقتی که اعضای شورای مدیریت دانشگاه تهران در اعتراض به وقایع دانشگاه با صدور بیانیه و اظهارات تندی ]در تاریخ 3 اردیبهشت  1359[ استعفا داده بودند، من به اتفاق آقایان خامنه‌ای و باهنر ]در تاریخ 4 اردیبهشت  1359 [به دیدار امام رفتیم.

در حضور امام، مسائل دانشگاهها بار دیگر مطرح شد و بحث استعفای سرپرستان دانشگاه تهران هم به میان آمد. ما در مورد ادعای شورای سرپرستی دانشگاه، مبنی بر این که در مورد این مسائل و مشکلات باید قبلا با آنها مشورت می‌شد، از قول آقای دکتر حبیبی ]وزیر علوم [توضیح دادیم که قبلا با اینها مشورت شده و  این آقایان در جریان مسائل مطروحه دانشگاهی در شورای انقلاب بوده‌اند و درمورد مسائلی که دانشجویان می‌خواستند انجام دهند، خودشان مسئول بودند و مربوط به ما نبوده است. امام هم ضمن تأکید برضرورت تغییر نظام آموزشی دانشگاهها، فرمودند: «این آقایان خودشان مسئول این نابسامانیهای دانشگاه هستند. اگر هم استعفا نمی‌دادند، باید برکنار می‌شدند و بنابراین نمی‌توانند خودشان را تبرئه کنند» و افزودند: «این آقایان مسئول دانشگاه بودند و نمی‌بایستی می‌گذاشتند آنجا این قدر بی‌نظم و حساب می‌شد.»

منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 1359، انقلاب در بحران، زیر نظر عباس بشیری، دفتر نشر معارف انقلاب