خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ سال 1370؛ کتاب سازندگی و شکوفایی

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ سال 1370؛ کتاب سازندگی و شکوفایی

  • دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۷۰

دوشنبه 13 آبان |  26 ربیع الثانی 1412 4 نوامبر 1991

 

ساعت هشت صبح به دفترم رسیدم. دور دوم مذاکرات مادرید، به صورت دو جانبه بین اسراییل و سوریه و لبنان و فلسطین و اردن انجام شده و به بنبست رسیده و ادامه کار، بدون تعیین وقت و محل و برنامه، به بعد موکول شده است.

         نماینده نجفآباد آمد و برای عمران نجفآباد استمداد کرد. نظراتی درباره صنعت و توزیع ابراز کرد. نماینده بوکان آمد و برای بوکان کمک خواست. آقایان شرعی و صادقی آمدند و راجع به مانده اموال [مرحوم ابوالفضل] تولیت که بین جامعهالصادق و ورثه تولیت اختلاف است، مشورت و استمداد کردند.

آقای [عطاءالله] مهاجرانی آمد گزارشی از وضع بنیاد تاریخ داد و کار را مهم و اساسی خواند و برای کار در آنجا اظهار آمادگی کرد و پیشنهادهایی در جهت اصلاح مثبت موسسه و تشکیل هیئت امناء داد. شورای عالی آموزش علمی ـ کاربردی جلسه داشت؛ تصمیم مهمی گرفتیم. قرار شد سیستم جامعی ایجاد کنیم که با استفاده از امکانات مالی و فنی و فضا در مترو و صنایع و امکانات دانشگاهها، نیروهای فنی و علمی تربیت کنیم؛ احتمالاً چیزی شبیه دانشگاه آزاد اسلامی از آب در آید.

امروز صبح و عصر، به مناسبت سیزده آبان در مقابل لانهجاسوسی مراسم بوده؛ صبح از سوی شورای مراسم که رسمیت دارد و جمعیت خوبی بوده و عصر از طرف تحکیم وحدت. آقای کروبی، [رئیس مجلس شورای اسلامی] که قرار بوده صحبت کند، شرکت نکرده و آقای [علی اکبر] محتشمی صحبت کرده و افراد کمی جمع شده بودند؛ آغاز تفرقه عملی.

عصر شورای اقتصاد جلسه نداشت. تا ساعت هفت شب در دفترم کار کردم و به خانه آمدم.