حدیث دیگران
  • صفحه اصلی
  • حدیث دیگران
  • دوست صمیمی و سیاستمدار توانا

دوست صمیمی و سیاستمدار توانا

حکمت چنین (رئیس مجلس ترکیه)

  • تهران
  • یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۷۷
سیاری از مسائل دوجانبه با دوراندیشی جناب عالی با موفقیت حل شده است.

آقای تورگوت اوزال همیشه از شما به عنوان یک دوست صمیمی و سیاستمدار توانایی که اشراف کامل به مسائل منطقه ای و بین المللی دارید یاد می کنند و به یاد می آورند که بسیاری از مسائل دوجانبه با دوراندیشی جناب عالی با موفقیت حل شده است. آقای سلیمان دمیرل نیز احترام خاصی برای جناب عالی و دیدگاههایتان قائل هستند.