حدیث دیگران
  • صفحه اصلی
  • حدیث دیگران
  • در بازی شطرنج سیاست، تندروها را شکست داد -- مجله لیبراسیون

در بازی شطرنج سیاست، تندروها را شکست داد -- مجله لیبراسیون

منبع : پایتخت کهن

  • تهران
  • چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵

رفســنجانی که همواره در رأس شــطرنج سیاسی قرار داشــت، میانــهروی و نزدیکی روابط بــا غرب را توصیه میکرد. یکشــنبه این هفته اکبر هاشمی رفسنجانی، شخصیت تاریخی سیاست ایران، در سن ۸۲ سالگی درگذشت. به گزارش خبرگزاریهای ایســنا و فارس، آقای هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور سابق و یکی از شخصیتهای مهم جمهوری اسالمی در سن ۸۲ سالگی پس از عارضه قلبی درگذشت. خبرگزاریها از حســین مرعشی، یکی از نزدیکان آقای رفســنجانی نقل کردهاند، که رئیس جمهور سابق ایران )از ســال ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۷ )بعد از ظهر روز یکشــنبه در اورژانس بیمارســتان شهدا در شمال تهران بستری شد. رفســنجانی از همرزمان نزدیک امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اســامی ایران در ســال ۱۹۷۹ بود. او قبل از رئیس جمهور شدن در ســال۱۹۸۹ ،مناصب متعددی را به عهده داشــت. از آن زمان بــه بعد او رئیس مجمع تشخیص نظام، مشــاور رهبر معظم، آیت اهلل خامنه ای، و مســئول حل و فصل اختالفات بین مجلس و شورای نگهبان قانون اساسی بود. در ســالهای اخیر نفــوذ وی در درون نهادهای دولتی به شــدت کاهش یافت. در سال ۲۰۱۳ شورای نگهبان نامزدی وی را برای انتخابات ریاســت جمهوری به علت کهولت »سن« رد کرد اما با حمایت وی و محمد خاتمی، رئیس جمهور اصالح طلب سابق، ]آقای[ حسن روحانی، رئیس جمهور میانه روی کنونی در انتخابات ژوئن ۲۰۱۳ پیروز شد. در فوریه ۲۰۱۶ رفســنجانی در برابر محافظه کارانی که تالش کرده بودند وی را از صحنه سیاسی منزوی کنند، بــا انتخاب شــدن در رأس نمایندگان تهران در مجلس ً عزل رهبر معظم خبرگان که مسئولیت انتصاب و احتماال را به عهده دارد، پیروزی نمادین را به دست آورد.