سخنرانی
  • صفحه اصلی
  • سخنرانی
  • قرارداد پیشنهادی ایران برای امنیت منطقه چه بود؟

قرارداد پیشنهادی ایران برای امنیت منطقه چه بود؟

خستگی و رضایت یاسر هاشمی از کوهنوردی

  • جمعه ۱۸ مهر ۱۳۶۵

جمعه 18 مهر1365  در منزل بودم و کار زیادی نداشتم. بیشتر وقتم به مطالعه گذشت. یاسر با دوستانش به کوهنوردی رفت. خسته و راضی برگشت.