خاطرات

پیغام خصوصی قذافی به هاشمی

قطع روابط لیبی و عراق

  • شنبه ۲۲ تیر ۱۳۶۴

    بعد از نماز صبح به مجلس رفتم. هیأت رئیسه مجلس خبرگان [رهبری] در دفترم تشکیل شد و برنامه جلسات را تنظیم کردیم. باید پنج روز اجلاسیه خبرگان کار بکند. اولین جلسه ساعت هشت صبح تشکیل شد و هیأت رئیسه انتخاب گردید: آیت‏الله مشکینی رئیس و من نایب رئیس اول، آقای [ابراهیم]امینی نایب رئیس دوم - به جای آقای ربانی املشی - و آقایان [محمد]مومن و [محمد حسن] طاهری [خرم‏آبادی] منشی. دستور کار اجلاس خبرگان، گزارش کیفیت عمل به اصل 107 قانون اساسی [درخصوص تعیین رهبر] است که کمیسیون مربوطه در بیست ماده تهیه کرده. بحثها خوب، نسبتاً سنگین و متین و آرام است.

    ظهر در دفترم فرستادگان لیبی، آقای مجبر و حجازی آمدند. پیام خصوصی از قذافی داشتند. اجازه زدن موشک از خاک ما به مرکز مخالفان لیبی - که به ادعای آنها اخیراً از سودان به عراق منتقل شده‏اند - می‏خواست. گفتم بررسی می‏کنم، به شرط اینکه موشک به مقدار کافی داشته باشیم که پس از زدن ما، اگر صدام شروع کرد بتوانیم دفاع کنیم. به آنها گفتم تأخیر در ارسال چیزهائی که قرار بود بفرستند، باعث تردید در صداقت لیبی و ضعف روابط خواهد شد؛ یا صریحاً بگویند نمی‏توانند بدهند و یا سریعاً بفرستند. پس از افشای قرارداد ایران و لیبی، عراق روابط خود با لیبی را قطع کرد و لیبی هم پس از آن اعلام قطع روابط و عدم مشروعیت صدام را نمود.

    عصر هم مجلس خبرگان رهبری جلسه داشت. یک ماده به تصویب رسید. احساس شد که قانون اساسی در مورد مرجع تشخیص حصول اکثریت قاطع مردم در مورد رهبری بعد از امام ناقص است. شب در دفترم ماندم. از بیت امام برای [اعضای مجلس]خبرگان، وقت ملاقات گرفتم. اعلان شد یک هواپیمای سوخوی متجاوز عراق در ایران سرنگون شده و خلبانش دستگیر شده است.