خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ سال 1370؛ کتاب سازندگی و شکوفایی

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ سال 1370؛ کتاب سازندگی و شکوفایی

  • دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۷۰

دوشنبه 20 آبان |  3 جمادی الاول 1412 11 نوامبر 1991

 

 مطابق معمول هر روز، زودتر از عفت به پایین آمدم و سماور را روشن کردم و چای را آماده نمودم. عفت آمد. صبحانه خوردیم و رفتم. مطابق معمول، عفت معترض است که چرا برای رفتن عجله دارم.

ساعت هشت و نیم به دفترم رسیدم. ساعت نُه صبح، [آقای سولانکی]، وزیر امورخارجه هند آمد. مذاکرات کوتاه و دوستانه و در محور توسعه همکاریها بود. دعوت نخست‌وزیر هند از من را آورد و گفت سیاست حزب کنگره، رفتار خوب با مسلمانها است.

آقای [عبدالحسین] وهاجی، [وزیر بازرگانی] آمد. گزارش تهیه مقدمات برگزاری کنفرانس آنکتاد را داد و از ضعف همکاری وزارت خارجه گله داشت. آقایان [محسن] نوربخش، [مسعود روغنی] زنجانی و دکتر طبیبیان آمدند. وضع مالی و پولی سال جاری و سال آینده بررسی شد و درباره حدود بودجه سال 1371 تصمیمگرفتیم. قرار شد کسر بودجه در حد مصوب برنامه پنجساله باشد.

عصر شورای اقتصاد جلسه داشت. تصویب کردیم، ماشین سواری با ارز‌شناور و کامیونها با ارز رقابتی تولید شود. ساعت هشت و نیم شب به خانه رسیدم. عفت تنها بود و بعد یاسر و فائزه و بچههایش آمدند.