خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۱ / کتاب « پس از بحران»

خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۱ / کتاب « پس از بحران»

هاشمی خطبه عربی نماز جمعه را نوشت

  • چهارشنبه ۲ تیر ۱۳۶۱

   من و عفت و فاطی و مهدی و یاسر برای روزه گرفتن سحری خوردیم. والده به علت پیری و کهولت روزه نمی‌گیرند. تا نزدیک ساعت نه صبح خوابیدم. تمام وقت در خانه ماندم و به مطالعه و استراحت و نوشتن خاطرات و خطبه عربی نماز جمعه پرداختم.وزیر خارجه تلفن کرد و گزارشی از اوضاع داد. شب احمد آقا تلفن کرد و گفت که امام در مورد مسائل لبنان به همان نظر تأکید دارند و مصر هستند. به آقای ]سیدحسین[موسوی تبریزی تلفن
کردم و گفتم که آقای غفور ]صادق[خلخالی را به زندان تهران منتقل کنند. افطار همه بچه‌ها جمع بودند. یاسر خوب مقاومت کرده، هفده ساعت روزه‌دار بود؛ هنوز به تکلیف نرسیده.دادستانی جزوه‌ای از وضع خسرو قشقایی را فرستاد تا ثابت کند که او با تأمین برنگشته و به منظور فرار به شیراز آمده. مهندس ]رجبعلی[طاهری ]نماینده کازرون[ مدعی است که او با تأمین ایشان آمده است. ممکن است که خسرو]قشقائی [درصدد فرار بوده ولی تأمین آقای طاهری را وسیله‌ای برای نجات از دستگیری احتمالی کرده باشد.