خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • بیانیه شوروی با توصیه هاشمی درباره خلیج فارس

بیانیه شوروی با توصیه هاشمی درباره خلیج فارس

تاکید هاشمی به رئیس جمهور و نخست‌وزیر در پذیرش آن

  • شنبه ۱۳ تیر ۱۳۶۶
 

شنبه 13 تیر  |  7 ذیقعده 1407                                  4 جولای 1987

                              

در منزل بودم. وقتم به مطالعه گذشت. کارهای مجلس را هم آوردند، انجام دادم. شوروی‌ها اعلان کرده‌اند که کشتی‌های جنگی بیگانه از خلیج‌فارس بیرون بروند و ایران و عراق به کشتی‌های تجارتی تعرض نکنند؛ موضع خوبی است.

ما به آنها توصیه کرده بودیم که چنین موضعی بگیرند. به رئیس جمهور و نخست وزیر گفتم که خوب است، سریعاً پذیرش آن را اعلان کنیم. در اخبار ظهر، وزارت خارجه استقبال کرد.

عصر آقای ]محمد حسن[ زورق، برای مشورت در مورد حاشیه و مقدمه نویسی برای کتاب گزارش تاور آمد. قرار است ترجمه آن منتشر شود. ظهر بستگان مهمان‌مان بودند. خانه خیلی شلوغ بود. عفت دست تنها است و مستخدم ندارد. عصر آقارضا مرعشی از مدیریت توزیع گله کرد. شب بچه‌ها مهمان محسن بودند و من در منزل تنها بودم.