خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • توصیه هاشمی به فرماندهان قرارگاه رمضان

توصیه هاشمی به فرماندهان قرارگاه رمضان

«همکاری گام به گام با کردهای عراق»

  • پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۶۵
پنجشنبه 16 مرداد 1365  در منزل بودم. بیشتر وقتم به مطالعه و استراحت گذشت. احمدآقا آمد و درباره جنگ، مقابله به مثل، قطعات هاک گرفته شده از آمریکا و مراحل بعد معاوضه با گروگانها، طرح تشدید مجازات محتکران و پیام امام به حجاج مذاکره کردیم. عراق به اصفهان و خارک حمله کرده و خساراتی وارد کرده است. دستور مقابله به مثل دادم. عصر فرماندهان قرارگاه رمضان درباره قرارداد با بارزانیها و طالبانیها صحبت کردند و خواستند که برای انجام قرارها کمکشان کنم. گفتم به تدریج و گام به گام پیش بروند، در حدی که آنها امتحان صداقت می‌دهند، امکانات بدهیم.