خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • ملاقات نوروزی سران قوا و نخست وزیر با امام

ملاقات نوروزی سران قوا و نخست وزیر با امام

خبر محسن رضایی از ضربه به عراق در فاو

  • دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۶۵
دوشنبه 18 فروردین 1365  صبح زود همراه با آقایان خامنه‌ای ]رئیس جمهور[، ]موسوی[ اردبیلی ]رئیس قوه قضائیه[ و ]میرحسین[ موسوی نخست وزیر به زیارت امام رفتم. امام به خاطر کسالت قلبی، ملاقات‌ها را حذف کرده‌اند. برای اینکه سئوال انگیز نباشد، ماها به ملاقات رفتیم. حالشان خوب است، ولی مدتی دیگر باید استراحت کنند. خوب مخفی مانده است. تا شب در منزل بودم. عقد ازدواج یکی از پاسدارانم به نام شجاعی را بستم و نیم سکه بهار آزادی به او هدیه دادم. آقای ]محمدعلی[رحمانی فرمانده بسیج آمد و از عدم توجه به بسیج در ستاد پشتیبانی جنگ شاکی بود. آمار کمک‌های جذب شده در ستاد جذب و هدایت کمکهای مردمی در تهران را آورد که در چند ماه گذشته بیش از سیصد میلیون تومان بوده است.آقای صیاد ]شیرازی[ اطلاع داد دشمن در منطقه غرب در دو نقطه حمله کرده؛ یک حمله دفع شده و جایی دیگر یک ارتفاع مهم را گرفته. بناست امشب پس بگیریم. آقای محسن رضایی گفت که دیشب در منطقه فاو ضربه‌ای به دشمن وارد کرده‌اند.