خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • گزارش هفته نامه فرانسوی از حسین اعلایی

گزارش هفته نامه فرانسوی از حسین اعلایی

"یار نزدیک هاشمی در جایگاه فرماندهی نیروی دریایی سپاه"

  • چهارشنبه ۶ خرداد ۱۳۶۶

 

چهارشنبه 6 خرداد  |  28 رمضان 1407                          27 می 1987

 

ساعت هشت و نیم صبح به مجلس آمدم. گزارش‌ها را مرور کردم. اخبار مربوط به خلیج‌فارس در صدر اخبار و گزارش‌هاست. آقای ]احمد[ آذری قمی ]نماینده قم[ آمد. درخواست تعویض منزل و تهیه اتومبیل داشت. ]مهندس بهزاد نبوی[ وزیر صنایع سنگین و معاونان آمدند. گزارشی از وضع سازمان گسترش ]و نوسازی[ صنایع و راهکارهای جدید در شرایط مشکلات کمبود ارز دادند و گفتند که صنایع مجموعاً به طرف خودکفائی و استقلال پیش می‌روند؛ گر چه موقتاً کمبود تولید داریم.

آقای صیاد شیرازی آمد. گزارشی از وضع نیروهای دریایی سپاه و ارتش در جنوب و تهدیدها و امکانات و راهکارها را داد. آقای ]حسین[ علائی فرمانده نیروی دریایی سپاه آمد. نیازهای نیرو و برنامه‌ها را گفت. هلی‌کوپتر و قایق بیشتر و همکاری ارتش را خواست و سیاست تعرض در مقابله به مثل دریایی را گفت.

]آقای محمد سعیدی کیا[ وزیر راه ]و ترابری[ آمد. از وضعیت راه‌ها و بنادر و راه آهن و پل های در دست ساختمان و مخصوصاً پل تله زنگ و قطور - که عراقی ها به آنها آسیب رسانده‌اند - گفت و کمک مالی و ارزی خواست.

گروهی از سران بازار ]تهران[ آمدند. از فشار آقای ]حسن عابدی[ جعفری وزیر بازرگانی گله دارند و خواستار به بازی گرفتن بیشتر در امور بودند و مخصوصاً از سیاست جدید دولت در مورد صادرات فرش شاکی هستند.

عصر هیأت رئیسه مجلس جلسه داشت. شب سران قوا در دفتر آقای موسوی اردبیلی ]رئیس قوه قضائیه[ جلسه داشت. بیشتر بحث‌ها بر سر نرخ گذاری و کنترل قیمت ها و مبارزه با    گران فروشی بود. ]در این جلسه[ قرار شد دویست میلیون تومان به صدا و سیما کمک شود.