حدیث دیگران
  • صفحه اصلی
  • حدیث دیگران
  • دلسوز مردم عراق و افغانستان

دلسوز مردم عراق و افغانستان

اخضر ابراهیمی (مشاور و نماینده ی ویژه ی دبیر کل سازمان ملل متحد در امور عراق)

  • تهران
  • چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۳۸۳
صحبت های شما همواره حاوی نکات قابل توجه و تاملی است که می تواند راهنمای آغاز بسیاری از اقدامات باشد.

وضعیت در منطقه ی ما بسیار دشوار شده است و خدمت رسیدم تا به اندرزهای شما گوش فرا دهم. از دلسوزی هایی که نسبت به مردم عراق و افغانستان دارید، بسیار سپاسگزارم. صحبت های شما همواره حاوی نکات قابل توجه و تاملی است که می تواند راهنمای آغاز بسیاری از اقدامات باشد.