خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • تاکید هاشمی به صیاد شیرازی چه بود؟

تاکید هاشمی به صیاد شیرازی چه بود؟

"برنامه عملیات آینده ارتش را تنظیم کنید"

  • جمعه ۸ آذر ۱۳۶۴

  در منزل بودم. وقتم به استراحت و مطالعه گذشت. در گزارش‏ها هم که شب آوردند و خواندم، مطلب مهمی نبود. به آقای صیاد [شیرازی] گفتم که برای تنظیم برنامه عملیات آینده، فردا بیاید.